ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άρθρα 77-80)

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 77
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή των περ. δ) και στ) της παρ. 3 του άρθρου 4.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μπορεί να καθορίζεται το ποσοστό της παρ. 1 του άρθρου 6.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται περαιτέρω πόροι χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των ταμείων της παρ. 1 του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, στη σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μπορούν να ιδρύονται ταμεία επιπλέον αυτών του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, τα οποία διαχειρίζεται το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας για την υλοποίηση των σκοπών του.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται ο αριθμός των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της παρ. 3 του άρθρου 12 που επιλέγονται ανά σειρά κατάταξης, τα κριτήρια επιλογής τους, η εκπαίδευσή τους και η κατανομή τους στις υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας δύναται, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης της παρ. 3 του άρθρου 49 και εφόσον προκύψουν υπηρεσιακές ανάγκες, να προκηρύσσονται επιπλέον θέσεις προς πλήρωση με μετάταξη σύμφωνα με την περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 49. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη στελέχωση θέσεων της περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 49.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και πρότασης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται τα σταδιοδρομικά και τα ειδικά σχολεία του Κοινού Σώματος Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο τόπος, το είδος και η διάρκεια της εκπαίδευσης, ο βαθμός των εκπαιδευομένων, οι εκπαιδευτές, τα στελέχη τα οποία αφορά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ποσοστό της αμοιβής των Υποψήφιων Εφέδρων Αξιωματικών Βραχείας Εθελοντικής Υπηρεσίας της περ. α΄ της παρ. 1. του άρθρου 68. Με την ίδια κοινή απόφαση ρυθμίζονται θέματα καταβολής των διδάκτρων και καταλογισμού των ποσών που έχουν καταβληθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις σε περίπτωση διαγραφής ή απόλυσης συμμετέχοντος από τα ειδικά προγράμματα θητείας.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, ορίζονται ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε ειδικό πρόγραμμα θητείας της παρ. 1 του άρθρου 68 και η κατανομή τους ανά Γενικό Επιτελείο, για κάθε έτος.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων δύναται να τροποποιείται η διάρκεια της υποχρεωτικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις για κάθε ειδικό πρόγραμμα θητείας.
12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος έκδοσης των προκηρύξεων από τα Γενικά Επιτελεία, εξειδικεύονται και παραμετροποιούνται τα κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων στα ειδικά προγράμματα θητείας της παρ. 1 του άρθρου 68, καθορίζεται η σειρά επιλογής των υποψηφίων σε περίπτωση ισοβαθμίας και ρυθμίζονται θέματα στρατιωτικής εκπαίδευσης και συμμετοχής σε στρατιωτικές δραστηριότητες, τοποθέτησης και μεταθέσεων, διοικητικής μέριμνας, πειθαρχίας και υπαγωγής. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι παροχής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος θητείας, της αναστολής των ειδικών προγραμμάτων θητείας, των όρων και προϋποθέσεων διαγραφής των συμμετεχόντων από αυτά, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 68.

Άρθρο 78
Τελικές διατάξεις
1. Τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού κλάδων Ι και ΙΙ των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τα οποία γίνεται αναφορά στην κείμενη νομοθεσία, νοούνται πλέον ως μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, αντίστοιχα.
2. Οι προσλήψεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, καθώς και η ανανέωση των συμβάσεων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εγκρίνονται στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Άρθρο 79
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την αρχική στελέχωση του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ), Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι ο αρχαιότερος αξιωματικός του σώματος.
2. Οι αξιωματικοί οι οποίοι έχουν επιτύχει στον διαγωνισμό πλήρωσης κενών θέσεων του Σώματος Έρευνας-Πληροφορικής του Στρατού Ξηράς, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 151/1997 (Α’ 129), χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία μετάταξής τους, εντάσσονται στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής υπό την αίρεση της απόκτησης των τίτλων σπουδών που προβλέπονται στην παρ. 16 του άρθρου 8 του π.δ. 151/1997 (Α΄129).
3. Ο αριθμός των μορίων που έχουν συγκεντρώσει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που εντάσσονται ή μετατάσσονται στο Σώμα Πληροφορικής δεν επηρεάζεται από την ένταξη ή μετάταξή τους σε αυτό. Μέχρι την έκδοση της απόφασης εξειδίκευσης των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3883/2010 (Α’ 167) εφαρμόζονται για τα στελέχη αυτά τα κριτήρια που ισχύουν για τα στελέχη του κλάδου από τον οποίο προέρχονται.

Άρθρο 80
Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) η παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 2873/2000 (Α’ 285), περί της κατάργησης κοινωνικού πόρου ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) επί των πληρωμών που πραγματοποιούν οι Ένοπλες Δυνάμεις για προμήθειες, επισκευές και άλλους λόγους και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Στρατού Ξηράς,
β) τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 2919/2001 (Α’ 128), σχετικά με τον Ενιαίο Φορέα Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας και τη στελέχωση και λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας,
γ) οι περ. γ), περί καθορισμού των κατευθύνσεων επιστημονικής έρευνας και λειτουργίας μεταπτυχιακών τμημάτων σε γνωσιολογικά αντικείμενα που ενδιαφέρουν τις Ένοπλες Δυνάμεις, ζ), περί της αξιολόγησης του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες των Πανεπιστημίων, και η), περί της αξιολόγησης του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους φοιτούντες σε αυτά, της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3187/2003 (Α’ 233),
δ) η παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 3187/2003, περί επαναπροκήρυξης θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, που κενώθηκαν για οποιαδήποτε αιτία,
ε) η παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 3187/2003, περί του οργάνου επιλογής των Στρατιωτικών Εκπαιδευτών,
στ) η περ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3187/2003, περί του καθορισμού των λεπτομερειών της διαδικασίας επιλογής, εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στον Οργανισμό τους,
ζ) η παρ. 1 του άρθρου 13Α και το άρθρο 13Β, περί των ειδικών περιπτώσεων μετατάξεων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας, και το στοιχείο α’ της υποπερ. 2 της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 28, περί του χρόνου διοίκησης αξιωματικών του Σώματος Έρευνας Πληροφορικής του Στρατού Ξηράς, του ν. 3883/2010 (Α’ 167),
η) το άρθρο 187 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών «ΑΠΕΛΛΑ» και του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ»,
θ) το π.δ. 151/1997 (Α’ 129), περί της οργάνωσης και λειτουργίας του Σώματος Έρευνας και Πληροφορικής του Στρατού Ξηράς, υπό την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 70 του παρόντος,
ι) το π.δ. 43/2012 (Α’ 92), περί σύστασης Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής στην Πολεμική Αεροπορία,
ια) η υπό στοιχεία Φ. 073.116/2/303936/5.2.1999 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β’ 122), περί ίδρυσης Σώματος Έρευνας και Πληροφορικής Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς,
ιβ) η υπό στοιχεία Φ.900/ΑΔ.677373/Σ.132/11.4.2012 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β’ 1264), περί Συγκρότησης νέας ειδικότητας Πληροφορικής Υπαξιωματικών – Ανθυπασπιστών της Πολεμικής Αεροπορίας, και
ιγ) η υπό στοιχεία Φ. 932/4/71061/Σ. 21072/2.11.2020 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β’ 4824), περί ρύθμισης θεμάτων διάρθρωσης και λειτουργίας του Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας.
2. Η κατεύθυνση Έρευνας Πληροφορικής του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων καταργείται από την επομένη της αποφοίτησης των εισακτέων σε αυτήν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:55 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

  Άρθρο 80, παράγραφος 1α
  Μια σωστή και εξαιρετική ρύθμιση, η οποία διορθώνει μια αστοχία 24 ετών, όταν καταργήθηκε ο κοινωνικός πόρος ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) επί δαπανών, υπέρ ΤΑΣΞ τότε, ΕΛΟΑΣ σήμερα. Μάλιστα η κατάργηση τότε της εισφοράς 2% υπέρ ΤΑΣΞ (παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 2873/2000), που αφορά τα εφάπαξ, αφορούσε μόνο το Στρατό Ξηράς και επέφερε απώλεια εσόδων άνω των 150 εκατ. ευρώ. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών εκφράζει την ευαρέσκειά της για αυτή τη ρύθμιση, η οποία αποτελούσε διαρκή πρόταση της ΠΟΣ στο ΥΠΕΘΑ και στο ΓΕΣ από το 2012.
  Για το ΔΣ/ΠΟΣ
  Βασίλειος Νικολόπουλος
  Ταξχος ε.α. – Πρόεδρος

 • 13 Μαΐου 2024, 00:31 | Αλέξανδρος

  1. Οι απόφοιτοι ΑΣΕΙ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, με φοίτηση 4-6 έτη σε στρατιωτική Σχολή, έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Συνταγματάρχη οι Ελαφράς Υπηρεσίας και Ταξιάρχου οι Υπηρεσίας Γραφείου. Δεν λαμβάνουν τον βαθμό του Υποστρατήγου επειδή δεν δύνανται να ασκήσουν Διοίκηση. Διαφαίνεται ότι δύνανται όλοι οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων να λαμβάνουν το βαθμό του Ταξιάρχου.
  2. Οι Μονιμοποιηθέντες – Μονιμοποιηθείσες Εθελοντές – Εθελόντριες του Ν.Δ.445/1974 και του Ν.705/1977 Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Γραφείου χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Συνταγματάρχη – Αντισυνταγματάρχη, ήτοι ίδιους βαθμούς με τους αντιστοίχους τους. Έχουν ξεπεράσει επιδεικτικά κατά 4 βαθμούς τους απόφοιτους ΑΣΣΥ. Ως καταληκτικός βαθμός προβλέπονταν αρχικά ο βαθμός του Αρχιλοχία και με τροποποιήσεις των Νόμων έλαβαν 7 βαθμούς επιπλέον.
  3. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, με φοίτηση 2-3 έτη σε στρατιωτική Σχολή, έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Υπολοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας και Λοχαγού οι Υπηρεσίας Γραφείου , ήτοι βαθμούς κατά πολύ κατώτερους του βαθμού του Συνταγματάρχη που είναι ο καταληκτικός βαθμός για τους αντίστοιχους απόφοιτους ΑΣΣΥ. Έχουν χάσει 2-3 βαθμούς απαξιωτικά, επιδεικτικά και «στοχοποιημένα».
  4.Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του Ν.1848/1989, Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Γραφείου, ,χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή, έχουν ως καταληκτικούς βαθμούς του Λοχαγού – Υπολοχαγού ήτοι ίδιους βαθμούς με τους αντιστοίχους τους ΕΜΘ. Έχουν εξομοιωθεί με τους απόφοιτους ΑΣΣΥ. Ως καταληκτικός βαθμός προβλέπονταν αρχικά ο βαθμός του Ανθυπασπιστή και με τροποποιήσεις των Νόμων έλαβαν 3 βαθμούς επιπλέον. Με το άρθρο 47 του πρόσφατου Σχεδίου Νόμου τους απονέμεται ο βαθμός του Λοχαγού.
  5. Αιτούμαστε να αρθεί η «στοχοποιημένη» μεταχείριση μας για λόγους υγείας, προκειμένου να σταματήσουμε να «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό και αργότερα όταν αποστρατευτούμε με λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα μας.

 • 13 Μαΐου 2024, 00:54 | Παναγιώτης

  Από όλες τις προελεύσεις Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων μόνο οι προερχόμενοι από αποφοίτους ΑΣΣΥ δεν λαμβάνουν 2-3 βαθμούς, για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα να καθηλώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά ενώ Εθελοντές που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή τους ξεπερνούν βαθμολογικά με συνέπεια να αλλάζει και η Ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Ταγματάρχη οι Υπηρεσίας Γραφείου και το βαθμό του Λοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, όπως οι αντίστοιχοί τους.

  Κατά τη συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή του Νόμου 5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25/09-02-2023) διατυπώθηκε ρητά η ανάγκη αποκατάστασης του σταδιοδρομικού καθεστώτος των απόφοιτων ΑΣΣΥ, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, μέσα από επικείμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων αναμένουν την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ για να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν είναι προς όφελος της Υπηρεσίας αυτή η στοχευόμενη διάκριση.

 • 13 Μαΐου 2024, 00:18 | Φώτιος Αν.

  Από όλες τις προελεύσεις Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων μόνο οι προερχόμενοι από αποφοίτους ΑΣΣΥ δεν λαμβάνουν 2-3 βαθμούς, για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα να καθηλώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά ενώ Εθελοντές που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή τους ξεπερνούν βαθμολογικά με συνέπεια να αλλάζει και η Ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Ταγματάρχη οι Υπηρεσίας Γραφείου και το βαθμό του Λοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, όπως οι αντίστοιχοί τους.

  Κατά τη συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή του Νόμου 5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25/09-02-2023) διατυπώθηκε ρητά η ανάγκη αποκατάστασης του σταδιοδρομικού καθεστώτος των απόφοιτων ΑΣΣΥ, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, μέσα από επικείμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων αναμένουν την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ για να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν είναι προς όφελος της Υπηρεσίας αυτή η στοχευόμενη διάκριση.

 • 13 Μαΐου 2024, 00:42 | Σπυρίδων Κ.

  Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της διάκρισης για λόγους υγείας που υφίστανται οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων εξ΄ ΑΣΣΥ έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών Στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα γενικότερα με αποτέλεσμα να «τιμωρούνται» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό και αργότερα όταν αποστρατευθούν με λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα τους.
  Οι Διοικητικές βαθμολογικές – μισθολογικές διακρίσεις, αποτελούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο και προστατεύονται από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Οικονομική Περιοδική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ενώ πρόσφατα με το Ν.4780/2021 συγκροτήθηκε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ αναμένουν να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν είναι προς όφελος της Υπηρεσίας αυτή η στοχευόμενη διάκριση.
  Προτείνω την αποκατάσταση της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων εξ ΑΣΣΥ, προκειμένου να έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό που ορίζεται για τους αντιστοίχους τους στην ενεργό υπηρεσία και όχι να υπολείπονται 2-3 βαθμούς για λόγους υγείας.

 • 12 Μαΐου 2024, 23:47 | ΔΜ

  Το προαναγγελθέν σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ τέθηκε πρίν λίγες μέρες σε δημόσια διαβούλευση και για ακόμα μία φορά τα δύο πάγια αιτήματα των Μηχανικών αποφοίτων της Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ) αγνοούνται.
  Ουδεμία ρύθμιση υπάρχει στο σχέδιο νόμου για την κατάργηση του αναχρονιστικού προβαδίσματος της αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων και την απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στους Μηχανικούς, παρότι ανήκει στα ρυθμιζόμενα κατά τη κείμενη νομοθεσία επαγγέλματα.
  Ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) ως ο μόνος θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των αποφοίτων Μηχανικών ΣΜΑ καλεί έστω και αυτή τη στιγμή το ΥΠΕΘΑ να δώσει λύση στα δύο αυτά θέματα.
  Οι προτάσεις του ΕΣΜΑ είναι ξεκάθαρες και γνωστές στο ΥΠΕΘΑ :
  1. Κατάργηση του αναχρονιστικού προβαδίσματος αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο, με τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου 3883/2010. Η πρόταση μας είναι, η αρχαιότητα να καθορίζεται με μόνο κριτήριο την ημερομηνία κτήσης του βαθμού, ως ακριβώς ισχύει στις ΕΔ των Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ.
  2. Εναλλακτικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η προτεινόμενη γενίκευση, προτείνεται η ρύθμιση αποκλειστικά για τους αξιωματικούς Μηχανικούς της ΠΑ, κατά αντιστοιχία με τα ισχύοντα στον ΠΝ για τους αξιωματικών Μηχανικούς του, με τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 36 ως ακολούθως: «12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπτάμενων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.», καθώς και των επηρεαζόμενων παραγράφων 13, 14, 15 και 20 του ιδίου άρθρου.
  3. Τροποποίηση του άρθρου 23, παρ.γ(2) του νόμου 3883/2010, με σκοπό την αποδέσμευση της μοναδικότητας της θέσης τοποθέτησης από την προαγωγή στο βαθμό του του Απτχου Μηχανικού, όπως ισχύει αντίστοιχα για του Μηχανικούς του ΠΝ. Η προτεινόμενη τροποποίηση της διάταξης είναι η ακόλουθη: «(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέσεις που είναι δυνατόν να ορισθούν με απόφαση του ΣΑΓΕ κατόπιν πρότασης του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου και εφόσον προβλέπονται από τους ΠΟΥ της ΠΑ».
  4. Λεπτομερέστερος καθορισμός των ισοτιμιών των πτυχίων των ΑΣΕΙ με των ΑΕΙ, με τροποποίηση του άρθρου 1 παρ.1 του νόμου 3187/2003 ως ακολούθως: «Τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) είναι ισότιμα με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη Εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία. Η ισοτιμία των πτυχίων τμημάτων ή κατευθύνσεων των ΑΣΕΙ με αντίστοιχα των ΑΕΙ, καθορίζεται με ΚΥΑ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».
  5. Τροποποίηση των άρθρων 71 και 72 του νόμου 4957/2022, με συμπερίληψη των ΑΣΕΙ, προκειμένου να καταστούν δυνατά Διεπιστημονικά Προγράμματα Σπουδών Πρώτου Κύκλου Σπουδών μεταξύ των ΑΕΙ και των ΑΣΕΙ.
  6. Έκδοση ΠΔ από το ΥΠΕΘΑ και τα συναρμόδια Υπουργεία, με το οποίο θα καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών της ΣΙ, με ισχύ εντός και εκτός ΠΑ, κατ’ αντιστοιχία με το ΠΔ 99/2018 ή εναλλακτικά, ένταξή τους στις διατάξεις του εν λόγω ΠΔ.
  Σημειώνεται ότι οι Μηχανικοί της ΣΜΑ εισάγονται με την μεγαλύτερη βάση εισαγωγής από όλες τις Πολυτεχνικές σχολές έπειτα από Πανελλαδικές εξετάσεις αλλά δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής Μηχανικού από το ΤΕΕ…

 • 12 Μαΐου 2024, 23:15 | Ανώνυμος

  Στο άρθρο 38 να προστεθεί μεταβατική διάταξη η οποία να αναφέρει ότι «για όσες διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ έχουν ξεκινήσει, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ολοκληρώνονται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο έναρξης της κάθε διαδικασίας».

 • 12 Μαΐου 2024, 22:53 | Steve

  Άρθρο 49
  Στελέχωση του Κοινού Σώματος Πληροφορικής

  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 3, όσον αφορά την αρχική στελέχωση των θέσεων του Κοινού Σώματος ως εξής:
  «Μόνο για την αρχική στελέχωση των θέσεων του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) σύμφωνα με την περ. θ΄ της παρ. 1 του παρόντος, προϋπόθεση αποτελεί η κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής στον τομέα της Πληροφορικής σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α΄ του Π.Δ. 85/2022 (Α΄ 232) ή αρμοδίως αναγνωρισμένου πτυχίου της αλλοδαπής. Ενισχυτικά κριτήρια δύναται να είναι η πρότερη εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενα πληροφορικής, πιστοποιήσεις, σχολές κατάρτισης σε αντικείμενα της πληροφορικής επιστήμης, αποφοίτηση από βασικά σχολεία πληροφορικής των Ε.Δ κλπ»

  Προτείνεται η προσθήκη της παραγράφου 8, ως εξής :
  «Ο διαγωνισμός πλήρωσης θέσεων Αξκών (ΕΠ) του πρώην Σώματος Ερευνάς και Πληροφορικής του Σ.Ξ που προβλέπεται στο Π.Δ. 151/97, θα διακοπεί το επόμενο έτος από αυτό που θα αποφοιτήσουν οι πρώτοι Αξκοί Πληροφορικής από την ΣΣΑΣ»

  Άρθρο 50
  Μονάδες υπηρεσίας προσωπικού Κοινού Σώματος Πληροφορικής

  Προτείνεται η τροποποίηση ως εξής :
  Παράγραφος 1 : ως έχει το άρθρο
  Παράγραφος 2 :
  «Ως προς τα υπηρετούντα στελέχη πληροφορικής και των τριών Κλάδων (που θα στελεχώσουν άμεσα το κοινό σώμα ΠΛΗ) καθώς και αυτά της περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 49, οι μεταθέσεις τους θα διεξάγονται αποκλειστικά σε θέσεις πληροφορικής του Κλάδου από τον οποίον προέρχονται, μέχρις ότου αυτά τα στελέχη κριθούν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τον στρατιωτικό τους βίο.»

