ΜΕΡΟΣ E΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Άρθρα 59-76)

Άρθρο 59

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία για το χρονικό διάστημα 2012 – 2022

 

Ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί των οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, πλην του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), που αφορούν στο χρονικό διάστημα από το έτος 2012 έως το έτος 2022, συνολικού ύψους εκατόν έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός (106.850.551) ευρώ, που δεν έχουν ήδη αποπληρωθεί σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία εξόφλησης, καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος και το υπόλοιπο δέκα τοις εκατό (10%) των ανωτέρω οφειλών, διαγράφεται.

 

Άρθρο 60

Εξόφληση δαπανών στρατιωτικών νοσοκομείων και Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 25 ν.4494/2017

 

Στο άρθρο 25 του ν. 4494/2017 (Α’ 165), περί της εξόφλησης δαπανών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού, προστίθεται παρ. 2 ως εξής:

 

«2. Οι δαπάνες προμήθειας φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ορθοπεδικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και παροχής υπηρεσιών των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), που πραγματοποιήθηκαν από τις 8.4.2023, ήτοι από την έναρξη ισχύος του ν. 5041/2023 (Α΄87), έως και τη δημοσίευση του παρόντος, δύνανται να εξοφληθούν, κατά παρέκκλιση των άρθρων 66, 68 και 132 του ν. 4270/2014 (Α΄143), του ν. 4412/2016 (Α΄147) και του π.δ. 80/2016 (Α΄145).».

 

Άρθρο 61

Προσδιορισμός της μέγιστης προσαύξησης για τον υπολογισμό του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος -Τροποποίηση άρθρου 17 ν.δ. 398/1974

 

 1. Στο άρθρο 17 του ν.δ. 398/1974 (Α’ 116), περί καθορισμού του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγείται στους μετόχους των Ταμείων Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, αα) στην περ. α’, διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο, αβ) προστίθεται περ. γ’, και το άρθρο 17, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 17

Καθορισμός ποσού βοηθήματος

 

 1. Για τον προσδιορισμό του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγείται στους μετόχους που εξέρχονται από την υπηρεσία αθροιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), ισχύουν τα εξής:

α. Για χρόνο μετοχικής σχέσης έως τις 31.12.2014, το ύψος του βοηθήματος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των ετών συμμετοχής τους στον Ειδικό Λογαριασμό επί του αθροίσματος του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο είναι ενταγμένοι και του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που λαμβάνουν κατά την ημερομηνία εξόδου τους από την υπηρεσία, προσαυξημένου με το ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ. Χρόνος συμμετοχής στον Ειδικό Λογαριασμό μικρότερος του έτους προσμετράται αναλόγως των μηνών συμμετοχής στο έτος αυτό. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου τυχόν χρόνος συμμετοχής ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ τυχόν χρόνος συμμετοχής μικρότερος των δεκαπέντε (15) ημερών δεν υπολογίζεται.

β. Για χρόνο μετοχικής σχέσης από την 1.1.2015 και εξής, το ύψος του βοηθήματος υπολογίζεται, σύμφωνα με την τεχνική βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση κατά το μαθηματικό τύπο της περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016.

γ. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος, αποκλειστικά, με τη μέγιστη προσαύξηση που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. Β΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), την οποία έλαβαν οι μέτοχοι κατά τα έτη συμμετοχής τους στον Ειδικό Λογαριασμό, και αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της οικείας Διοικούσας Επιτροπής το ύψος του βοηθήματος που υπολογίζεται σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 μπορεί να περιορίζεται αναλόγως της οικονομικής κατάστασης του Ειδικού Λογαριασμού.
 2. Η ως άνω απόφαση περί μειώσεως του βοηθήματος, δέον όπως εκδίδεται έναν τουλάχιστον μήνα προ της ενάρξεως του εις ο αναφέρεται οικονομικού έτους.
 3. Για μετόχους που αποβιώνουν, φονεύονται ή εξαφανίζονται σε πολεμική περίοδο ή σε διατεταγμένη υπηρεσία σε ειρηνική περίοδο και δεν έχουν συμπληρώσει εικοσιπενταετή συμμετοχή στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό, το εφάπαξ βοήθημα που υπολογίζεται σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 προσαυξάνεται ως εξής:

α) Διά τους έχοντας συμμετοχήν μέχρι 15 ετών κατά 30%.

