Άρθρο 39:

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του νόμου 1756/1988 προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Αμοιβαίες μεταθέσεις κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, υλοποιούνται μετά τη λήξη αυτού».

  • 7 Απριλίου 2013, 17:50 | Ακρίτας

    Κατά την προϊσχύσασα διάταξη του άρθρου 50 § 2 του Οργανισμού Δικαστηρίων προβλεπόταν ότι «Δημόσιος υπάλληλος και υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σύζυγος δικαστικού λειτουργού μετατίθεται ύστερα από αίτησή του στην περιφέρεια όπου υπηρετεί ο σύζυγός του, εφ` όσον υπάρχει κενή θέση σε αντίστοιχη υπηρεσία.»
    Ηδη μετά το άρθρο 94 § 1 του Ν.4055/2012 η ως άνω διάταξη τροποποιήθηκε ως εξής: » Δημόσιος υπάλληλος και υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σύζυγος δικαστικού λειτουργού μπορεί να μετατίθεται ύστερα από αίτηση του στην περιφέρεια όπου υπηρετεί ο σύζυγος του, εφόσον υπάρχει κενή θέση σε αντίστοιχη υπηρεσία». Η προσθήκη της λέξης «μπορεί», δίδει την δυνατότητα στη Διοίκηση να αρνηθεί την μετάθεση Δημοσίου Υπαλλήλου – συζύγου Δικαστή, για απροσδιόριστα και αδιαφανή κριτήρια, ενώ παλαιότερα ήταν σχεδόν υποχρεωτική η μετάθεση. Μάλιστα, ήδη αντίστοιχη διάταξη προβλέφθηκε (και προφανώς πολύ ορθά)για τις δημοσίους υπαλλήλου – συζύγους στρατιωτικών.Το πρόβλημα εύλογα ανακύπτει σε περίπτωση μετάθεσης Δικαστικού Λειτουργού σε μία πόλη και την παραμονή της συζύγου του σε άλλη. Ειναι προφανές ότι τα έξοδα μίας τέτοιας συγκυρίας ειναι εξαιρετικά δυσμενή για μία οικογένεια που θα κληθεί να συντηρεί δύο σπίτια και να καταβάλει υψηλότατες δαπάνες για τις μετακινήσεις είτε του ενός είτε του άλλου.
    Πρεπει λοιπόν να προβλεφθεί ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου.