2) Υποδείξτε πρόσφορους τρόπους και μέσα έκδοσης διοικητικών πράξεων, ώστε αυτές να καθίστανται προσβάσιμες στα Άτομα με Αναπηρία.

2) Υποδείξτε πρόσφορους τρόπους και μέσα έκδοσης διοικητικών πράξεων, ώστε αυτές να καθίστανται προσβάσιμες στα Άτομα με Αναπηρία.

 • 22 Απριλίου 2019, 09:04 | Michael Tsagatakis

  Η προσβασιμότητα στη δημόσια διοίκηση αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς άξονες για την υποστήριξη των ΑΜΕΑ, ενδεικτικά, της Σύμβασης των ΗΕ, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Νέας Στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης 2017 -2023, των άρθρων 5§5, 7, 21§3 του Συντάγματός μας, αλλά και των επιδιώξεων των ίδιων των ΑΜΕΑ.
  Όμως, η εξασφάλισή της, όπως και των υπόλοιπων αξόνων δεν μπορεί να προκύψουν από περιπτωσιολογικές / πυροσβεστικές ρυθμίσεις, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό αλληλεπικαλύπτονται και προκαλούν σύγχυση αρμοδιοτήτων.
  Χωρίς αμφιβολία, βραχυπρόθεσμα μέτρα είναι απαραίτητο να λαμβάνονται, όμως όχι μόνο τέτοια ή όχι με τρόπο που δείχνουν δραστηριοποίηση μεν, αλλά δεν συνοδεύονται από μεθοδική προσπάθεια χτισίματος και υλοποίησης μιας γενικότερης στρατηγικής, όπως την επιτάσσουν οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει συναφώς η χώρα.
  Μιας Εθνικής Στρατηγικής που διαμορφώνεται με την εφαρμογή των κανόνων της καλής νομοθέτησης, λαμβάνοντας υπόψη, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία, τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς υποχρεώσεις, την εφαρμογή καλών διεθνών πρακτικών, την πρόσφατη αξιολόγηση της χώρας από τον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τις Ειδικές Ανάγκες και την Περιεκτική Εκπαίδευση» και την ανάγκη -όχι να επαναλαμβάνει, συνεχώς και κατά περιόδους, λεκτικά τα άρθρα της Σύμβασης των ΗΕ – αλλά ρυθμιστικών παρεμβάσεων για την εφαρμογή των προβλέψεών της.
  Αν αναζητούνται οι «προσφορότεροι τρόποι» για τη βελτίωση της προσβασιμότητας αυτοί μπορούν να συνοψίζονται, στην ανάγκη επιτελικής δράσης προς την κατεύθυνση αυτή και όχι με τρόπο που οδηγεί συνεισφορές στη συμμετοχή στην προδιαβούλευση με περιεχόμενο, όπως την επιλογή e-mail ή fax για την επικοινωνία!

  Η καθοριστική αυτή εκτίμηση ενισχύεται από παρατηρήσεις, όπως:

  1) Λείπει αντίθετα με άλλες χώρες ένα κεντρικό νομοθέτημα για τα ΑΜΕΑ στη χώρα μας, μια Εθνική Στρατηγική, μια Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή για την Αναπηρία. Αντί γι αυτό, ας περιηγηθούμε στο εξαιρετικό έργο του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που προσπάθησε να συλλέξει και κωδικοποιήσει τη νομοθεσία για τα Αμε Α («Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες», εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004. Πρόλογος: Ι Κουκιάδης. Επιμέλεια: Π. Νάσκου-Περράκη / Μπ. Γάκη). Η υπό έκδοση ΥΑ, αλλά και οι ν. 4488 και 4591 ίσως αποτελέσουν «ένα λίθο ή κέραμο ή ξύλο ή πλίνθο» για να θυμηθούμε και τον Σωκράκη (δια του Ξενοφώντος) σ’αυτή τη συλλογή.

  2) σημειώνονται μικρά βήματα για την αντιμετώπιση του μεγάλου ζητήματος για τα ΑΜΕΑ, του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
  (https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-19-153-el-n.pdf)

