Άρθρο 05 – Διαδικασία πλήρωσης θέσεων αστυνομικού κλάδου

1. Για την πλήρωση των θέσεων αστυνομικού προσωπικού διορίζονται Έλληνες πολίτες, τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 30 ετών και οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Για την επιλογή τους εφαρμόζονται αντικειμενικά κριτήρια ικανά να πιστοποιήσουν τα προσόντα, τα οποία προσήκουν στις θέσεις που πληρούνται, όπως τα ακόλουθα:
(α) Η κατοχή τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο βαθμός του τίτλου σπουδών.
(β) Η εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις με τον βαθμό του εφέδρου αξιωματικού ή στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή η προϋπηρεσία ως εθελοντών πενταετούς θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις.
(γ) Η κατοχή άδειας ικανότητας οδηγού Β΄ ή Δ΄ κατηγορίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγκροτούνται: α) πενταμελής επιτροπή για την επιλογή των υποψηφίων, η οποία αποτελείται από έναν αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο, έναν αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έναν σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν εκπρόσωπο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και τον επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας της Δικαστικής Αστυνομίας, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Με όμοια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με βαθμό Α` ή Β`, ή άλλης Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με βαθμό Α` ή Β` και β) τριμελείς επιτροπές από πρόσωπα με τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις και αντίστοιχης ειδικότητας προκειμένου να υποβάλλουν τους υποψηφίους σε ψυχοτεχνική και υγειονομική εξέταση, καθώς και στις αναγκαίες αθλητικές δοκιμασίες, η επιτυχία στις οποίες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής. Με όμοια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας κάθε Επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας της Δικαστικής Αστυνομίας ή άλλης Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με βαθμό Α` ή Β`. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών ορίζεται η αμοιβή των μελών των επιτροπών και του γραμματέως.
3. Οι επιλεγόμενοι διορίζονται στις θέσεις προσωπικού Αστυνομικού Κλάδου με τον βαθμό του φρουρού, ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος βασικής εκπαίδευσης σε σχολές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή της Ελληνικής Αστυνομίας, διάρκειας δύο μηνών. Οι διοριζόμενοι ολοκληρώνουν τη βασική τους εκπαίδευση με τρίμηνη υποχρεωτική πρακτική άσκηση στα Περιφερειακά Τμήματα της Δικαστικής Αστυνομίας. Η επίδοσή τους κατά το παραπάνω στάδιο εκτιμάται υποχρεωτικά, προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Οι δαπάνες εκπαίδευσης, στέγασης και σίτισης στη σχολή βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης, που λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι στις ανωτέρω Σχολές. Η αποζημίωση υπόκειται σε κράτηση υγειονομικής περίθαλψης, όπως αυτή προβλέπεται εκάστοτε για τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Το χρονικό διάστημα φοίτησης των ανωτέρω στη Σχολή αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εφόσον διορισθούν. Εάν με υπαιτιότητά τους διακοπεί η εκπαίδευση στη Σχολή ή δεν αποδεχθούν το διορισμό τους, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να επιστρέψουν την αποζημίωση, καθώς και τις δαπάνες για την εκπαίδευσή τους, όπως καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών.

 • 16 Αυγούστου 2018, 18:21 | Ιωάννης Πλεμμένος

  Χαιρετίζω αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία. Θα ήθελα να συνεισφέρω στην πολύ σημαντική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης λέγοντας τα εξής: Για τη στελέχωση της δικαστικής αστυνομίας είναι κατά τη γνώμη μου προς το δημόσιο συμφέρον να δωθεί το δικαίωμα ρητά και στους εξωτερικούς φρουρούς καταστημάτων κράτησης να μεταταχθούν στη δικαστική αστυνομία. Οι εν λόγω υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν την πλέον κατάλληλη εμπειρία για την εν λόγω θέση και δικαιούνται και αυτοί να έχουν δικαίωμα να μεταταχθούν σε άλλη υπηρεσία του δημοσίου, δικαίωμα που έχουν όλοι οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Τονίζεται ότι επειδή δεν ανήκουν στα σώματα ασφαλείας υποστήκανε τις ίδιες μειώσεις μισθών όπως και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίες είναι δυσανάλογα μεγαλύτερες από τις μειώσεις των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας. Συνεπώς για λόγους ίσης μεταχείρισης πιστεύω ότι πρέπει ως δημόσιοι υπάλληλοι να έχουν τη δυνατότητα να μεταταγούν στη δικαστική αστυνομία, καθώς είναι μια απολύτως συναφή εργασία και πληρούν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Σας ευχαριστώ θερμά. Με εκτίμηση

 • Πρόταση για την στελέχωση της Δικαστικής Αστυνομίας από ήδη υπάρχον προσωπικό.

  Μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας το 2013 οι Δημοτικοί Αστυνομικοί διατέθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία,ως πολιτικό προσωπικό αλλά και ως ειδικοί φρουροί,στην Εξωτερική Φρουρά Καταστημάτων Κράτησης,στην Σωφρονιστική Υπηρεσία αλλά και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,στο Υπουργείο Εσωτερικώn,το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών.

  Οι πιο πάνω υπάλληλοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν περάσει από την εξάμηνη εκπαίδευση των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας,η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την πρόνοια της Ελληνικής Αστυνομίας και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

  Στις ανωτέρω σχολές οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί,που ανήκουν πλέον στις υπηρεσίες που αναφέρθηκαν πιο πάνω,είχαν εκπαιδευτεί με μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης στην Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου,στο Συνταγματικό δίκαιο (36 ώρες),Διοικητικό δίκαιο(36 ώρες),Αστικό δίκαιο (34 ώρες)Ποινικό δίκαιο(18 ώρες)στην Ποινική Δικονομία – Πρακτικές εφαρμογές (34 ώρες) αλλά και στις Συνθετικές Εφαρμογές Δικαίου – Μελέτη Περιπτώσεων – Προσομοιωτικά Σενάρια (36 ώρες).Παράλληλα παρακολούθησαν μαθήματα Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας αλλά και μάθημα Στοιχείων Ψυχολογίας.

  Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω , αλλά και τα δεδομένα δημοσιονομικής προσαρμογής του Ελληνικού δημοσίου τομέα, προτείνεται να δοθεί το δικαίωμα,στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που ανήκουν σε άλλες υπηρεσίες πλέον,να μεταταχθούν ως αστυνομικό προσωπικό στην Δικαστική Αστυνομία προκειμένου να καταστεί ταχύτερη η στελέχωση τής.

 • 10 Αυγούστου 2018, 14:51 | Ιωάννης Αβράμης

  Στόχος της δικαστικής αστυνομίας απο οτι γίνεται αντιληπτό είναι η υποβοήθηση του δικαστικού έργου. Μια παράλληλη αστυνομία καθαρά στην υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
  Προσωπικά διαφωνώ καθέτως με τον τρόπο πρόσληψης του αστυνομικού προσωπικού.
  1. Αρχικά δεν καταλαβαίνω τον λόγο να ξεκινάνε απο τον βαθμό του ειδικού φρουρού. Αν μιλάμε για παράλληλη αστυνομία θα μπορούσε να μπεί ως παράλληλη σχολή με τις σχολές αξιωματικών και αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. με πιο ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ και χωρίς φυσικά να απαιτούνται οι στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες.
  2. Δευτερυόντως ο χρόνος εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά ελάχιστος για την διεκπαιρέωση ενός τόσου σημαντικού αντικειμένου. Οπότε μια δεύτερη εναλλακτική εαν δεν επιθυμείται η ίδρυση ξεχωριστής 2ετούς σχολής δικαστικής αστυνομίας που θα βγάζει αστυνομικό προσωπικό στο βαθμό του αστυφύλακα, ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΜΕ ΠΙΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠ ΟΤΙ ΤΑ 26 ΕΤΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΑΓΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ.

 • 27 Ιουλίου 2018, 18:43 | Χρήστος

  Η χρήση των όρων «ΑΕΙ ή ΤΕΙ» στο κριτήριο 1α είναι λανθασμένη.

  Με το νόμο 2916/2001 άρθρο 1, παρ.1α ορίζεται οτι «Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται απο δυο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα,
  ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη
  Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.»

