4. Εγγύηση – Τεχνική Υποστήριξη

4.1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών (36 μηνών) τουλάχιστον, από την οριστική παραλαβή του συστήματος από την Επιτροπή Παραλαβής της Ελληνικής Αστυνομίας, με την υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόμενα εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω κακής κατασκευής.
4.2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη σε μέρος του συστήματος τρεις φορές (δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό του συστήματος), τουλικό θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση αντικαταστάσεώς του με άλλο καινούργιο.
4.3. Να παρέχεται τεχνική εξυπηρέτηση – συντήρηση, με άρτια οργανωμένο συνεργείο, καθώς και ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή τους. Σε περίπτωση αποστολής υλικού στο εξωτερικό, λόγω αδυναμίας διάγνωσης ή επισκευής του από την προμηθεύτρια εταιρεία, τα έξοδα αποστολής και διάγνωσης, θα βαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία σε κάθε περίπτωση.
4.4. Να ικανοποιούνται οι αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών και παρελκομένων, αν τούτο ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες από τη ζήτησή τους).
4.5. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών θα είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
4.6. Να μην έχει ανακοινωθεί η απόσυρσή του για τα επόμενα τρία έτη.
4.7. Η μη έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή τεχνικής υποστήριξης, η μη διάθεση των αιτουμένων ανταλλακτικών και παρελκομένων εντός των καθοριζόμενων χρονικών ορίων, καθώς και η καταστρατήγηση των λοιπών όρων της σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή, θα αποτελούν λόγο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων από τη σχετική Νομοθεσία.

  • 30 Ιουνίου 2016, 09:39 | ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ

    Παράγραφος 4.3. Κατά την γνώμη μας, και για εξασφάλιση του Δημοσίου ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να έχει εμπειρία τουλάχιστον στην τεχνική υποστήριξη συσκευών ελέγχου χειραποσκευών, αποσκευών κλπ με ακτίνες Χ.