Άρθρο 06 – Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων

1. Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρηματικές συστάδες (cluster), δηλαδή δίκτυα επιχειρήσεων, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και έχουν θεματική εστίαση. Οι επιχειρηματικές συστάδες διευθύνονται και συντονίζονται από φορέα διαχείρισης με νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, στον οποίο συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Ο φορέας διαχείρισης της επιχειρηματικής συστάδας την εκπροσωπεί, αναπτύσσει και εφαρμόζει δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξή της και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για καθέναν από τους συμμετέχοντες σε αυτήν.
2. Στις επιχειρηματικές συστάδες που υπάγονται στο παρόν καθεστώς πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον:
α) έξι (6) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης, ή
β) τέσσερις (4) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της επικράτειας.
Αν οι κοινές δράσεις αναπτύσσονται συνδυαστικά στις γεωγραφικές περιοχές των περιπτώσεων α΄και β΄ της προηγούμενης παραγράφου, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων στην επιχειρηματική συστάδα προσδιορίζεται κατά αντιστοιχία προς τις περιπτώσεις αυτές, με βάση τους νομούς στους οποίους πραγματοποιούνται οι επενδυτικές δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του επιλέξιμου κόστους. Αν στην επιχειρηματική συστάδα συμμετέχουν επιχειρήσεις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες, αυτές θεωρούνται ως μία για τον προσδιορισμό του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού επιχειρήσεων της παρούσας παραγράφου.

3. Αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος μπορεί να υποβληθούν από το φορέα διαχείρισης υφιστάμενων ή υπό σύσταση επιχειρηματικών συστάδων και όχι από μεμονωμένα ή εν δυνάμει μέλη της. Εφόσον ο φορέας διαχείρισης δεν έχει ήδη συσταθεί κατά την υπαγωγή του σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος, οι διαδικασίες σύστασής του πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας η οποία τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής. Κατ΄εξαίρεση, οι φορείς διαχείρισης , των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
4. Οι φορείς διαχείρισης πρέπει να είναι επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
α. εμπορική εταιρεία,
β. συνεταιρισμός,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α’ 216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α’ 78),
δ. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,
5 .Δεν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του παρόντος καθεστώτος:
α) οι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ. (άρθρο 1 παρ. 4 περίπτωση γ’ Γ.Α.Κ.),
β) επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή που, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή (άρθρο 13 περίπτωση δ’ Γ.Α.Κ.),
γ) επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

 • Θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ενημέρωσης του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας για τις δυνατότητες συνεργασίας μέσω συστάδων καθώς και να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών για ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ώστε να μπουν στην διαδικασία συνεργασίας μαζικότερα, πέρα από τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και τα πανεπιστήμια που συνήθως κάνουν χρήση των προγραμμάτων δικτύωσης.

 • Στη παρούσα συγκυρία – χρονική και οικονομική – ο ελάχιστος αριθμός των επιχειρήσεων που δύνανται να συμμετέχουν στην επιχειρηματική συστάδα δημιουργεί προβληματισμό. Αυτό αφορά τα επενδυτικά σχέδια στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης, περιοχές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου η πρότασή μας είναι ότι θα πρέπει ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων να διαμορφωθεί σε 4 επιχειρήσεις για όλες τις περιφέρειες.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:29 | gi-Cluster/Corallia

  Στην παράγραφο 3 που αναφέρεται στην περίπτωση που το ύψος του επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, να προστεθεί ως πρόβλεψη, πέραν των νομικών μορφών της εμπορικής εταιρείας και του συνεταιρισμού, και η νομική μορφή της κοινοπραξίας που έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:54 | gi-Cluster/Corallia

  Να διευκρινιστεί ότι στην περίπτωση που στη συστάδα/επενδυτικό σχέδιο συμμετέχουν επιχειρήσεις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες μεταξύ τους, αυτές θεωρούνται, μεν, ως μία για τον προσδιορισμό του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού επιχειρήσεων, αλλά μπορούν, δε, η κάθε μία χωριστά να λάβουν επιδότηση για το κομμάτι που αφορά στη συμμετοχή τους στο κοινό επενδυτικό σχέδιο.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:22 | gi-Cluster/Corallia

  Να διευκρινιστεί στον ορισμό των Δικαιούχων και να υπάρξει πρόβλεψη που να λαμβάνει υπόψη ότι υφίστανται ήδη στην Ελλάδα ώριμα οικοσυστήματα καινοτομίας clusters με πολυάριθμα μέλη (π.χ. πάνω από 50 μέλη), στα οποία δεν είναι πρακτικά εφικτό το σύνολο των μελών να σχεδιάσει ένα κοινό επενδυτικό σχέδιο. Στην περίπτωση αυτή να υπάρχει μέριμνα που να επιτρέπει να υπάρξουν δυνητικά πολλαπλά επενδυτικά σχέδια από διαφορετικές ομάδες μελών του cluster, για κάθε ένα από τα οποία να μπορεί να συσταθεί το απαιτούμενο ενιαίο (νομικό) σχήμα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, και προφανώς με τήρηση των κανόνων σώρευσης και ότι άλλο προβλέπει η προκήρυξη.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:15 | si-Cluster/Corallia

  Παράγραφος 1.
  – Η πρώτη παράγραφος να ξεκινά με 1.
  – να αντικατασταθεί πργματοποιείται -> πραγματοποιείται
  – να ληφθούν υπόψη τα εξής: υπάρχουν υφιστάμενες και οργανικές συστάδες με σημαντικό αριθμό μελών. Στις περιπτώσεις αυτές ένα πολύ πιθανό σενάριο είναι μόνο ένα υποσύνολο από τα μέλη να ενδιαφέρονται για την υλοποίηση ενός κονού επενδυτικού σχεδίου κατά τα οριζόμενα και επιτρεπόμενα στο εν λόγω καθστώς του αναπτυξιακού νόμου. Επομένως πρέπει να ληφθεί πρόνοια για αυτές τις περιπτώσεις όπου θα συστήνεται ένα νέο νομικό πρόσωπο στο οποίο θα συμμετέχουν μόνο κάποια μέλη της συστάδας και όχι το σύνολο της. Ακόμη και στην περίπτωση υπάρχουσας νομικής οντότητας που εκπροσωπεί όλη τη συστάδα, είναι πολύ πιθανό κάποια μέλη της να μην θέλουν το υπάρχων νομικό πρόσωπο να αναλάβει το κοινό επενδυτικό σχέδιο λόγω του γεγογότος ότι δεν θα θέλουν να αναλάβουν κάποιες κοινές δεσμέυσεις και υποχρεώσεις. Με βάσει τα παραπάνω το άρθρο 1 θα μπορούσε να είναι ως εξής:
  1. Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρηματικές συστάδες (clusters), δηλαδή δίκτυα επιχειρήσεων με θεματική εστίαση, τα οποία συστήνουν νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περ. β, γ, δ, ε και στ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4399/2016 και, στα οποία συμμετέχουν κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις, οι κύριες δραστηριότητες των οποίων: i) πρέπει να υπάγονται στους ενισχυόμενους κλάδους του άρθρου 7 του ν. 4399/2016, ii) να τελούν σε συνάφεια ή να εξυπηρετούνται ή να υποστηρίζονται από την κοινή δράση του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου του νομικού προσώπου και iii) να λειτουργούν στην ίδια Περιφέρεια με την Περιφέρεια όπου πραγματοποιείται το επενδυτικό σχέδιο του νομικού προσώπου ή σε όμορες με αυτήν Περιφέρειες. Στο νομικό πρόσωπο μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη της συστάδας ή μόνο αυτά που θέλουν να υλοποιήσουν το κοινό επενδυτικό σχέδιο. Στο νομικό πρόσωπο μπορούν να συμμετέχουν και ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.). Το συσταθέν νομικό πρόσωπο αποτελεί τον φορέα διαχείρισης και υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, εκπροσωπεί τα μέλη που συμμετέχουν στο κοινό επενδυτικό σχέδιο, αναπτύσσει και εφαρμόζει δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξή της συστάδας γενικότερα και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για καθέναν από τους συμμετέχοντες στο κοινό επενδυτικό σχέδιο και στη συστάδα εν συνόλω.

  Παράγραφος 3.
  – να αντικατασταθεί διαχείρησης -> διαχείρισης
  – να ληφθούν και εδώ υπόψη τα σχόλια στην παράγραφο ένα και να γίνουν σχετικές αλλαγές.
  – στην πρόταση «Κατ΄εξαίρεση, οι φορείς διαχείρισης, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.» να προστεθεί η δυνατότητα της κοινοπραξίας αφού αυτή θα είναι μια από τις πιο πιθανές περιπτώσεις για τη συμμετοχή δικτυώσεων/συστάδων σε αυτό το καθεστώς.

  Παράγραφος 5.
  – Η πρόταση «Δεν μπορούν να είναι μέλη της συστάδας επιχειρήσεις:» να αντικατασταθεί με «Δεν μπορούν να είναι μέλη της συστάδας:»