Άρθρο 2 – Ενδεικτικό περιεχόμενο συμφωνίας εξυγίανσης

Στη συμφωνία εξυγίανσης της ΝΒΕΕ περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι εξής όροι, οι οποίοι δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω στη συμφωνία εξυγίανσης από τα συμβαλλόμενα μέρη:
1. Η εξυγίανση και αναδιάρθρωση της ΝΒΕΕ λαμβάνει χώρα με τη μεταβίβαση μέρους του ενεργητικού και παθητικού αυτής στις εταιρείες ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής από κοινού «νέες εταιρείες») κατά το άρθρο 64 του ν. 4738/2020 (Α΄207), το δε υπόλοιπο μη μεταβιβαζόμενο ενεργητικό και παθητικό παραμένουν στη ΝΒΕΕ και το μη μεταβιβαζόμενο ενεργητικό ρευστοποιείται από ειδικό εντολοδόχο που διορίζεται βάσει του άρθρου 55 του ν. 4738/2020. Το προϊόν που προκύπτει από τη ρευστοποίηση του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού άγεται προς ικανοποίηση των απαιτήσεων του μη μεταβιβαζόμενου παθητικού. Σε περίπτωση εξάλειψης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, οι εν λόγω απαιτήσεις διαγράφονται ολοσχερώς κατά τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης.
2. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και ο διαχωρισμός αυτών σε μεταβιβαζόμενα και μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία εξειδικεύονται στη συμφωνία εξυγίανσης και στα παραρτήματα αυτής. Κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού – πρωτοκόλλου μεταβίβασης της επιχείρησης, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης, η οποία δεν απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την πλήρωση των αιρέσεων που τυχόν τεθούν στη συμφωνία εξυγίανσης (εφεξής «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής») η ΝΒΕΕ μεταβιβάζει στις νέες εταιρείες το μεταβιβαζόμενο ενεργητικό, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί τότε και αποτυπώνεται στο ισοζύγιο επικύρωσης που συντάσσεται από ορκωτό ελεγκτή των νέων εταιρειών. Ως τίμημα για τη μεταβίβαση του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, συμφωνείται η ανάληψη και αποπληρωμή από τις νέες εταιρείες των υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ που περιοριστικά προσδιορίζονται στη συμφωνία εξυγίανσης ως περιλαμβανόμενες στο μεταβιβαζόμενο παθητικό.
3. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι από το σύνολο των υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο που φέρουν το γενικό προνόμιο της περ. 3 του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182), οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) που απορρέουν από τις υπό στοιχεία 0001Β/2000, 004B/2000, 032Β/2003 συμβάσεις μεταξύ της ανωτέρω εταιρείας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις Πρόσθετες Πράξεις/Τροποποιήσεις αυτών, καθώς και την υπ’ αρ. 8/2014 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 04/2000 «Σύμβασης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων», όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης (στο εξής: «Ημερομηνία Επικύρωσης»), μέρος τουλάχιστον ίσο προς το Ποσό Ανάκτησης μεταβιβάζεται, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αναλαμβάνει την αποπληρωμή μόνο του ως άνω βασικού χρέους (κεφαλαίου) της οφειλής, πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που διαγράφονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), ενώ το υπόλοιπο παραμένει στη ΝΒΕΕ και ικανοποιείται μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Δημόσιο. Το ανωτέρω ποσό που είναι τουλάχιστον ίσο προς το Ποσό Ανάκτησης, ως μη διαγραφόμενο βασικό χρέος/κεφάλαιο της οφειλής των υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε διακόσες εξήντα τέσσερις (264) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις, καθ’ ό χρόνο τηρείται η ρύθμιση της συμφωνίας εξυγίανσης. Στην περίπτωση αυτή η πρώτη δόση καταβάλλεται στο τέλος του πρώτου μήνα μετά το πέρας τριών (3) ετών από την ημερομηνία καταχώρισης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή μεταγραφής στο κατά τόπο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχώρησης στο Νηολόγιο/Λιμεναρχείο της τελευταίας χρονικά εκ των συμβολαιογραφικών πράξεων, εφόσον είναι περισσότερες από μία, ή, όπου επιτρέπεται, εκ των σχετικών ιδιωτικών συμφωνητικών, εφόσον είναι περισσότερα από ένα, καθώς και της έκδοσης των προβλεπόμενων διαπιστωτικών πράξεων περί μεταβίβασης/επανέκδοσης του συνόλου των διοικητικών αδειών για τη μεταβίβαση στην ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται δυνάμει της συμφωνίας εξυγίανσης (εφεξής «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων») και εκάστη εκ των επόμενων δόσεων καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μηνός. Οι υποχρεώσεις της εταιρίας προς το Ελληνικό Δημόσιο, που δημιουργούνται από την Ημερομηνία Κατάστασης Πιστωτών μέχρι την Ημερομηνία Επικύρωσης παραμένουν στη ΝΒΕΕ και ικανοποιούνται μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Δημόσιο και σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους διαγράφονται ολοσχερώς. Οφειλές, που τυχόν προκύπτουν ή καταλογίζονται ή βεβαιώνονται στην εταιρεία, ανεξάρτητα του χρόνου βεβαίωσης ή καταλογισμού αυτών, και αφορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε καταλογισμό φόρων, τελών, εισφορών υπέρ Ελληνικού Δημοσίου ή υπέρ τρίτων, φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, τελών χαρτοσήμου, φόρου κεφαλαίου, έκτακτης εισφοράς, καθώς και σε καταλογισμό προστίμων ή κυρώσεων για παράβαση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, Α’ 222), του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του ν. 2523/1997 (Α’ 179), με οποιονδήποτε τρόπο και αν καταλογίζονται ή εισπράττονται, καθώς και των τυχόν προστίμων, προσαυξήσεων, τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων, και οι οποίοι φόροι ή πρόστιμα αφορούν σε οποιαδήποτε παρελθούσα εταιρική χρήση ή σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία επικύρωσης και για οποιαδήποτε αιτία, όπως εκκαθαρίσεις και δικαστικές αποφάσεις, οποτεδήποτε και εάν προκύψουν/καταλογισθούν/βεβαιωθούν, από παρελθόντες, τρέχοντες ή μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και ανεξαρτήτως του χρόνου που είχε αρχίσει η ελεγκτική διαδικασία, καθώς επίσης και ανεξαρτήτως από τη διενέργεια ή μη φορολογικού ελέγχου ή την υποβολή τυχόν τροποποιητικών δηλώσεων, δεν καταλογίζονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν αναλαμβάνονται από τις νέες εταιρείες, αλλά αποτελούν υποχρέωση της εταιρείας, ενώ, σε περίπτωση εξάλειψης και του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού διαγράφονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
4. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει παρόμοια ρύθμιση με αυτήν των υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, αναφορικά με τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και τυχόν λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς ως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία επικύρωσης, (α) τμήμα των εν λόγω υποχρεώσεων συνολικού ποσού ίσου κατ’ ελάχιστον προς το Ποσό Ανάκτησης μεταβιβάζεται, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την ONEX ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αναλαμβάνει την αποπληρωμή μόνο του ως άνω βασικού χρέους (κεφαλαίου) της οφειλής, πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που διαγράφονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), και (β) το υπόλοιπο των υποχρεώσεων αυτών παραμένει στην εταιρεία και ικανοποιείται μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και ο e-ΕΦΚΑ και οι λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής του διαγράφεται ολοσχερώς. Το ανωτέρω υπό (α) ποσό, ως μη διαγραφόμενο βασικό χρέος/κεφάλαιο της οφειλής των υποχρεώσεων της NBEE προς τον e- ΕΦΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε διακόσιες εξήντα τέσσερις (264) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις, καθ’ ό χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας Συμφωνίας Εξυγίανσης. Στην περίπτωση αυτή η πρώτη δόση καταβάλλεται μετά το πέρας τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων και εκάστη εκ των επόμενων δόσεων καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μηνός.
5. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, που δημιουργούνται από την Ημερομηνία Κατάστασης Πιστωτών μέχρι και την Ημερομηνία Επικύρωσης παραμένουν στην εταιρεία και ικανοποιούνται μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και ο e-ΕΦΚΑ και οι λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής του διαγράφεται ολοσχερώς. Οφειλές, που τυχόν προκύπτουν ή καταλογίζονται ή βεβαιώνονται στην εταιρεία, ανεξάρτητα του χρόνου βεβαίωσης και καταλογισμού αυτών, και αφορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε καταλογισμό οποιονδήποτε ασφαλιστικών εισφορών, με οποιονδήποτε τρόπο και αν καταλογίζονται ή εισπράττονται, καθώς και των τυχόν προστίμων, προσαυξήσεων, τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων, και οι οποίες ασφαλιστικές εισφορές αφορούν σε οποιαδήποτε παρελθούσα εταιρική χρήση ή/και σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία επικύρωσης και για οποιαδήποτε αιτία, οποτεδήποτε και εάν προκύψουν, καταλογισθούν ή βεβαιωθούν, από παρελθόντες, τρέχοντες ή μελλοντικούς ελέγχους των ασφαλιστικών φορέων και ανεξαρτήτως του χρόνου που είχε αρχίσει η ελεγκτική διαδικασία, καθώς και ανεξαρτήτως από τη διενέργεια ή μη σχετικού ελέγχου ή την υποβολή τροποποιητικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, δεν καταλογίζονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν αναλαμβάνονται από τις νέες εταιρείες, αλλά αποτελούν υποχρέωση της NBEE, ενώ, σε περίπτωση εξάλειψης και του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού διαγράφονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
6. Από το σύνολο των υποχρεώσεων καταβολής ποσών από τη ΝΒΕΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων), που απορρέουν από τις υπό στοιχεία: 0001Β/2000, 004B/2000, 032Β/2003 συμβάσεις μεταξύ της ανωτέρω εταιρείας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις Πρόσθετες Πράξεις / Τροποποιήσεις αυτών, καθώς και την υπ’ αρ. 8/2014 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 04/2000 «Σύμβασης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων», ποσό εκατόν σαράντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών Ευρώ (142.337.077,45 €) και σε κάθε περίπτωση το τελικό και ακριβές ποσό το οποίο προκύπτει κατά την ολοκλήρωση/παράδοση των έργων εκ των οποίων προκύπτουν οι υποχρεώσεις αυτές, εφόσον είναι μικρότερο, αλλά, κατ’ ανώτατο όριο, το ως άνω ποσό, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποπληρώνεται άτοκα μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων σταδιακά και σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, με παρακράτηση ροών ως εξής: (α) μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) επί της καθαρής αξίας του τιμήματος των εγχώριων συμβάσεων έργου που αναλαμβάνει η ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (β) μέχρι ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί της καθαρής αξίας του τιμήματος των συμβάσεων έργου εξωτερικού που αναλαμβάνονται από την ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ή (γ) με καταβολή μετρητών. Κατ’ ελάχιστο η ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να αποδώσει σε ικανοποίηση της ως άνω αναδεχόμενης οφειλής ποσό τουλάχιστον ίσο προς το Ποσό Ανάκτησης, και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ (15.000.000 €), υπολογιζόμενο σε παρούσες αξίες. Αν οποιοδήποτε μέρος πέραν αυτού, ήτοι ποσό ίσο προς το Ποσό Ανάκτησης και, σε κάθε περίπτωση, όχι λιγότερο από δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ (15.000.000 €) υπολογιζόμενο σε παρούσες αξίες, της αναδεχόμενης οφειλής δεν έχει αποπληρωθεί με τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους μέχρι το πέρας των τριάντα (30) ετών διαγράφεται ολοσχερώς. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι το υπολειπόμενο ποσό ενός εκατομμυρίου και πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00 €), που αφορά στο κόστος του εργαλειακού εξοπλισμού, που είχε παραδοθεί από το Πολεμικό Ναυτικό στη ΝΒΕΕ για την εκτέλεση συμβατικών της υποχρεώσεων έναντι αυτού παραμένει ως υποχρέωση της ΝΒΕΕ και μετά την επιστροφή του εν λόγω εξοπλισμού στο Πολεμικό Ναυτικό απομειώνεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), άλλως, σε περίπτωση μη επιστροφής του εν λόγω εξοπλισμού, η εν λόγω υποχρέωση ικανοποιείται από τη ρευστοποίηση του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού της ΝΒΕΕ και σε περίπτωση μη ικανοποίησής της διαγράφεται ολοσχερώς.
7. Στη συμφωνία εξυγίανσης προβλέπεται ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης τo Ελληνικό Δημόσιο δια του αρμοδίου οργάνου υποχρεούται να επιστρέψει στην πιστώτρια της ΝΒΕΕ, ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., το σύνολο των εγγυητικών επιστολών που αφορούν την ΤΠΚ7 και εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Τροποποίησης υπ. αρ. 10 της Σύμβασης 001Β/00, που τηρεί εις χείρας του, απαλλασσόμενης της ΝΒΕΕ από κάθε ευθύνη εξ αυτών. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και για κάθε άλλη εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί αιτήσει της υπέρ του Πολεμικού Ναυτικού και δεν έχει επιστραφεί μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης, απαλλασσόμενης της ΝΒΕΕ από κάθε ευθύνη εξ αυτών.
8. Στη συμφωνία εξυγίανσης μεταρρυθμίζονται οι υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς την «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «GALAXY IV FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» βάσει του ν. 4548/2018 (Α’ 104) – ειδικής διαδόχου της «ΑLPHA BANK ΑΕ» (εφεξής «CEPAL/GALAXY»), απορρέουσες από την υπ’ αρ. 3300/12.7.1999 Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό και τις από 21.6.2002, 27.5.2003, 7.7.2005, 3.12.2008, 30.9.2014, 13.1.2015, 28.5.2015, 30.3.2016, 29.9.2017, 28.6.2018 Πρόσθετες Πράξεις στην άνω σύμβαση, η οποία καταρτίστηκε μεταξύ της ALPHA BANK – καθολικής διαδόχου της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, απώτερης δικαιοπαρόχου της CEPAL/GALAXY, ως δανείστριας και της ΝΒΕΕ, νομίμως εκπροσωπούμενης, ως πιστούχου. Εκ της ως άνω οφειλής, ποσό τουλάχιστον ίσο προς το Ποσό Ανάκτησης μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποπληρώνεται σε συνολικά τριάντα (30) συνεχείς εξαμηνιαίες ισόποσες χρεολυτικές δόσεις και ειδικότερα ως εξής: α) τα πρώτα τρία (3) έτη, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μεταβιβάσεων, αποτελούν περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου, β) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνο δεδουλευμένοι τόκοι, καταβλητέοι στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου, ήτοι του εξαμήνου που άρχεται από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μεταβιβάσεων και κάθε επόμενης εκτοκιστικής περιόδου από τη λήξη της αμέσως προηγουμένης, ηγ) έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων της αντίστοιχης εκτοκιστικής περιόδου, υπολογιζομένων των τόκων επί του εκάστοτε ανεξοφλήτου κεφαλαίου. Για το ως άνω συνολικό ποσό της αναδεχόμενης οφειλής, η ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση, να καταβάλλει στην Τράπεζα τόκο, ο οποίος υπολογίζεται τοκαριθμικώς, με βάση έτος τριακοσίων εξήντα (360) ημερών, επί του πραγματικού ημερήσιου χρεωστικού υπολοίπου του ως άνω ρυθμιζόμενου ποσού σε Ευρώ, με σταθερό επιτόκιο, ανερχόμενο σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) ετησίως. Στο εν λόγω επιτόκιο για τις εν λόγω οφειλές συμπεριλαμβάνεται η εισφορά του ν. 128/1975 (Α’ 178), όπως και κάθε άλλος φόρος, εισφορά, τέλος τυχόν επιβληθεί στο μέλλον, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής. Ως περίοδος εκτοκισμού συμφωνείται κάθε αλλεπάλληλη χρονική περίοδος έξι (6) μηνών. Στη συμφωνία εξυγίανσης προβλέπεται ότι το υπόλοιπο κατάλοιπο παραμένει στη ΝΒΕΕ και ικανοποιείται μέσω της ρευστοποίησης από τον ειδικό εντολοδόχο του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η CEPAL/GALAXY, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής του διαγράφεται ολοσχερώς. Οι πάσης φύσεως εξασφαλίσεις (ενοχικές ή εμπράγματες), που έχουν παρασχεθεί τόσο από τη ΝΒΕΕ επί των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού, όσο και από τους εγγυητές ή τρίτους, εξακολουθούν να ασφαλίζουν αποκλειστικά και μόνο το κατά τα ανωτέρω μέρος της απαίτησης που μεταβιβάζεται στην ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ενώ οι πάσης φύσεως εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί, παραμένουν στη ΝΒΕΕ. Λοιπές υποχρεώσεις προς την CEPAL/GALAXY που απορρέουν από μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις δεν αναλαμβάνονται από τις νέες εταιρείες, αλλά αντιθέτως παραμένουν στη ΝΒΕΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν από το προϊόν ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους διαγράφονται ολοσχερώς.
9. Στη συμφωνία εξυγίανσης μεταρρυθμίζονται οι υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς την εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπό την ιδιότητά της ως ειδικής διαδόχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ» (εφεξής «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.»), απορρέουσες από την υπ’ αρ. 24.553/20.6.1997 Σύμβαση Μεταβίβασης Ενεργητικού της υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46α του ν. 1892/1990 (Α’ 101) τελούσης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ» της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αττικής Αριστειδούλας Μεταξά – Χατζάκη, κυρωθείσα με τον ν. 2528/1997 (Α’ 216). Εκ της ως άνω οφειλής, ποσό ίσο τουλάχιστον προς το Ποσό Ανάκτησης, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποπληρώνεται σε συνολικά τριάντα (30) συνεχείς εξαμηνιαίες ισόποσες χρεολυτικές δόσεις και ειδικότερα ως εξής: α) τα πρώτα τρία (3) έτη, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μεταβιβάσεων, αποτελούν περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου, β) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνο δεδουλευμένοι τόκοι, καταβλητέοι στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου, ήτοι του εξαμήνου που άρχεται από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μεταβιβάσεων και κάθε επόμενης εκτοκιστικής περιόδου από τη λήξη της αμέσως προηγουμένης, γ) έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων της αντίστοιχης εκτοκιστικής περιόδου υπολογιζόμενων των τόκων επί του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου. Για το ως άνω συνολικό ποσό της αναδεχόμενης οφειλής, η ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση, να καταβάλλει στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε. τόκο, με σταθερό επιτόκιο, ανερχόμενο σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) ετησίως (συμπεριλαμβανομένων τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων). Ως περίοδος εκτοκισμού συμφωνείται κάθε αλλεπάλληλη χρονική περίοδος έξι (6) μηνών. Το υπόλοιπο κατάλοιπο παραμένει στη ΝΒΕΕ και ικανοποιείται μέσω της ρευστοποίησης από τον ειδικό εντολοδόχο του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε., ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής του διαγράφεται ολοσχερώς. Οι πάσης φύσεως εξασφαλίσεις (ενοχικές ή εμπράγματες), που έχουν παρασχεθεί τόσο από τη ΝΒΕΕ επί των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού, όσο και από τους εγγυητές ή τρίτους, εξακολουθούν να ασφαλίζουν αποκλειστικά και μόνο το κατά τα ανωτέρω μέρος της απαίτησης που μεταβιβάζεται στην ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ενώ οι πάσης φύσεως εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί, παραμένουν στη ΝΒΕΕ.
10. Στη συμφωνία εξυγίανσης αναγνωρίζεται ότι οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία εξυγίανσης εργαζόμενοι συμφωνούν με τη ΝΒΕΕ και συναποδέχονται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα τη λύση και κατάργηση της μεταξύ τους εργασιακής σχέσης και σύμβασης με ισχύ από την προτεραία της Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μεταβιβάσεων. Από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν, οι συμβαλλόμενοι εργαζόμενοι παύουν να παρέχουν την εργασία τους προς τη ΝΒΕΕ, συμφώνως και προς τη σχετική διαβούλευση που έλαβε χώρα με το σωματείο των εργαζομένων σύμφωνα με τον ν. 1387/1983 (Α’ 110) και την υπ’ αρ. 11223/9.3.2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β’ 923), όπως προκύπτει από το από 20.12.2021 Πρακτικό Διαβούλευσης. Οι νέες εταιρείες δεν αποτελούν διάδοχο εργοδότη, κατά την έννοια του π.δ. 178/2002 (Α’ 162), αλλά αναλαμβάνουν την ενοχική υποχρέωση αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ προς αυτούς.
11. Ως προς τις υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς τους εργαζομένους, οι απαιτήσεις των οποίων ικανοποιούνται προνομιακά σε σχέση με τις λοιπές κατηγορίες πιστωτών, ισχύουν τα εξής:
α. Οι εμφαινόμενες υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ έναντι των εργαζομένων με ημερομηνία υπολογισμού την 30η.9.2021 που αφορούν απαιτήσεις από μισθούς (δεδουλευμένες αποδοχές και μισθούς υπερημερίας), δώρα, επιδόματα και λοιπές αποζημιώσεις πάσης φάσης που απορρέουν από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τους με τη ΝΒΕΕ συνολικού ποσού είκοσι επτά εκατομμυρίων σαράντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ και δέκα λεπτών (27.041.925,10 €), καθώς και οι αποζημιώσεις απόλυσής τους ποσού δεκατριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ένα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (13.397.421,35 €)) αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ειδικότερα, αναφορικά με την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης, αυτή καταβάλλεται σε κάθε έναν από τους εργαζομένους σε δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία. Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων, η ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει το ποσό της πρώτης δόσης της αποζημίωσής σε κάθε έναν από αυτούς. Και οι λοιπές δόσεις καταβάλλονται από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά τον ίδιο τρόπο. Το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης υπολογίζεται με τη διανυθείσα έως την 30η.9.2021 προϋπηρεσία, ημερομηνία μέχρι την οποία οφείλονται και οι δεδουλευμένες αποδοχές, δηλαδή όσες αποδοχές οφείλονταν από την εδώ συμβαλλόμενη Εταιρεία πριν από την 1η.2.2016 οπότε το Πολεμικό Ναυτικό άρχισε να καταβάλλει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της μισθοδοσίας του προσωπικού και από την 1η.2.2016 τη διαφορά μεταξύ του συμφωνηθέντος μισθού και του αντίτιμου της εργασίας που καταβάλλεται από το Πολεμικό Ναυτικό (ήτοι τριάντα τοις εκατό [30%] του μισθού, Δώρου Πάσχα, Δώρου Χριστουγέννων, επιδομάτων κ.λπ.). Η, δε, καταβολή από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνιστά εκπλήρωση ενοχικής υποχρέωσης με βάση την παρούσα και όχι εργοδοτικής υποχρέωσης με βάση την εργατική νομοθεσία. Οι απαιτήσεις από μισθούς (δεδουλευμένες αποδοχές και μισθούς υπερημερίας), δώρα, επιδόματα και λοιπές αποζημιώσεις πάσης φύσεως, αποπληρώνονται το συντομότερο δυνατόν μετά την ανάληψη ικανού αριθμού έργων από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο συνεργασίας της με το Πολεμικό Ναυτικό. Οι κατά τα ανωτέρω οφειλόμενες αποδοχές αποπληρώνονται από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφάπαξ ή αναλογικά, με κριτήριο το είδος και το ύψος των συμβάσεων που θα ανατεθούν από το Πολεμικό Ναυτικό στην ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ανεξάρτητα αν το γεγονός αυτό λάβει χώρα πριν την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων.
β. Απαιτήσεις εργαζομένων που αφορούν/γεννήθηκαν ή σχετίζονται ενδεικτικά με μισθούς (δεδουλευμένες αποδοχές και μισθούς υπερημερίας), δώρα, επιδόματα, αποζημιώσεις και πάσης φύσεως άλλες απαιτήσεις, που απορρέουν από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τους με τη ΝΒΕΕ για το χρονικό διάστημα από την 30η.9.2021 έως την Ημερομηνία Επικύρωσης, πλην αυτών που ρητώς ρυθμίζονται κατά τα ανωτέρω, διαγράφονται ολοσχερώς. Το αυτό ισχύει και για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ως άνω απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
γ. Πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων συνολικών υποχρεώσεων, ουδεμία άλλη υποχρέωση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν οφειλόμενων λοιπών αποζημιώσεων) προς εργαζόμενους ή αξίωση των τελευταίων αναλαμβάνεται ή αναγνωρίζεται από τις νέες εταιρείες, αυτές ικανοποιούνται από το μη Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους αυτές διαγράφονται ολοσχερώς.
δ. Δεν αναγνωρίζονται και δεν αναλαμβάνονται από τις νέες εταιρίες τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις εξ οιασδήποτε αιτίας, συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων και αποδοχών, τις οποίες έχει αναλάβει η ΝΒΕΕ έναντι διευθυντικών στελεχών, διευθυνόντων υπαλλήλων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει διμερών συμφωνιών, ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, οι οποίες υπερβαίνουν ή αποκλίνουν από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
ε. Υποχρεώσεις που έχουν προκύψει ή ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον από εκκρεμοδικίες της ΝΒΕΕ με εργαζομένους της (αποτιμώμενες ως προβλέψεις και με βάση την πιθανολόγηση ευδοκίμησής τους) δεν αναλαμβάνονται από τις νέες εταιρείες, αλλά παραμένουν στη ΝΒΕΕ και ικανοποιούνται από το μη Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους αυτές διαγράφονται ολοσχερώς.
12. Στη συμφωνία εξυγίανσης μεταρρυθμίζονται οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς την εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέρος των οποίων είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο (ενέγγυο τμήμα) με προσημείωση υποθήκης ως εξής: το ενέγγυο τμήμα της οφειλής των υποχρεώσεων αυτών αναλαμβάνεται από την ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποπληρώνεται σε συνολικά τριάντα έξι (36) συνεχείς ισόποσες μηνιαίες χρεολυτικές δόσεις και ειδικότερα ως εξής: α) τα πρώτα τρία (3) έτη, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων, αποτελούν περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου, β) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνο δεδουλευμένοι τόκοι, καταβλητέοι στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου, ήτοι του μήνα που άρχεται από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μεταβιβάσεων και κάθε επόμενης εκτοκιστικής περιόδου από τη λήξη της αμέσως προηγουμένης, γ) ένα μήνα μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη (1η) δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων της αντίστοιχης εκτοκιστικής περιόδου υπολογιζόμενων των τόκων επί του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου. Για το ως άνω συνολικό ποσό της αναδεχόμενης οφειλής, η ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση, να καταβάλλει τόκο, με σταθερό επιτόκιο, ανερχόμενο σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) ετησίως (συμπεριλαμβανομένων τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων). Συμφωνείται μηνιαία περίοδος εκτοκισμού. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι το ανέγγυο τμήμα των ως άνω υποχρεώσεων αποπληρώνεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ως προς τη ρύθμιση των απαιτήσεων των λοιπών ανέγγυων πιστωτών, ενώ το υπόλοιπο παραμένει στη ΝΒΕΕ και ικανοποιείται μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής του διαγράφεται ολοσχερώς.
13. Η συμφωνία εξυγίανσης μεταρρυθμίζει το σύνολο των υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ προς τους λοιπούς ανέγγυους πιστωτές, προς τους Οργανισμούς και τις Εταιρείες Κοινής Ωφελείας και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (πλην όσων ήδη αναφέρονται ανωτέρω) καθώς και τους γενικούς προνομιούχους πιστωτές κατά την περ. 5 του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ως εξής: α) τμήμα των υποχρεώσεων, συνολικού ποσού ίσου τουλάχιστον προς το Ποσό Ανάκτησης αναλαμβάνεται από τη ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποπληρώνεται σε διακόσιες εξήντα τέσσερις (264) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή η πρώτη δόση καταβάλλεται μετά το πέρας τριών ετών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων και εκάστη εκ των επόμενων δόσεων καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μηνός, ενώ β) το υπόλοιπο παραμένει στη ΝΒΕΕ και ικανοποιείται μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους διαγράφεται ολοσχερώς.
14. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι οι απαιτήσεις αφανών πιστωτών της ΝΒΕΕ, οι οποίες είχαν γεννηθεί κατά την ημερομηνία ισοζυγίου αναφοράς ή γεννηθούν μέχρι την Hμερομηνία Eπικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης (η «Ενδιάμεση Περίοδος»), αλλά δεν εμφανίζονται στα βιβλία της ΝΒΕΕ, δεν μεταβιβάζονται στις νέες εταιρείες, αλλά παραμένουν εξ ολοκλήρου ως υποχρέωση της ΝΒΕΕ, και καταβάλλονται μέσω της ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού από τον ειδικό εντολοδόχο. Σε περίπτωση δε εξάλειψης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, διαγράφονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100 %).
15. Κατά την Ενδιάμεση Περίοδο οι νέες εταιρείες δεν ευθύνονται για καμία οφειλή που ενδέχεται να προκύψει κατά το ως άνω χρονικό διάστημα και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνεται από τις νέες εταιρείες έναντι της ΝΒΕΕ, καθώς και έναντι των πιστωτών αυτής.
16. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να συμπεριλάβουν στη συμφωνία εξυγίανσης αναφορικά με τα υφιστάμενα ενέχυρα και βάρη επί πάσης φύσεως στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, ότι οι πιστωτές (φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα) υπέρ των οποίων έχουν συσταθεί τα ενέχυρα αυτά μέχρι την Ημερομηνία Επικύρωσης, εξαιρουμένων των συμβαλλομένων πιστωτών για τους οποίους δύναται να υπάρξει ειδική μνεία, υποχρεούνται όπως εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τον σκοπό μεταβολής του προσώπου, άρσης, οριστικής εξάλειψης και αποδέσμευσης αυτών. Η μη υλοποίηση του συγκεκριμένου όρου δύναται να θεμελιώσει δικαίωμα της ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μόνο κατά των μη συμβαλλομένων πιστωτών. Αναφορικά με τα υφιστάμενα ενέχυρα και βάρη επί πάσης φύσεως στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, που έχουν συστήσει/εγγράψει οι συμβαλλόμενοι πιστωτές, τόσο κατά την 30η.9.2021 όσο και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής συμφωνείται ότι οι τελευταίοι και η ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τον σκοπό μεταβολής του προσώπου και απομείωσης της εξασφαλιστικής απαίτησης αυτών κατά το απομειούμενο ποσό της απαίτησης που αναλαμβάνει η ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αποπληρώσει, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στη συμφωνία εξυγίανσης και εντός των προβλεπομένων στην παρούσα προθεσμιών, προκειμένου τα εν λόγω ενέχυρα και βάρη να εξακολουθούν να ασφαλίζουν το αναλαμβανόμενο από την ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέρος των υποχρεώσεων σε ποσοστό εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ασφαλιζόμενης απαίτησης.
17. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η υλοποίηση των προβλεπόμενων στη συμφωνία εξυγίανσης ρυθμίσεων αποπληρωμής και απομειώσεων εξαρτώνται από την προηγούμενη σωρευτική εκπλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων και αναβλητικών αιρέσεων: α) την επικύρωση από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο της συμφωνίας εξυγίανσης, β) άρση των πάσης φύσεως κατασχέσεων, συντηρητικών ή αναγκαστικών, επί των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης, γ) τη λήψη τυχόν απαιτούμενης έγκρισης από την αρμόδια εθνική ή ενωσιακή αρχή προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού κατόπιν υποβολής γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατά τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία και δ) τη λήψη είτε επιστολής είτε απόφασης από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται κρατική ενίσχυση ή ότι, εάν υφίσταται, αυτή είναι συμβατή υπό το πρίσμα των ενωσιακών κανόνων ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των αιρέσεων της παρ. 17, η συμφωνία εξυγίανσης καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν και γενικά οι έννομες συνέπειές της δεν επέρχονται και ουδεμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα δύναται να εγερθεί έναντι οιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους για οιοδήποτε λόγο από τη συμφωνία εξυγίανσης, έκαστος δε πιστωτής δικαιούται να αξιώσει τις απαιτήσεις του με κάθε νόμιμο μέσο, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, κατά της εταιρίας, ως είχαν κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας, πλέον τόκων και εξόδων μέχρις εξοφλήσεως.
19. Στη συμφωνία εξυγίανσης δύναται να περιλαμβάνονται οι συνήθεις σε αντίστοιχες συμφωνίες εξυγίανσης λόγοι καταγγελίας ή τυχόν άλλοι συμφωνηθούν κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια των συμβαλλόμενων μερών.
20. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι άπασες οι δικαστικές υποθέσεις, αγωγές, σχετικά ένδικα βοηθήματα και μέσα, ανακοπές κατά διοικητικών πράξεων βεβαίωσης οφειλών, διοικητικές προσφυγές, που έχουν ασκηθεί και οι λοιπές δικαστικές ενέργειες σχετικά με απαιτήσεις της ΝΒΕΕ κατά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων παραμένουν στη ΝΒΕΕ. Η είσπραξη των απαιτήσεων αυτών και η συνέχιση των εκκρεμών δικών και των γένει δικαστικών ενεργειών, γίνονται μέσω του ορισθέντος, δυνάμει της δικαστικής απόφασης, ειδικού εντολοδόχου. Αντιστοίχως κάθε δικαστική υπόθεση, αγωγή, αίτηση και υποχρέωση, είτε αυτή απορρέει από διάταξη νόμου είτε από σύμβαση είτε ακόμη και από αδικοπραξία και κάθε άλλη υποχρέωση/εκκρεμότητα της ΝΒΕΕ έναντι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, παραμένει στη ΝΒΕΕ, ως υποχρέωση, η οποία αποπληρώνεται από την απόκτηση αμετάκλητου τίτλου εκτελεστού από το μη μεταβιβαζόμενο ενεργητικό και σε περίπτωση εξάλειψης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού διαγράφονται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100 %). Τυχόν προβλέψεις επίδικων υποθέσεων, καθώς και το σύνολο των προκαταβολών που έχουν δοθεί για επίδικες απαιτήσεις παραμένουν στη ΝΒΕΕ.
21. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει συγκεκριμένο τρόπο ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου παθητικού από τον διορισμένο ειδικό εντολοδόχο δυνάμει της δικαστικής απόφασης που θα εκδοθεί. Το μη μεταβιβαζόμενο παθητικό της ΝΒΕΕ, όπως ορίζεται στη συμφωνία εξυγίανσης, ενδεικτικά οι οφειλές της ΝΒΕΕ προς τους συμβαλλόμενους πιστωτές, το Ελληνικό Δημόσιο, τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς πιστωτές, όπως αυτές έχουν απομειωθεί και διαμορφωθεί με τη συμφωνία εξυγίανσης, ικανοποιείται μέσω της διαδικασίας ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας από τον ειδικό εντολοδόχο, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4738/2020. Ο ειδικός εντολοδόχος θα έχει τις εξής εξουσίες: (α) την έκδοση εκτελεστού τίτλου κατά των οφειλετών της ΝΒΕΕ και τυχόν ασφαλειοδοτών, (β) την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των οφειλετών της ΝΒΕΕ και τυχόν ασφαλειοδοτών, (γ) την εκπροσώπηση της ΝΒΕΕ ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών, διοικητικών δικαστηρίων και αρμοδίων αρχών, (δ) τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν στη ΝΒΕΕ, (ε) την ικανοποίηση των πιστωτών που παραμένουν στη ΝΒΕΕ. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω εντολών ή το πέρας τριών (3) ετών από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, οποιοδήποτε γεγονός επέλθει νωρίτερα, ολοκληρώνεται και η εντολή του ειδικού εντολοδόχου. Η αμοιβή του ειδικού εντολοδόχου για την υλοποίηση όσων ορίζονται ανωτέρω, καταβάλλεται με την ολοκλήρωση των ανωτέρω εντολών από το προϊόν ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού. Οιοδήποτε ποσό, το οποίο ενδεχομένως προκύψει από τη ρευστοποίηση των μη μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων της ΝΒΕΕ και υπερβαίνει την αξία ρευστοποίησης που αναγράφεται στην έκθεση του Εμπειρογνώμονα, αυξάνει την ικανοποίηση των πιστωτών που παραμένουν στη ΝΒΕΕ, ως εξής: αν το ποσό αυτό προέρχεται από ρευστοποίηση εμπραγμάτως εξασφαλισμένου περιουσιακού στοιχείου, αυξάνει την ικανοποίηση αποκλειστικά των πιστωτών της ΝΒΕΕ υπέρ των οποίων έχει εγγραφεί το σχετικό βάρος, ενώ αν το ποσό προέρχεται από ελεύθερο βαρών περιουσιακό στοιχείο αυξάνει την ικανοποίηση όλων των πιστωτών που παραμένουν στη ΝΒΕΕ αναλογικά με τις απαιτήσεις τους κατά τον χρόνο ρευστοποίησης. Mετά το πέρας της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της ΝΒΕΕ και με την προϋπόθεση ότι η ΝΒΕΕ δεν θα διαθέτει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή πάγιο εξοπλισμό ή απαίτηση προς είσπραξη, παρά μόνο υποχρεώσεις, η ΝΒΕΕ προβαίνει στη διαγραφή των άνω υποχρεώσεων από τα τηρούμενα βιβλία της, στο κλείσιμο της εκκαθάρισης, καθώς και στη σύνταξη Ισολογισμού εκκαθάρισης, οι δε πιστωτές (συμβαλλόμενοι ή μη) δεν επιδιώκουν την ικανοποίηση κατά της ΝΒΕΕ τυχόν εναπομείνασας απαίτησής τους λόγω μη επάρκειας του ενεργητικού το οποίο θα έχει εκποιηθεί και διατεθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και με βάση τις αρχές της συλλογικής ικανοποίησης και της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών. Προς τούτο, οι αρμόδιες φορολογικές αρχές εκδίδουν, ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση, τις σχετικές φορολογικές πράξεις και πιστοποιητικά προς τον σκοπό ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης.
22. Στη συμφωνία εξυγίανσης δύναται να προβλέπεται ότι, κατ’ εφαρμογή της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4738/2020, με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης αίρονται αυτοδικαίως τυχόν κατασχέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, που έχουν ως αιτία οφειλές που ρυθμίζονται με τη συμφωνία εξυγίανσης.
23. Στη συμφωνία εξυγίανσης περιλαμβάνεται όρος σχετικά με την αναστολή των ατομικών και συλλογικών διώξεων του συνόλου των πιστωτών αναφορικά με απαιτήσεις κατά της εταιρείας και των νέων εταιρειών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την Ημερομηνία Επικύρωσης, κατ’ άρθρο 39 του ν. 4738/2020.
24. Στη συμφωνία εξυγίανσης προβλέπεται ότι από την επικύρωση της παρούσας Συμφωνίας από το αρμόδιο πρωτοδικείο, η ΝΒΕΕ και η εγγυήτρια ΝΕΩΡΙΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θεωρούνται και παραμένουν ενήμερες ως προς τις ρυθμιζόμενες με τη συμφωνία εξυγίανσης οφειλές τους, εφόσον τηρούν πλήρως και προσηκόντως τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης. Όλοι οι συμβαλλόμενοι και οι μη συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τους χορηγούν, ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση, όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ενημερότητας, η δε είσπραξη ποσών από το Δημόσιο γίνεται με μηδενική παρακράτηση ως προς τις οφειλές της ΝΒΕΕ που ρυθμίζονται με τη συμφωνία εξυγίανσης.
25. Αναφορικά με τη μεταβίβαση της επιχείρησης, οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου καθώς και πάσης φύσεως διοικητικών ή άλλων αδειών της ΝΒΕΕ προς τις νέες εταιρείες, η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει τις διευκολύνσεις των άρθρων 64, 170 και 171 του ν. 4738/2020. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να εξειδικεύουν συμβατικά τα ανωτέρω προς τον σκοπό της ταχείας υλοποίησης της συμφωνίας εξυγίανσης μετά την επικύρωσή της από το αρμόδιο δικαστήριο. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 170 του ν. 4738/2020, το πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ή η βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας δεν απαιτούνται για τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών εγγράφων και την ολοκλήρωση της μεταγραφής τους.
26. Στη συμφωνία εξυγίανσης δύναται να τεθεί όρος που προβλέπει ότι, σε περίπτωση άσκησης εκ μέρους οποιουδήποτε πιστωτή τριτανακοπής ή οποιουδήποτε άλλου ενδίκου μέσου σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά της απόφασης που θα επικυρώσει τη συμφωνία εξυγίανσης, η καταβολή του αναλογούντος και δια της συμφωνίας εξυγίανσης προσδιοριζόμενου ποσοστού τους αναστέλλεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της ασκηθείσης τριτανακοπής ή του ενδίκου μέσου.
27. Στη συμφωνία εξυγίανσης δύναται να προβλέπεται ότι από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων εκκινεί και η επιχειρηματική δραστηριότητα των νέων εταιρειών. Η εν λόγω ημερομηνία, κατά την οποία συντελείται η μεταβίβαση μέρους ενεργητικού και παθητικού προς τις νέες εταιρείες, αποτελεί τον κρίσιμο χρόνο για την ανάληψη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από αυτές.