β) Διά τους έχοντας συμμετοχήν άνω των 15 και μέχρι 20 ετών, κατά 25%. γ) Διά τους έχοντας συμμετοχήν άνω των 20 και 25 ετών, κατά 20%.

 1. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον υπολογιζόμενον βοήθημα, συμπεριλαμβανομένης και της προσαυξήσεως, δεν δύναται να είναι μικρότερον του αντιστοιχούντος εις 15ετή συμμετοχήν ουδέ μεγαλύτερον του αντιστοιχούντος εις 25ετή τοιαύτην.
 2. Για μετόχους, οι οποίοι πριν από τη συμπλήρωση εικοσαετούς συμμετοχής στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό εξέρχονται από το στράτευμα λόγω σωματικής ανικανότητας ή πεθαίνουν σε μη διατεταγμένη υπηρεσία, το βοήθημα που υπολογίζεται, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 προσαυξάνεται ως εξής:»

α)Διά τους έχοντας συμμετοχήν μέχρι 10 ετών, κατά 20%.

β)Διά τους έχοντας συμμετοχήν άνω των 10 και μέχρι 15 ετών, κατά 15%.

γ)Διά τους έχοντας συμμετοχήν άνω των 15 και μέχρι 20 ετών, κατά 10%.

 1. Το κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενον βοήθημα, συμπεριλαμβανομένης της προσαυξήσεως ταύτης, δεν δύναται να είναι μικρότερον του αντιστοιχούντος εις 10ετή συμμετοχήν, ουδέ μεγαλύτερον του αντιστοιχούντος εις 20ετή.
 2. Οι μέτοχοι της καταστάσεως πολεμικής διαθεσιμότητος Β` Κατηγορίας δικαιούνται εφ` άπαξ βοηθήματος, υπολογιζομένου επι τη βάσει των ακεραίων αποδοχών του βαθμού των.».

 

 1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1.1.2023.

 

Άρθρο 62

 

Ειδική αποζημίωση πληρωμάτων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται σε αποστολή και ειδική αποζημίωση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδικές αποστολές – Τροποποίηση άρθρων 127 και 153 ν. 4472/2017

 

 1. Στο άρθρο 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί επιδομάτων, προστίθενται περ. ΚΓ΄ και ΚΔ΄ ως εξής:

 

«ΚΓ. Στα πληρώματα πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται σε αποστολή χορηγείται ειδική αποζημίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι και το ύψος της ως άνω αποζημίωσης ανάλογα με τον κατεχόμενο βαθμό και τον τύπο του πλοίου, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής της. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (24.000.000) ευρώ.

 

ΚΔ. Στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδικές αποστολές, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.), χορηγείται ειδική αποζημίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ως άνω αποζημίωσης. H αποζημίωση αυτή δεν καταβάλλεται σωρευτικά με την ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, πλήρη ή μειωμένη, που καταβάλλεται στο προσωπικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση ή άσκηση ή σε ειδικούς πλόες. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων (16.000.000) ευρώ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτων ειδικών αποστολών στο εξωτερικό στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, το ανωτέρω ποσό δύναται να προσαυξάνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.».

 

 1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017, προστίθεται περ. στ) και η παρ. 10, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

 

«10. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές αποτελούνται από τον βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και την προσωπική διαφορά του άρθρου 155.

Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τα εξής επιδόματα και παροχές:

α) Της περ. α’ της παρ. Δ’ του άρθρου 127.

β) Της περ. β’ της παρ. Δ’ του άρθρου 127.

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 135.

δ) Της περ. Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 144.

ε) Της παρ.. ΚΒ’ του άρθρου 127.

στ) Της παρ. ΚΔ’ του άρθρου 127.

 

Δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές οι εφημερίες του άρθρου 140, αποζημιώσεις που καταβάλλονται για υπερωριακή απασχόληση και τα επιμίσθια για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων της παρ. 3 του άρθρου 135. Επίσης, δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές τα έξοδα κίνησης της παρ. 4 και το μηνιαίο επιμίσθιο της παρ. 5 του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 (Α’ 50).».

