Άρθρο 06 – Κατηγορίες, Θέσεις και Κλάδοι Πολιτικών Υπαλλήλων

1. Οι θέσεις των υπαλλήλων του Πολιτικού Κλάδου της Δικαστικής Αστυνομίας κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
Α) κατηγορία θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),
Β) κατηγορία θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
2. Οι θέσεις κατανέμονται σε ειδικότητες ως εξής:
α. Κλάδος ΠΕ – ΤΕ Πληροφορικής
β. Κλάδος ΠΕ – ΤΕ Μηχανικών
γ. Κλάδος ΠΕ – ΤΕ Οικονομολόγων – Λογιστών
δ. Κλάδος ΠΕ Διερμηνέων – Μεταφραστών
ε. Κλάδος ΠΕ Υγείας – Πρόνοιας
στ. Κλάδος ΠΕ – ΤΕ Ειδικών Επιστημόνων
3. Για τη στελέχωση του Πολιτικού Κλάδου της Δικαστικής Αστυνομίας συνιστώνται τριάντα (30) οργανικές θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
4. Για τη στελέχωση του Αστυνομικού Κλάδου της Δικαστικής Αστυνομίας συνιστώνται σαράντα (40) οργανικές θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οι θέσεις των προηγουμένων παραγράφων κατανέμονται ανά Περιφερειακό Τμήμα Δικαστικής Αστυνομίας και ανά επιστημονική ιδιότητα και καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας. Περιφερειακά Τμήματα Πολιτικού Κλάδου, όσον αφορά τα δικαστήρια πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, εδρεύουν στις οικείες Εισαγγελίες. Οι υπηρετούντες στα Περιφερειακά Τμήματα Πολιτικού Κλάδου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών είναι αρμόδιοι και οφείλουν να παρέχουν τις αυτές υπηρεσίες στο αντίστοιχο Πρωτοδικείο. Οι υπάλληλοι της Δικαστικής Αστυνομίας που υπηρετούν σε Περιφερειακά Τμήματα Πολιτικού Κλάδου σε Εισαγγελίες Εφετών, όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχα Περιφερειακά Τμήματα στα Πρωτοδικεία της εφετειακής περιφέρειας, οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στα αντίστοιχα Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες Πρωτοδικών της εφετειακής περιφέρειας.
6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, δύναται να συνιστώνται ή να καταργούνται κλάδοι και οργανικές θέσεις ανά κατηγορία ή επιστημονικό πεδίο, καθώς και να ανακατανέμονται οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις.

 • 2 Αυγούστου 2018, 20:48 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Στον κλάδο ΠΕ Υγείας – Πρόνοιας να υπάρχει πρόβλεψη για ΠΕ Ψυχολόγους και ΠΕ Κοινωνικούς Λειτουργούς. Διαφορετικά να υπάρξει πρόβλεψη στον κλάδο ΠΕ-ΤΕ Ειδικών Επιστημόνων για ΠΕ Ψυχολόγους και ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικούς Λειτουργούς. Ιδανικά, θα πρέπει οι ανωτέρω επιστήμονες να έχουν προϋπηρεσία/εμπειρία σε παιδιά, συμβουλευτική σε γονείς/παιδιά, αφού δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας (μάλιστα, πρόσφατος νόμος προβλέπει ότι η πράξη της ενδοοικογενειακής βίας τιμωρείται αυστηρά) που φτάνουν στη δικαιοσύνη, καθώς και υποθέσεις αποπλάνησης ανηλίκων (παιδοψυχολογία), παιδικής πορνογραφίας (σπουδές ή προϋπηρεσία στην παιδοψυχολογία, σπουδές ή προϋπηρεσία στις επιστήμες του εγκεφάλου-Νευροψυχολογία-Νευροεπιστήμες για την πληρέστερη κατανόηση των ενεργειών του θύτη) κλπ. Με τη συμβολή των ανωτέρω ειδικών επιστημόνων θα μπορούν οι δικαστικοί λειτουργοί να βοηθηθούν στο έργο τους, να άρουν πάσα αμφιβολία ως προς τα κίνητρα του θύτη (σε ψυχολογικό επίπεδο)και να οδηγηθούν, με περισσότερη ασφάλεια- σε μία δίκαιη απόφαση.
  Οι ειδικότητες τόσο των Ψυχολόγων όσο και των Κοινωνικών Λειτουργών καθίστανται απαραίτητες, πλέον, στην καθημερινότητα όλων, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

 • 30 Ιουλίου 2018, 11:41 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Σημαντική η νομοθετική πρωτοβουλία. Είναι σαφές πως χρήζει αλλαγής ο κλάδος ΠΕ Υγείας-Πρόνοιας σε ΠΕ-ΤΕ Υγείας Πρόνοιας με καθορισμό των ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται σε αυτόν (εκτός και αν είναι οι ίδιες ειδικότητες του ίδιου κλάδου που περιλαμβάνονται στον Οργανισμό του Υπουργείου και να προστεθούν και οι ειδικότητες της Δημόσιας Υγείας), επιπροσθέτως θα πρέπει να ορισθούν για τον κλάδο των ειδικών επιστημόνων ειδικεύσεις που αφορούν τη μετανάστευση, τη διαπολιτισμικότητα, την κοινωνική παιδαγωγική, την παραβατικότητα των νέων, την ενδοοικογενειακή κακοποίηση και τη δημογραφία του εγκλήματος – στατιστική. Ευχαριστώ.

 • 19 Ιουλίου 2018, 11:35 | Στυλιανός

  Κλάδος ΠΕ Υγείας – Πρόνοιας

  Αφενός, καλό θα ήταν να διευκρινιστεί ποιες ειδικότητες εντάσσονται στο γενικότερο Κλάδο και αφετέρου θα πρέπει να προστεθεί και ο κλάδος ΤΕ, δηλ. ΠΕ – ΤΕ Υγείας – Πρόνοιας, δεδομένου ότι έτσι αποκλείεται μεγάλος αριθμός υποψηφίων.