Άρθρο 11

«Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει τρείς μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»