Άρθρο 28 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθείς την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β΄).