Σχέδιο Νόμου «Εθνική Σχολή Δικαστών και άλλες διατάξεις»

Τίθεται από σήμερα 8 Ιουλίου 2010 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο « Εθνική Σχολή Δικαστών και άλλες διατάξεις». Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται η ριζική αναμόρφωση του ν. 3689/2008 για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας στην επιλογή των νέων δικαστικών λειτουργών και την αναβάθμιση της παρεχόμενης σε αυτούς εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το σχέδιο νόμου αρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια, κατ’ αντιστοιχία με εκείνα του ν. 3689/2008. Με τις ρυθμίσεις του πρώτου κεφαλαίου τροποποιείται η διοικητική οργάνωση της Σχολής, ώστε να επιτευχθεί το «άνοιγμα» προς την κοινωνία και να αποφευχθούν προβλήματα αδιαφάνειας κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Με το δεύτερο κεφάλαιο αναμορφώνονται πλήρως οι διατάξεις που αφορούν την επιλογή των εκπαιδευομένων και υιοθετούνται ρυθμίσεις που διασφαλίζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων.

Στο τρίτο κεφάλαιο υιοθετούνται αλλαγές ως προς το περιεχόμενο της κατάρτισης των νέων δικαστικών λειτουργών, με έμφαση στην ανάπτυξη θεμάτων που αναδεικνύουν την ανεξαρτησία της γνώμης και το ήθος των δικαστικών λειτουργών. Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιούνται αλλαγές στον τρόπο επιλογής των δικαστών που παρακολουθούν τα προγράμματα επιμόρφωσης διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, που αφορά το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, επιχειρείται η ισόρροπη επιλογή των διδασκόντων από το δικαστικό σώμα, τους καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τους δικηγόρους και άλλους επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, ώστε η εκπαίδευση που προσφέρεται να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα. Καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων και καθιερώνονται κυρώσεις για την περίπτωση που κάποιος διδάσκων δεν είναι συνεπής στα καθήκοντά του.

Η διαφάνεια αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε πρωτοβουλία της κυβέρνησης, όπως και η συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των επιλογών της. Γι’ αυτό, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2010 και, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Χάρης Καστανίδης

Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

&  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων