Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Αρχές για το σχεδιασμό, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορείς του δημόσιου

1. Τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που συμμετέχουν στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς ή οργανισμούς σχεδιάζονται και υλοποιούνται με βάση τις παρακάτω αρχές:

 • Διαφάνεια και εξωστρέφεια: παρέχοντας λεπτομερώς καθορισμένες και τεκμηριωμένες διεπαφές που επιτρέπουν την αξιοποίηση από άλλα συστήματα του Δημοσίου.
 • Επαναχρησιμοποίηση στοιχείων: επαναχρησιμοποιώντας δομές προγράμματα και εφαρμογές άλλων συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Προσαρμοστικότητα: επιτρέποντας από οικονομοτεχνική άποψη τη προσαρμογή τους σε νέες συνθήκες ή απαιτήσεις λειτουργίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαδικασίες, το χρόνο απόκρισής τους και την ασφάλεια που παρέχουν.
 • Πρότυπα: διασφαλίζοντας συμβατότητα με ευρέως διαδεδομένα και ανοιχτά πρότυπα.
 • Κλιμάκωση: παρέχοντας δυνατότητες επέκτασης, ιδίως μέσω προσθήκης – αναβάθμισης εξοπλισμού και λογισμικού, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο όγκο αιτημάτων ή φορέων-χρηστών.
 • Απόδοση και απόκριση: ανταποκρινόμενα στα αιτήματα των χρηστών σε ελάχιστο χρόνο από την υποβολή των αιτημάτων.
 • Φιλικότητα προς το χρήστη: διαθέτοντας εύχρηστες λειτουργίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών.
 • Διαθεσιμότητα: παρέχοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι συνεχώς διαθέσιμες και δεν παρουσιάζουν προβλήματα στη λειτουργία τους.
 • Ανοχή σφαλμάτων: διασφαλίζοντας σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων ταχεία επαναφορά σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας και διατηρώντας την ακεραιότητα των δεδομένων τους.
 • Συντήρηση και αναβάθμιση: διασφαλίζοντας ότι η λειτουργία, η συντήρηση και η αναβάθμισή τους να μπορεί να ελεγχθεί/ εκτελεστεί από φορείς ή στελέχη που δεν συμμετείχαν στην υλοποίησή τους.
 • Ασφάλεια: παρέχοντας αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στη χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος.

2. Τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που συμμετέχουν στην παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχεδιάζονται με επίκεντρο τις υπηρεσίες, οι οποίες αποτελούνται από προγράμματα, εφαρμογές, βάσεις δεδομένων, επιχειρησιακές διαδικασίες, που καθορίζονται σε σχέση με το τι κάνουν και προσδιορίζονται στο πλαίσιο μηνυμάτων που ανταλλάσσονται και είναι προσπελάσιμες μέσω διαδικτύου (Υπηρεσιοστραφής Αρχιτεκτονική/ Service-Oriented Architecture – SOA). Οι υπηρεσίες που σχεδιάζονται με βάση την Υπηρεσιοστραφή Αρχιτεκτονική ακολουθούν τις κάτωθι αρχές:

 • Ρητό και σαφή ορισμό των ορίων των υπηρεσιών
 • Αυτονομία μεταξύ των υπηρεσιών
 • Διασφάλιση της συμβατότητας ανάμεσα στις υπηρεσίες μέσω πολιτικών
 • Υποστήριξη της χαλαρής διασύνδεσης μεταξύ των δομικών μονάδων, η οποία επιτρέπει αλλαγές στον τρόπο υλοποίησης των υπηρεσιών χωρίς να επηρεάζονται άλλα μέρη της εφαρμογής. Η μόνη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην εφαρμογή και τις υπηρεσίες πραγματοποιείται μέσω δημοσιευμένων διεπαφών.
 • Διαφάνεια φυσικής τοποθεσίας υλοποίησης υπηρεσίας, υπό την έννοια ότι ο χρήστης μιας υπηρεσίας δεν γνωρίζει πού βρίσκεται η υλοποίηση της υπηρεσίας.
 • Επαναχρησιμοποίηση κώδικα και αυτόνομων δομικών μονάδων λογισμικού.
 • Ο χρήστης είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει και να καταναλώσει είτε απλές υπηρεσίες ενός Δημοσίου Φορέα αλληλεπιδρώντας στο επίπεδο των Διεπαφών Υπηρεσιών, ή σύνθετες υπηρεσίες που υλοποιούνται στο επίπεδο του χρήστη ως «Επιχειρησιακές Διαδικασίες» και συντονίζουν και καταναλώνουν –με τη σειρά τους– απλές υπηρεσίες ενός ή περισσότερων Δημοσίων Φορέων.

3. Τα επίπεδα που απαρτίζουν την «Πρότυπη Αρχιτεκτονική Διαλειτουργικότητας Συνεργατικών Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» είναι:

 • Επίπεδο Δεδομένων και Τεχνολογικής Υποδομής. Το επίπεδο δεδομένων και τεχνολογικής υποδομής αφορά στα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και στις βάσεις δεδομένων  των φορέων του δημοσίου τομέα. Τα πληροφοριακά συστήματα υποστηρίζουν τις λειτουργίες και οι βάσεις δεδομένων τα δεδομένα που απαιτούν οι τελικές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Επίπεδο Υλοποίησης Υπηρεσιοστραφούς Λογικής. Το επίπεδο υλοποίησης της υπηρεσιοστραφούς λογικής είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη αυτόνομων μονάδων λογισμικού, κάθε μία εκ των οποίων υλοποιεί είτε μια λειτουργία των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων ή ανταλλάσει δεδομένα απευθείας με τις βάσεις δεδομένων των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επομένως, το επίπεδο αυτό, εξάγει λειτουργίες και δεδομένα της υφιστάμενης πληροφοριακής υποδομής και τα παρέχει ως υπηρεσίες στα ανώτερα επίπεδα της πρότυπης αρχιτεκτονικής.
 • Επίπεδο Διεπαφών Υπηρεσιών Διαδικτύου. Το επίπεδο διεπαφών υπηρεσιών διαδικτύου είναι υπεύθυνο για τη δημοσίευση και την καταχώρηση των διεπαφών των υπηρεσιών διαδικτύου που υλοποιούνται στο επίπεδο υλοποίησης υπηρεσιοστραφούς λογικής σε ένα μητρώο υπηρεσιών διαδικτύου. Κάθε μητρώο υπηρεσιών διαδικτύου διαθέτει υπηρεσίες κατηγοριοποίησης και αναζήτησης των καταχωρημένων σε αυτό υπηρεσιών διαδικτύου, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες και επαναχρησιμοποιήσιμες από τις λειτουργίες των ανωτέρων επιπέδων της πρότυπης αρχιτεκτονικής.
 • Επίπεδο Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης. Το επίπεδο υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης είναι υπεύθυνο για τη μοντελοποίηση των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης (είτε αυτές σχετίζονται με υπηρεσίες που αφορούν ένα μόνο φορέα είτε αυτές είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων) ως δια-οργανωτικές επιχειρησιακές διαδικασίες. Πέρα από τη μοντελοποίηση, το επίπεδο υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης είναι υπεύθυνο για την επιλογή των πλέον κατάλληλων υπηρεσιών διαδικτύου και την εκτέλεση της αντίστοιχης επιχειρησιακής διαδικασίας της δημόσιας διοίκησης.
 • Επίπεδο Τελικών Χρηστών. Το επίπεδο τελικών χρηστών είναι υπεύθυνο α) για την παρουσίαση, τη σχεδίαση και την ανάπτυξη των μηχανισμών αλληλεπίδρασης κάθε υπηρεσίας της δημόσιας διοίκησης με τον τελικό χρήστη και β) για την τελική και ενιαία πρόσβαση και κατανάλωση των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης, μέσω φυλλομετρητή διαδικτύου εγκατεστημένου σε σταθερό ή φορητό προσωπικό υπολογιστή, καθώς και μέσω κινητών τηλεφώνων και έξυπνων συσκευών.
 • 24 Ιανουαρίου 2012, 00:18 | EEΛΛΑΚ

  Το “Επαναχρησιμοποίηση Στοιχείων” θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:

  Επαναχρησιμοποίηση στοιχείων και δεδομένων: επαναχρησιμοποιώντας δομές, προγράμματα, εφαρμογές και δεδομένα άλλων συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης χωρίς περιορισμούς.

