Άρθρο 07 – Βαθμολογική κλίμακα

1. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), κατατάσσονται σε τέσσερις (4) συνολικά βαθμούς, ως ακολούθως:
– Βαθμός Α΄
– Βαθμός Β΄
– Βαθμός Γ΄
– Βαθμός Δ΄
2. Από τους βαθμούς στους οποίους κατατάσσονται οι υπάλληλοι της Δικαστικής Αστυνομίας του Πολιτικού κλάδου των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ κατώτερος είναι ο Δ΄ και ανώτερος ο Α΄.
3. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ είναι ο βαθμός Δ΄. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος συναφούς με την ειδικότητα, εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄, στον οποίο κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη. Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με την ειδικότητα, εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ΄, στον οποίο κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη. Για τους αριστούχους προσμετράται ένα (1) επιπλέον έτος στον ίδιο βαθμό. Η παραμονή στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθμό υποχρεωτικά διαρκεί για δύο (2) συναπτά έτη τουλάχιστον, ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που αποκτά ο υπάλληλος στο ενδιάμεσο διάστημα.
4. Οι θέσεις όλων των βαθμών των κατηγοριών ΠΕ και TE είναι σε κάθε κατηγορία, οργανικά ενιαίες. Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου βαθμού δεν υπάρχει αρχαιότητα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο.