Άρθρο 18 – Αρμοδιότητες εισαγγελικού λειτουργού

1. Στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και στις Εισαγγελίες στην περιφέρεια των οποίων λειτουργεί ειδικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου ή ψυχιατρικό τμήμα τέτοιου νοσοκομείου, ή εκτελούνται τα μέτρα του άρθρου 69, παράγραφος 3, στοιχείο γ΄ του Ποινικού Κώδικα, στην αρχή κάθε δικαστικού έτους, με απόφαση του διευθύνοντος την Εισαγγελία, ορίζεται ένας Εισαγγελέας ή Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, ως αρμόδιος: α) για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων που επιβάλλουν το μέτρο ασφαλείας των άρθρων 69 και 70Α του Ποινικού Κώδικα, β) για την εποπτεία της λειτουργίας του ειδικού Τμήματος του δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου και γ) για τον συντονισμό και τη συνεργασία της Εισαγγελίας με τη Διεύθυνση της μονάδας όπου εκτελείται το προβλεπόμενο στα άρθρα 69 και 70Α του Ποινικού Κώδικα μέτρο αναφορικά με τον αυτεπάγγελτο δικαστικό έλεγχο της διάρκειας του μέτρου (ανά έτος εξακολούθηση, παράταση του μέγιστου χρόνου διάρκειας) και την εισαγωγή στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο των αιτήσεων για άρση ή αντικατάστασή του.
2. Οι αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου ασκούνται με προσωπική παρουσία του εισαγγελικού λειτουργού στη μονάδα, την οποία επισκέπτεται τουλάχιστον μία φορά ανά δεκαπενθήμερο για να διαπιστώσει την νόμιμη εκτέλεση του επιβληθέντος μέτρου, να ενημερωθεί από το προσωπικό, να συνεργασθεί με τον επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό και να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
3. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο εισαγγελέας μπορεί να ζητήσει την έκφραση Γνώμης του Επιστημονικού Συμβουλίου της μονάδας όπου εκτελείται το μέτρο σχετικά με την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή και ιδίως σχετικά με την αναγκαιότητα μέσων αυξημένης ψυχιατρικής φροντίδας και ασφάλειας.

  • 16 Φεβρουαρίου 2017, 03:41 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ

    Μία παρατήρηση ως προς τη γραμματική διατύπωση: Η χρήση της διαζευκτικής πρότασης «ή εκτελούνται τα μέτρα του άρθρου 69…» σημαίνει ότι ακόμη και στην περίπτωση που ΔΕΝ εκτελείται κάποιο τέτοιο μέτρο σε τμήμα νοσοκομείου, ο εισαγγελέας θα είναι αρμόδιος (προφανώς μόνο) για την «εποπτεία της λειτουργίας του ειδικού Τμήματος του δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου»(περ.β’); Και αν ναι, ποιό θα είναι το περιεχόμενο της εποπτείας και πώς θα ασκείται; Δηλαδή ο εισαγγελέας θα είναι υπεύθυνος για την τυχόν υποστελέχωση του τμήματος ή για τις όποιες δυσλειτουργίες του; Οι αρμοδιότητες του ΣΕΥΥΠ (βλ. και Ν.4316/2014) καταργούνται; Σχόλιο: Διαχρονικά ο εισαγγελικός θεσμός χρησιμοποιείται ως «κυματοθραύστης» της αγανάκτησης των πολιτών λόγω της κακής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης ή/και των ελεγκτικών μηχανισμών. Προφανώς, αυτό «βολεύει» την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία, η οποία (όπως και στην προκείμενη περίπτωση) μέσω της νομοθετικής εξουσίας αυξάνει τις αρμοδιότητες των λειτουργών της δικαστικής εξουσίας, μετακυλίοντας στην τελευταία την ευθύνη.