Άρθρο 10 – Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 14 του ν. 2472/1997 εφαρμόζονται ανάλογα και κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ, εκτός αν οι διατάξεις του παρόντος εισάγουν ειδικότερη ρύθμιση