Άρθρο 04 – Αρμόδιες αρχές (άρθρο 27 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ)

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο από τις αρχές, τους φορείς και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3.
2. Η αρμόδια αρχή που διαχειρίζεται το αρχείο παρέχει τα δεδομένα της προηγούμενης παραγράφου σε άλλες οντότητες μόνο με προηγούμενη άδεια του παρέχοντος κράτους μέλους. Η χορήγηση της άδειας γίνεται με μέριμνα του εθνικού σημείου επαφής. Η παροχή σε άλλη οντότητα θεωρείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του ν. 2472/1997, ο οποίος και εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή.