Άρθρο 01 – Σκοπός και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 24 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ)

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο του Κεφαλαίου 6 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 (ΕΕ L210 της 06/08/2008, σελ. 1-11) σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος.
2. Οι διατάξεις που ακολουθούν εφαρμόζονται στα δεδομένα που παρέχονται ή έχουν παρασχεθεί δυνάμει της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ, εκτός αν προβλέπεται άλλως στα άρθρα 1 έως 23 αυτής.