  Άρθρο 52
  Στολές – Βαθμοί – Έμβλημα – Ηθικές αμοιβές

  Προτείνεται η προσθήκη της παραγράφου 3, ως εξής :
  «Η οικονομική επιβάρυνση των στελεχών για την αλλαγή στολής θα είναι μηδενική και θα εξασφαλιστεί με χορήγηση του προβλεπόμενου υφάσματος και εφάπαξ χορήγηση ποσού ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 1500 ευρώ ανά στέλεχος, για την συρραφή ή αγορά στολών.»

  Άρθρο 58
  Τεχνητή νοημοσύνη και αναλυτική δεδομένων στις Ένοπλες Δυνάμεις

  Προτείνεται η κατάργηση του άρθρου και τροποποίηση του άρθρου 77 Εξουσιοδοτικές διατάξεις, ως εξής:

  Άρθρο 77
  Εξουσιοδοτικές διατάξεις

  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 8 :
  «Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και πρότασης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται τα τμήματα της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας με τις αρμοδιότητες του κάθε τμήματος και τα ειδικά σχολεία του Κοινού Σώματος Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο τόπος, το είδος και η διάρκεια της εκπαίδευσης, ο βαθμός των εκπαιδευομένων, οι εκπαιδευτές, τα στελέχη τα οποία αφορά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

 • 12 Μαΐου 2024, 21:59 | Π. Τσιγάρας

  Α) Στις μεταβατικές διατάξεις να προβλεφθεί η επιπλέον ενίσχυση των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) σε θέσεις μόνιμου Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) με ήδη υπηρετούντα μόνιμα μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης του υψηλά καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού και ενδυναμώνεται το δυναμικό των Α.Σ.Ε.Ι. που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με διδακτικό, επιστημονικό-ερευνητικό και διοικητικό έργο.

  Β) Επίσης, οι κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, κατέχουν θέση Ε.Π.Σ σε Α.Σ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3187/2003, μπορούν εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, να ζητήσουν την εξέλιξη τους σε θέση μέλους Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος

  Παρόμοια δυνατότητα για μέλη που υπηρετούσαν σε ΑΣΕΙ περιέχουν οι μεταβατικές διατάξεις που αναφέρονται στον νόμο 3187/2003 και στον νόμο με τον οποίο τα ΤΕΙ έγιναν ΑΕΙ.

 • 12 Μαΐου 2024, 15:42 | Βασίλης Τ

  Να προστεθεί διάταξη με την οποία καταργείτε η αναγκαστική εισφορά υπέρ ΝΙΜΤΣ 3% του μερίσματος από τους εν αποστρατεία αξιωματικούς της ΠΑ.
  Οι αεροπόροι εχουμε το δικό μας νοσοκομείο και δεν εχουμε ανάγκη το νοσοκομείο του ΜΤΣ.

 • 12 Μαΐου 2024, 15:31 | Δημήτρης

  Όπως γνωρίζετε, με το Ν.4472/2017, υπήχθησαν στο Γ’ μισθολογικό Κλιμάκιο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με προέλευση τον Θεσμό ΕΠΥ (εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης, μετά την παρέλευση πενταετίας ονομάζονται ΕΜΘ).
  Χαρακτηριστικό των στελεχών αυτών αποτέλεσε, προφανώς, η κατά το χρόνο εκείνο περιορισμένη δυνατότητα βαθμολογικής τους εξέλιξης, η οποία έφθανε μέχρι του βαθμού του Ανθυπασπιστή.
  Ωστόσο, με το Ν.4605/2019, δόθηκε στους προερχόμενους από ΕΜΘ Υπαξιωματικούς η δυνατότητα προαγωγής τους σε Αξιωματικούς.
  Η σαφής αυτή νομοθετική διαφοροποίηση στην εξέλιξη δεν αποτυπώθηκε ωστόσο και στην μισθολογική τους αντιμετώπιση. Τα στελέχη αυτά παραμένουν στο Γ’ Κλιμάκιο του νέου μισθολογίου (Ν.4472/2017).

  Η αρχική τοποθέτηση των ΕΜΘ στο Γ’
  μισθολογικό κλιμάκιο είναι άδικη καθώς είχαν μονιμοποιηθεί από το 2011, δηλαδή επί της ουσίας ήταν μονιμοποιημένοι εθελοντές και θα έπρεπε να εισέλθουν στην Β μισθολογική κλίμακα όπως οι μονιμοποιημένες Εθελόντριες.
  Άλλες παρόμοιες κατηγορίες προσωπικού, μη προερχόμενες και αυτές από παραγωγικές αμείβονται με αποδοχές της Β’ αλλά και Α΄Κατηγορίας. Οι μισθολογικές απώλειες που υφίστανται οι ΕΜΘ από την άνιση αυτή μεταχείριση είναι αρκετά σημαντικές.
  Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει οποιαδήποτε π
  αρέμβαση της Πολιτείας που να αποκαθιστά την αξιοσημείωτη αυτή αδικία.

  Και ένα δεύτερο εξίσου σημαντικότατο ερώτημα για τον θεσμό των ΕΜΘ,

  Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3883/2010, καταληκτικός βαθμός για τους υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ που είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ είναι ο βαθμός του Συνταγματάρχη. Για τους υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ που δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ο καταληκτικός βαθμός είναι αυτός του αντισυνταγματάρχη σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. Έτσι για την αποκατάσταση άλλης μιας αδικίας εις βάρος των ΕΜΘ ζητούμε να αποδίδεται ένας παραπάνω καταληκτικός βαθμός στους πτυχιούχους ΑΕΙ ΕΜΘ από αυτόν που προβλέπεται στον ν.4609/2019, όπως ανάλογα δηλαδή συμβαίνει για τους πτυχιουχους συναδέλφους τους υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ..

 • 12 Μαΐου 2024, 02:36 | Ευθυμία Μ.

  Από όλες τις προελεύσεις Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων μόνο οι προερχόμενοι από αποφοίτους ΑΣΣΥ δεν λαμβάνουν 2-3 βαθμούς, για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα να καθηλώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά ενώ Εθελοντές που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή τους ξεπερνούν βαθμολογικά με συνέπεια να αλλάζει και η Ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Ταγματάρχη οι Υπηρεσίας Γραφείου και το βαθμό του Λοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, όπως οι αντίστοιχοί τους.

  Κατά τη συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή του Νόμου 5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25/09-02-2023) διατυπώθηκε ρητά η ανάγκη αποκατάστασης του σταδιοδρομικού καθεστώτος των απόφοιτων ΑΣΣΥ, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, μέσα από επικείμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων αναμένουν την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ για να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν είναι προς όφελος της Υπηρεσίας αυτή η στοχευόμενη διάκριση.

 • 12 Μαΐου 2024, 02:48 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ

  1. Στις κατηγορίες των Ειδικών Καταστάσεων μεταφέρονται οι Αξιωματικοί και οι Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι χωρίς υπαιτιότητά τους τραυματίζονται ή υφίστανται πάθηση είτε την περίοδο της Ειρήνης είτε σε περίοδο Πολέμου και κρίνονται από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές ως Ικανοί για την εκτέλεση Υπηρεσίας Γραφείου και δεν δύνανται να ασκήσουν Διοίκηση ούτε Διεύθυνση Επιτελείου.
  2. Από όλες τις προελεύσεις Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων μόνο οι προερχόμενοι από αποφοίτους ΑΣΣΥ δεν λαμβάνουν 2-3 βαθμούς, για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα να καθηλώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά ενώ Εθελοντές που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή τους ξεπερνούν βαθμολογικά 2-3 βαθμούς με συνέπεια να αλλάζει και η Ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι σύμφωνα με το Νόμο 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ και έχουν υπαχθεί στην ειδική κατάσταση μετά τη δημοσίευση του υπόψη νόμου ήτοι την 24-09-2010 έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Ταγματάρχη οι Υπηρεσίας Γραφείου και τον αποστρατευτικό βαθμό του Λοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, όπως οι αντίστοιχοί τους.
  3. Πρόκειται για μία στοχοποιημένη μεροληπτική διάκριση η οποία συντελέστηκε υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης της περιόδου των μνημονίων, με την περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 του Νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167/24-09-2010), παρότι εισήλθαν στις Στρατιωτικές Σχολές με το σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων οι καταταγέντες έτους 1992 (Τάξη 1994) και εντεύθεν και παρότι η φοίτηση είναι τριετής για τους καταταγέντες από το έτος 2015 (Τάξη 2018) και εντεύθεν.
  4. Είναι θετικό ότι δεν υπάρχει καμία δυσμένεια στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων των παρακάτω κατηγοριών αλλά Εθελοντές, που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή, ξεπερνούν βαθμολογικά τους απόφοιτους ΑΣΣΥ:
  α. Οι Μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/1977 της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Σμηνάρχου (Συνταγματάρχη).
  β. Οι Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του Ν.445/1974 και οι Μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/1977 έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.
  γ. Οι Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) του Ν.1848/1989 και του Ν.1513/1985 έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Λοχαγού.
  5. Οι Απόφοιτοι ΑΣΕΙ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Υποστρατήγου οι Υπηρεσίας Γραφείου και του Ταξιάρχου οι Ελαφράς Υπηρεσίας. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για προαγωγή τους στους βαθμούς του Στρατηγού και του Αντιστράτηγου προφανώς γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτούς τους βαθμούς διότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΝΔ 1400/1973 δεν δύνανται να ασκήσουν Διοίκηση ούτε Διεύθυνση Επιτελείου. Την παρούσα χρονική περίοδο υπηρετούν εν΄ ενεργεία Υποστράτηγοι Ελαφράς Υπηρεσίας και Ταξίαρχοι Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας.
  6. Πολύ σωστά δεν υπάρχει καμία δυσμένεια στους προερχόμενους από τους Μονίμους εξ Εφέδρων, τους Εφέδρους εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή, τους Κατατασσόμενους με διαγωνισμό και τους Ανθυπασπιστές μεταταγέντες στο Σώμα των Μόνιμων Υπαξιωματικών ως Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), κατέχοντες πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τον ίδιο αποστρατευτικό βαθμό με τους αντιστοίχους τους.
  7. Επίσης πολύ σωστά δεν υπάρχει καμία δυσμένεια βαθμολογικά στα αντίστοιχα Στελέχη των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού) και στους αντίστοιχους Μόνιμους Υπάλληλους του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
  8. Συνεπώς οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ είναι η μοναδική κατηγορία προσωπικού που έχει υποστεί βαθμολογική και μισθολογική καθήλωση, αφού δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα.
  9. Αφού καθηλώνονται βαθμολογικά τίθενται κατώτεροι Ιεραρχικά κατά βαθμό, έναντι κατωτέρων τους που προάγονται και αλλάζει η Ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης αφού λαμβάνουν μικρότερο βαθμό λαμβάνουν και λιγότερο μισθό, επειδή τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του βαθμού τους και όταν αποστρατευθούν λαμβάνουν λιγότερες συντάξιμες αποδοχές, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα τους.
  10. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ αναμένουν να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν είναι προς όφελος της Υπηρεσίας αυτή η στοχευόμενη διάκριση.
  11. Δεν είναι δίκαιη, νόμιμη, ηθική και αιτιολογημένη η παρούσα μεροληπτική αντιμετώπιση και «ιδιότυπη τιμωρία για λόγους υγείας» που φαίνεται ότι καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συναφώς προτείνονται:
  α. Οι υποπαράγραφοι β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 (Α΄ 219/06-09-1996) καταργούνται:
  «Άρθρο 3 – Βαθμοί και εξέλιξη αξιωματικών
  10. Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι του οποίου μπορούν να εξελιχθούν οι αξιωματικοί των Ειδικών καταστάσεων και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι:
  α. Ταξιάρχου ή Αρχιπλοιάρχου
  Οι αξιωματικοί:
  (1) Υπηρεσίας Γραφείου.
  (2) Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους.
  β. Οι υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 (Α΄ 167/24-09-2010) τροποποιούνται ως εξής:
  «Άρθρο 23 – Καταληκτικοί βαθμοί
  Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών είναι οι εξής:
  ε. Για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ:
  (4) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
  (5) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ».
  γ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010 (Α΄ 167/24-09-2010) τροποποιείται ως εξής:
  «5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2020».

 • 12 Μαΐου 2024, 02:59 | Ελισάβετ Μ.

  Από όλες τις προελεύσεις Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων μόνο οι προερχόμενοι από αποφοίτους ΑΣΣΥ δεν λαμβάνουν 2-3 βαθμούς, για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα να καθηλώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά ενώ Εθελοντές που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή τους ξεπερνούν βαθμολογικά με συνέπεια να αλλάζει και η Ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Ταγματάρχη οι Υπηρεσίας Γραφείου και το βαθμό του Λοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, όπως οι αντίστοιχοί τους.

  Κατά τη συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή του Νόμου 5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25/09-02-2023) διατυπώθηκε ρητά η ανάγκη αποκατάστασης του σταδιοδρομικού καθεστώτος των απόφοιτων ΑΣΣΥ, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, μέσα από επικείμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων αναμένουν την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ για να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν είναι προς όφελος της Υπηρεσίας αυτή η στοχευόμενη διάκριση.

 • 12 Μαΐου 2024, 02:21 | Ελισάβετ Μητσ.

  Από όλες τις προελεύσεις Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων μόνο οι προερχόμενοι από αποφοίτους ΑΣΣΥ δεν λαμβάνουν 2-3 βαθμούς, για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα να καθηλώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά ενώ Εθελοντές που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή τους ξεπερνούν βαθμολογικά με συνέπεια να αλλάζει και η Ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Ταγματάρχη οι Υπηρεσίας Γραφείου και το βαθμό του Λοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, όπως οι αντίστοιχοί τους.

  Κατά τη συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή του Νόμου 5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25/09-02-2023) διατυπώθηκε ρητά η ανάγκη αποκατάστασης του σταδιοδρομικού καθεστώτος των απόφοιτων ΑΣΣΥ, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, μέσα από επικείμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων αναμένουν την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ για να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν είναι προς όφελος της Υπηρεσίας αυτή η στοχευόμενη διάκριση.

 • 12 Μαΐου 2024, 02:42 | Μ. Λαμπρινή

  1. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, με φοίτηση 2-3 έτη σε στρατιωτική Σχολή, έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Λοχαγού – Υπολοχαγού, ήτοι βαθμούς κατά πολύ κατώτερους του βαθμού του Συνταγματάρχη που είναι ο καταληκτικός βαθμός για τους άλλους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  2. Είναι θετικό ότι δεν υπάρχει καμία δυσμένεια στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων των παρακάτω κατηγοριών αλλά Εθελοντές, που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή, ξεπερνούν βαθμολογικά τους απόφοιτους ΑΣΣΥ:
  α. Οι Μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/1977 της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Σμηνάρχου (Συνταγματάρχη).
  β. Οι Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του Ν.445/1974 και οι Μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/1977 έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.
  γ. Οι Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) του Ν.1848/1989 και του Ν.1513/1985 έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Λοχαγού.
  3. Οι Απόφοιτοι ΑΣΕΙ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Υποστρατήγου οι Υπηρεσίας Γραφείου και του Ταξιάρχου οι Ελαφράς Υπηρεσίας. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για προαγωγή τους στους βαθμούς του Στρατηγού και του Αντιστράτηγου προφανώς γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτούς τους βαθμούς διότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΝΔ 1400/1973 δεν δύνανται να ασκήσουν Διοίκηση ούτε Διεύθυνση Επιτελείου. Την παρούσα χρονική περίοδο υπηρετούν εν΄ ενεργεία Υποστράτηγοι Ελαφράς Υπηρεσίας και Ταξίαρχοι Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας.
  4. Αναμένουμε την Αποκατάσταση της Βαθμολογικής Εξέλιξης μας προκειμένου να σταματήσουμε να «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό και αργότερα όταν αποστρατευτούμε με λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα μας.

 • 12 Μαΐου 2024, 02:08 | Μαρίνα Ε.

  Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της διάκρισης για λόγους υγείας που υφίστανται οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων εξ΄ ΑΣΣΥ έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών Στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα γενικότερα με αποτέλεσμα να «τιμωρούνται» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό και αργότερα όταν αποστρατευθούν με λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα τους.
  Οι Διοικητικές βαθμολογικές – μισθολογικές διακρίσεις, αποτελούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο και προστατεύονται από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Οικονομική Περιοδική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ενώ πρόσφατα με το Ν.4780/2021 συγκροτήθηκε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ αναμένουν να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν είναι προς όφελος της Υπηρεσίας αυτή η στοχευόμενη διάκριση.
  Προτείνω την αποκατάσταση της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων εξ ΑΣΣΥ, προκειμένου να έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό που ορίζεται για τους αντιστοίχους τους στην ενεργό υπηρεσία και όχι να υπολείπονται 2-3 βαθμούς για λόγους υγείας.

 • 12 Μαΐου 2024, 02:13 | Γεωργία Τσ.

  Από όλες τις προελεύσεις Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων μόνο οι προερχόμενοι από αποφοίτους ΑΣΣΥ δεν λαμβάνουν 2-3 βαθμούς, για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα να καθηλώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά ενώ Εθελοντές που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή τους ξεπερνούν βαθμολογικά με συνέπεια να αλλάζει και η Ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Ταγματάρχη οι Υπηρεσίας Γραφείου και το βαθμό του Λοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, όπως οι αντίστοιχοί τους.

  Κατά τη συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή του Νόμου 5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25/09-02-2023) διατυπώθηκε ρητά η ανάγκη αποκατάστασης του σταδιοδρομικού καθεστώτος των απόφοιτων ΑΣΣΥ, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, μέσα από επικείμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων αναμένουν την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ για να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν είναι προς όφελος της Υπηρεσίας αυτή η στοχευόμενη διάκριση.

 • 12 Μαΐου 2024, 02:44 | Στυλιανός Π.

  Από όλες τις προελεύσεις Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων μόνο οι προερχόμενοι από αποφοίτους ΑΣΣΥ δεν λαμβάνουν 2-3 βαθμούς, για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα να καθηλώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά ενώ Εθελοντές που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή τους ξεπερνούν βαθμολογικά με συνέπεια να αλλάζει και η Ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Ταγματάρχη οι Υπηρεσίας Γραφείου και το βαθμό του Λοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, όπως οι αντίστοιχοί τους.

  Κατά τη συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή του Νόμου 5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25/09-02-2023) διατυπώθηκε ρητά η ανάγκη αποκατάστασης του σταδιοδρομικού καθεστώτος των απόφοιτων ΑΣΣΥ, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, μέσα από επικείμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων αναμένουν την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ για να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν είναι προς όφελος της Υπηρεσίας αυτή η στοχευόμενη διάκριση.

 • 12 Μαΐου 2024, 02:02 | Εμμανουήλ Δρ.

  Ένα θέμα το οποίο πρέπει να επιλυθεί από το παρόν σχέδιο Νόμου είναι η «Βαθμολογική και Μισθολογική Αποκατάσταση των Αξκών Ειδικών Καταστάσεων».
  Είναι αδιανόητο να έχουμε Αξκούς διαφορετικών ταχυτήτων, αυτών που νόσησαν πριν την 24/09/2010 που δημοσιεύτηκε ο Ν.3883/2010 και αυτών που νόσησαν μετά. Είναι άνισο και αντισυνταγματικό απόφοιτοι της ίδιας προελεύσεως και τάξεως ή νεότεροι να έχουν τον καταληκτικό βαθμό γιατί «είχαν την τύχη να νοσήσουν μέχρι στις 23/09/2010» και κάποιοι που είχαν την ατυχία να νοσήσουν από 24/09/2010 και μετά, να μην τους απονέμονται έως τέσσερις βαθμοί, με αποτέλεσμα να «τιμωρούνται» διότι θα έχουν λιγότερο μισθό και αργότερα όταν αποστρατευθούν θα έχουν λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφαπάξ και ΒΟΕΑ.
  Η αρρώστια δεν έχει ημερομηνία, μην διαχωρίζετε του Αξκούς έτσι, την ίδια πατρίδα υπηρετούν.
  Προτείνω την αποκατάσταση της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων εξ ΑΣΣΥ, προκειμένου να έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό που ορίζεται για τους αντιστοίχους τους στην ενεργό υπηρεσία και όχι να υπολείπονται 2-3 βαθμούς για λόγους υγείας.

 • 12 Μαΐου 2024, 02:11 | Κ. Θεόδωρος

  Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν άρθρο μία ακόμη αποκατάσταση που αφορά την «Βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων», η οποία έχει υποβληθεί τεκμηριωμένα και εμπεριστατωμένα με επιχειρήματα από την ΠΟΜΕΝΣ,
  Από όλες τις προελεύσεις Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων μόνο οι προερχόμενοι από αποφοίτους ΑΣΣΥ δεν λαμβάνουν 2-3 βαθμούς, για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα να καθηλώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά ενώ Εθελοντές που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή τους ξεπερνούν βαθμολογικά 2-3 βαθμούς με συνέπεια να αλλάζει και η Ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι σύμφωνα με το Νόμο 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ και έχουν υπαχθεί στην ειδική κατάσταση μετά τη δημοσίευση του υπόψη νόμου ήτοι την 24-09-2010 έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Ταγματάρχη οι Υπηρεσίας Γραφείου και τον αποστρατευτικό βαθμό του Λοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, όπως οι αντίστοιχοί τους.
  Συναφώς προτείνονται τα παρακάτω:
  α. Οι υποπαράγραφοι β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 (Α΄ 219/06-09-1996) καταργούνται:
  «Άρθρο 3 – Βαθμοί και εξέλιξη αξιωματικών
  10. Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι του οποίου μπορούν να εξελιχθούν οι αξιωματικοί των Ειδικών καταστάσεων και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι:
  α. Ταξιάρχου ή Αρχιπλοιάρχου
  Οι αξιωματικοί:
  (1) Υπηρεσίας Γραφείου.
  (2) Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους.
  β. Οι υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 (Α΄ 167/24-09-2010) τροποποιούνται ως εξής:
  «Άρθρο 23 – Καταληκτικοί βαθμοί
  Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών είναι οι εξής:
  ε. Για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ:
  (4) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
  (5) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ».
  γ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010 (Α΄ 167/24-09-2010) τροποποιείται ως εξής:
  «5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2020».

 • 12 Μαΐου 2024, 02:51 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ.

  Από όλες τις προελεύσεις Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων μόνο οι προερχόμενοι από αποφοίτους ΑΣΣΥ δεν λαμβάνουν 2-3 βαθμούς, για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα να καθηλώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά ενώ Εθελοντές που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή τους ξεπερνούν βαθμολογικά με συνέπεια να αλλάζει και η Ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Ταγματάρχη οι Υπηρεσίας Γραφείου και το βαθμό του Λοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, όπως οι αντίστοιχοί τους.

  Κατά τη συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή του Νόμου 5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25/09-02-2023) διατυπώθηκε ρητά η ανάγκη αποκατάστασης του σταδιοδρομικού καθεστώτος των απόφοιτων ΑΣΣΥ, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, μέσα από επικείμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων αναμένουν την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ για να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν είναι προς όφελος της Υπηρεσίας αυτή η στοχευόμενη διάκριση.

 • 12 Μαΐου 2024, 02:06 | Φωτεινή Τ.

  Από όλες τις προελεύσεις Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων μόνο οι προερχόμενοι από αποφοίτους ΑΣΣΥ δεν λαμβάνουν 2-3 βαθμούς, για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα να καθηλώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά ενώ Εθελοντές που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή τους ξεπερνούν βαθμολογικά με συνέπεια να αλλάζει και η Ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Ταγματάρχη οι Υπηρεσίας Γραφείου και το βαθμό του Λοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, όπως οι αντίστοιχοί τους.

  Κατά τη συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή του Νόμου 5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25/09-02-2023) διατυπώθηκε ρητά η ανάγκη αποκατάστασης του σταδιοδρομικού καθεστώτος των απόφοιτων ΑΣΣΥ, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, μέσα από επικείμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων αναμένουν την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ για να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν είναι προς όφελος της Υπηρεσίας αυτή η στοχευόμενη διάκριση.

 • 12 Μαΐου 2024, 02:19 | Παναγιώτης Βρ.

  Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της διάκρισης για λόγους υγείας που υφίστανται οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων εξ΄ ΑΣΣΥ έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών Στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα γενικότερα με αποτέλεσμα να «τιμωρούνται» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό και αργότερα όταν αποστρατευθούν με λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα τους.
  Οι Διοικητικές βαθμολογικές – μισθολογικές διακρίσεις, αποτελούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο και προστατεύονται από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Οικονομική Περιοδική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ενώ πρόσφατα με το Ν.4780/2021 συγκροτήθηκε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ αναμένουν να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν είναι προς όφελος της Υπηρεσίας αυτή η στοχευόμενη διάκριση.
  Προτείνω την αποκατάσταση της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων εξ ΑΣΣΥ, προκειμένου να έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό που ορίζεται για τους αντιστοίχους τους στην ενεργό υπηρεσία και όχι να υπολείπονται 2-3 βαθμούς για λόγους υγείας.

 • 12 Μαΐου 2024, 02:37 | Αγγελική Καρ.

  1. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, με φοίτηση 2-3 έτη σε στρατιωτική Σχολή, έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Λοχαγού – Υπολοχαγού, ήτοι βαθμούς κατά πολύ κατώτερους του βαθμού του Συνταγματάρχη που είναι ο καταληκτικός βαθμός για τους άλλους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  2. Είναι θετικό ότι δεν υπάρχει καμία δυσμένεια στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων των παρακάτω κατηγοριών αλλά Εθελοντές, που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή, ξεπερνούν βαθμολογικά τους απόφοιτους ΑΣΣΥ:
  α. Οι Μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/1977 της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Σμηνάρχου (Συνταγματάρχη).
  β. Οι Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του Ν.445/1974 και οι Μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/1977 έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.
  γ. Οι Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) του Ν.1848/1989 και του Ν.1513/1985 έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Λοχαγού.
  3. Οι Απόφοιτοι ΑΣΕΙ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Υποστρατήγου οι Υπηρεσίας Γραφείου και του Ταξιάρχου οι Ελαφράς Υπηρεσίας. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για προαγωγή τους στους βαθμούς του Στρατηγού και του Αντιστράτηγου προφανώς γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτούς τους βαθμούς διότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΝΔ 1400/1973 δεν δύνανται να ασκήσουν Διοίκηση ούτε Διεύθυνση Επιτελείου. Την παρούσα χρονική περίοδο υπηρετούν εν΄ ενεργεία Υποστράτηγοι Ελαφράς Υπηρεσίας και Ταξίαρχοι Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας.
  4. Αναμένουμε την Αποκατάσταση της Βαθμολογικής Εξέλιξης μας προκειμένου να σταματήσουμε να «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό και αργότερα όταν αποστρατευτούμε με λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα μας.

 • 12 Μαΐου 2024, 02:51 | Αναστασία Γ.

  Από όλες τις προελεύσεις Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων μόνο οι προερχόμενοι από αποφοίτους ΑΣΣΥ δεν λαμβάνουν 2-3 βαθμούς, για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα να καθηλώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά ενώ Εθελοντές που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή τους ξεπερνούν βαθμολογικά με συνέπεια να αλλάζει και η Ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Ταγματάρχη οι Υπηρεσίας Γραφείου και το βαθμό του Λοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, όπως οι αντίστοιχοί τους.

  Κατά τη συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή του Νόμου 5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25/09-02-2023) διατυπώθηκε ρητά η ανάγκη αποκατάστασης του σταδιοδρομικού καθεστώτος των απόφοιτων ΑΣΣΥ, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, μέσα από επικείμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων αναμένουν την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ για να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν είναι προς όφελος της Υπηρεσίας αυτή η στοχευόμενη διάκριση.

 • 12 Μαΐου 2024, 02:58 | Ιωάννη Δερ.

  Από όλες τις προελεύσεις Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων μόνο οι προερχόμενοι από αποφοίτους ΑΣΣΥ δεν λαμβάνουν 2-3 βαθμούς, για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα να καθηλώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά ενώ Εθελοντές που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή τους ξεπερνούν βαθμολογικά με συνέπεια να αλλάζει και η Ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Ταγματάρχη οι Υπηρεσίας Γραφείου και το βαθμό του Λοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, όπως οι αντίστοιχοί τους.