  Το σωστό είναι «Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ».

 • 24 Ιουλίου 2018, 11:52 | ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

  Επίσης και εδώ όπως στο αρθρο 4 να γίνει ρήτη αναφορα και πρόβλεψη για την μετακινηση-μεταταξη προσωπικου απο την ΥΕΦΚΚ και στους τρεις κλάδους εκπαιδευσης δηλαδή ΠΕ ,ΤΕ,και ΔΕ.Το αρθρο όπως ειναι σημερα ειναι αντιγραφη του αντιστοιχου αρθρου κατα την ιδρυση και στελεχωση της ΥΕΦΚΚ.Αυτό απο μόνο του δίχνει την άμεση συνδεση τον δυο κλάδων.Πρέπει να προβλεφθεί η συνδεση αυτη στον νόμο διοτι έτσι θα γλιτόσουμε πολλά προβληματα κατα την προκηρυξη καληψης των θέσεων της Δικαστικής Αστυνομίας.

 • 20 Ιουλίου 2018, 12:05 | Θεοφίλου

  Δεν είναι σαφές το τι είδους προσωπικό είναι επιθυμητό. Θα πρότεινα διάκριση αναλόγως με τη θέση που θα λάβει ο υποψήφιος (απόφοιτοι δευτεροβάθμιας/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και καθορισμό των επιθυμητών πτυχίων, όπως αντιστοίχως προβλέπεται για τον Πολιτικό Κλάδο.
  Όσον αφορά στο χρονικό διάστημα εκπαίδευσης (2+3 μήνες), φαίνεται εξαιρετικά σύντομο, τόσο για την εκπαίδευση στα όπλα, όσο και για τα θέματα ποινικών διαδικασιών. Δεδομένου του μη καθορισμού του είδους πτυχίου εισαγωγής, δημιουργούνται εύλογες απορίες ως προς τη δυνατότητα που θα έχουν οι υπάλληλοι να διενεργούν συλλήψεις και άλλες δικονομικές ενέργειες, σεβόμενοι πλήρως τις διαδικασίες.

 • 19 Ιουλίου 2018, 16:38 | Ευάγγελος Ζαρκαδούλας

  Για την αποτελεσματική λειτουργία του αστυνομικού κλάδου της Δικαστικής Αστυνομίας από την ίδρυση του να προβλέπεται χωρίς το όριο ηλικίας των τριάντα (30):
  1) η μετάταξη προσωπικού από την Ελληνική Αστυνομία λόγω εμπειρίας και εξοικείωσης,
  2) η μετάταξη προσωπικού από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, μόνο εφόσον διαθέτει νομική εκπαίδευση-κατάρτιση και εμπειρία σε συναφείς αρμοδιότητες της Δικαστικής Αστυνομίας και
  3) η πρόσληψη ιδιωτών με την προϋπόθεση να είναι πτυχιούχοι νομικής ή κάτοχοι μεταπτυχιακού νομικού τίτλου.

 • 19 Ιουλίου 2018, 16:23 | Δημήτρης

  Να προστεθεί η άμεση μετάταξη των εξωτερικών φρουρών του υπουργείου Δικαιοσύνης σε προσωποπαγείς θέσεις της δικαστικής αστυνομίας μετά από ανάλογη εκπαίδευση.

 • 19 Ιουλίου 2018, 14:07 | Λ.Β.

