1) Ποιους θεωρείτε καταλληλότερους τρόπους ώστε οι αιτήσεις συμπολιτών μας με αναπηρίες να κατατίθενται ευκολότερα σε δημόσιους φορείς;

1) Ποιους θεωρείτε καταλληλότερους τρόπους ώστε οι αιτήσεις συμπολιτών μας με αναπηρίες να κατατίθενται ευκολότερα σε δημόσιους φορείς;

 • 1) Ποιους θεωρείτε καταλληλότερους τρόπους ώστε οι αιτήσεις συμπολιτών μας με αναπηρίες να κατατίθενται ευκολότερα σε δημόσιους φορείς;
  Με δεδομένη τη μεγάλη ετερογένεια των ατόμων με αναπηρία και τις διαφορετικές ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών αυτών, οι αιτήσεις των ατόμων με αναπηρία σε δημόσιους φορείς θα πρέπει να γίνονται δεκτές από αυτούς σε όλες τις μορφές που είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία, π.χ. με συμβατικό γραπτό κείμενο, με κείμενο σε ελληνική γραφή Braille, με SMS, με email, με φωνητικό μήνυμα κ.λπ. Εξαιρετικής σημασίας κρίνεται: i) η πρόβλεψη προσβάσιμων ιστοσελίδων των δημοσίων υπηρεσιών -όπως άλλωστε ο ν.4591/2019 επιβάλλει- μέσω των οποίων θα μπορούν οι πολίτες με αναπηρία να καταθέσουν αιτήσεις και να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια στελέχη της δημόσιας διοίκησης και ii) η εκπαίδευση των στελεχών των δημοσίων υπηρεσιών (ή τουλάχιστον μερικών εξ αυτών σε κάθε Υπηρεσία) σε προσβάσιμες μορφές επικοινωνίας.
  Ειδικότερα:
  α) Εξ αποστάσεως (Ηλεκτρονικά):
  i) Για τυποποιημένες φόρμες, διάθεση επιγραμμικά (online) στις εξής μορφές:
  Διάθεση: Επιγραμμικά ως διαδραστικό HTML, πλήρως προσβάσιμη (δηλ., σε συμμόρφωση με τις οδηγίες WCAG 2.0, τουλάχιστον σε επίπεδο ΑΑ (μεσαίο επίπεδο). Συμπλήρωση: Επιγραμμικά. Υποβολή: Επιγραμμικά (κουμπί «Υποβολή»).
  Διάθεση: Επιγραμμικά, ως προσβάσιμη επεξεργάσιμη φόρμα PDF (μεταβιβάσιμο αρχείο). Συμπλήρωση: Τοπικά, στην προσωπική συσκευή του πολίτη. Εφόσον απαιτείται υπογραφή, να προβλέπεται και η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής. Υποβολή: Επιγραμμικά (μεταφόρτωση του συμπληρωμένου εγγράφου και υποβολή. Διάθεση / υποστήριξη εναλλακτικών τρόπων υποβολής: αποστολή εκτύπωσης με email ή ταχυδρομικά ή φαξ ή τηλεφωνικά ή μέσω υπηρεσίας web κλήσης ή video κλήσης και σύνδεσης με εκπαιδευμένο προσωπικό.
  Διάθεση: Επιγραμμικά, σε μορφή για αμβλύωπες (δηλ. LargePrint), ως προσβάσιμη επεξεργάσιμη φόρμα PDF (μεταβιβάσιμο αρχείο). Συμπλήρωση: Τοπικά, στην προσωπική συσκευή του πολίτη. Εφόσον απαιτείται υπογραφή, να προβλέπεται και η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής. Υποβολή: Επιγραμμικά (μεταφόρτωση του συμπληρωμένου εγγράφου και υποβολή. Διάθεση / υποστήριξη εναλλακτικών τρόπων υποβολής: αποστολή εκτύπωσης με email ή ταχυδρομικά ή φαξ ή τηλεφωνικά ή μέσω υπηρεσίας web κλήσης ή video κλήσης και σύνδεσης με εκπαιδευμένο προσωπικό.
  Διάθεση: Επιγραμμικά, σε μορφή φιλική προς τυπική εκτύπωση (μεταβιβάσιμο αρχείο). Συμπλήρωση: Τοπικά, στην προσωπική συσκευή του πολίτη. Εφόσον απαιτείται υπογραφή, να προβλέπεται και η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής. Υποβολή: Επιγραμμικά (μεταφόρτωση του συμπληρωμένου εγγράφου και υποβολή. Διάθεση / υποστήριξη εναλλακτικών τρόπων υποβολής: αποστολή εκτύπωσης με email ή ταχυδρομικά ή φαξ ή τηλεφωνικά ή μέσω υπηρεσίας web κλήσης ή video κλήσης και σύνδεσης με εκπαιδευμένο προσωπικό.
  Διάθεση: Επιγραμμικά, σε μορφή φιλική προς εκτύπωση BRAILLE (μεταβιβάσιμο αρχείο, π.χ., τύπου PEF). Συμπλήρωση: Τοπικά, στην προσωπική συσκευή του πολίτη. Υποβολή: Επιγραμμικά (μεταφόρτωση αρχείου απλού κειμένου TXT ή αρχείου WORD/PDF ή ηχητικού αρχείου MP3 ή και υποβολή. Διάθεση / υποστήριξη εναλλακτικών τρόπων υποβολής: αποστολή εκτύπωσης με email ή ταχυδρομικά ή φαξ ή τηλεφωνικά ή μέσω υπηρεσίας web κλήσης ή video κλήσης και σύνδεσης με εκπαιδευμένο προσωπικό.
  Διάθεση: Επιγραμμικά, σε μορφή βίντεο στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και ελληνικούς υπότιτλους (μεταβιβάσιμο αρχείο, π.χ., τύπου MP4). Συμπλήρωση: Τοπικά, στην προσωπική συσκευή του πολίτη. Υποβολή: Επιγραμμικά (μεταφόρτωση αρχείου απλού κειμένου TXT ή αρχείου WORD/PDF ή ηχητικού αρχείου MP3 ή αρχείου βίντεο MP4 και υποβολή. Διάθεση / υποστήριξη εναλλακτικών τρόπων υποβολής: αποστολή εκτύπωσης με email ή ταχυδρομικά ή φαξ ή τηλεφωνικά ή μέσω υπηρεσίας web κλήσης ή video κλήσης και σύνδεσης με εκπαιδευμένο προσωπικό.
  Διάθεση: Επιγραμμικά, σε μορφή βίντεο EasyRead (μεταβιβάσιμο αρχείο, π.χ., τύπου PDF). Συμπλήρωση: Τοπικά, στην προσωπική συσκευή του πολίτη. Υποβολή: Επιγραμμικά (μεταφόρτωση αρχείου απλού κειμένου TXT ή αρχείου WORD/PDF ή ηχητικού αρχείου MP3 ή αρχείου βίντεο MP4 και υποβολή. Διάθεση / υποστήριξη εναλλακτικών τρόπων υποβολής: αποστολή εκτύπωσης με email ή ταχυδρομικά ή φαξ ή τηλεφωνικά ή μέσω υπηρεσίας web κλήσης ή video κλήσης και σύνδεσης με εκπαιδευμένο προσωπικό.
  ii) Για μη τυποποιημένες αιτήσεις:
  Διάθεση οδηγιών: Σε μορφή προσβάσιμου HTML, προσβάσιμου PDF, απλού κειμένου TXT, ακουστική μορφή, βίντεο στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, LargePrint, EasyRead, ή/και υπηρεσίας web-κλήσης – σύνδεσης με εκπαιδευμένο προσωπικό. Υποβολή: Επιγραμμικά ή τηλεφωνικά ή με email ή με φαξ ή μέσω ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά ή μέσω υπηρεσίας web-κλήσης – σύνδεσης με εκπαιδευμένο προσωπικό.
  β) Εξ αποστάσεως (Ηλεκτρονικά): Για τυποποιημένες φόρμες / διαδικασίες, εξυπηρέτηση μέσω προσβάσιμης εφαρμογή για φορητές συσκευές.
  γ) Εξ αποστάσεως (Ηλεκτρονικά): Μέσω υπηρεσίας web-κλήσης ή video κλήσης και σύνδεσης με εκπαιδευμένο προσωπικό.
  δ) Εξ αποστάσεως (Τηλεφωνικά): Εξυπηρέτηση από εκπαιδευμένο προσωπικό.
  ε) Φυσική παρουσία (Με υπάλληλο): Εξυπηρέτηση από εκπαιδευμένο προσωπικό
  στ)Φυσική παρουσία (Σε προσβάσιμο μηχάνημα αυτόματης εξυπηρέτησης): Πρόβλεψη για επιτόπου βοήθεια από εκπαιδευμένο προσωπικό ή πρόβλεψη ταυτόχρονης επικοινωνίας/βοήθειας με τηλεφωνική γραμμή συνδεδεμένη με το μηχάνημα ή ηχητική εκφώνηση κ.λπ.

 • 21 Απριλίου 2019, 21:29 | Ανδρέας Μπαρδάκης

  Ο καταλληλότερος τρόπος είναι η αυστηρή εφαρμογή των άρθρων 4 και 10 του Ν. 3979/2011 και της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. Πρωτ.: ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΤ6Χ-ΔΦ2), δηλαδή της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

  Εν έτει 2019, τα ΑμεΑ είναι οι μοναδικοί φορολογούμενοι πολίτες που ακόμα τρέχουν στην εφορία για να υποβάλλουν την απόφαση αναπηρίας τους όταν πολλά από αυτά δυσκολεύονται στην κυριολεξία να πάνε ακόμα και μέχρι την τουαλέτα του σπιτιού τους! Ας σκεφτούμε ότι δεν είναι εύκολο για μια μητέρα ΑμεΑ ή με παιδί ΑμεΑ να επισκέπτεται τις υπηρεσίες.

  Ανδρέας Μπαρδάκης,
  Δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ».

 • 21 Απριλίου 2019, 09:48 | Michael Tsagatakis

  Όπως σημειώνω στην κύρια παρέμβασή μου στην τελευταία ερώτηση, το υπό προδιαβούλευση πλαίσιο ερωτήσεων είναι άλλη μια αποσπασματική πρωτοβουλία, εστιασμένη ασπονδύλωτα σε επί μέρους θέματα, σημαντικά μεν, αλλά λόγω της αποσπασματικότητάς της, θα έχει την τύχη μυρίων όσων που προηγήθηκαν. Την αχρησία.
  Για του λόγου το αληθές και έχοντας διττές σκέψεις αναφέρομαι στις παρεμβάσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Κωφών και Κωφαλάλων.

  Με την με Αριθ.Π3β/Φ.ΘΕΣΜ./οικ.134606 (ΦΕΚ Β 1708 22.11.2006) Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία επιδιωκόταν ομοίως η κάλυψη αναγκών επικοινωνίας αυτών των ατόμων με δημόσιες, δικαστικές και άλλες αρχές. Γι αυτό το σκοπό προ – ανατέθηκε στην Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για την παροχή διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα σε κωφά άτομα, προγραμμάτων των οποίων η υποστήριξη είχε προβλεφθεί με προηγούμενη ΥΑ είχαν συνδεθεί με ενέργειες και δαπάνες, α) στέγασης, εξοπλισμού, στελέχωσης και λειτουργίας για υλοποίηση του
  προγράμματος, β) Δαπάνες επιμόρφωσης διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ).
  Οι δύο αυτές ΥΑ μπορούσαν ν’ αξιοποιηθούν και από την Πολιτεία και από την Ομοσπονδία Κωφών και Κωφαλάλων.
  Αμφιβάλλω αυτό σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε.
  Αποδεικνύεται επομένως κρισιμότερο ν’ αναπτυχθεί μια στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών (που είναι νόμος τους κράτους από το 2012), όπου προφανώς και θα βρούν τη θέση τους απαντήσεις σαν και όλα που θέτονται με τη διαβούλευσηίσιμο, παρά να εξαντλούνται οι προσπάθειες και της Πολιτείας και των ΑΜΕΑ σε περιπτωσιολογικές ρυθμίσεις, που όπως στην περίπτωσή μας ήδη θα μπορούσαν να είναι δρομολογηθεί με βάση ρυθμίσεις που υπήρχαν.

 • 20 Απριλίου 2019, 19:03 | Αναστασία Γκοτσουλια

  Με email καί πλατφόρμες εύκολες στην χρήση

 • 20 Απριλίου 2019, 18:13 | Ροδή Ιωαννίδου

  Ο πληθυσμός των κωφών και βαρήκοων στην Ελλάδα δεν έχει επισήμως καταγραφεί ποτέ. Σύμφωνα με διεθνή στοιχεία το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής ανέρχεται στο 16%. Εξ αυτών η συντριπτική πλειονότητα ΔΕΝ είναι γνώστες της νοηματικής γλώσσας. Συνεπώς: Για την κατάθεση αιτήσεων των κωφών και βαρηκόων συμπολιτών μας είναι απαραίτητος πρωτίστως ο γραπτός λόγος.A. Κατάθεση στην υπηρεσία
  Γραπτές οδηγίες, ευκρινείς και λεπτομερείς
  Ενημέρωση στους υπαλλήλους να μιλούν κοιτάζοντας τους κωφούς/ βαρήκοους διευκολύνοντάς τους στη χειλεανάγνωση.
  Εξοπλισμός των υπηρεσιών με συστήματα ενίσχυσης του ακουστικού σήματος για τους φέροντες ακουστικά βοηθήματα (επαγωγικοί βρόγχοι – induction/desk/neck loops)
  Εξοπλισμός των υπηρεσιών με σημεία ασύρματου δικτύου (wi-fi contact points) ώστε οι κωφοί/ βαρήκοοι να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές μετατροπής ομιλίας σε κείμενο (voice typing).B. Κατάθεση σε ηλεκτρονική μορφή.
  Ιστοσελίδες και πλατφόρμες επικοινωνίας των δημοσίων φορέων φιλικές προς τον χρήστη, ευανάγνωστες, με επαρκείς οδηγίες συμπλήρωσης
  Φόρμες επικοινωνίας φιλικές προς τον χρήστη.
  Ε-mails επικοινωνίας άμεσα προσβάσιμα προς τον χρήστη. Διευκόλυνση της κατάθεσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Αυτόματη απάντηση για την παραλαβή της αίτησης (αποδεικτικό στοιχείο κατάθεσης της αίτησης).
  Δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αιτήσεως μέσω της ιστοσελίδας.
  Αν υπάρχουν επεξηγηματικά βίντεο απαραίτητος ο ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟ

 • 17 Απριλίου 2019, 15:30 | Ερμής Κασάπης

  Πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ανά υπουργείο και υπηρεσία – Δυνατότητα δήλωσης στις αιτήσεις της αναπηρίας και του είδους της αναπηρίας των αιτούντων ΑμεΑ για την εξειδίκευση τη επικοινωνίας της διοίκησης με τα άτομα αυτά

 • 17 Απριλίου 2019, 13:46 | Αθηνά Κυριακού Σαρακενίδου

  Πλήρης μηχανοργάνωση, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί ο πολίτης να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματός του, μέσω διαδικτύου.

 • 16 Απριλίου 2019, 17:49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

  Ο πληθυσμός των κωφών και βαρήκοων στην Ελλάδα δεν έχει επισήμως καταγραφεί ποτέ. Σύμφωνα με διεθνή στοιχεία το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής ανέρχεται στο 16%. Εξ αυτών η συντριπτική πλειονότητα ΔΕΝ είναι γνώστες της νοηματικής γλώσσας. Συνεπώς: Για την κατάθεση αιτήσεων των κωφών και βαρηκόων συμπολιτών μας είναι απαραίτητος πρωτίστως ο γραπτός λόγος.

  A. Κατάθεση στην υπηρεσία
  Γραπτές οδηγίες, ευκρινείς και λεπτομερείς
  Ενημέρωση στους υπαλλήλους να μιλούν κοιτάζοντας τους κωφούς/ βαρήκοους διευκολύνοντάς τους στη χειλεανάγνωση.
  Εξοπλισμός των υπηρεσιών με συστήματα ενίσχυσης του ακουστικού σήματος για τους φέροντες ακουστικά βοηθήματα (επαγωγικοί βρόγχοι – induction/desk/neck loops)
  Εξοπλισμός των υπηρεσιών με σημεία ασύρματου δικτύου (wi-fi contact points) ώστε οι κωφοί/ βαρήκοοι να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές μετατροπής ομιλίας σε κείμενο (voice typing).

  B. Κατάθεση σε ηλεκτρονική μορφή.
  Ιστοσελίδες και πλατφόρμες επικοινωνίας των δημοσίων φορέων φιλικές προς τον χρήστη, ευανάγνωστες, με επαρκείς οδηγίες συμπλήρωσης
  Φόρμες επικοινωνίας φιλικές προς τον χρήστη.
  Ε-mails επικοινωνίας άμεσα προσβάσιμα προς τον χρήστη. Διευκόλυνση της κατάθεσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Αυτόματη απάντηση για την παραλαβή της αίτησης (αποδεικτικό στοιχείο κατάθεσης της αίτησης).
  Δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αιτήσεως μέσω της ιστοσελίδας.
  Αν υπάρχουν επεξηγηματικά βίντεο απαραίτητος ο ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟ

 • 16 Απριλίου 2019, 16:21 | Katerina Passissi

  Ο πληθυσμός των κωφών και βαρήκοων στην Ελλάδα δεν έχει επισήμως καταγραφεί ποτέ. Σύμφωνα με διεθνή στοιχεία το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής ανέρχεται στο 16%. Εξ αυτών η συντριπτική πλειονότητα ΔΕΝ είναι γνώστες της νοηματικής γλώσσας. Συνεπώς: Για την κατάθεση αιτήσεων των κωφών και βαρηκόων συμπολιτών μας είναι απαραίτητος πρωτίστως ο γραπτός λόγος.

  A. Κατάθεση στην υπηρεσία
  Γραπτές οδηγίες, ευκρινείς και λεπτομερείς
  Ενημέρωση στους υπαλλήλους να μιλούν κοιτάζοντας τους κωφούς/ βαρήκοους διευκολύνοντάς τους στη χειλεανάγνωση.
  Εξοπλισμός των υπηρεσιών με συστήματα ενίσχυσης του ακουστικού σήματος για τους φέροντες ακουστικά βοηθήματα (επαγωγικοί βρόγχοι – induction/desk/neck loops)
  Εξοπλισμός των υπηρεσιών με σημεία ασύρματου δικτύου (wi-fi contact points) ώστε οι κωφοί/ βαρήκοοι να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές μετατροπής ομιλίας σε κείμενο (voice typing).

  B. Κατάθεση σε ηλεκτρονική μορφή.
  Ιστοσελίδες και πλατφόρμες επικοινωνίας των δημοσίων φορέων φιλικές προς τον χρήστη, ευανάγνωστες, με επαρκείς οδηγίες συμπλήρωσης
  Φόρμες επικοινωνίας φιλικές προς τον χρήστη.
  Ε-mails επικοινωνίας άμεσα προσβάσιμα προς τον χρήστη. Διευκόλυνση της κατάθεσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Αυτόματη απάντηση για την παραλαβή της αίτησης (αποδεικτικό στοιχείο κατάθεσης της αίτησης).
  Δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αιτήσεως μέσω της ιστοσελίδας.
  Αν υπάρχουν επεξηγηματικά βίντεο απαραίτητος ο ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ

  Γ. Κατάθεση αιτήσεων μέσω συμβατικού ταχυδρομείου ή/και φαξ.

 • 15 Απριλίου 2019, 21:23 | POLYXENI

  Καλησπέρα . Ως πρόεδρος του πανελλήνιου συλλόγου κωφών και βαρηκόων με μητρική γλώσσα την ελληνική ΑΚΟΥΜΠΩ , σας απαντώ πως δύο είναι οι πιο εύκολοι τρόποι για μας . 1) με e-mail και ελεύθερο κείμενο ή ηλεκτρονικά με φόρμες έτοιμων ερωτήσεων , χωρίς όμως δύσκολα σύμβολα για τον αποκλεισμό ρομπότ .πχ βρείτε τα τετράγωνα με όλα τα σήματα Κ.Ο.Κ ή κλικάρετε όλα τα τετράγωνα με διαβάσεις . Εκτός κώφωσης -βαρηκοϊας μπορεί να συνυπάρχει πρόβλημα όρασης . Ο έλεγχος μπορεί να γίνεται με το ΑΜΚΑ του καθενός . Θα μπορούσε και μέσω taxisnet να γίνεται αλλά συνήθως είναι φορτωμένο το πρόγραμμα και θα καθυστερεί. Σε περίπτωση επιτυχούς καταχώρησης της αίτησης να υπάρχει άμεση ενημέρωση με κάποιο αριθμό καταχώρησης ή σε περίπτωση αποτυχίας να δίνεται άμεσα η αιτία κλπ. 2) Στις περιπτώσεις ηλικιωμένων κωφών – βαρήκοων που δεν έχουν γνώσεις υπολογιστών να υπάρχει η εναλλακτική κατάθεσης των αιτήσεων στα ΚΕΠ όπου θα υπάρχουν πλαστικοποιημένες γραπτές οδηγίες σε Α4 . Επίσης να τους δίνεται εκτυπωμένος ο αριθμός κατάθεσης της αίτησης .

 • 15 Απριλίου 2019, 14:07 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΕ ΑΜΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ή ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΟΤΑ κλπ.

  ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΑ Ή ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ ΟΥΤΕ – ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.
  ΠΛΕΙΑΔΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΟ ΤΗΣ ΕΠ ΑΠΕΙΡΟΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΑΝ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΑΛΕΠΑΛΛΗΛΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ Ή ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΕΞΟΔΑ, ΧΡΟΝΟΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ.

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΘΕΙ ΓΕΝΙΚΑ, ΟΤΙ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΑΜΕΣΑ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.