AGRO 2-1: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1: Προδιαγραφή»

AGRO 2-1: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1: Προδιαγραφή»

 • § 4.3.1 Περιβαλλοντικά θέματα
  Πρέπει οι πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά θέματα να τεκμηριώνονται και να ενημερώνονται συνεχώς.

  ΣΧΟΛΙΟ: Πρέπει να καθοριστεί η συχνότητα επικοινωνίας.

  § 4.3.3 Σκοποί και στόχοι
  Πρέπει, στο πλαίσιο του προγραμματισμού για την υλοποίηση της πολιτικής, να καθοριστούν σκοποί και επιμέρους στόχοι, οι οποίοι να περιγράφονται με σαφήνεια, να είναι ρεαλιστικοί και μετρήσιμοι και να τεκμηριώνονται.

  ΣΧΟΛΙΟ: Στους ορισμούς § 2.10 & 2.11 αναφέρεται ότι οι Σκοποί & Στόχοι ποσοτικοποιούνται όπου είναι πρακτικά δυνατόν.

  § 4.4.1 Οργάνωση και Αρμοδιότητες
  Πρέπει, ο Επιβλέποντας Επιβλέπων-Γεωργικός Σύμβουλος να συμβάλλεται νόμιμα με τη γεωργική εκμετάλλευση μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού/σύμβασης όπου να προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές του. Ο ρόλος του Επιβλέποντα- Γεωργικού Συμβούλου αφορά στη σύνταξη διαδικασιών, σχεδίων διαχείρισης, προγράμματος βελτίωσης και λοιπών εγγράφων που απαιτεί η εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2, στην τεκμηρίωσή του, στην εσωτερική Επιθεώρηση, στην κατάρτιση των παραγωγών και απασχολούμενων στη γεωργική εκμετάλλευση, στην παρακολούθηση και τήρηση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων.

  ΣΧΟΛΙΟ: Ο Επιβλέπων-Γεωργικός Σύμβουλος δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος και για την εσωτερική επιθεώρηση τους συστήματος.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προαναφερόμενος κατάλογος πρέπει να είναι σύμφωνος με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α του παρόντος προτύπου.

  ΣΧΟΛΙΟ: Δεν παρατίθεται το υπόδειγμα.

  § 4.4.6 Αρχές Λειτουργίας της γεωργικής εκμετάλλευσης
  Πρέπει τα κριτήρια ορθής λειτουργίας να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω:
  α) Η είσοδος νέου μέλους (παραγωγού) ή η ένταξη νέων αγροτεμαχίων στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στην αρχή της εκάστοτε καλλιεργητικής περιόδου.

  ΣΧΟΛΙΟ: Δεν υπάρχει πρόβλεψη για περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

  § 4.4.8 Ιχνηλασιμότητα προϊόντων
  Πρέπει κατά τη διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, αυτά να συνοδεύονται από τα καθορισμένα από την εθνική νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα (παραστατικά στοιχεία εμπορίας και διακίνησης π.χ. τιμολόγια, δελτία αποστολής), στα οποία πλέον των άλλων αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη «Ολοκληρωμένη Διαχείριση».

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Πρέπει να διευκρινιστεί αν η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά μόνο τη διακίνηση του τελικού προϊόντος ή και την εσωτερική τεκμηρίωση μιας ομάδας παραγωγών όπως πχ τα δελτία αποστολής των παραγωγών που παραδίδουν το προϊόν τους στο συσκευαστήριο της ομάδας τους η οποία αιτείται πιστοποίηση.

  Πρέπει στο λογιστικό σύστημα της γεωργικής εκμετάλλευσης τα προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης να διακρίνονται έναντι των άλλων βάσει του κωδικού αριθμού και της περιγραφής τους, η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ένδειξη «Ολοκληρωμένη Διαχείριση».

  ΣΧΟΛΙΟ: Η ύπαρξη τέτοιου λογιστικού συστήματος δεν είναι πάντα δεδομένη. Το κριτήριο δεν ικανοποιείται πχ σε μεμονωμένους παραγωγούς ή ενώσεις προσώπων χωρίς νομική οντότητα (§ 2.1 – Ορισμός γεωργικής εκμετάλλευσης).

