Άρθρο 05

Στο άρθρο 313 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο β΄ (και το ισχύον καθίσταται γ΄) το οποίο έχει ως εξής:

«Ομοίως, το δικαστικό συμβούλιο παραπέμπει τον κατηγορούμενο στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου και όταν κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση άρσης του καταλογισμού λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και επιβολής μέτρου ασφαλείας κατά το άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα».