Άρθρο 09 – Βασικές αρχές εκτέλεσης του μέτρου

1.Το προβλεπόμενο στα άρθρα 69 και 70Α του Ποινικού Κώδικα μέτρο ασφαλείας υπηρετεί θεραπευτικούς σκοπούς.
2. Κατά την εφαρμογή του λαμβάνονται υπόψη οι διεθνώς αναγνωρισμένοι κανόνες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καμία επιμέρους πράξη δεν μπορεί να προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ατόμου ή να παραβιάζει τις αρχή της αναλογικότητας.
3. Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο αντιμετωπίζονται με βάση τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, τα πρωτόκολλα ψυχιατρικής φροντίδας καθώς και με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα, εφόσον αυτή δεν προσκρούει στους επιδιωκόμενους θεραπευτικούς σκοπούς.