Άρθρο 42:

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 83 του ν. 1756/1988, η φράση: «η Α΄ τα Διοικητικά Εφετεία Αθηνών και Χανίων και τα υπαγόμενα σε αυτά πρωτοδικεία», αντικαθίσταται ως εξής: «η Α’ τα Διοικητικά Εφετεία Αθηνών και Χανίων και τα υπαγόμενα στο τελευταίο αυτό πρωτοδικεία».