 • 16 Ιουλίου 2022, 12:45 | Νικος

  Αν τα κόμματα ψηφίσετε αυτό το έγκλημα του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη είστε Απαράδεκτοι εγκληματίες μας αφήνετε στο δρόμο εμάς και τις οικογένειές μας

 • 16 Ιουλίου 2022, 12:20 | Νικος

  Αυτό το κατάπτυστο σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί από τον καθ’υλην αρμόδιο υπουργό για ψήφιση στη βουλή το οποίο δεν εξασφαλίζει δεδουλευμένα, συλλογικές συμβάσεις και θέσεις εργασίας αποτελεί ταφόπλακα στα όνειρα και το μέλλον 600 οικογενειών που περίμεναν με αυτό το νομοσχέδιο να δουν τον ιδρώτα τους και τις στερησεις τους να αμείβονται.

 • 16 Ιουλίου 2022, 12:36 | Τασος

  Εργαζόμενος στα Ν.Ελευσινας
  Τρία χρόνια ψέματα από την κυβέρνηση,την εργοδοσια και τον κυβερνητικό εργοδοτικο συνδικαλισμό.
  Όχι σε ένα σχέδιο εξυγίανσης που δεν διασφαλίζει κανένα εργασιακό μας δικαιώμα.
  1) Χάνουμε τη μόνιμη και σταθερή εργασία.Δεν
  αναγράφεται πουθενά ο όρος επαναπρόσληψη.Ενω στη Γενική συνέλευση διαβάστηκε ότι σε 12 μήνες θα γίνει επαναπρόσληψη του υπάρχον προσωπικού.
  2) Δεδουλευμενα.Ενω μας είχαν πει ότι θά πάρουμε όλα μας τα δεδουλευμενα, σήμερα ο τρόπος αποπληρωμής είναι εάν και εφόσον υπάρχει ανάληψη ικανού εξοπλιστικού προγράμματος.
  Αν δεν αλλάξουν αυτοί οι όροι του σχεδίου εξυγίανσης,οι εργαζόμενοι θα είναι έξω από την πύλη του εργοστασίου και χωρίς δεδουλευμενα.
  Πρέπει να εξασφαλίσουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και το δικαίωμα στην μόνιμη και σταθερή

 • 15 Ιουλίου 2022, 22:28 | Φάτε σανό

  Εδώ υπάρχει το θέατρο του παραλόγου ρεμπέτικο στόκοι.
  Τόσους μήνες χλευάζεται και κοροϊδεύατε τον Άδωνι Γεωργιάδη και τώρα που είδα το Τι φτάνει στο τέλος επικαλείστε τα βίντεο του

 • 15 Ιουλίου 2022, 17:04 | Γιάννης

  Αναμένουμε απο όλα τα πολιτικά κόμματα να υπερψηφίσουν το σχέδιο νόμου για να ξαναλειτουργήσει το ναυπηγείο μας.

  Όσο για τους ταβλαδόρους του Ταβουλάρη που τώρα στα γεράματα θυμήθηκαν τα συμφέροντα των εργαζομένων, μαθεύτηκε οτι χθες στο Υπουργείο Εργασίας ήσασταν τρεις κι ο κούκος…για τσάι δεσποινίδων πιο πολλοί θα μαζεύοσασταν.

  Αλλά γιατί να θέλετε υγιή επιχείρηση? Για να δουλεύετε? Εσείς είσασταν συνηθισμένοι στα πούπουλα, τη πασιέτζα, την χαλάουα και την σινιέ επανάσταση.