 

 1. Από την έναρξη ισχύος των αποφάσεων των δεύτερων εδαφίων των περ. ΚΓ΄ και ΚΔ΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017, καταργούνται τα εδάφια, πέμπτο, έκτο και έβδομο, της περ. Β΄ του ίδιου άρθρου.

 

Άρθρο 63

Παράβολο υπέρ του Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα – Προσθήκη παρ. 14 στο άρθρο 64 ν. 3978/2011

 

Στο άρθρο 64 του ν. 3978/2011 (Α’ 137), περί του Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα, προστίθεται παρ. 14 ως εξής:

 

«14. Για την εγγραφή ή την ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις παράβολο υπέρ του δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, που κατατίθεται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό ΜΥ/ΥΠΕΘΑ της Τράπεζας της Ελλάδας, με στοιχεία Λογαριασμός/Επιτελείου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπέρ ΕΜΕΑΤ [Λ/ΕΠΥΕΘΑ (ΕΜΕΑΤ)]. Το ύψος του παραβόλου αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.».

 

Άρθρο 64

Εγγραφή εσόδων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από την αξιοποίηση μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 107 ν. 3978/2011

 

Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 3978/2011 (Α’ 137), περί της αξιοποίησης μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) οι λέξεις «του ανωτάτου ορίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των ανώτατων ορίων», β) προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και του δημοσιονομικού χώρου,» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«3. Για την έγκριση της διάθεσης του ανωτέρω εξοπλισμού, την ακολουθητέα διαδικασία για την αξιοποίησή του σύμφωνα με την παρ. 5 και τον καθορισμό του ελάχιστου αποδεκτού ανταλλάγματος εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου του οικείου Κλάδου και γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ειδικοί όροι που διέπουν τη σύναψη και εκτέλεση των απαιτούμενων συμβάσεων. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εισάγεται υποχρεωτικά στο Κ.Υ.Σ.Ε.Α. για έγκριση, εφόσον αφορά σε αξιοποίηση στρατιωτικού εξοπλισμού μέσω διακρατικής συμφωνίας ή συμβάσεων που συνάπτονται δυνάμει ειδικών διαδικαστικών κανόνων διεθνών οργανισμών, και, δυνητικά, σε κάθε άλλη περίπτωση. Τα έσοδα που προκύπτουν από την αξιοποίηση του ανωτέρω εξοπλισμού εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πλέον των ανώτατων ορίων των πιστώσεών του, καθώς και του δημοσιονομικού χώρου, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξοπλιστικών αναγκών του Γενικού Επιτελείου στο οποίο ανήκει ο αξιοποιούμενος εξοπλισμός.».

 

Άρθρο 65

Διαδικασία για την υπαγωγή στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 3421/2005

 

Στο άρθρο 7 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302), περί της μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. α’ της παρ. 1, αα) στην υποπερ. (2), προστίθενται οι λέξεις «ή είναι άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%)», αβ) στην υποπερ. (4), προστίθενται οι λέξεις «ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%)» και αγ) στην υποπερ. (7), οι λέξεις «στα μητρώα αρρένων ως αδήλωτοι» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στα δημοτολόγια», β) στην υποπερ. (3) της περ. β’ της παρ. 1, προστίθενται οι λέξεις «ή είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%)», γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5, προστίθενται οι λέξεις «μεγαλύτερος γιος» και «ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%)», και το άρθρο 7, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 7

Μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση

 

 1. Μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, εφόσον επιθυμούν, οι παρακάτω κατηγορίες οπλιτών:

α. Εξάμηνης διάρκειας:

(1) Όλοι οι αδελφοί από τέσσερα (4) ή περισσότερα ζώντα αδέλφια

(2) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή είναι άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή έχουν πεθάνει.

(3) Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων.

(4) Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία ή άτομο με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%).

(5) Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

(6) Όσοι υπηρέτησαν ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, πλην συμμαχικού ή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

(7) Όσοι, μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγράφονται στα δημοτολόγια, επειδή απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής τους στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004 (Α’ 217).

