Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να συνδράμουν στην κοινή προσπάθεια μέσω του opengov.gr

Εδώ και πέντε μήνες, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Τα τελευταία χρόνια, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς κάθε προσπάθειας, σύνδεσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η απασχόληση, το ελάχιστο εισόδημα, δικαιώματα καταναλωτών, του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και τη διαφάνεια και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση.

Το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης
α/ περικλείει την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού απέναντι στους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον για τον τρόπο που τους επηρεάζει από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
β/ αποτελεί εθελοντική αυτο-δέσμευση επιχειρήσεων και οργανισμών και στοχεύει στην υπεύθυνη λειτουργία και διαχείριση των δραστηριοτήτων τους
γ/ προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, επιπλέον της ελάχιστης συμμόρφωσης με την εκάστοτε νομοθεσία.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 22/9/2014.

Ο Υφυπουργός
Γεράσιμος Γιακουμάτος