  Η ανωτέρω αλλαγή είναι απαραίτητη προκειμένου η ΥΑ να ακολουθεί τις αρχές που προσδιορίζονται στους Ν. 3882/2010 (αρ.27) και Ν. 3979/2011 (αρ. 19) αναφορικά με την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ δημοσίων αρχών.

 • Προκειμένου να επιτευχθεί η Οργανωτική και Τεχνική διαλειτουργικότητα μεταξύ των Οργανισμών κατά το βέλτιστο, χρονικά, οικονομικά και τεχνικά τρόπο, θα πρέπει να προβλέπεται και να προωθείται η δυνατότητα υποκατάστασης της απαιτούμενης τεχνικής υποδομής με ολοκληρωμένες λύσεις που παρέχονται ως υπηρεσία (Software as a Service) από εξειδικευμένους παρόχους, διαχειριστές συστημάτων ΤΠΕ. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των συστημάτων, η μέγιστη δυνατή συνεργασία μεταξύ φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ταυτόχρονη συγκράτηση του κόστους με το οποίο θα επιβαρυνθούν οι χρήστες. Ως εκ τούτου για την προώθηση της αυτοματοποιημένης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της ασφαλούς διαβίβασης των δεδομένων και πληροφοριών στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα δημόσιας διοίκησης, η συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία ή/ και διαβίβαση των δεδομένων και των πληροφοριών θα πρέπει να δύναται να ανατίθεται σε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η λύση αυτή συνάδει με τις βασικές αρχές της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που απαιτούν την ενθάρρυνση και υποστήριξη της πρόσβασης στην πληροφορία του δημοσίου τομέα, κυρίως με τεχνικά μέσα, καθώς και την ασφάλεια της επικοινωνίας και των συναλλαγών στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, δεδομένου ότι ενσωματώνει τις διεθνείς τάσεις όσον αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών, εξασφαλίζει τη δημιουργία και λειτουργία ενός συστήματος τεχνολογικά επίκαιρου και με προοπτική στο μέλλον.

  Στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επίσης κρίνεται σημαντικό το να προωθηθεί άμεσα η ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων άυλου μηχανισμού φοροσήμανσης, ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ανταλλαγής φορολογικών στοιχείων με την παράλληλη δημιουργία μητρώου Πιστοποιημένων Φορέων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

  ΒΙΚΥ ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ
  HELLAS PAY ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ
  http://www.hellaspay.gr

