1. Γενικές Λειτουργικές – Τεχνικές Απαιτήσεις

1.1. Να μπορεί να ανιχνεύσει ναρκωτικά, όπλα, εκρηκτικούς μηχανισμούς κρυμμένα εντός του σώματος, κάτω από τα ρούχα και στα παπούτσια. Να δηλωθούν τα υλικά που ανιχνεύει η συσκευή.
1.2. Να είναι καινούργιο, πρόσφατης κατασκευή, να χρησιμοποιεί τεχνολογία ακτινοσκόπησης με ακτίνες Χ και να μην διαθέτει ραδιενεργό πηγή.
1.3. Να παρουσιάζει διαχωριστική ικανότητα αντικειμένων, που μεταφέρονται από τους ελεγχόμενους, ανάλογα με την ύλη κατασκευής τους. Ο διαχωρισμός θα γίνεται με ξεχωριστή απόχρωση για κάθε κατηγορία υλικού με διαφορετική φωτεινότητα αναλόγως του πάχους του.
1.4. Η εικόνα του νέου αντικειμένου που παρουσιάζεται στα Monitors, θα πρέπει να εμφανίζεται ομαλά, χωρίς τρέμουλο στο Monitor κατά την αλλαγή της εικόνας .
1.5. Η ανίχνευση και ο διαχωρισμός των ύποπτων αντικειμένων θα ολοκληρώνεται αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή, με μία ολόσωμη ακτινοσκόπηση του ελεγχόμενου.
1.6. Θα αποτελείται από τη γεννήτρια παραγωγής ακτίνων Χ, την πύλη ή καμπίνα ελεγχόμενου προσώπου, την κεντρική μονάδα ελέγχου με οθόνη-χειριστήριο και τα παρελκόμενα.
1.7. Να μην απαιτείται βαθμονόμηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
1.8. Να υπάρχουν ειδικά συστήματα ασφάλειας, τα οποία να περιγραφούν. Θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα ενδοασφάλισης για να τίθεται εκτός λειτουργίας όταν η τιμή της παραγόμενης δόσης υπερβεί το προκαθορισμένο όριο ασφαλείας και όταν ο χειριστής το θελήσει, για οποιοδήποτε λόγο.
1.9. Δύο άτομα του προσωπικού ελέγχου θα βρίσκονται στον ίδιο χώρο με το σύστημα κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Να δηλωθούν και να προσφερθούν τα προστατευτικά μέτρα, όπως πλευρικός τοίχος-χώρισμα, οριοθέτηση του δαπέδου και ορισμός θέσεων χειριστή και αστυνομικού συνοδού του ελεγχομένου, προς αποφυγή απορρόφησης της δευτερεύουσας ακτινοβολίας.
1.10. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και το σύστημα σήμανση CE. Να δηλωθούν αναλυτικά τα standards κατασκευής και ασφάλειας, με τα οποία συμφωνεί το προσφερόμενο είδος.
1.11. Θα επικολληθεί σε σημείο που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα Αρχή αυτοκόλλητη ένδειξη συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας. Το ακριβές κείμενο της ένδειξης θα δηλωθεί μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.
1.12. Να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επηρεάζεται η ομαλή του λειτουργία από τη συνήθη συσσώρευση σκόνης στις επί μέρους μονάδες του.
1.13. Το προσφερόμενο είδος θα λειτουργεί κατά μέγιστο μία (1) ώρα συνεχώς την ημέρα, αλλά θα είναι κατάλληλο να μπορεί να λειτουργήσει ομαλά για 24 ώρες, χωρίς την ανάγκη τεχνικής επίβλεψης και δεν θα παρουσιάζονται φαινόμενα υπερθέρμανσης, αποκλίσεων από τα χαρακτηριστικά της συσκευής και κακής λειτουργίας / απόδοσης σε οποιαδήποτε από τις υπομονάδες της συσκευής.
1.14. Ο χρόνος επανόδου από την ολοκλήρωση του ελέγχου-ακτινοσκόπησης στην κατάσταση ηρεμίας να είναι ο συντομότερος δυνατός.

 • 30 Ιουνίου 2016, 09:33 | ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ

  Παράγραφος 1.3. Δεν υπάρχει στους σαρωτές σώματος με ακτίνες Χ, δυνατότητα διαχωρισμού αντικειμένων ανάλογα με την ύλη κατασκευής, όπως αυτή ορίζεται στις συμβατικές συσκευές ελέγχου χειραποσκευών όπου π.χ. τα μέταλλα απεικονίζονται με μπλε χρώμα και τα οργανικά υλικά με πορτοκαλί. Τα αντικείμενα ενδιαφέροντος (ναρκωτικά κλπ) αναγνωρίζονται από τον χειριστή λόγω της διαφοράς απόχρωσης / φωτεινότητας και είναι δυνατή η πρόσθεση ψευδοχρωματικών φίλτρων για την διευκόλυνση της αναγνώρισης, αλλά ο διαχωρισμός και η ανίχνευση γίνεται από τον χειριστή. Η ακτινολογική εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη είναι ασπρόμαυρη.

  Παράγραφος 1.5. Όπως αναφέραμε στην παρ. 1.3. δεν υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισμού όπως ορίζεται σε συμβατικά μηχανήματα ελέγχου χειραποσκευών. Δεν υπάρχει επίσης διαθέσιμη η αυτόματη ανίχνευση αντικειμένων ενδιαφέροντος αυτή την στιγμή (εάν εννοείται αυτό).

  Παράγραφος 1.6. Για να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις κλειστοφοβικών ελεγχόμενων ατόμων που δυσκολεύουν τον έλεγχο με τον σαρωτή, αλλά και για λόγους διευκόλυνσης της επικοινωνίας μεταξύ χειριστή και ελεγχόμενου (π.χ. για την διόρθωση λανθασμένης θέσης ελεγχόμενου κλπ) θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε η πύλη ή καμπίνα να είναι ανοιχτού τύπου.

  Παράγραφος 1.13. Θα μπορούσε να ζητηθεί και χρόνος ενεργοποίησης του συστήματος (π.χ. μικρότερος από 5 λεπτά), καθώς επίσης και το μικρότερο δυνατό επίπεδο θορύβου λειτουργίας.

 • 30 Ιουνίου 2016, 00:46 | Σταύρος Χατζατουριάν

  Διόρθωση του 1.5:
  1.5. Η ανίχνευση και ο διαχωρισμός των ύποπτων αντικειμένων θα ολοκληρώνεται αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή, με μία ολόσωμη ακτινοσκόπηση του ελεγχόμενου.

  Αυτόματη αναγνώριση ναρκωτικών ουσίων εντός του σώματος του υπό εξέταση ατόμου, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή.

 • 30 Ιουνίου 2016, 00:12 | Σταύρος Χατζατουριάν

  1.3. Να παρουσιάζει διαχωριστική ικανότητα αντικειμένων, που μεταφέρονται από τους ελεγχόμενους, ανάλογα με την ύλη κατασκευής τους. Ο διαχωρισμός θα γίνεται με ξεχωριστή απόχρωση για κάθε κατηγορία υλικού με διαφορετική φωτεινότητα αναλόγως του πάχους του.

  Κανένα σύστημα επιθεώρησης – σάρωσης σώματος με ακτίνες x-rays δε διαχωρίζει χρωματικά (με ξεχωριστή απόχρωση) για κάθε κατηγορία υλικού, και ούτε διαχωρίζει με διαφορετική φωτεινότητα αναλόγως του πάχους του. Αυτού του είδους η τεχνολογία εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο σε συσκευές και συστήματα επιθεώρησης αποσκευών με ακτίνες x-rays. Παρακαλούμε αφαιρέστε το συγκεκριμένο όρο καθώς δεν υφίσταται τεχνολογικά τέτοια ικανότητα σε κανενός είδους σύστημα επιθεώρησης – σάρωσης σώματος με ακτίνες x-rays.

  1.5. Η ανίχνευση και ο διαχωρισμός των ύποπτων αντικειμένων θα ολοκληρώνεται αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή, με μία ολόσωμη ακτινοσκόπηση του ελεγχόμενου.

  Κανένα σύστημα επιθεώρησης – σάρωσης σώματος με ακτίνες x-rays δε λειτουργεί πλήρως αυτοματοποιημένα για την ανίχνευση και διαχωρισμό των ύποπτων αντικειμένων. Αυτού του είδους η τεχνολογία εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο σε συσκευές και συστήματα επιθεώρησης αποσκευών με ακτίνες x-rays. Χρειάζεται μια υποτειπώδης αρχική ανθρώπινη παρέμβαση του χειριστή, και στην πορεία το σύστημα (μέσω ειδικών αλγορίθμων) αυτοματοποιεί την ανίχνευση και διαχωρισμό.

  1.6. Θα αποτελείται από τη γεννήτρια παραγωγής ακτίνων Χ, την πύλη ή καμπίνα ελεγχόμενου προσώπου, την κεντρική μονάδα ελέγχου με οθόνη-χειριστήριο και τα παρελκόμενα.

  Το ζητούμενο σύστημα θα πρέπει να είναι ανοικτής κατασκευής («open frame construction»), ώστε να μπορεί ο χειριστής να έχει πλήρη εικόνα (360 μοιρών) του υπό εξέταση ατόμου. Το υπό εξέταση άτομο έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές μετακινείται ή αλλάζει στάση σώματος ώστε η λήψη x-ray εικόνας να μην είναι ακριβής με αποτέλεσμα ο χειριστής να μην λαμβάνει τα πραγματικά αποτελέσματα, αυξάνοντας την πιθανότητα λάθους αποτέλεσματος. Γι αυτό το λόγο όλα τα συστήματα επιθεώρησης – σάρωσης σώματος με ακτίνες x-rays είναι ανοικτής κατασκευής. Θεωρούμε ότι η ζήτηση τέτοιου συστήματος ανοικτής κατασκευής («open frame construction») είναι απολύτως απαραίτητη.

 • 15 Ιουνίου 2016, 08:57 | ekdd

  ΤΕΣΤ/ΜΟΤΕΚ/ΕΚΔΔΑ