  Κατά τη συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή του Νόμου 5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25/09-02-2023) διατυπώθηκε ρητά η ανάγκη αποκατάστασης του σταδιοδρομικού καθεστώτος των απόφοιτων ΑΣΣΥ, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, μέσα από επικείμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων αναμένουν την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ για να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν είναι προς όφελος της Υπηρεσίας αυτή η στοχευόμενη διάκριση.

 • 12 Μαΐου 2024, 02:16 | Βασιλικη

  1. Οι απόφοιτοι ΑΣΕΙ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, με φοίτηση 4-6 έτη σε στρατιωτική Σχολή, έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Συνταγματάρχη οι Ελαφράς Υπηρεσίας και Ταξιάρχου οι Υπηρεσίας Γραφείου. Δεν λαμβάνουν τον βαθμό του Υποστρατήγου επειδή δεν δύνανται να ασκήσουν Διοίκηση. Διαφαίνεται ότι δύνανται όλοι οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων να λαμβάνουν το βαθμό του Ταξιάρχου.
  2. Οι Μονιμοποιηθέντες – Μονιμοποιηθείσες Εθελοντές – Εθελόντριες του Ν.Δ.445/1974 και του Ν.705/1977 Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Γραφείου χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Συνταγματάρχη – Αντισυνταγματάρχη, ήτοι ίδιους βαθμούς με τους αντιστοίχους τους. Έχουν ξεπεράσει επιδεικτικά κατά 4 βαθμούς τους απόφοιτους ΑΣΣΥ. Ως καταληκτικός βαθμός προβλέπονταν αρχικά ο βαθμός του Αρχιλοχία και με τροποποιήσεις των Νόμων έλαβαν 7 βαθμούς επιπλέον.
  3. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, με φοίτηση 2-3 έτη σε στρατιωτική Σχολή, έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Υπολοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας και Λοχαγού οι Υπηρεσίας Γραφείου , ήτοι βαθμούς κατά πολύ κατώτερους του βαθμού του Συνταγματάρχη που είναι ο καταληκτικός βαθμός για τους αντίστοιχους απόφοιτους ΑΣΣΥ. Έχουν χάσει 2-3 βαθμούς απαξιωτικά, επιδεικτικά και «στοχοποιημένα».
  4.Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του Ν.1848/1989, Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Γραφείου, ,χωρίς φοίτηση σε στρατιωτική Σχολή, έχουν ως καταληκτικούς βαθμούς του Λοχαγού – Υπολοχαγού ήτοι ίδιους βαθμούς με τους αντιστοίχους τους ΕΜΘ. Έχουν εξομοιωθεί με τους απόφοιτους ΑΣΣΥ. Ως καταληκτικός βαθμός προβλέπονταν αρχικά ο βαθμός του Ανθυπασπιστή και με τροποποιήσεις των Νόμων έλαβαν 3 βαθμούς επιπλέον. Με το άρθρο 47 του πρόσφατου Σχεδίου Νόμου τους απονέμεται ο βαθμός του Λοχαγού.
  5. Αιτούμαστε να αρθεί η «στοχοποιημένη» μεταχείριση μας για λόγους υγείας, προκειμένου να σταματήσουμε να «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό και αργότερα όταν αποστρατευτούμε με λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα μας.

 • 12 Μαΐου 2024, 02:39 | Γιώργος Καρ.

  1. Στις κατηγορίες των Ειδικών Καταστάσεων μεταφέρονται οι Αξιωματικοί και οι Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι χωρίς υπαιτιότητά τους τραυματίζονται ή υφίστανται πάθηση είτε την περίοδο της Ειρήνης είτε σε περίοδο Πολέμου και κρίνονται από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές ως Ικανοί για την εκτέλεση Υπηρεσίας Γραφείου και δεν δύνανται να ασκήσουν Διοίκηση ούτε Διεύθυνση Επιτελείου.
  2. Από όλες τις προελεύσεις Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων μόνο οι προερχόμενοι από αποφοίτους ΑΣΣΥ δεν λαμβάνουν 2-3 βαθμούς, για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα να καθηλώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά ενώ Εθελοντές που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή τους ξεπερνούν βαθμολογικά 2-3 βαθμούς με συνέπεια να αλλάζει και η Ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι σύμφωνα με το Νόμο 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ και έχουν υπαχθεί στην ειδική κατάσταση μετά τη δημοσίευση του υπόψη νόμου ήτοι την 24-09-2010 έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Ταγματάρχη οι Υπηρεσίας Γραφείου και τον αποστρατευτικό βαθμό του Λοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, όπως οι αντίστοιχοί τους.
  3. Πρόκειται για μία στοχοποιημένη μεροληπτική διάκριση η οποία συντελέστηκε υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης της περιόδου των μνημονίων, με την περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 του Νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167/24-09-2010), παρότι εισήλθαν στις Στρατιωτικές Σχολές με το σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων οι καταταγέντες έτους 1992 (Τάξη 1994) και εντεύθεν και παρότι η φοίτηση είναι τριετής για τους καταταγέντες από το έτος 2015 (Τάξη 2018) και εντεύθεν.
  4. Είναι θετικό ότι δεν υπάρχει καμία δυσμένεια στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων των παρακάτω κατηγοριών αλλά Εθελοντές, που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή, ξεπερνούν βαθμολογικά τους απόφοιτους ΑΣΣΥ:
  α. Οι Μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/1977 της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Σμηνάρχου (Συνταγματάρχη).
  β. Οι Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του Ν.445/1974 και οι Μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/1977 έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.
  γ. Οι Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) του Ν.1848/1989 και του Ν.1513/1985 έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Λοχαγού.
  5. Οι Απόφοιτοι ΑΣΕΙ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Υποστρατήγου οι Υπηρεσίας Γραφείου και του Ταξιάρχου οι Ελαφράς Υπηρεσίας. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για προαγωγή τους στους βαθμούς του Στρατηγού και του Αντιστράτηγου προφανώς γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτούς τους βαθμούς διότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΝΔ 1400/1973 δεν δύνανται να ασκήσουν Διοίκηση ούτε Διεύθυνση Επιτελείου. Την παρούσα χρονική περίοδο υπηρετούν εν΄ ενεργεία Υποστράτηγοι Ελαφράς Υπηρεσίας και Ταξίαρχοι Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας.
  6. Πολύ σωστά δεν υπάρχει καμία δυσμένεια στους προερχόμενους από τους Μονίμους εξ Εφέδρων, τους Εφέδρους εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή, τους Κατατασσόμενους με διαγωνισμό και τους Ανθυπασπιστές μεταταγέντες στο Σώμα των Μόνιμων Υπαξιωματικών ως Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), κατέχοντες πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τον ίδιο αποστρατευτικό βαθμό με τους αντιστοίχους τους.
  7. Επίσης πολύ σωστά δεν υπάρχει καμία δυσμένεια βαθμολογικά στα αντίστοιχα Στελέχη των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού) και στους αντίστοιχους Μόνιμους Υπάλληλους του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
  8. Συνεπώς οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ είναι η μοναδική κατηγορία προσωπικού που έχει υποστεί βαθμολογική και μισθολογική καθήλωση, αφού δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα.
  9. Αφού καθηλώνονται βαθμολογικά τίθενται κατώτεροι Ιεραρχικά κατά βαθμό, έναντι κατωτέρων τους που προάγονται και αλλάζει η Ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης αφού λαμβάνουν μικρότερο βαθμό λαμβάνουν και λιγότερο μισθό, επειδή τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του βαθμού τους και όταν αποστρατευθούν λαμβάνουν λιγότερες συντάξιμες αποδοχές, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα τους.
  10. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ αναμένουν να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν είναι προς όφελος της Υπηρεσίας αυτή η στοχευόμενη διάκριση.
  11. Δεν είναι δίκαιη, νόμιμη, ηθική και αιτιολογημένη η παρούσα μεροληπτική αντιμετώπιση και «ιδιότυπη τιμωρία για λόγους υγείας» που φαίνεται ότι καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συναφώς προτείνονται:
  α. Οι υποπαράγραφοι β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 (Α΄ 219/06-09-1996) καταργούνται:
  «Άρθρο 3 – Βαθμοί και εξέλιξη αξιωματικών
  10. Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι του οποίου μπορούν να εξελιχθούν οι αξιωματικοί των Ειδικών καταστάσεων και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι:
  α. Ταξιάρχου ή Αρχιπλοιάρχου
  Οι αξιωματικοί:
  (1) Υπηρεσίας Γραφείου.
  (2) Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους.
  β. Οι υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 (Α΄ 167/24-09-2010) τροποποιούνται ως εξής:
  «Άρθρο 23 – Καταληκτικοί βαθμοί
  Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών είναι οι εξής:
  ε. Για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ:
  (4) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
  (5) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ».
  γ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010 (Α΄ 167/24-09-2010) τροποποιείται ως εξής:
  «5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2020».

 • 12 Μαΐου 2024, 02:55 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚ.

  Από όλες τις προελεύσεις Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων μόνο οι προερχόμενοι από αποφοίτους ΑΣΣΥ δεν λαμβάνουν 2-3 βαθμούς, για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα να καθηλώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά ενώ Εθελοντές που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή τους ξεπερνούν βαθμολογικά με συνέπεια να αλλάζει και η Ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Ταγματάρχη οι Υπηρεσίας Γραφείου και το βαθμό του Λοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, όπως οι αντίστοιχοί τους.

  Κατά τη συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή του Νόμου 5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25/09-02-2023) διατυπώθηκε ρητά η ανάγκη αποκατάστασης του σταδιοδρομικού καθεστώτος των απόφοιτων ΑΣΣΥ, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, μέσα από επικείμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων αναμένουν την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ για να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν είναι προς όφελος της Υπηρεσίας αυτή η στοχευόμενη διάκριση.