 • 15 Ιουλίου 2022, 12:00 | Κωνσταντίνα

  Είμαι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Ελευσίνας 22 χρόνια .Αν περάσει αυτό είναι έγκλημα για τους εργαζόμενους δεν διασφαλίζει θέσεις εργασίας ούτε τα δεδουλευμένα λεφτά πότε θα τα πάρουμε, εμείς η εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Ελευσίνος δεν το στηρίζουμε αυτό θα είναι το μεγαλύτερο έγκλημα αν το ψηφίσετε αυτό, ειδικά το ΣΥΡΙΖΑ και το κιναλ ΠΑΣΟΚ είστε Απαράδεκτοι

 • 15 Ιουλίου 2022, 12:36 | Σαββας

  Εργαζόμενος στα Ν.Ελευσινας
  Τρία χρόνια ψέματα από την κυβέρνηση,την εργοδοσια και τον κυβερνητικό εργοδοτικο συνδικαλισμό.
  Όχι σε ένα σχέδιο εξυγίανσης που δεν διασφαλίζει κανένα εργασιακό μας δικαιώμα.
  1) Χάνουμε τη μόνιμη και σταθερή εργασία.Δεν
  αναγράφεται πουθενά ο όρος επαναπρόσληψη.Ενω στη Γενική συνέλευση διαβάστηκε ότι σε 12 μήνες θα γίνει επαναπρόσληψη του υπάρχον προσωπικού.
  2) Δεδουλευμενα.Ενω μας είχαν πει ότι θά πάρουμε όλα μας τα δεδουλευμενα, σήμερα ο τρόπος αποπληρωμής είναι εάν και εφόσον υπάρχει ανάληψη ικανού εξοπλιστικού προγράμματος.
  Αν δεν αλλάξουν αυτοί οι όροι του σχεδίου εξυγίανσης,οι εργαζόμενοι θα είναι έξω από την πύλη του εργοστασίου και χωρίς δεδουλευμενα.
  Πρέπει να εξασφαλίσουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και το δικαίωμα στην μόνιμη και σταθερή εργασία.

 • 15 Ιουλίου 2022, 09:29 | Αριστοτέλης Κυριαζόπουλος

  Το νομοσχέδιο διαβούλευσης που κατάθεσε η κυβέρνηση για τα ναυπηγεία Ελευσίνας είναι ένα νομοσχέδιο καταστροφικό για τους εργαζομένους.
  1)Δεν διασφαλίζει της υπάρχουσες θέσεις εργασίας αλλά ούτε υπάρχει όρος επαναπροσλήψεις.
  2)Δεν διασφαλίζει τα δεδουλευμένα όλων των εργαζομένων και συνταξιούχων.
  3)Δεν διασφαλίζει τις Συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
  Όλοι θυμόμαστε τις βαρύγδουπες δηλώσεις και διαβεβαιώσεις του Υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη και Νικόλαου Παπαθανάση «θα μπούνε τα λεφτά στους λογαριασμούς σας και μετά θα υπογράψω για να ολοκληρωθεί η διαδικασία». Δυστυχώς αυτό δεν προβλέπεται στο νομοσχέδιο.
  Την πλήρη ευθύνη θα έχουν και τα πολιτικά κόμματα και οι βουλευτές των κομμάτων αν το στηρίξουν χωρίς να διασφαλιστούν όλα τα παραπάνω.
  Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό το Νομοσχέδιο να αποσυρθεί εδώ και τώρα.

 • 15 Ιουλίου 2022, 09:23 | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Στο Νομοσχέδιο που έθεσε η Κυβέρνηση σε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας δεν εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Ναυπηγείου αλλά ούτε καμία από τις τρεις προϋποθέσεις που έχουν ξεκάθαρα θέσει οι εργαζόμενοι και είναι οι εξής:
  1. Διασφάλιση των δεδουλευμένων
  2. Διασφάλιση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας
  3.Διασφάλιση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
  Οι τρεις αυτές προϋποθέσεις θα έπρεπε να περιλαμβάνονταν στις αρχικές παραγράφους του Νομοσχεδίου.
  Φαίνεται λοιπόν ότι είναι επιτακτική ανάγκη οι αλλαγές στους όρους των παραγράφων ή απόσυρση του Νομοσχεδίου.

 • 14 Ιουλίου 2022, 21:38 | Γιώργος

  《 ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 》

  Διαβάζοντας το Σχέδιο Νόμου για το οποίο δεν έχουμε ψηφίσει ποτέ υπέρ αυτού, έτσι όπως παρουσιάστηκε και συζητείται στη Βουλή παρατηρούμε τα εξής:

  Μετά από τα όμορφα λόγια του πρωτοεμφανιζόμενου ενώπιον μας υποψήφιου επενδυτή ότι 《 το μαγαζί δεν ανοίγει αν δεν πάρετε πρώτα όλα σας τα δεδουλευμένα καθώς και εγώ ως Υιός εργάτη ων συμμερίζομαι το δίκιο και την αγωνία σας 》, καθώς και τις πολλαπλές δηλώσεις του αρμοδίου εισηγητή Υπουργού του εν λόγω νομοσχεδίου οτι : 《 θα πληρωθείτε πρώτα όλα σας τα δεδουλευμένα 》ερχόμαστε στο 《 δια ταύτα 》, γιατί καλά τα λόγια αλλά τα γραπτά μένουν.
  Και τι λένε τα γραπτα;

  α) Ότι δεδουλευμένα αν πάρει ο επενδυτής έργα από το Πολεμικό Ναυτικό και κατά την κρίση του, αν θέλει, όποτε θέλει, ίσως δώσει,  καθόλου,  ή μέρος αυτών, ή όλα τα δεδουλευμένα , μιας και το παρόν νομοσχέδιο του δίνει το δικαίωμα να ενεργήσει κατά το δοκούν.

  β) Η διασφάλιση των θέσεων εργασίας παραδίνεται στο 《 Όσα παίρνει ο άνεμος 》 μιας και ο υποψήφιος επενδυτής θα απολύσει όλους τους εργαζόμενους και θα προσλάβει στο νέο σχήμα όσους θέλει,  αυτούς που θέλει,  και όταν θέλει. 
  (Κρατείστε σειρά γιατί θα προτιμηθούν πρώτα τα δικά μας παιδιά , συνήθως έτσι πάει).

  γ) Η διατήρηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας ( από δω παν κι άλλοι), πετάγεται στον Καιάδα,  μιας και δεν γίνεται καμία αναφορά σε αυτήν, πάντα προς όφελος των εργαζομένων 《 βεβαίως βεβαίως 》.

  Ειλικρινά η συγκίνηση μας είναι τόσο μεγάλη που ο εισηγητής του νομοσχεδίου κοπίασε τόσο πολύ να διασφαλίσει και να  προστατέψει τα συμφέροντα του επενδυτή, ώστε τίποτα και κανείς να μη μπορεί να τον υποχρεώσει να πράξει διαφορετικά. 

  Μην καρφώνεστε Κύριοι κυβερνώντες ότι είστε υπέρ του κεφαλαίου.  Το καταλάβαμε.  
  Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια οι συντάξαντες το παρόν νομοσχέδιο ( εις ρυθμόν υπαγορεύσεως) , γιατί έδωσαν τεράστια μάχη και ίδρωσαν πραγματικά να καταργήσουν το Εργατικό Δίκαιο και να προστατέψουν τον υποψήφιο επενδυτή, νομοθετώντας με ένα δικό τους Δίκαιο,  που ωχριούν μπροστά τους οι αείμνηστοι Δημητρακόπουλος και Γεώργιος Φον Μάουερ για τους γνωρίζοντες. 

  Μόνο ντροπή…

 • 14 Ιουλίου 2022, 19:15 | 0,3

  https://fb.watch/ee9Sb5Ywh6. Αυτά έλεγε ο υπουργός Δημητράκη αυτά έλεγες και εσύ στον κόσμο

 • 14 Ιουλίου 2022, 19:50 | Πάολο σόουζα

  https://fb.watch/ee9Sb5Ywh6. Αυτά λέει ο υπουργός Πάουλο σόουζα

 • 14 Ιουλίου 2022, 19:59 | Σόουζα

  https://fb.watch/ee9Sb5Ywh6. Αυτά μας έλεγε ο υπουργός στη βουλή για την επένδυση

 • 14 Ιουλίου 2022, 19:41 | Κώστας

  ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΗΔΙΑ ΟΛΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;ΣΟΒΑΡΕΥΤΗΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΑΤΩΝ

 • 14 Ιουλίου 2022, 19:18 | Τασος

  Εσεις που ψαχνετε λαθη στην επενδυση πειτε ενα ευχαριστω που μας δεινει και τα λεφτα μας πισω γιατι θελει και μας τα δεινει και αυτο φαινεται ξεκαθαρα και στο νομοσχεδιο…θα μπορουσε να μας μας στειλει στο νεκροταφειο να κυνηγαμε τον προηγουμενο εργοδοτη….κλειστε το κι αυτο τωρα που θα φυγει και το τπκ και μετα πηγαιντε αλλου να κλεισετε και τιποτα αλλο

 • 14 Ιουλίου 2022, 17:35 | Τι Άλλο θα ζήσω

  Αυτό που ζω εδώ πέρα είναι το θέατρο του παραλόγου
  Είχατε την πλειοψηφία του σωματείου όταν η εταιρεία έφτασε να χρωστάει 450 εκατομμύρια
  Είχατε την πλειοψηφία του σωματείου όταν το 2013 απολύθηκαν εργαζόμενοι που πήγαν κόντρα με το σωματείο και στην εταιρία
  Είχατε την πλειοψηφία του σωματείου που τα δεδουλευμένα μας έφτασαν τα 41 εκατομμύρια
  Είχατε την πλειοψηφία του σωματείου όταν στην εταιρεία έμπαιναν λεφτά και δούλευε με 70-30.. καθαρό κέρδος 100% 30% έξοδα (70% είχε αναλάβει το πολεμικό ναυτικό) και τα υπόλοιπα τσέπη
  Είχατε την πλειοψηφία του σωματείου όταν ξεφτιλιζομασταν και περιμέναμε στην ουρά για να πάρουμε 50 ευρώ
  Είχατε την πλειοψηφία του σωματείου όταν δουλεύαμε ανασφάλιστοι…. χωρίς Αρβύλα και φόρμες
  Είχατε την πλειοψηφία του σωματείου που κάποιοι συνδικαλιστές φεύγανε με 100% της αποζημίωσης ενώ εμείς δεν είχαμε να πληρωθούμε
  Είχατε την πλειοψηφία του σωματείου όταν κάποιοι έκαναν αύξηση στον εαυτό τους
  Είχατε την πλειοψηφία του σωματείου όταν πήρατε τους καινούργιους με 570 ευρώ και ήταν παιδιά σας
  Είχατε την πλειοψηφία του σωματείου που για να κάτσω να γράψω θα μας πάρει δυο-τρεις μέρες για πράγματα που έγιναν στο ναυπηγείο

  Και τώρα που είστε μία ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ του σωματείου γιατί ο κόσμος κατάλαβε τι ΉΣΑΣΤΑΝ.
  έρχεστε να μας πείτε ότι όλο αυτό που γίνεται…. να έχουμε καινούργιο εργοδότη
  Να ξεκινήσει το ναυπηγείο από την αρχή
  Να ξεκινήσουμε εμείς και τα παιδιά μας να κάνουμε όνειρα που τόσα χρόνια εσείς μας σταθερήσατε
  Όλο αυτό το νομοσχέδιο είναι κατά του εργαζόμενου κατά της συλλογικής σύμβασης χάνουμε τα δεδουλευμένα και ότι άλλο μπορεί να σκαρφιστείτε
  ΤΩΡΑ σας έπιασε ο ΠΌΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΡΑΖΟΜΕΝΟ.

  Ντροπή σας και αίσχος
  προσπαθείτε για άλλη μία φορά να πάτε το ναυπηγείο στα βράχια με τα διάφορα κόλπα που μπορείτε να σκεφτείτε πηγαίνοντας σε κόμματα και βουλευτές καταγράφονται βουλευτές Στις συζητήσεις και όπου έχετε εμπλακεί παντού μας χρωστάνε λεφτά μέχρι και στο εργατικό κέντρο της Ελευσίνας εργαζόμενοι έκανα σεμινάρια άτομο δικό σας που ασχολήθηκε και εκεί χάσαμε λεφτά

 • 14 Ιουλίου 2022, 17:19 | Άρης

  Αυτό που με τρελαίνει και που διαβάζω έχουν όλοι άποψη να λένε τα χειρότερα για τον κ. ξενοκωστα και την onex.
  τα Χριστούγεννα Αν θυμάμαι καλά τα 150 ευρώ που πήρατε δωροεπιταγή από την onex για να πάρουμε λίγα πράγματα για τις οικογένειές μας από ντροπή από αυτά που λέτε θα έπρεπε να μην τις είχατε πάρει απλά σκύψε το κεφάλι και πηγαίνατε ένας-ένας για να παραλάβετε την επιταγή

 • 14 Ιουλίου 2022, 16:05 | Μάριος

  Σοβαρευτείτε και ελάτε στην πραγματικότητα οι δύο παρατάξεις τόσο καιρό έχουνε τρελαθεί Γιατί δεν μπορούν να φέρουν σε πέρας το έργο τους να καταστρέψουν για άλλη μία φορά το ναυπηγείο έχουν τρελαθεί στα σχόλια.
  Ο ο ένας άφαντος 10 χρόνια το ναυπηγείο πληρωνόταν κανονικά στις εκλογές του ναυπηγείου του έδωσε άλλο στην έδρα του για να μπορεί να έχει λόγο ως επαγγελματίας συνδικαλιστής προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να Φέρνουν την καταστροφή οι εργολάβοι τελείωσαν αυτά που ξέρετε να τα ξεχάσετε το ναυπηγείο θα προχωρήσει με νέα διοίκηση πληρωμένους εργαζόμενους και νέα όνειρα

 • 14 Ιουλίου 2022, 16:54 | Ότι νάνε

  ΜΑΡΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑΣ….. (γαμπρός βουλευτή)
  Σε μία ομιλία που έκανε στα ναυπηγεία Ελευσίνας προς τους εργαζόμενους μας εξήγησε ότι όταν ήταν να προσληφθεί στο ναυπηγείο έκανε μία αναζήτηση στο ίντερνετ και είδε ότι είναι μία ρημαγμένη εταιρεία με πολλά χρέη κεχρί πόσο εργαζόμενος Άραγε για ποιο λόγο ήρθε για δουλειά και μετά από λίγο καιρό εμφανίστηκε μέλος και στέλεχος του σωματείου.
  Φίλε μας υπάρχει ένας επενδυτής ο οποίος εξασφαλίζει τα δεδουλευμένα τις αποζημιώσεις και ότι άλλο μας χρωστάει ο παλιός εργοδότης εάν δεν σου κάνει αυτός εσύ και το συνάφι σου βρες κάποιον να εξασφαλίσει αυτά που τόσο φοβάσαι αλλά με παραδείγματα να έχει κάνει κάτι στο παρελθόν Όχι απλά να είναι ένας άφαντος επενδυτής ένα φάντασμα επενδυτής ξέρεις πολύ καλά εσύ

 • 14 Ιουλίου 2022, 13:27 | Γιάννης Γ.

  Αφέντη μας και Υιέ εργάτη όπως είμαι και εγώ, στον κόπο το συμφέρον και στη μοιρασιά έδειξες το αληθινό σου πρόσωπο.
  Αίσχος.

 • 14 Ιουλίου 2022, 13:58 | Γιάννης

  Αυτό το κατάπτυστο σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί από τον καθ’υλην αρμόδιο υπουργό για ψήφιση στη βουλή το οποίο δεν εξασφαλίζει δεδουλευμένα, συλλογικές συμβάσεις και θέσεις εργασίας αποτελεί ταφόπλακα στα όνειρα και το μέλλον 600 οικογενειών που περίμεναν με αυτό το νομοσχέδιο να δουν τον ιδρώτα τους και τις στερησεις τους να αμείβονται.

 • 14 Ιουλίου 2022, 12:14 | Στέλιος

  Μας γράφει ο κ. Ζυγουρίτσας οτι το αφήγημα με τις copy paste αναρτήσεις είναι για γέλια. Πάμε, λοιπόν, να δούμε ένα δείγμα γραφής:

  1. Σχόλιο που ξεκινάει με την πρόταση »Παρατηρήσεις στο άρθρο 2….»

  Έχει γραφτεί απο: Πλεξίδας 13/7 11:57, Ηλίας 13/7 10:34, Δημόπουλος 13/7 11:43, Σταυράκης 12/7 22:39, Καραπατάκης 12/7 20:51, Παππάς 12/7 17:27, Μπουζαλά 12/7 16:53.

  Το περιεχόμενο ακριβώς το ίδιο. Και αυτό είναι ένα απο τα σχόλια.
  Αντιλαμβάνονται όλοι οτι αυτά τα γράφει ένας άνθρωπος (ποιος άραγε??πολύ δύσκολο να μαντέψουμε) λογικά απο email με διαφορετικό όνομα και τα διαμοιράζει σε μια μειοψηφία που βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα.

  Δεν φτάνει που μας έχετε καταστρέψει την ζωή εδώ και 12 χρόνια, θέλετε να μας αποτελειώσετε βάζοντας ταφόπλακα στην τελευταία ευκαρία αναγέννησης του ναυπηγείου μας.

  Εσείς όλοι οι ενορχηστρωτές δεν έχετε όμως ανάγκη. Τα χαρτζιλικάκια σας τα παίρνετε και πάντα θα βρίσκετε να τα παίρνετε. Σκεφτείτε όμως τους απλούς εργαζομένους που το μόνο που ζητάνε είναι μια δουλειά σε υγιώς λειτουργική επιχείρηση.

 • 14 Ιουλίου 2022, 11:26 | Γιώργος

  Μιλάμε όλη η παλαιά κρατικοδίαιτη αφρόκρεμα των συνδικαλιστών είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Κάτι απομιμήσεις του Τάσου του Μπουγά μαζί με το παρεάκι τους κάτι άλλους γόηδες έχουν λυσάξει.

  Προσπαθούν να μας πείσουν για την πολύ κακή αυτή επένδυση.

  Ρε παιδιά ξέρουμε οτι φάγατε πολύ ψωμάκι απο τον παππού, αλλά βαστάτε λίγο.

  Έχετε φτάσει σε τέτοια παρανοικά επίπεδα που σε λίγο θα παραθέτετε και επιχειρήματα για το πόσο φοβερό management έκανε ο παππούς με τον γιόκα του τον Γιαννάκη που αυτο το παληκαράκι δεν ήταν σε θέση να δέσει ούτε τα κορδόνια του.

  Καλά είναι, φάγατε, ήπιατε και την μακρά περίοδο που δημιουργούσε τα χρέη ο παππούς εσείς που ήσασταν? Τώρα είστε λαλίστατοι και μας αναλύετε και τα άρθρα του νόμου…Σωπάστε. Το μόνο που έχετε στο βιογραφικό σας είναι το πόσο πιστοί ήσασταν στον καταστροφέα των οικογενειών μας και τα στραβά μάτια που κάνατε όταν ασελγούσε στις ζωές μας.

  Νιώστε λίγη ντροπή.

 • 14 Ιουλίου 2022, 10:59 | Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

  Ονομάζομαι Παπαδόπουλος Χαράλαμπος εργάζομαι πάνω από 30 χρόνια στα ναυπηγεία. Είναι η τρίτη φορά όσο εργάζομαι που η κυβέρνηση δίνει σε επενδυτή την επιχείρηση. Κατά την άποψη μου είναι και η χειρότερη.,Δεν εξασφαλίζονται πουθενά τα χρωστούμενα ποσά ούτε και οι θέσεις εργασίας… Αοριστολογιες και ασάφειες,αν παρθεί έργο ,και αν αυτό είναι ικανοποιητικο τότε και μόνο θα πάρουμε κάποιο ποσο . Αυτός ο νόμος πρέπει να αλλαξει

 • 14 Ιουλίου 2022, 10:50 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΚΑΝΤΙΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ.

 • 14 Ιουλίου 2022, 10:36 | Πανος

  Οι διατάξεις των παραγραφών 11α, 11γ και 11ε χρειάζονται εναρμόνιση με τις συνταγματικές επιταγές. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο αξιώσεις εργαζομένων που έχουν γεννηθεί πριν το, ούτως ή άλλως, αυθαίρετο χρονικό ορόσημο της 30/9/2021, μολονότι έχουν την ίδια αιτία, δηλαδή την σύμβαση εργασίας και τις εντεύθεν αξιώσεις από μισθούς (δεδουλευμένους ή υπερημερίας, επιδόματα εορτών, άδειας) και αποζημιώσεις λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης.
  Αυτή η διαφοροποιημένη μεταχείριση αντίκειται στις διατάξεις των άρ. 4 παρ. 1 του Συντάγματος και 22 παρ. 1 έως 4 του Συντάγματος.
  Επιπλέον, εφόσον οι απαιτήσεις των εργαζομένων από τις άνω αιτίες έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικες ή αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, η κατ’ αποτέλεσμα προνομιακή ικανοποίηση ορισμένων μόνον από αυτές, που αναλαμβάνονται από την ONEX, αντίκειται στις διατάξεις του άρ. 20 παρ. 1 Σ περί παροχής δικαστικής προστασίας.
  Προτείνεται, ως εκ τούτου η απάλειψη του χρονικού ορίου της 30.9.2021 και των χρηματικών ορίων που προβλέπονται στην παρ. 11α καθώς και η διαγραφή των παρ. 11β, 11γ και 11ε στο σύνολό τους.
  Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον παραμείνει η διαφοροποίηση για τις απαιτήσεις που αφορούν το διάστημα έως 30.9.2021 και το μετέπειτα διάστημα, και ως ελάχιστη δικλείδα ασφαλείας για να παραβιαστεί και το άρ. 20 παρ. 1 Σ, είναι απαραίτητη η τροποποίηση της πρώτης περιόδου της παρ. 11α, , με την προσθήκη σχετικής φράσης, ως εξής: «α. Οι εμφαινόμενες υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ έναντι των εργαζομένων με ημερομηνία υπολογισμού την 30η.09.2021, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, που αφορούν απαιτήσεις από μισθούς (δεδουλευμένες αποδοχές και μισθούς υπερημερίας), δώρα, επιδόματα και λοιπές αποζημιώσεις πάσης φύσεως που απορρέουν από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τους με τη ΝΒΕΕ καθώς και οι αποζημιώσεις απόλυσής τους αναλαμβάνονται εξολοκλήρου από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ …..» Στην περίπτωση αυτή, πρέπει οι παρ. 11γ και 11ε να αναμορφωθούν αναλόγως, ώστε να είναι σαφές ότι οι εργατικές απαιτήσεις που έχουν αναγνωριστεί δικαστικώς και αφορούν το διάστημα έως και την 30.9.2021 περιλαμβάνονται σε εκείνες της παρ. 11α.
  2. Η αποπληρωμή των οφειλόμενων αποδοχών και αποζημιώσεων εναπόκειται στην ουσία στη διακριτική ευχέρεια της αποκτώσας εταιρείας. Η πρόβλεψη ότι “αποπληρώνονται το συντομότερο δυνατόν μετά την ανάληψη ικανού αριθμού έργων από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο συνεργασίας της με το Πολεμικό Ναυτικό ……..εφάπαξ ή αναλογικά, με κριτήριο το είδος και το ύψος των συμβάσεων που θα ανατεθούν από το Πολεμικό Ναυτικό στην ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ……ανεξάρτητα αν το γεγονός αυτό λάβει χώρα πριν την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων” δεν διασφαλίζει στο ελάχιστο την έγκαιρη αποπληρωμή των οφειλομένων. Τι σημαίνει ικανός αριθμός έργων; Πόσα είναι αυτά και ποιου ύψους; Είναι αόριστη η πρόβλεψη και καθιστά αβέβαιο το πότε θα αποπληρωθούν τα οφειλόμενα. Πρέπει να τεθεί, παράλληλα με την πρόβλεψη αυτή, συγκεκριμένο απώτατο χρονικό όριο έξη μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων.

