Άρθρο 10 – Περιεχόμενο του μέτρου

1. Η θεραπευτική αντιμετώπιση του ατόμου στο οποίο έχει επιβληθεί το μέτρο των άρθρων 69 και 70Α του Ποινικού Κώδικα είναι εξατομικευμένη και περιλαμβάνει την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση όπως, φαρμακευτική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη ή ψυχοθεραπεία του ίδιου και της οικογένειάς του εφόσον υπάρχει σχετική συναίνεση, ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, ιδίως εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, ανάπτυξη δεξιοτήτων για αυτόνομη διαβίωση, διαβίωση με την οικογένεια ή διαβίωση σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κυρίως οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευμένα διαμερίσματα ή ανάδοχη οικογένεια, απασχόληση σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς ή σε άλλους χώρους εργασίας.
2. Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξασφαλίζει συνεχή παρακολούθηση και ψυχιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του μέτρου, με στόχο την επίτευξη της κοινωνικής επανένταξης.