Άρθρο 09 – Ενημέρωση κατ’ αίτηση των κρατών μελών (άρθρο 32 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ)

Η λαμβάνουσα εθνική αρχή ενημερώνει την αρχή του κράτους μέλους που παρέσχε τα δεδομένα, ύστερα από αίτημά της, σχετικά με την επεξεργασία των παρασχεθέντων δεδομένων και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας.