Άρθρο 12 – Όργανα Διοίκησης

1. Ο Διευθύνων το Δικαστήριο ή την Εισαγγελία προΐσταται του αντίστοιχου Περιφερειακού Τμήματος της Δικαστικής Αστυνομίας. Αξιολογεί τους υπαλλήλους της, συντάσσοντας σχετική έκθεση στη λήξη κάθε δικαστικού έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας ή πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων εκ μέρους αποσπασμένου υπαλλήλου, μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα να διακοπεί η απόσπαση του σε οποιοδήποτε χρόνο πριν τη λήξη της.
2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για τους υπαλλήλους του Δικαστηρίου ή της Εισαγγελίας όπου λειτουργεί το Περιφερειακό Τμήμα είναι αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για θέματα του παραπάνω προσωπικού. Ως αιρετά μέλη στο Συμβούλιο αυτό, όταν εξετάζονται θέματα του κλάδου υπαλλήλων δικαστικής αστυνομίας, λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι των υπαλλήλων της. Για θέματα που αφορούν στη διαδικασία και όλους γενικά τους όρους εκλογής των εκπροσώπων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις που αναφέρονται στους δικαστικούς υπαλλήλους.