Άρθρο 04

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο γ΄ το οποίο έχει ως εξής:

«Για τους κατηγορουμένους που εμφανίζουν ψυχική ή διανοητική διαταραχή ως περιοριστικός όρος είναι δυνατόν να διατάσσεται η τοποθέτησή τους σε ειδικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου, που προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 3 του Ποινικού Κώδικα».