Άρθρο 19 Αποκατάσταση της ανταπόκρισης (παρ. 2 και 3 άρθρου 14 Οδηγίας 2019/770)

1. Ο λήπτης δικαιούται να ζητήσει αποκατάσταση της ανταπόκρισης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, εκτός αν αυτό θα ήταν αδύνατο ή θα επέφερε δυσανάλογες δαπάνες για τον προμηθευτή, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι περιστάσεις της εκάστοτε περίπτωσης και ιδίως α) η αξία που θα είχε το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία αν δεν υπήρχε έλλειψη ανταπόκρισης και β) η βαρύτητα της έλλειψης ανταπόκρισης.
2. Ο προμηθευτής οφείλει να πραγματοποιήσει την αποκατάσταση σε εύλογο χρόνο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς σημαντική ενόχληση του λήπτη, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας και τον σκοπό στον οποίο απέβλεπε ο λήπτης.

  • 12 Αυγούστου 2022, 16:58 | NOVA-WIND

    Στην παρ. 2, θεωρούμε ορθότερο, για σκοπούς ασφάλειας δικαίου, να προσδιορισθεί επακριβώς ο χρόνος ανταπόκρισης του προμηθευτή στις 15 ημέρες, και όχι να υπάρχει αόριστη αναφορά σε «εύλογο χρόνο». Περαιτέρω, θεωρούμε ότι η φράση «και στον σκοπό στον οποίο απέβλεπε ο χρήστης» θα πρέπει να αντικατασταθεί με τη φράση «και τον σκοπό για τον οποίον ο καταναλωτής ζήτησε το ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία.», η οποία χρησιμοποιείται στην παρ. 3 του άρ. 14 της Οδηγίας.

  • 5 Αυγούστου 2022, 12:58 | ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

    To εύλογο χρονικό διάστημα να οριστεί μέχρι 15 ημερολογιακές ημέρες. Μετά την παρέλευση του 15ημέρου να γίνεται προσωρινή αντικατάσταση.