Άρθρο 19 – Έλεγχος της εκτέλεσης του μέτρου

Ο έλεγχος εκτέλεσης του μέτρου ασκείται, από τις κατά νόμον αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες και ιδίως, από τις ακόλουθες ανεξάρτητες αρχές και επιτροπές ή Σώματα: α) τον Συνήγορο του Πολίτη, β) την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, γ) το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης για τα ψυχιατρικά τμήματα των καταστημάτων κράτησης, δ) το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας για τις μονάδες που λειτουργούν εντός ψυχιατρικών ή γενικών νοσοκομείων, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και τις κινητές μονάδες ψυχικής υγείας και ε) την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές του Υπουργείου Υγείας.