Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 24 & 25 του ν. για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ν. 3979/2011 (για την ασφαλή χρονοσήμανση, την επιβεβαίωση λήψης και τη γνωστοποίηση εγγράφων)

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την  Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013, σχέδιο Υπουργικής Απόφασης γιατην εξειδίκευση των θεμάτων που αφορούν στην  Επιβεβαίωση Λήψης εγγράφων, Χρονοσήμανσης, Σημείου Γνωστοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 24 και 25 του ν. 3979/2011 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των συναλλασσομένων.

Μανούσος
Βολουδάκης

Υφυπουργός  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης