Άρθρο 21 Ενέργεια μείωσης του ανταλλάγματος (παρ. 5 άρθρου 14 Οδηγίας 2019/770)

1. Αν ο λήπτης μειώσει το αντάλλαγμα, ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει εντόκως μέρος του ανταλλάγματος που είναι ανάλογο της μείωσης της αξίας του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας που δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση σε σύγκριση με την αξία που θα είχε το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία αν ανταποκρινόταν στη σύμβαση.
2. Αν η σύμβαση είναι εκτελεστέα με περισσότερες διαδοχικές παροχές ή με διαρκή παροχή, το αντάλλαγμα μειώνεται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία δεν τελούσε σε ανταπόκριση.

  • 12 Αυγούστου 2022, 17:07 | NOVA-WIND

    Ισχύει ό,τι έχουμε επισημάνει και στα σχόλιά μας επί των προηγούμενων άρθρων αναφορικά με το δικαίωμα περί αναλογικής μείωσης του ανταλλάγματος και του τρόπου άσκησης του εν λόγω δικαιώματος: Η διάταξη χρήζει επαναδιατύπωσης ώστε αφενός να είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες διατάξεις της Οδηγίας και αφετέρου να μην υπονοείται (όπως θεωρούμε ότι συμβαίνει με βάση την προτεινόμενη διατύπωση της διάταξης) ότι ο λήπτης μπορεί αυτοβούλως και αυθαιρέτως να μειώσει ο ίδιος το αντάλλαγμα. Επιπλέον, η πρόβλεψη περί «έντοκης» επιστροφή του ανταλλάγματος δεν απαντάται στην Οδηγία, ενώ είναι ασαφώς διατυπωμένη. Σε κάθε περίπτωση, η υπερημερία του δανειστή (προμηθευτή εν προκειμένω) προβλέπεται από τις Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, ενώ το άρθρο 25 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου ορίζει τη δήλη ημέρα επιστροφής του όποιου οφειλόμενου ανταλλάγματος. Για τους λόγος αυτούς, προτείνουμε την διαγραφή της λέξης «εντόκως».