Άρθρο 10 – Είδη Ενισχύσεων

1. Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά στους φορείς (νομικά πρόσωπα) που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές συστάδες.
2. Οι επιχειρηματικές συστάδες που αποτελούνται από ΜΜΕ, ενισχύονται με τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων
α. φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό,
β. επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη,
δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους (άρθρο 2, παρ. 31 Γ.Α.Κ.) των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.
Οι ενισχύσεις των ως άνω εδαφίων καταβάλλονται με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8

3. Στις επιχειρηματικές συστάδες, στις οποίες περιλαμβάνεται μεγάλη επιχείρηση με ποσοστό συμμετοχής στο φορέα διαχείρισης μεγαλύτερο του 50%, παρέχονται τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτές ορίζονται στην ως άνω παράγραφο.
4. Τα είδη ενισχύσεων των παραγράφων 2 και 3 παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
α) Οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, για όλες τις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων και δικαιούχων της παρούσας προκήρυξης.
β) Η ενίσχυση της επιδότησης του κόστους απασχόλησης παρέχεται μόνο αυτοτελώς και μόνο επί των δαπανών μισθολογικού κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.
γ) Τα είδη ενισχύσεων που παρέχονται συνδυαστικά συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου.
5. Για τις ανάγκες του παρόντος ως «συμβατική επένδυση» λογίζεται το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου που δεν αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση.
6. Για να δικαιούνται οι υπαγόμες συστάδες επιχειρήσεων ι να λάβουν τις ενισχύσεις της επιχορήγησης ή / και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρέπει είτε τα μέλη, εφόσον πρόκειται για υπό σύσταση φορέα διαχείρισης, είτε ο φορέας διαχείρισης, εφόσον πρόκειται για υφιστάμενη συστάδα, να έχουν εμφανίσει κέρδη προ φόρων σε μία κατ’ ελάχιστον διαχειριστική χρήση από τις τελευταίες επτά (7), πριν από τη διαχειριστική χρήση της αίτησης υπαγωγής. Σε περίπτωση που ένας φορέας διαχείρισης επιλέξει ένα από τα δύο αυτά είδη ενισχύσεων, αλλά κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου προκύψει η μη πλήρωση της ως άνω προϋπόθεσης, το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται στο σύνολό του. Ο όρος του προηγούμενου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τους δικαιούχους της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 6, τις υπό σύσταση συστάδες και όσες έχουν συσταθεί κατά τα τελευταία επτά (7) έτη πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
7. Επενδυτικά σχέδια που εμπεριέχουν αγορά καινούριου μηχανολογικού ή / και λοιπού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση, εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση της ενίσχυσης της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορούν να επιλέξουν να τη λάβουν είτε αυτοτελώς είτε συνδυαστικά με την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, σε αναλογία (μίγμα) ενισχύσεων που θα δηλώνεται από το φορέα της επένδυσης στο ΠΣΚΕ κατά την αίτηση υπαγωγής του και δεν θα μπορεί να μεταβληθεί σε κανένα μεταγενέστερο στάδιο του επενδυτικού σχεδίου.
8. Επενδυτικά σχέδια που επιθυμούν να λάβουν την ενίσχυση της επιχορήγησης μπορούν να επιλέξουν να τη λάβουν είτε αυτοτελώς είτε συνδυαστικά με την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής συμβατικής επένδυσης, σε αναλογία (μίγμα) ενισχύσεων που θα δηλώνεται από το φορέα της επένδυσης στο ΠΣΚΕ κατά την αίτηση υπαγωγής του και δεν θα μπορεί να μεταβληθεί σε κανένα μεταγενέστερο στάδιο του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που ο φορέας έχει επιλέξει την ενίσχυση της επιχορήγησης και το επενδυτικό σχέδιο εμπεριέχει και τμήμα αγοράς μηχανολογικού ή / και λοιπού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση για το οποίο επιθυμεί να κάνει χρήση της ενίσχυσης της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, η αναλογία (μίγμα) μεταξύ επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι υποχρεωτικά η ίδια με αυτή που δηλώθηκε μεταξύ επιχορήγησης και φορολογικής απαλλαγής για το τμήμα της συμβατικής επένδυσης.

  • 26 Μαρτίου 2018, 13:11 | gi-Cluster/Corallia

    Στην παράγραφο 6, αναφέρει ότι εφόσον πρόκειται για υφιστάμενη συστάδα, θα πρέπει να έχει εμφανίσει κέρδη προ φόρων σε μία κατ’ ελάχιστον διαχειριστική χρήση από τις τελευταίες επτά πριν από τη διαχειριστική χρήση της αίτησης υπαγωγής. Παρακαλούμε να εισαχθεί εξαίρεση για συστάδες που έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του Αναπτυξιακού Νόμου σε ΦΕΚ (ήτοι 22 Ιουνίου 2016, ΦΕΚ Α’ 117) στις οποίες περιπτώσεις το κριτήριο εξέτασης να είναι τα μέλη της (και όχι η συστάδα) να έχουν εμφανίσει κέρδη προ φόρων σε μία κατ’ ελάχιστον διαχειριστική χρήση από τις τελευταίες επτά πριν από τη διαχειριστική χρήση της αίτησης υπαγωγής. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν συστάδες που μετά την δημοσίευση του Αναπτυξιακού νόμου, προχώρησαν στη δημιουργία νομικού σχήματος για την υποβολή επενδυτικού σχεδίου στο σχετικό καθεστώς του Αναπτυξιακού, και εν αναμονή της προκήρυξης του εν λόγω καθεστώτος, δεν έχουν ουσιαστικά δραστηριότητα με κέρδη προ φόρων μέχρι σήμερα.

  • 26 Μαρτίου 2018, 12:13 | gi-Cluster/Corallia

    Στην παράγραφο 4, περίπτωση β), προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα να μην παρέχεται μόνο αυτοτελώς, αλλά να μπορεί να συνδυαστεί με τις άλλες περιπτώσεις της παραγράφου, δεδομένου ότι τα clusters είναι πολύπλοκα συνεργατικά σχήματα και είναι πολύ πιθανό ένα επενδυτικό σχέδιο να απαιτεί το συνδυασμό των προβλεπόμενων ενισχύσεων.

  • 26 Μαρτίου 2018, 12:14 | si-Cluster/Corallia

    Όπως αναφέρθηκε και σε παρπαάνω σχόλιο, πρέπει να γίνει καλύτερος ορισμός του φορέα (νομικού προσώπου) που διαχειρίζεται τη συστάδα και του νομικού προσω΄που που συστήνεται για την υλοποίηση του κοινού επενδυτικού σχεδίου.