Άρθρο 07

Μετά το άρθρο 486 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται άρθρο 486Α που έχει ως εξής:

«Άρθρο 486Α

1. Στον κατηγορούμενο επιτρέπεται έφεση κατά της απόφασης η οποία τον κηρύσσει αθώο λόγω άρσης του καταλογισμού εξαιτίας ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και επιβάλλει σε αυτόν μέτρο ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα.
2. Εκείνος στον οποίο έχει επιβληθεί το μέτρο ασφαλείας της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που διατάσσει την παράταση του μέτρου ασφαλείας κατά το άρθρο 70, παράγραφος 1, εδάφιο β΄ του Ποινικού Κώδικα.»