Άρθρο 17 – Σύσταση και στελέχωση Ειδικών Τμημάτων Νοσοκομείων

1. Η σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση των προβλεπόμενων στο άρθρο 11, παράγραφος 1, ειδικών τμημάτων δημόσιων ψυχιατρικών ή γενικών νοσοκομείων γίνεται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο τρόπος οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των ανωτέρω τμημάτων καθορίζεται με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών.
2. Τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο τμήματα στελεχώνονται από διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα που αποτελείται κυρίως από ψυχιάτρους, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές και επισκέπτες υγείας, οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
3. Το διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 τμήματα λαμβάνει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με το περιεχόμενο των υποχρεώσεών του και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του πριν από την ανάληψη των καθηκόντων αυτών.