Άρθρο 14 – Έναρξη της υποχρεωτικής θεραπείας και παρακολούθησης

1. Για την έναρξη της υποχρεωτικής θεραπείας και παρακολούθησης σε τακτά χρονικά διαστήματα σε εξωνοσοκομειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή σε εξωτερικό ιατρείο δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου (άρθρο 69, παράγραφος 3, στοιχείο γ΄ του Ποινικού Κώδικα) εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου.
2. Ο θεράπων ψυχίατρος εκπροσωπεί τη θεραπευτική ομάδα και προτείνει εξατομικευμένο θεραπευτικό σχέδιο που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 μέτρα, καθώς και την εποπτεία των συνθηκών εκτέλεσής τους. Το σχέδιο αυτό οφείλει να κοινοποιήσει αμελλητί στον αρμόδιο εισαγγελέα, τον οποίο και ενημερώνει για την ανταπόκριση και συμμόρφωση του θεραπευομένου προς αυτό αλλά και για την πιθανή ανάγκη τροποποίησής του.
3. Η τυχόν δαπάνη εισιτηρίου καλύπτεται από το κράτος ή και από τον ασφαλιστικό φορέα του ατόμου.