Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Δημόσια Διαβούλευση επί του «Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης »

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για την Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που προβλέπεται στο άρθρο 27 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄).

Σύμφωνα με τον Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» προβλέπεται η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορείς προς κάθε ενδιαφερόμενο (πολίτη – government to citizen, επιχείρηση – government to business και άλλο δημόσιο φορέα-government to government).  Για την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση του διοικητικού βάρους, την εξάλειψη σημαντικού μέρους της υπάρχουσας γραφειοκρατίας, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των πιστοποιητικών και την ταχύτερη και αποδοτικότερη επικοινωνία των δημοσίων φορέων μεταξύ τους, απαιτούμενο δομικό στοιχείο είναι το Πλαίσιο για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με όλες τις συνιστώσες που το αποτελούν.

Με το παρόν Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιχειρούμε να θέσουμε τους κανόνες και τα πρότυπα για τον εκσυγχρονισμό του Κράτους και ταυτόχρονα την τακτοποίηση μιας εκκρεμότητας ετών σε ότι αφορά τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης με αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Αποσκοπώντας στην μέγιστη συνεργασία μεταξύ φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών και υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας τόσο για τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και γενικότερα για την εθνική οικονομία, οι προτάσεις, απόψεις, ιδέες και παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά τη δημόσια διαβούλευση θα συνεκτιμηθούν στην τελική διαμόρφωση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που θα κυρωθεί με την Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί. Σχόλια που σχετίζονται με τους προτεινόμενους κανόνες και πρότυπα σε σχέση με την υιοθέτηση και αποδοχή τους, το βαθμό υποχρεωτικότητας τους, και τη μεταβατική περίοδο για τη συμμόρφωση με αυτά, θα βοηθήσουν στο να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο εφαρμόσιμο που θα επιταχύνει την υλοποίηση των προβλέψεων του νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Ν. 3979/2011). Συμπληρωματικό τεκμηριωτικό υλικό και παραδείγματα είναι δημοσιευμένα στο διαδικτυακό τόπο www.e-gif.gov.gr

Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της πρωτοβουλίας μας και για το λόγο αυτό σας καλώ να καταθέσετε τις απόψεις σας, ώστε να συμβάλλετε στη διαμόρφωση του τελικού περιεχομένου.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012.

Φιλικά,

Παντελής Τζωρτζάκης

Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης