5. Παράδοση – Εγκατάσταση – Παραλαβή Υλικού – Εκπαίδευση

5.1. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις (3) μήνες (90 ημέρες), από την υπογραφή της σύμβασης.
5.2. Ως τόποι παράδοσης και εγκατάστασης του υλικού ορίζονται ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και ο Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης. Η ακριβής θέση εγκατάστασης θα καθορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης.
5.3. Το υπό προμήθεια είδος θα συνοδεύεται από όλα τα μέρη – παρελκόμενά του που είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του και από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών χρήσης (manual) στην Ελληνική γλώσσα.
5.4. Η μεταφορά – εγκατάσταση του υλικού στους προβλεπόμενους χώρους, θα γίνει με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.
5.5. Κατά την παραλαβή να διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση της υπάρξεως της σήμανσης ‘CE’, καθώς επίσης και προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης, καθώς και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του καινούργιου του υλικού. β) Πρακτική δοκιμασία (λειτουργικός έλεγχος), προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας.
5.6. Κατά τη μερική παραλαβή του εξοπλισμού πέραν του Νομού Αττικής, από την αρμόδια τριμελή επιτροπή της αναθέτουσας αρχής, τα έξοδα (μετάβασης, διαμονής, σίτισης) θα βαρύνουν του προμηθευτή.
5.7. Με το πέρας της εγκατάστασης θα διενεργηθεί έλεγχος (μέτρηση της δόσης ακτινοβολίας ανά επιθεώρηση καθώς και της δευτερεύουσας ακτινοβολίας στις ορισθείσες θέσεις χειριστή και αστυνομικού συνοδού του ελεγχομένου) από την Ε.Ε.Α.Ε., προς διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου συστήματος και με τα θεσμοθετημένα όρια. Τα έξοδα θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
5.8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει στις θέσεις εγκατάστασης επί των εγκατεστημένων συστημάτων, χωρίς επιπλέον κόστος, τουλάχιστον έξι (6) άτομα της Υπηρεσίας, ήτοι τρία (3) τουλάχιστον άτομα ανά θέση εγκατάστασης, στη χρήση και λειτουργία των συστημάτων, για χρονικό διάστημα μίας τουλάχιστον (1) ημέρας. Η εκπαίδευση θα καλύπτει πλήρως όλες τις διαδικασίες ρύθμισης και χρήσης του συστήματος, καθώς και της επίλυσης των πλέον συχνών δυσλειτουργιών-βλαβών. Θα περιλαμβάνει προσομοίωση όλων των λειτουργιών του συστήματος. Να παραδοθεί βεβαίωση – πιστοποίηση πραγματοποίησης εκπαίδευσης, με δυνατότητα μετεκπαίδευσης άλλων χρηστών, καθώς και η αναφερόμενη στην παράγραφο 6.3 των τεχνικών προδιαγραφών, κατάσταση ανταλλακτικών.
5.9. Η οριστική παραλαβή από την επιτροπή παραλαβής, θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, χωρίς να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα μεταφοράς, εγκατάστασης και ελέγχου-κοινοποίησης των αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Α.Ε.

 • 30 Ιουνίου 2016, 09:58 | ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ

  5. Παράδοση – Εγκατάσταση – Παραλαβή Υλικού – Εκπαίδευση
  Παράγραφος 5.1. Ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να είναι έως τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

  Παράγραφος 5.2. Επειδή τα συστήματα αποστέλλονται από το εξωτερικό σε κομμάτια (τα οποία συναρμολογούνται επί τόπου) μέσα διάφορες παλέτες, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε οι παλέτες να μπορούν να διέλθουν από πόρτες με ωφέλιμο άνοιγμα τουλάχιστον 90 εκ. Ο χώρος εγκατάστασης και λειτουργίας θα πρέπει να έχει καθαρό ύψος 2,90 μέτρα και να είναι κλιματιζόμενος. Εξ’ υπακούεται ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις για την τοποθέτηση όλων των απαραίτητων παρελκομένων της παραγράφου 3.

  Παράγραφος 5.5. Εάν η πρακτική δοκιμασία (λειτουργικός έλεγχος) περιλαμβάνει και τεστ ανίχνευσης, τότε θα πρέπει και οι συνθήκες του τεστ (υλικά, κλπ) να είναι ξεκάθαρες και γνωστές εξ’ αρχής.

  Παράγραφος 5.7. Θα πρέπει να γνωρίζουμε το αναφερόμενο κόστος των ελέγχων της ΕΕΑΕ για να συνυπολογισθεί.

  Παράγραφος 5.8. Δεν είναι ξεκάθαρο τι εννοείται με τον όρο «προσομοίωση όλων των λειτουργιών του συστήματος». Αν απαιτούνται υλικά, κλπ θα πρέπει να είναι γνωστό εξ’ αρχής για να υπολογισθούν στα κόστη. Αυτό που ζητείται συνήθως από άλλες Αρχές του Εξωτερικού είναι η παροχή εκπαίδευσης να περιλαμβάνει και ορισμένες ενδεικτικές ακτινογραφίες με ευρήματα.