 • 4 Ιανουαρίου 2012, 15:05 | Athanasios Tsatsos

  http://ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ.ΣΥΣΤΗΜΑ.5ης.ΥΠΕ/E-PROCUREMENT
  Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (e-Specs)
  Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια εφαρμόζει τα τελευταία δύο χρόνια τη Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (e-Specs) των διαγωνισμών προμηθειών. Τα τμήματα Προμηθειών των Νοσοκομείων και Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας δημοσιεύουν στο διαδίκτυο (σε ειδική web εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος της 5ης ΥΠΕ – http://civil.dypethessaly.gr/hospitals) τις τεχνικές προδιαγραφές των επικείμενων διαγωνισμών όπως έχουν συνταχθεί από τις ειδικές επιτροπές που έχουν συστηθεί για το σκοπό αυτό. Οι ενδιαφερόμενες για το διαγωνισμό εταιρείες μπορούν να κατεβάσουν – θεωρήσουν τις προδιαγραφές και να στείλουν – εντός προθεσμίας – τα σχόλια και παρατηρήσεις τους επ’ αυτών, μέσω ειδικών λιστών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας απευθείας στο web site της 5ης ΥΠΕ και στο τμήμα Προμηθειών του αρμόδιου Νοσοκομείου. Αφού συγκεντρωθούν όλες οι παρατηρήσεις, παραδίδονται στις αρμόδιες επιτροπές τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες με τη σειρά τους τις αξιολογούν, αιτιολογημένα τις εγκρίνουν ή απορρίπτουν, τις ενσωματώνουν στις αρχικές τεχνικές προδιαγραφές και τις αναρτούν εκ νέου στο διαδίκτυο ως Τελικές Τεχνικές Προδιαγραφές (μαζί με τις αρχικές ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να δουν τις αλλαγές / προσθήκες). Με αυτό τον τρόπο έχει δημιουργηθεί ένα online ηλεκτρονικό αρχείο προδιαγραφών που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν σε μελλοντικούς διαγωνισμούς (σημ. οι τεχνικές προδιαγραφές της 5ης ΥΠΕ χρησιμοποιούνται σε διαγωνισμούς από Νοσοκομεία όλης της χώρας).
  Ηλεκτρονική Διαχείριση Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (e-Procurement)
  Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια, επιπρόσθετα της φάσης των Τεχνικών Προδιαγραφών, έχει προχωρήσει στην ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση όλων των σταδίων εκτέλεσης του Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) διασυνδέοντας τα Νοσοκομεία και τους Φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης ευθύνης της στο Πληροφοριακό της Σύστημα (web). Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία των διαγωνισμών δημοσιεύονται στο διαδίκτυο ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν σε λίγα δευτερόλεπτα να ενημερώνονται άμεσα για τις φάσεις / διαδικασίες των διαγωνισμών (Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών, Δημοσίευση σε Εξέλιξη, Έλεγχος Δικαιολογητικών, Τεχνική Αξιολόγηση, Οικονομική Αξιολόγηση, Προσυμβατικός Έλεγχος, Συμβασιοποίηση) ανά Φορέα ή/και συγκεντρωτικά για όλη την Υγειονομική Περιφέρεια, ανά είδος διαγωνισμού (Πρόχειρος, Δημόσιος Τακτικός, Διεθνής Τακτικός, Με Διαπραγμάτευση, Συμφωνία Πλαίσιο, Επαναληπτικός) καθώς και ανά είδος Προμήθειας. Μεταξύ των πληροφοριών μπορεί ο επισκέπτης του κόμβου να ενημερωθεί για τα σημαντικά ορόσημα και προθεσμίες των διαγωνισμών (προθεσμία διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών, ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία διενέργειας, ημερομηνία έναρξης και λήξης σύμβασης, κλπ.), για τις οικονομικές λεπτομέρειες (Προϋπολογισμοί, Οικονομικές Προσφορές Συμμετεχόντων, Αξίες Συμβάσεων, Εκπτώσεις) καθώς και να κατεβάσει όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν ένα διαγωνισμό (Τεχνικές Προδιαγραφές, Προκηρύξεις, Πρακτικά Επιτροπών, Αποφάσεις, Συμβάσεις, κ.λπ.). Όλες οι πληροφορίες ενημερώνονται online απευθείας από τα τμήματα Προμηθειών των Νοσοκομείων / Φορέων (εξουσιοδοτημένη πρόσβαση) παρέχοντας ένα ισχυρό εργαλείο άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης (πολίτες, προμηθευτές) και επιχειρησιακής ευφυΐας (Διοικήσεις Νοσοκομείων, ΥΠΕ, Υπουργείου).