  3) παρατηρούνται αντιπαραγωγικές αλληλεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων ( μάλιστα μέχρι και τους ν. 4488 και 4591) όπως,
  • η χώρα μας έχει ήδη γνωστοποιήσει στην Ευρώπη και τα ΗΕ, ότι με την απόφαση Πρωθυπουργού Υ 426/14 (ΦΕΚ 523 Β/28-02-2014 έχει οριστεί, όπως ώφειλε με το Α33 της Συνθήκης, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ειδικότερα η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του ως άνω υπουργείου, ως σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της και ως συντονιστικό μηχανισμό για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτή δράσεων. Και αναγνώρισε στην κοινωνία των πολιτών και, ιδιαίτερα, τα άτομα με αναπηρίες και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, το δικαίωμα να εμπλέκονται και να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης.
  • το Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.ΠΑ. ΑμεΑ), που συστήθηκε το 2003 ως Ν.Π.Ι.Δ. αντικαταστάθηκε το 2006 από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του οποίου έκτοτε η συνεισφορά για τα ΑΜΕΑ (και όχι μόνο) είναι περίπου μηδενική μέχρι σήμερα (με εξαίρεση μια διακοσμητική θέση στο Διοικητικό του Συμβούλιο),
  Ταυτόχρονα, παρά την εκκωφαντική σιωπή και αποστασιοποίησή του από τα ζητήματα των ΑΜΕΑ το Ε.Κ.Κ.Α. έχει ορισθεί υπεύθυνο έναντι του Συμβουλίου της Ευρώπης για το συντονισμό του δικτύου που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης, φροντίδα και αλληλεγγύη σε ιδιώτες, οικογένειες, ομάδες και πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν καταστάσεις κρίσης ή χρειάζονται έκτακτη κοινωνική βοήθεια!
  • Ένας συντονισμός για την εφαρμογή της Σύμβασης των ΗΕ είναι απαραίτητος, όπως και η ύπαρξη Σημείων Αναφοράς. Μόνο που ο 4488 δημιούργησε επάλληλους πόλους συντονισμού παρά τις λεκτικές διαφορές. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο Συνήγορος του Πολίτη με τους περιορισμένους πόρους και τη συνολική ευθύνη για τη δημόσια διοίκηση, οι Περιφέρειες. Με ομιχλώδεις διακρίσεις αρμοδιοτήτων. Σημειώνεται, ακόμη, ότι, ήδη, από το 2012 είναι πραγματικότητα τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που δημιουργήθηκαν, ως ΝΠΔΔ και απορρόφησαν όλες τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, ως Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες.
  Η αγνόηση, πάλι, των κανόνων της καλής νομοθέτησης είναι προφανής.
  • στη Βαβέλ των αλληλεπικαλύψεων μπορεί να προστεθεί και ο ν. 3699/2008 για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, που προβλέπει τη οργάνωση και τους στόχους της, τη συμμετοχή του αναπηρικού κινήματος, για τους μαθητές με αναπηρία, τη δημιουργία Διαγνωστικών, αξιολογικών και υποστηρικτικών φορέων, θέματα για ειδικές κατηγορίες αναπήρων κλπ
  • …αλλά και πολυάριθμων διατάξεων που συνδέονται με το ΕΣΥ !

 • Ως πρώτη επιλογή πρέπει να καθιερωθεί η προσωποποιημένη διάθεση αυτών μέσω διαδικτύου σε προσβάσιμους ιστοτόπους και σε προσβάσιμη μορφή (π.χ., προσβάσιμο PDF) ή/και μέσω εφαρμογών για φορητές συσκευές. Επισημαίνεται ότι η προσβασιμότητα των ιστοτόπων αλλά και εφαρμογών για φορητές συσκευές των φορέων του δημοσίου επιβάλλεται από: α) τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του ν.3979/2011(ΦΕΚ Α’ 138/16-06-2011), β) την με αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/ΦΕΚ 1301 Β΄/12.04.2012 (ΦΕΚ 1301/Β’/12-04-2012) «Το Ελληνικό Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και δη στο Παράρτημα Ι (στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 -Βλ. επίσης ΚΠ.27), γ) τον ν.4591/2019 (Μέρος Α΄-άρθρα 1-13) (Αρ. ΦΕΚ 19Α΄/19.02.2019). Θα πρέπει επίσης να προβλέπεται η δυνατότητα παροχής αντιγράφων σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές, είτε ψηφιακές (π.χ. σε ακουστική μορφή, σε μορφή φιλική προς εκτύπωση σε γραφή Braille, σε μεγαλογράμματη μορφή, σε κείμενο easy to read, σε βίντεο στη Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, κ.λπ.) είτε συμβατικές (π.χ., σε εκτύπωση Braille, σε εκτύπωση για αμβλύωπες, κ.λπ.) μετά από αίτημα κάποιου ενδιαφερόμενου με αναπηρία στην υπηρεσία.

 • 21 Απριλίου 2019, 21:33 | Ανδρέας Μπαρδάκης

  α) Αυστηρή εφαρμογή ολόκληρου του κεφαλαίου Β΄ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ», του Ν. 4488/2017, άρθρα 61 έως 68. Δηλαδή, αυστηρή εφαρμογή της δυνατότητας για προσβασιμότητα μέσω των ιστοσελίδων των δημοσίων Φορέων-Παρόχων, σε συνεργασία με την Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ (ermis.gov.gr) των ΚΕΠ.

  Παραδείγματα:
  Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, τα ΑμεΑ να μπορούν να βλέπουν όχι μόνο τους αριθμούς και τις ημερομηνίες των αποφάσεων συνταξιοδοτήσεων τους, αλλά να μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση στο έγγραφο της διοικητικής πράξης συνταξιοδότησης, ή οποιασδήποτε απόφασης που αφορά παροχή τους, έτσι όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή εφαρμογή στον ΕΦΚΑ για την απόφαση κρίσης αναπηρίας τους.

  Τα ΑμεΑ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση, είτε σε ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο με τη δυνατότητα αποστολής του σε οποιαδήποτε υπηρεσία, μέσω κοινής εφαρμογής που θα έχουν όλοι οι δημόσιοι Φορείς-Πάροχοι, είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο-έγγραφο, το οποίο φέρει τη στρογγυλή σφραγίδα του δημοσίου, το οποίο θα μπορούν να αποστείλουν με τη χρήση του email.

  Ανδρέας Μπαρδάκης,
  Δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ».

 • 21 Απριλίου 2019, 09:23 | Michael Tsagatakis

  Προσβασιμότητα:

  Όπως αναφέρω σε διάφορα σημεία σχολιάζοντας τα ερωτήματα, η προδιαβούλευση είναι ασπονδύλωτη. Έτσι χάνεται κάπου ανάμεσα αστα περιπτωσιολογικά ερωτήματα και σχόλια η έννοια της Προσβασιμότητας.
  Η ορθότητα αυτού του συμπεράσματος, προκύπτει και από τις εξής σταχυολογήσεις
  Ήδη με το ν.4074/2012, η Συνθήκη των ΗΕ είναι νόμος του κράτους. Επομένως και το Άρθρο 9 της Συνθήκης για την Προσβασιμότητα.

  Ομοίως, η Προσβασιμότητα εντάσσεται στον Τομέα των Στόχων και των Ενεργειών της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής (COM(2010) 636 τελικό, Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020.

  Ώστε οι προβλέψεις τόσο της νομοθετικής υποχρέωσης της χώρας μας που απορρέει από το Α9 της Συνθήκης, όσο και από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής επιβάλλεται να οριοθετήσουν το πλαίσιο της κυρίας διαβούλευσης για το υπόψη εδώ ζήτημα, αλλά και ν’ αποτελέσει περιεχόμενο μιας παράτασης της προδιαβούλευσης για να δοθεί χρόνος, τα αποτελέσματα της να σπονδυλώσουν τη βούληση της Πολιτείας να αντιμετωπίσει τη διάσταση της Προσβασιμότητας.

 • 20 Απριλίου 2019, 18:20 | Ροδή Ιωαννίδου

  Μέσω ΚΕΠ όπου οι οδηγίες θα είναι γραμμένες σε πλαστικοποιημένους οδηγούς – κόλλες Α4 με ευανάγνωστα , μεγάλα γράμματα για άτομα που έχουν και πρόβλημα όρασης ή 2) ηλεκτρονικά από το σπίτι με πιστοποίηση το ΑΜΚΑ του καθενός ή το ΑΦΜ ή τον Αριθμό μητρώου ΚΕΠΑ .Η ενημέρωση – ειδοποίηση θα γίνεται με γραπτό μήνυμα όταν υπάρχει κινητό τηλέφωνο , με e-mail ή με συστημένη επιστολή για τους ηλικιωμένους κωφούς βαρήκοους .

 • 20 Απριλίου 2019, 09:53 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ

  Υποδείγματα συμπλήρωσης αιτήσεων σε βίντεο, με υπότιτλους κ την μέθοδο easy to read

 • 19 Απριλίου 2019, 13:24 | Μπαχτσεβανη Αικατερίνη

  Η υποχρεωτική αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των διοικητικών πράξεων και αποφάσεων διευκολύνει τα άτομα με τύφλωση να τις διαβάσουν με τη χρήση λογισμικού.

 • 17 Απριλίου 2019, 15:42 | Ερμής Κασάπης

  Σε προσωπικό επίπεδο με e-mail με ταυτόχρονη ανακοίνωση στα ΜΜΕ

 • 16 Απριλίου 2019, 17:45 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

  Μέσω ΚΕΠ όπου οι οδηγίες θα είναι γραμμένες σε πλαστικοποιημένους οδηγούς – κόλλες Α4 με ευανάγνωστα , μεγάλα γράμματα για άτομα που έχουν και πρόβλημα όρασης ή 2) ηλεκτρονικά από το σπίτι με πιστοποίηση το ΑΜΚΑ του καθενός ή το ΑΦΜ ή τον Αριθμό μητρώου ΚΕΠΑ .Η ενημέρωση – ειδοποίηση θα γίνεται με γραπτό μήνυμα όταν υπάρχει κινητό τηλέφωνο , με e-mail ή με συστημένη επιστολή για τους ηλικιωμένους κωφούς βαρήκοους

 • 15 Απριλίου 2019, 21:11 | ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  1) Μέσω ΚΕΠ όπου οι οδηγίες θα είναι γραμμένες σε πλαστικοποιημένους οδηγούς – κόλλες Α4 με ευανάγνωστα , μεγάλα γράμματα για άτομα που έχουν και πρόβλημα όρασης ή 2) ηλεκτρονικά από το σπίτι με πιστοποίηση το ΑΜΚΑ του καθενός ή το ΑΦΜ ή τον Αριθμό μητρώου ΚΕΠΑ .Η ενημέρωση – ειδοποίηση θα γίνεται με γραπτό μήνυμα όταν υπάρχει κινητό τηλέφωνο , με e-mail ή με συστημένη επιστολή για τους ηλικιωμένους κωφούς βαρήκοους .
  Πρόεδρος πανελλήνιου συλλόγου κωφών και βαρηκόων με μητρική γλώσσα την ελληνική ΑΚΟΥΜΠΩ