 • 11 Μαΐου 2024, 17:31 | NikosNik

  Καλησπέρα σας,υπαρχουν ειδικότητες ΕΜΘ-ΕΠΟΠ όπου στην προκήρυξη υπήρχε προαπαιτουμενο-ελαχιστο τυπικό προσόν πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τεχνολογικού η πανεπιστημιακού τομέα..δυστυχώς τα στελέχη που κατέχουν αυτές τις ειδικότητες έχουν εξομοιωθεί βαθμολογικά και έχουν την ίδια σταδιοδρομικη εξέλιξη με στελέχη που κατέχουν ειδικότητες λυκείου..παρακαλώ διορθώσετε αυτή τη μεγάλη αδικία και βελτιώστε το βαθμολογικο και τη σταδιοδρομια για τα στελέχη ΕΜΘ-ΕΠΟΠ που κατέχουν ειδικότητες Τριτοβαθμιας Εκπαίδευσης,ευχαριστώ.

 • Όπως προκύπτει κι από τα σχόλια στη διαβούλευση για άλλη μια φορά δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις που δίνονται κατά καιρούς από το Υπουργείο, αλλά κι από πολιτικά γραφεία στελεχών της Κυβέρνησης για μελλοντική τακτοποίηση των ζητημάτων των αποφοίτων ΑΣΣΥ. Έτσι στο σχέδιο νόμου παρά τις υποσχέσεις:
  Α) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την επίλυση της αδικίας στο βαθμολογικό -συνταξιοδοτικό των σειρών ΑΣΣΥ 94, 95 (τάξεων 1996, 1997) και εντεύθεν με την ένταξή τους στον 2439/96 όπως έγινε με τις προηγούμενες σειρές στο ν.5018/2023.
  Το συντονιστικό συμβούλιο αποφοίτων ΑΣΣΥ στην διαβούλευση του σχεδίου νόμου 5018/23 είχε ζητήσει την οριστική και ενιαία διευθέτηση της βαθμολογικής εξέλιξης όλων των αποφοίτων ΑΣΣΥ προς αποφυγή της εσωστρέφειας και των συνεχιζόμενων διεκδικήσεων που κρατούν σε ομηρία χιλιάδες αποφοίτους ΑΣΣΥ για ψηφοθηρικούς και μόνο λόγους.
  Συνεχίζουμε να ζητάμε την οριστική ενιαία επίλυση της βαθμολογικής εξέλιξης των αποφοίτων ΑΣΣΥ που να είναι αντάξια του μορφωτικού τους επιπέδου με την επαναφορά του καταληκτικού βαθμού του Συνταγματάρχη και αντίστοιχων όπως ίσχυε με τον ν. 2439/96 και την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ταξιάρχου σε όσους κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ, με ταυτόχρονη πρόβλεψη μισθολογικού κλιμακίου για τον βαθμό του Ταξιάρχου που δεν υφίσταται.
  Β) δεν επιλύεται το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξκων ειδικών καταστάσεων προερχόμενων εξ ΑΣΣΥ, που προκάλεσε ο 3883/2010.

  Αν καλοπροαίρετα ανατρέξει κάποιος στο άρθρο 23 του ν.3883/10 θα διαπιστώσει ότι για κανέναν άλλο θεσμό στρατιωτικών δεν ανακόπτεται η βαθμολογική εξέλιξη των Αξκων που έχουν ενταχθεί στις ειδικές κατηγορίες σε σχέση με τους υγιείς συναδέλφους τους, είτε αυτοί προέρχονται από τον θεσμό των ΑΣΕΙ, είτε από τον θεσμό μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977, είτε τον θεσμό των ΕΜΘ, είτε τον θεσμό των ΕΠΟΠ. Κατόπιν τούτου σας προτρέπουμε να εξαλείψετε την αδικία τροποποιώντας το άρθρο 23 του ν.3883/10 με διάταξη που θα φέρετε στο επικείμενο προς ψήφιση νομοσχέδιο δίνοντας την δυνατότητα ίδιας βαθμολογικής εξέλιξης και στους αποφοίτους ΑΣΣΥ που εντάχθηκαν στις Ειδικές Κατηγορίες μετά την έναρξη ισχύος του ν.3883/10. Με την μη διευθέτηση της άδικης ρύθμισης του ν. 3883/10 συνεχίζεται ο διαχωρισμός εντός του ίδιου θεσμού με την δημιουργία δύο κατηγοριών Αξκων που ενώ έχουν αποφοιτήσει από την ίδια σχολή και έχουν την ίδια πάθηση, έχουν διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη.

  Γ) δεν προβλέπεται η μισθολογική αναβάθμιση – εξίσωση των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ), σε σχέση με τους σπουδαστές των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας.
  Είναι λυπηρό τα ίδια θέματα να επανέρχονται διαρκώς στην συζήτηση προς επίλυση κι ενώ αναγνωρίζεται το δίκαιο των αιτημάτων των αποφοίτων ΑΣΣΥ, παραπέμπονται προς μελλοντική αποκατάσταση, αναγκάζοντας και τους φορείς εκπροσώπησής τους να επανέρχονται διαρκώς με την ίδια σχεδόν ατζέντα, αλλά και τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους να εκλιπαρούν σε πολιτικά γραφεία για τα αυτονόητα.

 • 11 Μαΐου 2024, 10:29 | Ξένια

  Κε Yπουργέ,

  Σας μεταφέρω το αίσθημα αδικίας και απογοήτευσης του στρατιωτικού προσωπικού, το οποίο υπηρέτησε και υπηρετεί σε Μονάδες ή Επιτελεία εκτός οικείου κλάδου και ΔΕΝ μοριοδοτείται.

  Επιπλέον δεν έχει ληφθεί μέριμνα, επί του θέματος, ούτε σε κάποιο άλλο Άρθρο της Υπ. Απόφαση Φ.411/12/362832/Σ.8977/2021, καθώς στο άρθρο 2, εδάφιο 1.στ, προβλέπει τη μετάθεση σε άλλο κλάδο, δεν ρυθμίζει όμως τη μοριοδότηση του στρατιωτικού προσωπικού.

  Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλώ για την τροποποίηση και συμπερίληψή του, στο Άρθρο 4, εδάφιο 2 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), το οποίο αυτή τη στιγμή έχεις όπως παρακάτω :

  «Κατά τη διενέργεια των μεταβολών αυτών του προσωπικού των ΕΔ λαμβάνονται υπόψη τα Κριτήρια των επόμενων άρθρων.»

  Στο παρόν Σχέδιο Νόμου να ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ως εξής:

  «Κατά τη διενέργεια των μεταβολών αυτών του προσωπικού των ΕΔ λαμβάνονται υπόψη τα Κριτήρια των επόμενων άρθρων. Για το στρατιωτικό προσωπικό που καλύπτει θέση εκτός οικείου Κλάδου πλην του ΓΕΕΘΑ και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΣΓ ΥΕΘΑ, ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, Γενικές Διευθύνσεις, λοιπές Διευθύνσεις) να μοριοδοτείται αντίστοιχα, με μέριμνα του αρμόδιου ΓΕ.».

  Να σας τονίσω ότι η μοριοδότηση αποτελεί σχεδόν το μοναδικό εργαλείο, που μπορεί να επικαλεστεί το στρατιωτικό προσωπικό (που δεν ανηκει σε ειδική κατηγορία) και ρυθμίζει τις μεταθέσεις του.

  Μπορείτε να διορθώσετε αυτή την αδικία.

  Σας Ευχαριστώ.

 • 10 Μαΐου 2024, 23:26 | Xenofon

  Στο παρόν νομοσχέδιο δεν συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις της ΠΟΜΕΝΣ που έχουν κατατεθεί σ΄ όλους τους αρμόδιους φορείς και στα κοινοβουλευτικά κόμματα και οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν:

  α. Για την οριστική επίλυση του συνταξιοδοτικού ζητήματος των ΕΠ.ΟΠ. με την ταυτόχρονη απονομή και του βαθμού του Ανθυπασπιστή.
  β. Για την επίλυση της αδικίας στο βαθμολογικό – συνταξιοδοτικό των σειρών ΑΣΣΥ 94,95,96 και εντεύθεν.
  γ. Για την βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση των Αξκων ειδικών καταστάσεων προερχόμενων εξ ΑΣΣΥ.
  δ. Για την ένταξη στην Β΄μισθολογική κατηγορία των Αξκων εξ ΕΜΘ.
  ε. Για την αναβάθμιση των Σχολών ΑΣΣΥ με την δημιουργία του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας – ΠΑΝΕΘΑ.
  στ. Για την πλήρη αποκατάσταση της αδικίας της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/19.
  ζ. Για την διευθέτηση του ασφαλιστικού των ετών 1990-1992.
  η. Για την άρση της αδικίας για την αναγνώριση των Καταδυτικών Εξαμήνων των Δυτών Πολεμικού Ναυτικού.
  θ. Για την καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους συναδέλφους μας ειδικότητας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.
  ι. Για να εναρμονιστεί η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων (ΦΠ) για το προσωπικό των ΕΔ – ΣΑ όπως αυτή ισχύει και εφαρμόζεται από το 2016, για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
  ια. Για την μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με τους σπουδαστές των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας.

  Επίσης στο άρθρο 69 καταργείται η προστασία των ειδικών κατηγοριών προσωπικού εξαιρούμενων των στελεχών που πάσχουν από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα. Για το ζήτημα αυτό η ΠΟΜΕΝΣ είχε προσφύγει στο ΣτΕ, όπου και εκδικάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης. Η θέση της ΠΟΜΕΝΣ είναι η άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου και να υπάρξει εφόσον απαιτείται, η πρόβλεψη έκδοσης υπουργικής απόφασης που να καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες των μεταθέσεων, οι οποίες θα προκύψουν από την διαβούλευση των εμπλεκόμενων φορέων και της Ομοσπονδία μας.»

 • 10 Μαΐου 2024, 18:29 | DIMITRIS

  Όπως γνωρίζετε, με το Ν.4472/2017, υπήχθησαν στο Γ’ μισθολογικό Κλιμάκιο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με προέλευση τον Θεσμό ΕΠΥ (εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης, μετά την παρέλευση πενταετίας ονομάζονται ΕΜΘ). Χαρακτηριστικό των στελεχών αυτών αποτέλεσε, προφανώς, η κατά το χρόνο εκείνο περιορισμένη δυνατότητα βαθμολογικής τους εξέλιξης, η οποία έφθανε μέχρι του βαθμού του Ανθυπασπιστή.
  Ωστόσο, με το Ν.4605/2019, δόθηκε στους προερχόμενους από ΕΜΘ Υπαξιωματικούς η δυνατότητα προαγωγής τους σε Αξιωματικούς. Η σαφής αυτή νομοθετική διαφοροποίηση στην εξέλιξη δεν αποτυπώθηκε ωστόσο και στην μισθολογική τους αντιμετώπιση. Τα στελέχη αυτά παραμένουν στο Γ’ Κλιμάκιο του νέου μισθολογίου (Ν.4472/2017).
  Η αρχική τοποθέτηση των ΕΜΘ στο Γ’ μισθολογικό κλιμάκιο είναι άδικη καθώς είχαν μονιμοποιηθεί από το 2011, δηλαδή επί της ουσίας ήταν μονιμοποιημένοι εθελοντές και θα έπρεπε να εισέλθουν στην Β μισθολογική κλίμακα όπως οι μονιμοποιημένες Εθελόντριες.
  Άλλες παρόμοιες κατηγορίες προσωπικού, μη προερχόμενες και αυτές από παραγωγικές σχολές αμείβονται με αποδοχές της Β’ αλλά και Α΄Κατηγορίας. Οι μισθολογικές απώλειες που υφίστανται οι ΕΜΘ από την άνιση αυτή μεταχείριση είναι αρκετά σημαντικές.

  Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει οποιαδήποτε παρέμβαση της Πολιτείας που να αποκαθιστά την αξιοσημείωτη αυτή αδικία.

  Και ένα δεύτερο εξίσου σημαντικότατο ερώτημα για τον θεσμό των ΕΜΘ,
  Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3883/2010, καταληκτικός βαθμός για τους υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ που είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ είναι ο βαθμός του Συνταγματάρχη. Για τους υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ που δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ο καταληκτικός βαθμός είναι αυτός του αντισυνταγματάρχη σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. Έτσι για την αποκατάσταση άλλης μιας αδικίας εις βάρος των ΕΜΘ ζητούμε να αποδίδεται ένας παραπάνω καταληκτικός βαθμός στους πτυχιούχους ΑΕΙ από αυτόν που προβλέπεται στον ν.4609/2019, όπως ανάλογα δηλαδή συμβαίνει για στους συναδέλφους υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.

 • 10 Μαΐου 2024, 17:29 | DIMITRIS

  Όπως γνωρίζετε, με το Ν.4472/2017, υπήχθησαν στο Γ’ μισθολογικό Κλιμάκιο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με προέλευση τον Θεσμό ΕΠΥ (εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης, μετά την παρέλευση πενταετίας ονομάζονται ΕΜΘ). Χαρακτηριστικό των στελεχών αυτών αποτέλεσε, προφανώς, η κατά το χρόνο εκείνο περιορισμένη δυνατότητα βαθμολογικής τους εξέλιξης, η οποία έφθανε μέχρι του βαθμού του Ανθυπασπιστή.
  Ωστόσο, με το Ν.4605/2019, δόθηκε στους προερχόμενους από ΕΜΘ Υπαξιωματικούς η δυνατότητα προαγωγής τους σε Αξιωματικούς. Η σαφής αυτή νομοθετική διαφοροποίηση στην εξέλιξη δεν αποτυπώθηκε ωστόσο και στην μισθολογική τους αντιμετώπιση. Τα στελέχη αυτά παραμένουν στο Γ’ Κλιμάκιο του νέου μισθολογίου (Ν.4472/2017).
  Η αρχική τοποθέτηση των ΕΜΘ στο Γ’ μισθολογικό κλιμάκιο είναι άδικη καθώς είχαν μονιμοποιηθεί από το 2011, δηλαδή επί της ουσίας ήταν μονιμοποιημένοι εθελοντές και θα έπρεπε να εισέλθουν στην Β μισθολογική κλίμακα όπως οι μονιμοποιημένες Εθελόντριες.
  Άλλες παρόμοιες κατηγορίες προσωπικού, μη προερχόμενες και αυτές από παραγωγικές σχολές αμείβονται με αποδοχές της Β’ αλλά και Α΄Κατηγορίας. Οι μισθολογικές απώλειες που υφίστανται οι ΕΜΘ από την άνιση αυτή μεταχείριση είναι αρκετά σημαντικές.

  Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει οποιαδήποτε παρέμβαση της Πολιτείας που να αποκαθιστά την αξιοσημείωτη αυτή αδικία.

  Και ένα δεύτερο εξίσου σημαντικότατο ερώτημα για τον θεσμό των ΕΜΘ,
  Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3883/2010, καταληκτικός βαθμός για τους υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ που είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ είναι ο βαθμός του Συνταγματάρχη. Για τους υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ που δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ο καταληκτικός βαθμός είναι αυτός του αντισυνταγματάρχη σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. Έτσι για την αποκατάσταση άλλης μιας αδικίας εις βάρος των ΕΜΘ ζητούμε να αποδίδεται ένας παραπάνω καταληκτικός βαθμός στους πτυχιούχους ΑΕΙ από αυτόν που προβλέπεται στον ν.4609/2019, όπως ανάλογα δηλαδή συμβαίνει για στους συναδέλφους υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.

 • 10 Μαΐου 2024, 16:42 | Ε.Ν.

  Αναμένουμε την αποκατάσταση για την βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων προέλευσης ΑΣΣΥ. Θεωρώ ότι είναι τιμωρία, για κάποιον που αρρώστησε, να παραμένει στον βαθμό του Υπλγου για παραπάνω από 15 έτη ( σύνταξη στα 40 χρόνια υπηρεσίας) ενώ ο καταληκτικός βαθμός προελεύσεως ΑΣΣΥ ( πτυχιούχος ΑΕΙ) μέχρι και τον βαθμό του Σχη. Δε θεωρώ ότι με το πάγωμα των προαγωγών των Αξκων Ειδικών Καταστάσεων κερδίζει κάποιος . Απλά δημιουργεί προβλήματα ανισότητας και αδικίας.Αποτέλεσμα να πλήττονται οικονομικά ( εφάπαξ, βοεα κτλ). Ελπίζω η Ηγεσία να δώσει λύση σε αυτό το δίκαιο αίτημα.

  Σας ευχαριστώ πολύ.

 • 10 Μαΐου 2024, 16:01 | Αχιλλέας Απ.

  1. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων, με φοίτηση 2-3 έτη σε στρατιωτική Σχολή, έχουν τους καταληκτικούς βαθμούς του Λοχαγού – Υπολοχαγού, ήτοι βαθμούς κατά πολύ κατώτερους του βαθμού του Συνταγματάρχη που είναι ο καταληκτικός βαθμός για τους άλλους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
  2. Είναι θετικό ότι δεν υπάρχει καμία δυσμένεια στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων των παρακάτω κατηγοριών αλλά Εθελοντές, που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή, ξεπερνούν βαθμολογικά τους απόφοιτους ΑΣΣΥ:
  α. Οι Μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/1977 της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Σμηνάρχου (Συνταγματάρχη).
  β. Οι Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του Ν.445/1974 και οι Μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/1977 έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.
  γ. Οι Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) του Ν.1848/1989 και του Ν.1513/1985 έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Λοχαγού.
  3. Οι Απόφοιτοι ΑΣΕΙ Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Υποστρατήγου οι Υπηρεσίας Γραφείου και του Ταξιάρχου οι Ελαφράς Υπηρεσίας. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για προαγωγή τους στους βαθμούς του Στρατηγού και του Αντιστράτηγου προφανώς γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτούς τους βαθμούς διότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΝΔ 1400/1973 δεν δύνανται να ασκήσουν Διοίκηση ούτε Διεύθυνση Επιτελείου. Την παρούσα χρονική περίοδο υπηρετούν εν΄ ενεργεία Υποστράτηγοι Ελαφράς Υπηρεσίας και Ταξίαρχοι Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας.
  4. Αναμένουμε την Αποκατάσταση της Βαθμολογικής Εξέλιξης μας προκειμένου να σταματήσουμε να «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό και αργότερα όταν αποστρατευτούμε με λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα μας.

 • 10 Μαΐου 2024, 16:08 | Μ. Ελισάβετ

  Από όλες τις προελεύσεις Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων μόνο οι προερχόμενοι από αποφοίτους ΑΣΣΥ δεν λαμβάνουν 2-3 βαθμούς, για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα να καθηλώνονται βαθμολογικά και μισθολογικά ενώ Εθελοντές που δεν φοίτησαν σε Στρατιωτική Σχολή τους ξεπερνούν βαθμολογικά με συνέπεια να αλλάζει και η Ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι έχουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Ταγματάρχη οι Υπηρεσίας Γραφείου και το βαθμό του Λοχαγού οι Ελαφράς Υπηρεσίας, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, όπως οι αντίστοιχοί τους.

  Κατά τη συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή του Νόμου 5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25/09-02-2023) διατυπώθηκε ρητά η ανάγκη αποκατάστασης του σταδιοδρομικού καθεστώτος των απόφοιτων ΑΣΣΥ, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, μέσα από επικείμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων αναμένουν την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ για να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν είναι προς όφελος της Υπηρεσίας αυτή η στοχευόμενη διάκριση.