  Ηλεκτρονική Διενέργεια Διαγωνισμών Προμηθειών (e-Auction)
  Το σημαντικότερο στάδιο ενός διαγωνισμού είναι αυτό της Οικονομικής Αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό η 5η Υγειονομική Περιφέρεια διεξήγαγε και ολοκλήρωσε με επιτυχία, τον Ιούλιο 2001 (14/7/2011), τον πρώτο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμηθειών Δημοσίου της χώρας (με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής δημοπρασίας), δίνοντας τη σκυτάλη στο Υπουργείο Υγείας να ενσωματώσει την εν λόγω διαδικασία σε διαγωνισμούς προμηθειών φαρμάκων επιτυγχάνοντας θεαματικές μειώσεις σε κόστη προμηθειών. Από τότε μέχρι σήμερα η 5η ΥΠΕ έχει εξελίξει την ειδική για το σκοπό αυτό online εφαρμογή της (EprocSYS) ενσωματώνοντάς την στην ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση εκτέλεσης του Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) τρέχοντος έτους.
  Όλοι οι προμηθευτές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθευτών της 5ης ΥΠΕ (e-Registry). Αφού ελεγχθούν ως προς τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά τους καταχωρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και αποκτούν τα δικά τους στοιχεία πρόσβασης στο σύστημα (Όνομα Χρήστη & Κωδικός Πρόσβασης). Κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν online τις οικονομικές προσφορές τους (ανάλογα με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη). Καθώς η τιμή χαμηλώνει μπορούν να υποβάλλουν ξανά και ξανά χαμηλότερη τιμή μέχρι την εκπνοή του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορούν να βλέπει μόνο την τρέχουσα, διαμορφωθείσα τιμή και τις δικές του προσφορές – όχι των άλλων συμμετεχόντων). Μετά την εκπνοή του διαγωνισμού εμφανίζονται όλες οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων. Η τελευταία, χαμηλότερη και έγκαιρη προσφορά ανακηρύσσει το μειοδότη. Τα πρακτικά και η σύμβαση δημιουργείται αυτόματα και ηλεκτρονικά από το σύστημα. Παρέχεται επίσης και η δυνατότητα online παρακολούθησης και εκτέλεσης της σύμβασης.
  Αξίζει να σημειωθεί πως με το ανωτέρω σύστημα πρόκειται να διενεργηθούν όλοι οι διαγωνισμοί του ΠΠΥΥ τρέχοντος έτους (και μειοδοτικοί και με συμφερότερη προσφορά).
  Πλεονεκτήματα / Οφέλη
  Τα πλεονεκτήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή των παραπάνω διαδικασιών συνοψίζονται ως εξής:
  – Ενισχύθηκε σημαντικά η διαφάνεια και η δικαιοσύνη σε όλες τις διαδικασίες διαγωνισμών προμηθειών
  – Οι Τεχνικές Προδιαγραφές δε «φωτογραφίζουν» συγκεκριμένο προϊόν, υπηρεσία ή εταιρεία, δεδομένου πως ενσωματώνουν τις παρατηρήσεις πολλαπλών συμμετεχόντων. Επίσης είναι αρτιότερες και πιο ολοκληρωμένες ως αποτέλεσμα του συνδυασμού τεχνογνωσίας και από τους Φορείς και από τις εταιρείες, προς όφελος του επικείμενου διαγωνισμού (λιγότεροι άγονοι – άκυροι διαγωνισμοί) και κατ’ επέκταση του Φορέα (Νοσοκομείο, Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας) που τον διενεργεί
  – Και οι φορείς και οι προμηθευτές εξοικονομούν σημαντικούς πόρους (κόστος – χρόνο)
  – Προάγεται το συναίσθημα της ευγενούς και υγιούς ανταγωνιστικότητας μεταξύ των προμηθευτών
  – Παρατηρείται σημαντική βελτίωση στην ποιότητα των προμηθευόμενων προϊόντων / υπηρεσιών
  – Οι Οργανισμοί του Δημοσίου, στην προκειμένη περίπτωση τα Νοσοκομεία και οι Φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γίνονται αποτελεσματικότεροι.
  Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανέθεσε στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια την εκπόνηση / δημιουργία του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Προμηθευτών της χώρας για λογαριασμό της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ).