 • 14 Ιουλίου 2022, 09:05 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

  Το παραπάνω σχέδιο εξυγίανσης δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο οσον αφορά τα δεδουλευμένα των εργαζομένων .
  θα πρέπει παράλληλα να εξασφαλιστούν οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας από το υπάρχον εξειδικευμένο προσωπικο και το κυριότερο το οποίο ΔΕΝ αναγράφεται πουθενά είναι η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΟΓΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
  Αυτά πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν από ολους τους εργαζομένους.

 • 14 Ιουλίου 2022, 08:04 | ΜΑΡΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑΣ

  Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος το αφήγημα της καθόλικης αποδοχής του σχεδίου εξυγίανσης.Το αφήγημα για copy paste αναρτήσεις ειναι για γέλια.Η παράταση της διαβούλευσης είναι ενδεικτικη του φιάσκου που κατέβασατε για διαβούλευση.Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στο πρακτικό διαβούλευσης που συμφώνησε η ΟΝΕΧ με την ΔΑΚΕ στο σχέδιο νόμου είναι απαράδεκτο να συμβαίνει.Απλά και ξεκάθαρα δώστε το στους εργαζόμενους και στα κόμματα.Γιατι το κρύβετε?Τι φοβάστε μην αποκαλύφθει?Πως ζητάτε να στηρίχθει κατί που δεν το έχει δεί κανείς?Επίσης η σύνδεση της αποπλήρωμης των δεδουλευμένων με την ανάθεση ικανόυ αριθμόυ έργων απο το Π.Ν μονο πορώμενο κομμματόσκυλο πρέπει να είσαι για να μην κατάλαβαινεις οτι είναι προβλήματικο.Μετά απο 3 χρόνια αρίστειας στην κυβέρνηση ευχαρίστουμε που μας πετάτε στον δρόμο άνεργους και απλήρωτους…

 • 14 Ιουλίου 2022, 07:30 | Μήτσος

  ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΗΔΙΑ ΟΛΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;;;ΣΟΒΑΡΕΥΤΗΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΑΤΩΝ

 • 14 Ιουλίου 2022, 02:38 | Αιμιλία

  Καλησπέρα άπαντες… Με θλίψη και ειλικρινή απογοήτευση, παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια, τρία για την ακρίβεια, τις εξελίξεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας και των ανθρώπων που εργάζονται τόσα χρόνια εκεί με τις όποιες αντιξοότητες αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν…πριν περίπου τρία χρόνια τους έταξαν όλα όσα διεκδικούσαν, δεδουλευμενα, υπάρχουσες θέσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις… υπό τις διαβεβαιώσεις του κυρίου υπουργού ανάπτυξης, του κυρίου Ξενοκωστα ως ανερχόμενο επενδυτή και υπό την παρουσία και άλλων υψηλών στελεχών Ελλάδας και Αμερικής…Αν θυμάστε αγαπητοί κύριοι, όλοι οι εργαζόμενοι ήταν υπέρ σε όσα τους είπατε…κι έλπιζαν σε μια σύντομη θετική εξέλιξη… τρία χρόνια μετά και μετά από συνεχή ψευδή ημερομηνίες για την επένδυση ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο και από μήνα σε μήνα θα ολοκληρωθεί η όποια διαδικασία απαιτείται για να ξεκινήσουν επιτέλους να λειτουργουν ξανά υπό τη νέα υγιή διεύθυνση, ερχόμαστε στο σήμερα…. Ιούλιος 2022… στην επιφάνεια πια το περίφημο σχέδιο εξυγίανσης….το έχετε διαβάσει όλοι και μαζί με εσάς κι εγώ…και ειλικρινά δε μπορώ να πιστέψω ότι επρόκειτο για σχέδιο εξυγίανσης…ένα σχέδιο ασάφειας και αόριστο σε ότι αφορά σημαντικά θέματα για τους εργαζόμενους… καμία απολύτως διασφάλιση… Εγώ λοιπόν αγαπητοί κύριοι και κυρίες είμαι απλά μία εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα… παρακολουθώ την κατάσταση αυτή μέσα από τα μάτια του συντρόφου μου, μέσα από τα μάτια φίλων και των οικογενειών τους…την αγωνία τους για το αύριο, την αγωνία τους για την επόμενη μέρα…
  Διαβάζω στα site να μιλάτε για δυνάμεις αδράνειας που εμποδίζουν να προχωρήσει η επένδυση…Αν και τονίζω αν μπορείτε να αναλογιστείτε τα πραγματικά εμπόδια,ίσως τότε κάτι καταφέρετε να σώσετε και κάτι καλύτερο να αφήσετε στο πέρασμα σας…Ας αρχίσουμε επιτέλους να δίνουμε την αξία που επιβάλλεται στους ανθρώπους και να αντιμετωπίζουμε τις ζωές τους με απόλυτη σοβαρότητα…Να μην τους βλέπουμε απλά σαν αριθμούς και αμελητέες ποσότητες. Μετά τιμής Μακεδόνα Αιμιλία

 • 14 Ιουλίου 2022, 00:41 | Αντώνης

  Όχι σε αυτό το σχέδιο εξυγίανσης που στην ουσία μας πετάει στον δρόμο κρατήσαμε το ναυπηγείο ανοιχτό με νύχια και με δόντια!!! Θέλουμε ημερομηνίες πληρωμής συλλογικές συμβάσεις και κατοχύρωση τον ήδη υπάρχων θέσεων εργασίας.

 • 14 Ιουλίου 2022, 00:14 | Αντώνης

  Λοιπόν η γίνονται κάποιες τροποποιήσεις στο σχέδιο η κατάργηση αυτού του σχεδίου εξυγίανσης!!!!! Κρατήσαμε τόσα χρόνια το ναυπηγείο ανοιχτό.Ναι σε ένα σχέδιο εξυγίανσης που θα διασφαλίζει δεδουλευμεκαιυπάρχουσες θέσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις.Οτιδηποτε άλλο μακριά από τους εργαζόμενους.

 • 13 Ιουλίου 2022, 23:45 | Τασος κ

  Εργαζόμενος στα Ν.Ελευσινας
  Τρία χρόνια ψέματα από την κυβέρνηση,την εργοδοσια και τον κυβερνητικό εργοδοτικο συνδικαλισμό.
  Όχι σε ένα σχέδιο εξυγίανσης που δεν διασφαλίζει κανένα εργασιακό μας δικαιώμα.
  1) Χάνουμε τη μόνιμη και σταθερή εργασία.Δεν
  αναγράφεται πουθενά ο όρος επαναπρόσληψη.Ενω στη Γενική συνέλευση διαβάστηκε ότι σε 12 μήνες θα γίνει επαναπρόσληψη του υπάρχον προσωπικού.
  2) Δεδουλευμενα.Ενω μας είχαν πει ότι θά πάρουμε όλα μας τα δεδουλευμενα, σήμερα ο τρόπος αποπληρωμής είναι εάν και εφόσον υπάρχει ανάληψη ικανού εξοπλιστικού προγράμματος.
  Αν δεν αλλάξουν αυτοί οι όροι του σχεδίου εξυγίανσης,οι εργαζόμενοι θα είναι έξω από την πύλη του εργοστασίου και χωρίς δεδουλευμενα.
  Πρέπει να εξασφαλίσουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και το δικαίωμα στην μόνιμη και σταθερή εργασία.

 • 13 Ιουλίου 2022, 23:57 | Ταλιαδουρος

  Είναι έκτρωμα αυτό το σχέδιο νόμου που προσπαθεί να περάσει από τη βουλή,δε διασφαλίζουν τα εργασιακά μας,τα δεδουλευμένα μας,οι θέσεις εργασίας καθώς και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κάτω από τις απειλές του υπό ερεση επενδυτή μας πήραν τις υπογραφές και τις χρησιμοποιούν για να δείξουν ότι συμφωνούν οι εργαζόμενοι, ενώ η αλήθεια απέχει πάρα πολύ.
  ΟΧΙ σε αυτό το έκτρωμα που θέλουν να περάσουν από τη βουλή.

 • 13 Ιουλίου 2022, 23:48 | Κουκουρουκου

  Το δελτίο τύπου και τα συμπεράσματα της σύσκεψης μας καλύπτουν ΑΠΟΛΥΤΑ σε ΟΛΑ τα θέματα και τους προβληματισμούς που έχουμε θέσει ως προς την βιωσιμότητα του εγχειρήματος Γεωργιάδη – Ξενοκώστα -ΔΑΚΕ αλλά και ως προς την προστασία των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

  Τώρα ξυπνήσατε.
  Αυτα τα λέμε εδώ και καιρό
  Πώς σας καλύπτουν απόλυτα Αφού δεν έχει αλλάξει κάτι Απλά πρέπει να πάτε στο κόμμα για να σας πουν και να καταλάβετε Τα αυτονόητα που δεν μπορείτε εδώ και τόσο καιρό να καταλάβετε και τα έχετε βάλει με τον Κώστα το Γεωργιάδη και κρατάτε τους πάντες και τα πάντα Μέχρι πριν λίγο καιρό φωνάζατε ότι δεν υπάρχει πιο μπροστά και ότι όλα είναι μπαρούφες Ορίστε ο Ξενοφώντας Είναι εδώ ο Άδωνις είναι το και έπρεπε να πάτε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ για να καταλάβετε τα αυτονόητα θέσεις εργασίας δεδουλευμένα χαμένα λεφτά από έναν κακό εργοδότη και τα πληρώνει ο νέος εργοδότης και εσείς μέχρι και εκεί προσπαθείτε να τα κάνετε μπάχαλο.
  Ελπίζω το νομοσχέδιο να ψηφιστεί με μεγάλη πλειοψηφία για να καταλάβετε ότι είστε μαριονέτες του Κορυδαλλού

 • 13 Ιουλίου 2022, 22:39 | Εύα Κοσκινά

  Κοσκινα Εύα. Ετών 66! Ζητώ και απαιτώ τα δεδουλευμένα και την Αποζημίωση που μου αναλογεί!.. Δεν έχω πολύ χρόνο να περιμένω! Επίσης με λυπεί πολύ ο ατμός που αναδυετε για το μέλλον των Ναυπηγείων! Το μέλλον των εργαζομένων που είναι απολύτως αβέβαιο!.. Η πιο υγιής πρόταση και διαδικασία είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Αφού οι πελάτες μας είναι το Πολεμικό Ναυτικό, γιατί να μην φτιάχνουμε τα πλοία χωρίς μεσολάβηση επενδυτή? Φθηνότερα για το Ελληνικό κράτος και ουσιαστικό αποτελέσματα για όλους. Ευχαριστώ!