  Οι διατυπώσεις του παρόντος άρθρου στην πράξη δημιουργούν το εύλογο ερωτημα ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για προσλήψεις Αξιωματικών της Δικαστικής Αστυνομίας. Δηλαδή γενικώς και αορίστως αναφέρεται ότι θα προσλαμβάνεται προσωπικό το οποίο θα ξεκινά από το βαθμό του φρουρού που σημείνει ότι μετά από 15 χρόνια θα καταφέρει η Δικαστική Αστυνομία να αποκτήσει «ανεξαρτησία». Στο μεταξύ «κουμάντο» θα κάνουν άλλοι, από άλλο Αρχηγείο (και υπουργείο). Με άλλα λόγια πριμοδοτούνται οι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ οι οποίοι θα ελέγξουν πλήρως το νέο αυτό Σώμα με ότι αυτό σημαίνει…
  Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το άρθρο 8/παρ. 3 όπου αναφέρει αυτολεξεί: «Μέχρι να προαχθούν στον βαθμό του Διευθυντή Δικαστικής Αστυνομίας, του Αστυνόμου ή Υπαστυνόμου όσοι δικαστικοί αστυνομικοί αρχικά διοριστούν, καθήκοντα Διοικητή του κάθε Περιφερειακού Τμήματος μπορούν να ασκούν Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.»
  Εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα με τις αποσπάσεις από την ΕΛ.ΑΣ. οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα κράτος εν κράτει μέσα στην νέα υπηρεσία. Μόνο μετατάξεις πρέπει να υπάρξουν από την ΕΛ.ΑΣ και μόνο κατά το στάδιο της σύστασης της ΔΙΚ.ΑΣ.
  Έτσι όπως είναι τώρα το άρθρο στην πράξη δυστυχώς δημιουργείται μία κηδεμονευόμενη υπο-υπηρεσία κι όχι μία ανεξάρτητη, αδέσμευτη, μοντέρνα και ορθά στελεχωμένη υπηρεσία από μορφωμένους ανθρώπους σε διάφορα αντικείμενα. Το θέμα εξ αρχής όμως ήταν η δημιουργία ενός σύγχρονου σώματος κι όχι ενός «παραρτήματος» της ΕΛ.ΑΣ.

  Κατά συνέπεια θεωρείται ως εκ των ων ουκ άνευ για τη ουσιαστική λειτουργία της ΔΙΚ.ΑΣ. τις παρακάτω προσθήκες στο παρόν άρθρο:
  1. Πρόβλεψη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων ξεχωριστά για Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς, όπου οι πρώτοι θα ξεκινούν από το Βαθμό του Υπαστυνόμου και οι δεύτεροι από του Φρουρού.
  2. Οι Αξιωματικοί ως υποχρεωτικά προσόντα για να προσληφθούν πέραν της προηγούμενης υπηρεσίας τους ως Δόκιμοι Αξιωματικοί του Ε.Σ. ή θητείας στις Ειδικές Δυνάμεις θα πρέπει να έχουν Πτυχίο ΑΕΙ Νομικής ή Εγκληματολογίας ή Οικονομικών ή Κοινωνιολόγίας με τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα στο αντικείμενο τους.
  3. Οι νεοπρσληφθέντες Αξιωματικοί καθόσον είναι ήδη πτυχιούχοι κατά την περίοδο «δοκιμής» τους να μετέχουν σε ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα επιχειρησιακής κατάρτισης εξάμηνης διάρκειας στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και κατόπιν επιτυχούς φοιτήσεως θα τοποθετούνται στη Κεντρική ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΔΙΚ.ΑΣ.

  Τούτο σημαίνει ότι εντός μίας 8 ετίας η ΔΙΚ.ΑΣ. θα έχει δική της Ιεραρχία πλήρως αυτάρκη και επιστημονικώς καταρτισμένη για να επιτελέσει το ποιοτικώς δύσκολο έργο της υποστήριξης του Εισαγγελικού Σώματος.

  Μόνο με τις ως άνω προσθήκες η ΔΙΚ.ΑΣ θα μπορέσει να αναπτυχθεί αυτόνομα και ανεξάρτητη από άλλα «κέντρα» και δεν θα εξελιχθεί σε μία υπηρεσία-φιάσκο που σε λίγα χρόνια θα αποφασισθεί το «κλείσιμο» της ως αποτυχημένης αφού πρώτα θα έχουν φροντίσει να την κάνουν έτσι.
  Τέλος με τις προσθήκες αυτές παίρνει νόημα πραγματικό το να μεταταχθούν (όχι αποσπάσεις) στην αρχή κάποιοι λίγοι (κατόπιν κριτηρίων επιλογής) Αξιωματικοί από την ΕΛ.ΑΣ, οι οποίοι θα παραμείνουν για πάντα (χωρίς δικαίωμα επιστροφής στην ΕΛ.ΑΣ.), ενώ σταδιακά θα στελεχωθεί πλήρως η Υπηρεσία με πτυχιούχους ΑΕΙ-Αξιωματικούς της ΔΙΚ.ΑΣ.

 • 19 Ιουλίου 2018, 11:23 | Aλεξ

  Για ποιο λόγο οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις αυτό δεν είναι ισότιμο σε σχέση με τις γυναίκες υποψήφιες ενας άνδρας 18 χρονων δεν μπορεί να κάνει αίτηση ενώ μια γυναίκα στα 18 μπορεικαι στις σχολές της αστυνομίας από τις πανελλαδικές δεν χρειάζεται να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεωσεις

 • 19 Ιουλίου 2018, 10:31 | Τάσος Κ.

  Ανακριτικοί υπάλληλοι προερχόμενοι από σχολή δύο μηνών, με τρίμηνη πρακτική εκπαίδευση. Αναρωτιέμαι πραγματικά πως θα καταφέρει να ανταπεξέλθει ένας πολίτης που ξαφνικά έγινε δικαστικός αστυνομικός με εκπαίδευση 2 μηνών (χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποιον, δεν είναι πρόβλημα η ιδιότητα του πολίτη αλλά ο όγκος της νομοθεσίας και η ιδιαιτερότητα της πρακτικής εφαρμογής της που θα κληθεί να κάνει κτήμα του σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα). Ρεαλιστικά αυτό είναι αδύνατον και για τα πρώτα χρόνια θα εμπίπτει σαφώς στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα απο όσα επιχειρείται να λυθούν με το νόμο αυτό, καθώς και ανακριτικούς υπαλλήλους που έμαθαν όσα μπόρεσαν και στο πλαίσιο «βλέποντας και κάνοντας». Η προκαταρκτική τολμώ να πω οτι είναι δύσκολη «επιστήμη». Εγώ θα πρότεινα να εξετάσετε το ενδεχόμενο να στελεχωθεί το σώμα της δικαστικής αστυνομίας με πτυχιούχους της νομικής σχολής. Εξάλλου αν αντιλαμβάνομαι σωστά το σκοπό του συγκεκριμένου νόμου, αυτός δεν είναι το να δημιουργηθεί άλλη μια παράλληλη Αστυνομία , αντίστοιχη της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά ένα σώμα που θα σηκώσει στους ώμους του το βάρος των προκαταρκτικών εξετάσεων κλπ και δευτερευόντως θα απασχοληθεί και σε άλλα αντικείμενα. Υπο αυτή τη λογική οι γνώσεις των πτυχιούχων νομικής, ειδικά στο θέμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, εύλογα θα δώσουν τεράστια ώθηση στη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης (που μόνο γρήγορη δεν είναι σήμερα) και φυσικά θα διευκολύνουν και το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας (έστω οι παραγγελίες για προκαταρκτικές που φτάνουν στην Ελληνική Αστυνομία να μειωθούν στο μισό, θα εξασφαλιστεί αστυνομικό προσωπικό που θα ασχοληθεί με το ίσως πιο ουσιαστικό κομμάτι της προληπτικής και κατασταλτικής αστυνόμευσης).
  Ακόμα κι αν κρίνετε άστοχο το να προσληφθούν μόνο πτυχιούχοι νομικής , νομίζω πως τα αποτελέσματα θα ήταν εξίσου καλά αν προβλεπόταν η πρόσληψη τέτοιων σε ποσοστό (π.χ. 50%).

 • 19 Ιουλίου 2018, 00:58 | Ευάγγελος Ζαρκαδούλας

  Στην αρχική φάση θα είναι αναγκαία η μετάταξη προσωπικού από την Ελληνική Αστυνομία, όπως προβλέπεται αντιστοίχως στον Πολιτικό Κλάδο, διότι και η απόσπαση είναι μία προσωρινή κατάσταση με ότι αρνητικές συνέπειες επιφέρει.

 • 18 Ιουλίου 2018, 17:09 | Θάνος

  Να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας δεν θα ενσωματωθεί σε καμία περίπτωση στην ΕΛ.ΑΣ. στο μέλλον . Επίσης να προσληφθούν πρώτα οι δικαστικοί αστυνομικοί και έπειτα να ισχύσει στην πράξη το σχέδιο νόμου .