Άρθρο 58:Επιλογή τύπου και τόπου ταφής

1. Η επιλογή του τύπου κηδείας, του τόπου ταφής ή της διαδικασίας αποτέφρωσης αντί της ταφής, είναι δικαίωμα του προσώπου.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφ’ όσον το επιθυμεί, μπορεί ελεύθερα με ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου, να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας του και τον τόπο ταφής του. Με τη δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή μη, που θα εκτελέσουν την επιθυμία του, τα οποία, με σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την εκτελέσουν.
3.Εφ’ όσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος δεν αντίκειται σε κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα αρμόδια όργανα ή υπηρεσίες, που επιμελούνται της ταφής του νεκρού οφείλουν να συμμορφώνονται στην διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόμα και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού.
4. Αν τα πρόσωπα που εκτελούν την επιθυμία του θανόντος παρεμποδίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην πραγματοποίησή της, μπορούν να ζητήσουν την συνδρομή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών της περιφέρειας όπου φυλάσσεται ο νεκρός.

  • 8 Απριλίου 2013, 16:44 | Κων/νος Σπυριούνης

    το τελευταίο που χρειάζεται σήμερα η πατρίδα είναι ένας νόμος για την ταφή….

  • 8 Απριλίου 2013, 16:27 | Κάτια Βασιλοπούλου

    Ορθή και αναγκαία ρύθμιση, επιτέλους διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας σε θέματα που άπτονται της ελεύθερης βούλησης.