 • 1 Ιανουαρίου 2012, 22:20 | Γιάννης

  Όλα αυτά περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μου φαίνονται δυσνόητα και μπερδεμένα.
  Θα ήθελα όμως ως νέος άνθρωπος να προτείνω κάποιες ιδέες ώστε όλες οι επαφές του πολίτη με το δημόσιο να γίνονται ηλεκτρονικά.

  1) Θα μπορούσε ο κάθε πολίτης να ταυτοποιείται ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Εσωτερικών και να αποκτά κάποιο κωδικό, όπως ακριβώς γίνεται σήμερα με τις φορολογικές δηλώσεις που στέλνονται ηλεκτρονικά.

  2) Να μπορεί ο πολίτης με τον παραπάνω κωδικό να στέλνει ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τις καταγγελίες του, όπως και να μπορεί να επισυνάπτει σκαναρισμένα έγγραφα, προς ΟΛΕΣ τις δημόσιες υπηρεσίες. Π.χ. δήμοι, περιφέρειες, υπουργεία, αστυνομία, ικα, νοσοκομεία, ανεξάρτητες αρχές, δικαστήρια, κτλ.

  3) Ο υπάλληλος που απαντάει στο ηλεκτρονικό αίτημα του πολίτη, βγάζει ο ίδιος αριθμό πρωτοκόλου από τον υπολογιστή του καθώς θα ετοιμάζει την απάντηση, την υπογράφει ηλεκτρονικά και την αποστέλλει με email στον πολίτη. Δεν χρειάζεται ΚΑΜΙΑ άλλη υπογραφή. Παράλληλα εξοικονομούνται χαρτί, μελάνι και ταχυδρομικά τέλη.

  4) Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα τέλη κυκλοφορίας να μην πληρώνονται ηλεκτρονικά, και κατόπιν τα σήματα να αποστέλλονται ταχυδρομικά στους πολίτες. Ούτε ουρές σε τράπεζες, εφορίες, ούτε ταλαιπωρία κλπ.

  Ελπίζω να προλάβω σε αυτή τη ζωή να δω κάποια από αυτά να πραγματοποιούνται. Έχω βαρεθεί σε αυτή τη χώρα να έρχομαι σε άμεση επαφή με αναιδείς και άξεστους δημοσίους υπαλλήλους, που με προσβάλλουν καθημερινά, μου θίγουν την αξιοπρέπεια και προσπαθούν να με μειώσουν με κάθε τρόπο. Εκεί εξαντλούν όλη τους την ευφυία. Δεν θέλω να τους βλέπω από κοντά, και μόνο η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι ικανή να διαφυλάξει την αξιοπρέπεια των πολιτών από αυτή την τραυματική εμπειρία.
  Ευχαριστώ και Καλή Χρονιά.

 • 1 Ιανουαρίου 2012, 16:31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ,ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Ή ΟΧΙ.ΕΑΝ ΝΑΙ,ΤΟΤΕ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ.

  =====================================================================

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011

  Αρ. Πρωτ. 21205

  Ταχ. Δ/νση:

  Βασ. Σοφίας 15

  Προς:

  Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

  Ταχ. Κώδικας:

  106 74 Αθήνα

  FAX:

  210-3393175

  Πληροφορίες:

  Μ. Σαράκη

  Τηλέφωνο:

  2131313155

  E – mail:

  ma.saraki@ydmed.gov.gr

  ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτική ανάρτηση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ιστοσελίδες των φορέων του Δημοσίου Τομέα»

  Η διακίνηση των εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α., καθώς και μεταξύ αυτών και των φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων προσώπων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) θεσμοθετήθηκε από 1/03/1999.

  Αν και στις μέρες μας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιείται ευρύτατα πλέον στην επικοινωνία μεταξύ των πολιτών/Ν.Π.Ι.Δ., η υπηρεσία μας γίνεται δέκτης παραπόνων από πολίτες και Ν.Π.Ι.Δ., σχετικά με τη δυσκολία τους να εντοπίσουν εύκολα και γρήγορα τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των δημοσίων υπηρεσιών με τις οποίες επιθυμούν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά. Έτσι, ενώ στους δικτυακούς τόπους πολλών δημοσίων υπηρεσιών υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας, όπως ταχυδρομικές διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου και αριθμοί FAX, δεν υπάρχουν αντίστοιχα οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υπαλλήλων ή, έστω, των υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου στους οποίους οι υπάλληλοι υπηρετούν ώστε ο πολίτης να μπορεί να απευθυνθεί σ’ αυτούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Με το άρθρο 5, παρ. 1 του Νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ138 Α΄-16/06/2011) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Άλλες Διατάξεις» καθιερώνεται η υποχρεωτική δημιουργία δικτυακού τόπου σε κάθε φορέα του δημοσίου, οι λεπτομέρειες της οποίας θα καθοριστούν μέσα στο προσεχές διάστημα με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι ο δικτυακός αυτός τόπος «οφείλει να παρέχει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη δυνατότητα επικοινωνίας των φυσικών προσώπων και των Ν.Π.Ι.Δ. με τον φορέα του δημοσίου τομέα, ιδίως με τη διάθεση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη διαμόρφωση ειδικού χώρου για τη διατύπωση των ερωτημάτων κάθε ενδιαφερομένου.

