Κατευθυντήρια Οδηγία για την πιστοποίηση ως προς τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2

Κατευθυντήρια Οδηγία για την πιστοποίηση ως προς τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2

 • 7 Ιουνίου 2019, 09:56 | HELLASCERT

  4.3.1 α) προσόντα επιθεωρητή: παραμένει η απαίτηση για ΑΕΙ
  ι) Υποχρέωση του φορέα για δειγματοληψία στο 2% των Γ.Ε.
  ιδ) Υποχρέωση του φορέα να ενημερώνει τη βάση δεδομένων του ΕΛΓΟ.

  Για το 4.3.1 α)
  AGRO 2.1
  2. Ορισμοί
  2.4 Επιβλέπων – Γεωργικός Σύμβουλος
  Α) Φυσικό Πρόσωπο
  Βάσει της ΥΑ 163/13692-01.02.2018 όπως ισχύει και συγκεκριμένα άρθρο 6 παράγραφος 2 σημείο α), προκειμένου να αναγνωρισθεί κάποιος ως Γεωργικός Σύμβουλος πρέπει «να είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπόνου, …., Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Δασοπονίας» , συνεπώς γιατί να αποκλείονται και οι κάτοχοι πτυχίου τριετούς φοίτησης σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών των χωρών της Ε.Ε. οι οποίοι δύναται να εγγραφούν στο μητρώο Γεωργικών Συμβούλων (ΓΣ) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για το θεματικό πεδίο που περιλαμβάνει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση.
  Κατ αντιστοιχία με τα ανωτέρω, Κατευθυντήρια Οδηγία AGRO 2.1 & 2.2, 4.3 Υποχρεώσεις Φορέα Πιστοποίησης, 4.3.1. Ο Φορέας Πιστοποίησης πρέπει να: α) Να αντικατασταθεί και να προστεθεί, « Να απασχολεί Επιθεωρητές, οι οποίοι να είναι κάτοχοι πτυχίου κατ’ ελάχιστον τριετούς φοίτησης σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών των χωρών της ΕΕ, όπως υπάρχει και σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα
  Για το 4.3.1 ι)
  Να διαγραφεί η απαίτηση διότι θα αυξήσει το κόστος πιστοποίησης και δεν υπάρχει από κανένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο , ο Φορέας Πιστοποίησης να πραγματοποιεί την επαλήθευση της ορθής εφαρμογής του προτύπου από την Γεωργική Εκμετάλλευση
  Για το 4.3.1 ιδ)
  Να διαγραφεί, διότι δεν υπάρχει ενημέρωση τι περιλαμβάνει η βάση αυτή

 • 7 Ιουνίου 2019, 09:48 | HELLASCERT

  4.3.1 α) προσόντα επιθεωρητή: παραμένει η απαίτηση για ΑΕΙ
  ι) Υποχρέωση του φορέα για δειγματοληψία στο 2% των Γ.Ε.
  ιδ) Υποχρέωση του φορέα να ενημερώνει τη βάση δεδομένων του ΕΛΓΟ.

  Για το 4.3.1 α)
  AGRO 2.1
  2. Ορισμοί
  2.4 Επιβλέπων – Γεωργικός Σύμβουλος
  Α) Φυσικό Πρόσωπο
  Βάσει της ΥΑ 163/13692-01.02.2018 όπως ισχύει και συγκεκριμένα άρθρο 6 παράγραφος 2 σημείο α), προκειμένου να αναγνωρισθεί κάποιος ως Γεωργικός Σύμβουλος πρέπει «να είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπόνου, …., Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Δασοπονίας» , συνεπώς γιατί να αποκλείονται και οι κάτοχοι πτυχίου τριετούς φοίτησης σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών των χωρών της Ε.Ε. οι οποίοι δύναται να εγγραφούν στο μητρώο Γεωργικών Συμβούλων (ΓΣ) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για το θεματικό πεδίο που περιλαμβάνει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση.
  Κατ αντιστοιχία με τα ανωτέρω, Κατευθυντήρια Οδηγία AGRO 2.1 & 2.2, 4.3 Υποχρεώσεις Φορέα Πιστοποίησης, 4.3.1. Ο Φορέας Πιστοποίησης πρέπει να: α) Να αντικατασταθεί και να προστεθεί, « Να απασχολεί Επιθεωρητές, οι οποίοι να είναι κάτοχοι πτυχίου κατ’ ελάχιστον τριετούς φοίτησης σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών των χωρών της ΕΕ, όπως υπάρχει και σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα
  Για το 4.3.1 ι)
  Να διαγραφεί η απαίτηση διότι θα αυξήσει το κόστος πιστοποίησης και δεν υπάρχει από κανένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο , ο Φορέας Πιστοποίησης να πραγματοποιεί την επαλήθευση της ορθής εφαρμογής του προτύπου από την Γεωργική Εκμετάλλευση
  Για το 4.3.1 ιδ)
  Να διαγραφεί, διότι δεν υπάρχει ενημέρωση τι περιλαμβάνει η βάση αυτή