 • 13 Ιουλίου 2022, 21:27 | Γιαννης

  Μάλλον κάτι δεν έχουνε καταλάβει καλά….12 χρόνια μέσα στο ψέμα να έχουν καταστρέψει κόσμο,να μας έχουν αρρωστήσει, να μας έχουν κάνει να ζητιανεύουν τα χρήματα μας …χρήματα που τα έχουμε δουλέψει και δεν προκείτε να περνάμε ποτέ…..και έρχεται μια επένδυση από το πουθενα να μας σώσει και να αρχίζουμε να ζούμε και πάλι αξιοπρεπείς και γκρινιάζουμε….ΝΤΡΟΠΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ….Ότι δέχεται αυτός ο άνθρωπος ο κ.Ξενοκωστας να μας δώσει τα χρήματα μας , που στο κάτω κάτω της γραφής δεν μας τα χρωστάει του δημιουργούμε και προβλήματα από πάνω πάει ΠΟΛΥ.Ποτε νοιαστικανε όλοι αυτοί που ξαφνικά τώρα κοφτονται για τα εργασιακά μας , τους μισθους μας , τις συνθήκες εργασίες μας και όλα τα υπολοιπα τα τελευταία χρόνια!!!!!!Επιτέλους αφήστε τους αρμόδιους να ολοκληρουν ένα έργο σωτήριο για τους 600 εργαζόμενους…..ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ

 • 13 Ιουλίου 2022, 20:06 | Γιώργος

  Αν πέρασει αυτή η διαβούλευση είναι το μεγαλύτερο έγκλημα όλων των εποχών. Δεν μας δίνει τα δεδουλευμένα μας δεν γράφει ημερομηνίες πληρωμών θέσεις εργασίας συλλογικές συμβάσεις. Μήπως το 99,7 είμαστε απολυμένοι χωρίς λεφτά οι υπόλοιποι δικαστικός θα τα πάρουν όλα.

 • 13 Ιουλίου 2022, 20:28 | Δημητρης

  Το 99.7% των εργαζομενων στα Ναυπηγεια Ελευσινασ έχει υπερψηφίσει το σχέδιο εξυγίανσης-επένδυση ΟΝΕΞ!Θα πρέπει λοιπόν όλα τα κόμματα να στηρίξουν αυτό το σχέδιο..αυτό το project της ΟΝΕΞ του κυρίου Πάνου Ξενοκωστα για το καλό την Ναυπηγικής Βιομηχανίας,του Ναυπηγείου Ελευσίνας-εργαζόμενους κ κυρίως για την εθνική οικονομία κ την ΠΑΤΡΙΔΑ μας!!!Κομματικες αντιπαραθέσεις..κακοπροαίρετοι όπως το 0.3% κτλπ δε χωράνε σε τέτοια θέματα!
  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΑ ΝΑΙ…ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ Κ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΟΝΕΞ!!!!!

 • 13 Ιουλίου 2022, 20:01 | Δεν υπάρχει

  Δεν υπάρχει αυτό που ζω το ναυπηγείο Ελευσίνας η κλασικοί επαγγελματίες συνδικαλιστές. Αφού με τις ευλογίες τους έκανα προσλήψεις τους νέους στη βαριά βιομηχανία με 570 ευρώ τώρα τους έχει πιάσει ο πόνος να πάρουν τα λεφτά τούς…..
  Και ποίος έχει τρελαθεί ποιο πολύ αυτός που έβαλε τον γιο του…
  Δεν υπόγραψε για να είναι στο σχέδιο εξυγίανσης.
  Ήρθε ένας τρελός να πληρώσει χρέος αλλού
  Και του κουνάμε το δάκτυλο το πως θα τα δώσει.
  ΠΆΜΕ ΓΙΑ ΛΟΥΚΈΤΟ
  το έχετε πάρει χαμπάρι.
  Υπάρχει άλλος που θα μας δώσει τα λεφτά….

 • 13 Ιουλίου 2022, 20:26 | Τσουτσαιος Βασίλειος

  https://fb.watch/ee9Sb5Ywh6 .αυτά που έλεγε ο υπουργός στη Βουλή για τα δεδουλευμένα μας κύριος Αντώνης Γεωργιάδης.

 • 13 Ιουλίου 2022, 19:57 | Τασος

  Μας χαριζαν ενα γαιδαρο και τον κοιταζαμε στα δοντια…οι γνωστοι αγνωστοι αρνητες των παντων οι οπαδοι του «κλειστα ολα»οι πολεμιοι καθε ειδους επενδυσης οι»δεν παω για δουλεια γιατι σημερα φυσαει»οι κλειστε την πυλη για ξεμουδιασμα» ελα ρε παιδια καθε εργοστασιο εχει λιγους απο εσας..τελειωσανε αυτα παιδια…ΠΑΜΕ ΜΟΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ

 • 13 Ιουλίου 2022, 18:18 | Τσουτσαιος Βασίλειος

  https://fb.watch/ee9Sb5Ywh6/αυτά έλεγε ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή για τα λεφτά μας

 • 13 Ιουλίου 2022, 18:18 | ΝΙΚΟΣ

  Έχει πιάσει να κάνει την βρώμικη δουλειά όλη η συνδικαλιστική αφρόκρεμα του παρελθόντος. Copy paste σχόλια για να μας πείσουν οτι είναι κακή η επένδυση. Σε λίγο θα ξεκινάτε να γράφετε σχόλια να μας πείσετε για το εκπληκτικό management του Ταβουλάρη και του υιού του του γιαννάκη…που όταν βλέπαμε τον γιαννάκη στα ναυπηγεία τον λέγαμε »ο δυο φάπες άνθρωπος».

 • 13 Ιουλίου 2022, 15:43 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ

  Συνεχίστε κάποιοι να ψάχνετε να βρείτε τα λαθάκια της κάθε διάταξης. Εσείς οι γνωστοί άγνωστοι που αντιτίθεστε στα πάντα και το μόνο που θέλετε είναι την ανάσταση του Ταβουλάρη για να συνεχίσει να σας ταίζει και να ζείτε παρασιτικά εις βάρος των τίμιων εργαζόμενων που ιδρώνουν για το μεροκάματο, να δούμε βρε μπούφοι ποιος άλλος επενδυτής θα βρεθεί να πάρει ένα κουφάρι με χρέη 450 δις.

  Το μόνο που θέλω να πω σε εσάς που αποτελείτε μια μειοψηφία συνδικα-ληστών είναι έστω και τώρα…που σε μερικούς έχουν ασπρίσει τα μαλλιά σας να μη φοβάστε την δουλειά…είναι αργά θα μου πείς…οχι, αποδείξτε αν έχετε την στοιχειώδη αξιοπρέπεια οτι έστω και τώρα μπορείτε να μάθετε να μη ζείτε παρασιτικά.

 • 13 Ιουλίου 2022, 15:10 | Σπύρος

  Για όσους παραθέτουν ως επιχείρημα οτι και καλά με βάση διατάξεις του Σχεδίου εξυγίανσης δεν διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας. Μια χαρά διασφαλίζονται. Υπάρχουν 114 διαφορετικά επαγγελματα/ειδικότητες γύρω απο το πλοίο.

  Οι νεολαίοι δεν ασχολούνται με τέτοιες δουλειές, γιατί καταρχάς 1. είναι δύσκολες δουλειές, 2. πάνε να δουλέψουν σε τουρισμό και εστίαση και 3. με την εγκληματική διαχείριση της προηγούμενης διοίκησης και των αγαπητικών της(που κάνουν copy paste σχόλια εδώ μέσα) κατέστρεψαν έναν ολόκληρο κλάδο με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ζήτηση σε όλες αυτές τις ειδικότητες. Οπότε εμείς που την ξέρουμε την τέχνη είμαστε χρησιμότατοι στην συνέχιση της λειτουργίας της βιομηχανίας.

  Αφήστε τα μεσοβέζικα ορισμένοι.

  Όποιος έχει όρεξη για δουλειά, θα έχει κανονικότατα δουλειά στα ναυπηγεία.
  Όσοι εργατοπατέρες έχουν συνηθίσει να κάθονται σε ένα γραφείο και να κοροιδεύουν τους εργαζομένους προφασιζόμενοι τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων τους τους πέφτει πολύ βαρύ τώρα να πιάσουν δουλειά. Είναι αυτό που λένε »είναι βαριά η καλογερική».

  Το θέλουμε το νομοσχέδιο και την επένδυση της ONEX.

 • 13 Ιουλίου 2022, 14:29 | Σωτήρης

  Ορισμένοι δεν βλέπετε πέραν της μύτης σας. Τα ναυπηγεία Ελευσίνας αποτελούν μια μεγάλη βιομηχανία. Τα μακροοικονομικά οφέλη θα είναι παρα πολύ σημαντικά για την πόλη της Ελευσίνας.

 • 13 Ιουλίου 2022, 14:32 | Τάσος

  Ωραίες τακτικές ακολουθούν μερικοί. Copy paste τα σχόλια μιας μειοψηφίας για να καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο.

 • 13 Ιουλίου 2022, 14:47 | Δεν πάτε καλά

  Δεν έβαλαν μυαλό…..
  Ξέχασε στην Σύρο που κρύφτηκε στο καράβι για να μην βρεθεί μέσα στην θαλλασα

 • 13 Ιουλίου 2022, 13:13 | Γιάννης Κουφης

  Εργαζόμενος στα Ν.Ελευσινας
  Τρία χρόνια ψέματα από την κυβέρνηση,την εργοδοσια και τον κυβερνητικό εργοδοτικο συνδικαλισμό.
  Όχι σε ένα σχέδιο εξυγίανσης που δεν διασφαλίζει κανένα εργασιακό μας δικαιώμα.
  1) Χάνουμε τη μόνιμη και σταθερή εργασία.Δεν
  αναγράφεται πουθενά ο όρος επαναπρόσληψη.Ενω στη Γενική συνέλευση διαβάστηκε ότι σε 12 μήνες θα γίνει επαναπρόσληψη του υπάρχον προσωπικού.
  2) Δεδουλευμενα.Ενω μας είχαν πει ότι θά πάρουμε όλα μας τα δεδουλευμενα, σήμερα ο τρόπος αποπληρωμής είναι εάν και εφόσον υπάρχει ανάληψη ικανού εξοπλιστικού προγράμματος.
  Αν δεν αλλάξουν αυτοί οι όροι του σχεδίου εξυγίανσης,οι εργαζόμενοι θα είναι έξω από την πύλη του εργοστασίου και χωρίς δεδουλευμενα.
  Πρέπει να εξασφαλίσουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και το δικαίωμα στην μόνιμη και σταθερή εργασία.