  Με βάση την παραπάνω διάταξη, καθώς και τις αυξανόμενες καταγγελίες των πολιτών/Ν.Π.Ι.Δ., καλούνται όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα οι οποίοι διαθέτουν διαδικτυακό τόπο να αναρτήσουν άμεσα και σε εμφανές σημείο τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αντιστοιχούν στους υπαλλήλους τους ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Διευθύνσεων/Τμημάτων τους ή εν ελλείψει αυτών τις διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας/ Πρωτοκόλλου, προκειμένου να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική επικοινωνία της Δημόσιας Διοίκησης με τους πολίτες και τα Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και με τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες. Οι ηλεκτρονικές αυτές διευθύνσεις πρέπει να είναι οι υπηρεσιακές διευθύνσεις του κάθε φορέα (δηλαδή οι διευθύνσεις τις οποίες χορηγεί και διαχειρίζεται η υπηρεσία μηχανοργάνωσης του φορέα). Στην περίπτωση που δεν έχει ήδη δημιουργηθεί υπηρεσιακός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε φορείς που διαθέτουν διαδικτυακό τόπο, πρέπει οι εν λόγω φορείς να φροντίσουν για την άμεση δημιουργία του.

  Η επικοινωνία με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η οποία αφορά σε παροχή πληροφόρησης, σε διατύπωση ερωτημάτων από τους πολίτες και τις υπηρεσίες και σε απαντήσεις των υπηρεσιών στα ερωτήματα αυτά, έχει το πλεονέκτημα της αμεσότητας και ταχύτητας που παρέχει και η τηλεφωνική επικοινωνία, επιτρέποντας παράλληλα α) στις υπηρεσίες να παρέχουν πιο οργανωμένες και ολοκληρωμένες πληροφορίες στους πολίτες και τα Ν.Π.Ι.Δ. και β) στους πολίτες και τα Ν.Π.Ι.Δ. να λαμβάνουν πληροφορίες τις οποίες μπορούν να αποθηκεύσουν, ώστε να μπορούν να ανατρέχουν σε αυτές όποτε αυτό χρειασθεί.

  Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αντίστοιχα στους Δήμους και τις Περιφέρειες της αρμοδιότητάς τους.

  Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΕΡΓΕΛΕ

  ========================================================================
  1

  21-5-11

  ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
  ΑΘΗΝΑ
  ———

  ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ Ε-ΜΑΙL.

  ANAΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ,ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ[Δ.Ο.Υ,ΔΗΜΟΙ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,ΣΧΟΛΕIA,NOΣΟΚΟΜΕΙΑ,ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,ΔΕΗ,κλπ,κλπ,],ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΑ Ε-ΜΑΙL ,ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ,ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΠΩΣ ΤΟ ΓΕΝ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ Ε-ΜΑΙL,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ,ΚΑΘΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΙΝΤΕRNET…

  ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ,ΛΟΙΠΟΝ,ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ,ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΥΝΑΔΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

  ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ,ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΔΕΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΑΣ,ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΩΣ,ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ,Ν’ΑΝΑΡΤΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ Ε-ΜΑΙL ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ,ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ,ΟΠΩΣ ΣΤΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ.

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ Ε-ΜΑΙL,ΛΟΓΩ ΜΗ ΙΣΧΥΟΥΣΗΣ ΑΚΟΜΗ ΤΟΙΑΥΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ[ΟΠΩΣ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ],ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΑΣ,ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΗ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ,ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ.

  ΕΥΕΛΠΙΣΤΩΝΤΑΣ,ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΣ.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 • 1 Ιανουαρίου 2012, 15:31 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Μια βασική αρχή που πρέπει να διέπει όλη αυτήν την προσπάθεια είναι η απόλυτη συμβατότητα μεταξύ υπηρεσιών στην παροχή υπηρεσιών όπως επίσης η εξάλειψη των πολλαπλών υπογραφών και σφραγίδων ο κάθε υπάλληλος είναι υπευθύνως για αυτό που υπογράφει και σφραγίζει το να χρειάζεται και 4-5 επαληθεύσεις από προϊστάμενους μόνο καθυστέρηση έχει σαν συνέπεια