  § 4.5.2 Χειρισμός Μη Συμμορφώσεων – Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες
  Πρέπει η γεωργική εκμετάλλευση να διατηρεί διαδικασία κυρώσεων για τους συμμετέχοντες παραγωγούς στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση η οποία να αναφέρεται στα ιδιωτικά συμφωνητικά/συμβάσεις με τους παραγωγούς.

  ΣΧΟΛΙΟ: Πλεονασμός γιατί η απαίτηση περιγράφεται στην § 4.4.1 (AGRO 2-1).

  Πρέπει, στην περίπτωση τελικού προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με τις
  προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις, να έχουν καθιερωθεί τεκμηριωμένες διαδικασίες που θα εγγυώνται τη μη χρήση αυτού ως προϊόν Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και την περαιτέρω διαχείρισή του.

  ΣΧΟΛΙΟ: Οι προδιαγεγραμμένες πρέπει να αντικατασταθούν με τις νομικές απαιτήσεις. Αναφέρουμε το εξής παράδειγμα: Oμάδα παραγωγής φρούτων προμηθεύει πελάτη εσωτερικού με απαίτηση την εμφάνιση max 4 ανιχνεύσιμων δραστικών ουσιών στο τελικό προϊόν. Στο πλάνο δειγματοληψίων και αναλύσεων της ομάδας εμφανίζεται προϊόν με 5 δραστικές εντός ορίων MRLS. Το προϊόν είναι ασφαλές και μπορεί να διακινηθεί ως Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

  Πρέπει η γεωργική εκμετάλλευση να διαθέτει μηχανισμούς για την έγκαιρη ενημέρωση του Φορέα Πιστοποίησης σε περίπτωση ανίχνευσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων άνω των MRL’s ή μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ή «διαγραφής» παραγωγών / εκτάσεών της από το πεδίο εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Ενημέρωση και των πελατών. Η απαίτηση αυτή αναφέρεται και στην § 4.7.2 του AGRO 2-2.

 • 8 Μαΐου 2019, 11:43 | Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου

  Εξαιρετικά καλογραμμένο πρότυπο.
  Προτείνω να προβλεφθούν στο πρότυπο AGRO 2.1-ΜΕΡΟΣ 1 τα παρακάτω:

  α) 4.4.1. Με τον υπαρκτό κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, όπως (κυρίως) το Xylella fastidiosa, δυνάμει του ΠΔ 365/2002 θα πρέπει οι ομάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης να ενημερώνουν τις οικείες φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες (ΔΑΟΚ) για οποιαδήποτε ασυνήθιστη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών. Συνεπώς προτείνεται: 1) Οι παραγωγοί-μέλη της ομάδας να ενημερώνουν τον επιβλέποντα-γεωργικό σύμβουλο για την εμφάνιση οποιωνδήποτε εχθρών και ασθενειών στις καλλιέργειές τους. 2) Ο επιβλέπων-ΓΣ να προβαίνει υποχρεωτικά σε επίσημη αναφορά οποιασδήποτε ασυνήθιστης εμφάνισης επιβλαβών οργανισμών, νεοεμφανιζόμενους εχθρούς και ασθένειες, ή ύποπτα συμπτώματα για παρουσία επιβλαβών οργανισμών καραντίνας. Σε κάθε περίπτωση η ομάδα να τηρεί δίαυλο επικοινωνίας με τις ΔΑΟΚ για να λαμβάνει ενημερώσεις για φυτοϋγειονομικά θέματα.

  β)4.4.7. Στη διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων να προστεθούν και κανόνες ενημέρωσης των οικείων ΔΑΟΚ (στις περιπτώσεις ασφάλειας τροφίμων).

  γ) 4.5.1. Ενημέρωση των οικείων ΔΑΟΚ για τους αυτοελέγχους υπολειμμάτων γ. φαρμάκων. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1γ του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004, οι επίσημοι έλεγχοι στα τρόφιμα διενεργούνται λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και την αξιοπιστία τυχόν ιδίων ελέγχων που έχουν ήδη διενεργηθεί.

  δ) 4.5.2. Ενημέρωση ΚΑΙ των οικείων ΔΑΟΚ σε περίπτωση ανίχνευσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων άνω των MRL’s ή μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ή «διαγραφής» παραγωγών / εκτάσεών της από το πεδίο εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.