Άρθρο 50 Καταστροφή ή χειροτέρευση του πράγματος – Τροποποίηση άρθρου 548 ΑΚ

Στο άρθρο 548 ΑΚ ο όρος «ελάττωμα» αντικαθίσταται από τον όρο «έλλειψη ανταπόκρισης» και το άρθρο 548 ΑΚ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 548
Καταστροφή ή χειροτέρευση του πράγματος
Ο αγοραστής έχει δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή να μειώσει το τίμημα και αν ακόμη το πράγμα καταστράφηκε ή χειροτέρεψε εξαιτίας της έλλειψης ανταπόκρισης.»