Άρθρο 41 Ευθύνη πωλητή για μη ανταπόκριση – Προσθήκη άρθρου 539 ΑΚ (άρθρο 10 Οδηγίας 2019/771)

Στον ΑΚ προστίθεται άρθρο 539 ως εξής:
«Άρθρο 539
Ευθύνη πωλητή για μη ανταπόκριση
Ο πωλητής ευθύνεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητά του αν το πράγμα, κατά τον χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή, δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση, εκτός αν ο αγοραστής κατά τη σύναψη της σύμβασης γνώριζε τη μη ανταπόκριση ή αυτή οφείλεται σε υλικά που χορήγησε ο αγοραστής. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση πράγματος με ψηφιακά στοιχεία, αν το πράγμα, κατά τον χρόνο παροχής των ψηφιακών στοιχείων, δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση. Αν η σύμβαση είναι εκτελεστέα με διαρκή παροχή των ψηφιακών στοιχείων, ο πωλητής ευθύνεται για την έλλειψη ανταπόκρισης των ψηφιακών στοιχείων καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της υποχρέωσης παροχής τους.»

  • 15 Αυγούστου 2022, 20:36 | Γιώργος Δημ

    H ανωτέρω ευθύνη του πωλητή αγαθού ή ψηφιακής υπηρεσίας είναι ανάλογη της ευθύνης του πωλητή ακινήτου ( https://www.iter-legis.gr/tomeis-eidikeusis/dikigoroi-akinita/ ) και μπορούν να υπάρχει περιορισμοί της ευθύνης ή πρόκειται περί αναγκαστικού δικαίου διάταξης;