Άρθρο 12 – Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

Στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4399/2016.