Άρθρο 05:

Στο άρθρο 295 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προστίθεται εδάφιοo τρίτο ως εξής:
«Τροπή μέρους καταψηφιστικού αιτήματος, συντιθέμενου από περισσότερα κονδύλια, σε αναγνωριστικό, χωρίς αναφορά των επί μέρους κονδυλίων στα οποία αφορά αυτή, θεωρείται ως σύμμετρη τροπή αυτών σε αναγνωριστικά».

  • 9 Απριλίου 2013, 22:24 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΖΑΛΕΞΗΣ

    Πολύ σωστή η ρύθμιση. Αποφεύγονται έτσι να θεωρούνται αόριστοι οι περιορισμοί του αιτήματος επί αγωγής με περισσότεςρα κονδύλια. Κάτι που πολλές φορές συνέβη στο παρελθόν, όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι δικηγόροι.

  • 9 Απριλίου 2013, 20:05 | Π.Π

    Η αδυναμία κάποιων δικηγόρων να γράψουν ενα σωστό δικόγραφο και να περιορίσουν ανάλογα τα κονδύλια προκειμένου να αποφύγουν την αοριστία θα μετατρέψει το δικαστή σε λογιστή. Αγνοεί σχετικά πρόσφατη ολομέλεια η τροποποιούμενη διάταξη (ή μήπως όχι;): Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 223 και 295§1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι ο ενάγων μπορεί να περιορίσει το αίτημα της αγωγής και ότι ο περιορισμός αυτός συνιστά μερική παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής κατά το αίτημα που περιορίστηκε, το οποίο θεωρείται από την αρχή ότι δεν ασκήθηκε. Με την παραίτηση, όμως, δεν πρέπει να προκαλείται αοριστία ως προς το υπόλοιπο τμήμα της αγωγής, που εμποδίζει τη συγκεκριμενοποίηση της διαφοράς, η οποία έχει αχθεί σε δικαστική κρίση. Όταν το αγωγικό αίτημα συντίθεται από περισσότερα κονδύλια, ο περιορισμός του επιχειρείται παραδεκτά μόνον εφόσον διευκρινίζεται σε ποιά κονδύλια αφορά ή όταν περιορίζεται αναλόγως κατά ποσοστό του όλου αιτήματος και επέρχεται έτσι αντίστοιχη μείωση όλων των κονδυλίων (βλ. ΟλΑΠ 30/2007 ΤΝΠ:ΝΟΜΟΣ).