3) Προτείνετε τρόπους βελτίωσης της προσβασιμότητας στα Δημόσια Έγγραφα

3) Προτείνετε τρόπους βελτίωσης της προσβασιμότητας στα Δημόσια Έγγραφα

 • Καταρχάς δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η έκδοση του οποιοδήποτε εγγράφου σε μη προσβάσιμη, ελέγξιμη μορφή. Δηλαδή θα πρέπει να καθιερωθεί η εξαρχής δημιουργία ενός δημόσιου εγγράφου σε μια από τις ελέγξιμες προσβάσιμες μορφές, σε απλή γλώσσα, με χρήση απλοποιημένου λεξιλογίου και σαφών εννοιών. Για παράδειγμα σε ψηφιακή μορφή (π.χ. προσβάσιμο PDF) ή/και σε μη ψηφιακή μορφή (π.χ., έντυπο φιλικό για αναγνώστες με αναπηρία βάσει καθιερωμένων οδηγιών). Επιπρόσθετα, θα πρέπει να προβλέπεται, μετά από αίτημα κάποιου ενδιαφερόμενου με αναπηρία στην Υπηρεσία, και η διάθεση σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές, είτε ψηφιακές (π.χ., σε ακουστική μορφή, σε μορφή φιλική προς εκτύπωση σε γραφή Braille, σε μεγαλογράμματη μορφή, σε κείμενο easy to read, σε βίντεο στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα κ.λπ.) είτε συμβατικές (π.χ. σε εκτύπωση Braille για αμβλύωπες κ.λπ.). Η συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ. και τους φορείς μέλη της θα διευκολύνει στην κατεύθυνση αυτή.

 • 21 Απριλίου 2019, 21:31 | Ανδρέας Μπαρδάκης

  Α1) Αυστηρή εφαρμογή του νόμου για το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.»

  Α2) Εκπαίδευση των υπαλλήλων να ενημερώνουν τους πολίτες για τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) ενός δημοσίου εγγράφου, εγκυκλίου κτλ. όπως ο παραπάνω νόμος ορίζει.

  Β) Αυστηρή εφαρμογή ολόκληρου του κεφαλαίου Β΄ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ», του Ν. 4488/2017, άρθρα 61 έως 68.

  Γ) Εύχρηστα διαδικτυακά εργαλεία αναζήτησης εγκυκλίων και δημοσίων εγγράφων στις ιστοσελίδες των Φορέων-Παρόχων, όπως π.χ. είχε η ιστοσελίδα του ΙΚΑ, σε αντίθεση με το μη λειτουργικό εργαλείο αναζήτησης εγκυκλίων που έχει ο ΕΦΚΑ που χρησιμοποιεί ως κλειδί αναζήτησης μόνο το έτος. Είναι σημαντικό να υπάρχουν διάφορα κλειδιά αναζήτησης, π.χ. η περιγραφή, να μπορείς να κάνεις αναζήτηση γράφοντας «εξωιδρυματικό» «σύνταξη αναπηρίας», «επίδομα αναπηρίας», «ΑμεΑ» κτλ. Ακόμα καλύτερα αν υπάρχει ειδική κατηγορία αναζήτησης για οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο αφορά ΑμεΑ και παροχές για ΑμεΑ.

  Ανδρέας Μπαρδάκης,
  Δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ».

 • 20 Απριλίου 2019, 18:41 | Ροδή Ιωαννίδου

  Να υπάρξει καμπάνια ενημέρωσης τόσο στην τηλεόραση (δημόσια αλλά και ιδιωτική ) σε ζώνες ευρείας τηλεθέασης και εμβόλιμα στα βραδινά δελτία ειδήσεων, όσο και σε site στο ίντερνετ με βίντεο υποτιτλισμένα με παραδείγματα υποβολής εγγράφων , αιτήσεων , λήψης ενημέρωσης – ειδοποιήσεις κλπ , ώστε και οι κωφοί -βαρήκοοι να δαουν και να καταλάβουν τη διαδικασία

 • 17 Απριλίου 2019, 15:46 | Ερμής Κασάπης

  Ψηφιοποίηση εγγράφων και όπου χρειάζεται εξατομικευμένη ειδοποίηση (mail, SMS)

 • 15 Απριλίου 2019, 21:02 | ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  Να υπάρξει καμπάνια ενημέρωσης τόσο στην τηλεόραση (δημόσια αλλά και ιδιωτική ) σε ζώνες ευρείας τηλεθέασης και εμβόλιμα στα βραδινά δελτία ειδήσεων, όσο και σε site στο ίντερνετ με βίντεο υποτιτλισμένα με παραδείγματα υποβολής εγγράφων , αιτήσεων , λήψης ενημέρωσης – ειδοποιήσεις κλπ , ώστε και οι κωφοί -βαρήκοοι να δαουν και να καταλάβουν τη διαδικασία . Γκαμπλιά Πολυξένη πρόεδρος πανελλήνιου συλλόγου κωφών και βαρηκόων με μητρική γλώσσα την ελληνική ΑΚΟΥΜΠΩ .