 • 3 Ιουνίου 2019, 19:24 | Γώγος Νικόλαος

  Κατευθυντήρια Οδηγία AGRO 2-1,2-2 και AGRO 2.3 & 2.4 (4.2.1)

  4.3 Υποχρεώσεις Φορέα Πιστοποίησης
  4.3.1 Ο Φορέας Πιστοποίησης πρέπει: α) Να απασχολεί Επιθεωρητές, οι οποίοι, πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ του εσωτερικού ή της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένο και ειδικότητας Γεωπόνου με διετή τουλάχιστον σχετική με τις επιθεωρούμενες δραστηριότητες εμπειρία.

  Πρόταση: Πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρο εαν ο Φ.Π θα μπορεί να απασχολεί Τεχνολόγους γεωπονίας διότι σύμφωνα με τον ν.4485/2017, άρθορ 1, παράγραφος 1 και 2 ορίζεται ότι:

  1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο διακριτούς παράλληλους τομείς:
  α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια»,
  β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

  Σήμερα απασχολούνται ως επιθεωρητές απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι με πολυετή εμπειρία. Δεν μπορεί και δεν πρέπει το πρότυπο να απαγορεύσει τους Φ.Π να απασχολούν απόφοιτους Τ.Ε.Ι

  Επίσης:

  στην παράγραφο 4.3.1 ι)
  ι) Να διενεργεί ετησίως(ημερολογιακό έτος)δειγματοληψίες προϊόντων για την εργαστηριακή ανάλυση της τήρησης των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων ΦΠΠ ή της ύπαρξης μη εγκεκριμένων ΦΠΠ (επιπλέον των αναλύσεων που πραγματοποιεί η ίδια η γεωργική εκμετάλλευση)σε ποσοστό 2% επί των συμβεβλημένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων (και όχι λιγότερη από μία (1) ανάλυση) βάσει τεκμηριωμένης ανάλυσης επικινδυνότητας. Τα κριτήρια βάση των οποίων καταρτίζεται το πρόγραμμα δειγματοληψιών είναι κατ’ ελάχιστον η επικινδυνότητα, το μέγεθος και η τοποθεσία της γεωργικής εκμετάλλευσης, το είδος της καλλιέργειας και το ιστορικό, μη συμμορφώσεων, καθώς και τυχόν σχετικές καταγγελίες.

  Πρόταση: Να αφαιρεθεί η λέξη «επιπλέον». Οι επιπλέον αναλύσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους πιστοποίησης. π.χ Σε μια γεωργική εκμετάλλευση με 10 καλλιέργειες θα σήμαινε ότι ο Φ.Π θα έπρεπε να κάνει δέκα αναλύσεις – οι οποίες κοστίζουν περίπου 2000 ευρώ.

  Επίσης θα πρέπει να αφαιρεθεί η απαίτηση των αναλύσεων κατ’ ελάχιστο στην τετραγωνική ρίζα ανα καλλιέργεια (AGRO 2.2 4.7.10) μιας και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και έχει καθιερωθεί αυθαίρετα. Απο την άλλη πλευρά η ομάδα παραγωγών μπορεί να έχει μια κάλα τεκμηριωμένη εκτίμηση επικινδυνότητας η οποία λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό, την καλλιέργεια, τον αριθμό παραγωγών, των απαιτήσεων πελατών κ.α θα μπορεί να καταλήγει σε περισσότερες ή λιγότερες αναλύσεις απο την τετραγωνική ρίζα ανα καλλιέργεια. Θα μπορεί μια ομάδα να έχει μεγαλύτερη ευελιξία, έτσιω ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις (πελάτες, νομοθεσία, πρότυπα)

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ AGRO 2-1, 2-2
  § 4.1 Γενικά
  4.2.3 Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται πριν την έναρξη της συγκομιδής.

  4.3 Υποχρεώσεις Φορέα Πιστοποίησης
  4.3.1 Ο Φορέας Πιστοποίησης πρέπει:
  ιδ) Να ενημερώνει τη σχετική βάση δεδομένων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με στοιχεία που αφορούν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που πιστοποιεί κατά τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πλαίσιο λειτουργίας της βάσης αυτής.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ενημέρωση της βάσης να πραγματοποιείται συχνότερα απ’ ότι γίνεται σήμερα.