ΜΕΡΟΣ Α ΄ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Σκοπός (άρθρο 1 Οδηγιών 2019/770 και 2019/771)

Σκοπός του παρόντος είναι: α) η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων συναλλαγών και των συναλλασσομένων και β) ο εκσυγχρονισμός του δικαίου της πώλησης του Αστικού Κώδικα, με έμφαση στην ψηφιακή διάσταση των οικείων συμβάσεων.

 • 16 Αυγούστου 2022, 18:10 | Λώρα Μπακόλα

  Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 18 της Οδηγίας 2019/770 «…τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να επεκτείνουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε παρόχους πλατφόρμας που δεν πληρούν τις απαιτήσεις για να θεωρηθούν έμποροι σύμφωνα με τον ορισμό της παρούσας οδηγίας» και σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 23 της Οδηγίας 2019/771 «…τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να επεκτείνουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε παρόχους πλατφόρμας που δεν πληρούν τις απαιτήσεις για να χαρακτηριστούν «πωλητές» δυνάμει της παρούσας οδηγίας.»

  Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να επεκταθεί η εφαρμογή των δύο Οδηγιών σύμφωνα με την ως άνω ευχέρεια που καταλείπεται στον εθνικό νομοθέτη, ήτοι να προβλεφθεί ευθύνη και της πλατφόρμας σε περίπτωση που το ψηφιακό περιεχόμενο, υπηρεσία ή το αγαθό δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση κατά τους ορισμούς του παρόντος.

  Να σημειωθεί πως, κατά την ενσωμάτωση των Οδηγιών, η Πορτογαλία αξιοποίησε την εν λόγω ευχέρεια και εισήγαγε άρθρο με το οποίο θεσπίζεται ευθύνη του παρόχου ηλεκτρονικής αγοράς για προϊόντα που πωλούνται από τρίτους-πωλητές και τα οποία δεν ανταποκρίνονται στη σύμβαση. Η πορτογαλική ρύθμιση έχει ως εξής:

  «Article 44

  Liability of the Online Marketplace Provider

  1 – The online marketplace provider that, acting for purposes related to its activity, is a contractual partner of the professional who makes available the digital good, content or service is jointly liable to the consumer for the lack of conformity of those under the terms of this decree-law.

  2 – For the purposes of the provisions of the previous number, the online marketplace provider will be considered to be the contractual partner of the professional whenever it exercises a predominant influence over the conclusion of the contract, which will occur in the following situations

  (a) The contract is concluded exclusively through the means made available by the online marketplace provider;

  (b) the payment is exclusively executed through the means made available by the Online Market Provider

  (c) the terms of the contract concluded with the consumer are mainly determined by the Online Market Place Provider or the price to be paid by the consumer is likely to be influenced by the latter; or

  d) The associated advertising is focused on the online marketplace provider and not on the professionals.

  3 – Without prejudice to the provisions of the preceding paragraph, any facts likely to give rise to the consumer’s confidence that the online marketplace provider has a predominant influence over the professional providing the digital good, content or service may be taken into consideration for the purpose of assessing the existence of a predominant influence on the conclusion of the contract.»
  https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-2021-172938301

  Η ρύθμιση του Πορτογάλου νομοθέτη είναι εμπνευσμένη από τους «Πρότυπους Κανόνες για τις Διαδικτυακές Πλατφόρμες» του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου. https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Model_Rules_on_Online_Platforms.pdf

 • 2 Αυγούστου 2022, 12:32 | Basiliy

  Ok bravo