β. Εννεάμηνης διάρκειας:

(1) Όλοι οι αδελφοί από τρία (3) ζώντα αδέλφια.

(2) [Έχει καταργηθεί]

(3) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία.

(4) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας.

(5) Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.

 1. Οι στρατεύσιμοι μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, εφόσον με τη μεταφορά τους δεν απομένει υποχρέωση παραπέρα εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και τυχόν πρόσθετης.
 2. Όσοι διατελούν σε ανυποταξία, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετά τη διακοπή της ανυποταξίας και εφόσον με τη μεταφορά τους δεν απομένει υποχρέωση παραπέρα εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και τυχόν πρόσθετης απολύονται. Oι λιποτάκτες υπάγονται στις ίδιες διατάξεις μετά τη διακοπή της λιποταξίας τους.
 3. Η μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν ανακαλείται, αν μετά την υποβολή του αιτήματος εκλείψουν οι σχετικοί λόγοι.
 4. Στην υποπερ. (2) της περ. α’ και στις υποπερ. (3) και (4) της περ. β΄ της παρ. 1, αν ο περιγραφόμενος ως δικαιούχος μεγαλύτερος γιος είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή άτομο με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), το δικαίωμα της μεταφοράς μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση του δικαιώματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, όταν οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα αυτό και έχουν ήδη εκπληρώσει μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.
 5. Οι έφεδροι αξιωματικοί, οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οι επίκουροι αξιωματικοί δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.».

 

Άρθρο 66

Διαδικασία για την υπαγωγή στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης – Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 3421/2005

 

Στο άρθρο 8 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302), περί της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την υπαγωγή στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. ζ’, αα) στο πρώτο, οι λέξεις «στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία», αβ) στο δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «την αρμόδια στρατολογική υπηρεσία» και αγ) προστίθεται τρίτο εδάφιο, β) στην περ. η’, βα) στο πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «επιτροπή απαλλαγών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή», ββ) στο δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «Επιτροπή Απαλλαγών Αθηνών (ΕΑΑ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή Αθηνών (Σ.Υ.Ε.Α.)» και βγ) προστίθενται εδάφια, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο, γ) στο πρώτο εδάφιο της περ. θ’, οι λέξεις «του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της αρμόδιας στρατολογικής υπηρεσίας», δ) στην περ. ιβ’, δα) στο πρώτο εδάφιο, η λέξη «γραφείων» αντικαθίσταται από τη λέξη «υπηρεσιών, » και προστίθενται οι λέξεις «περί ανικανότητας ή μη για εργασία,», δβ) στο δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «επιτροπή απαλλαγών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή», ε) στην περ. ιε’, εα) οι λέξεις «στα μητρώα αρρένων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στα δημοτολόγια» και εβ) οι λέξεις «της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Εσωτερικών ή της αρμόδιας αποκεντρωμένης διοίκησης ή περιφέρειας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του αρμόδιου δήμου», και το άρθρο 8, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 8

Διαδικασία – δικαιολογητικά για την υπαγωγή στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης

 

Για την εφαρμογή του άρθρου 7, καθορίζονται τα ακόλουθα:

α. Τέκνα που υιοθετήθηκαν μετά τη συμπλήρωση του δέκατου πέμπτου έτους της ηλικίας τους, λογίζονται ως τέκνα μόνο των φυσικών τους γονέων.

β. Τέκνα άγαμης μητέρας είναι όσα αποκτήθηκαν από μητέρα που δεν έχει συνάψει γάμο και εξακολουθεί να είναι άγαμη. Ομοίως, ως τέκνα άγαμης μητέρας θεωρούνται και όσα αποκτήθηκαν εκτός γάμου από μητέρα, η οποία διατελεί σε διάζευξη.

γ. Η ηλικία της Ελληνίδας υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 και προκύπτει από τα δημοτολόγια.

δ. Η συμπλήρωση συγκεκριμένου έτους ηλικίας υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ε. Η κήρυξη προσώπου σε αφάνεια επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα με τον θάνατο και αποδεικνύεται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

στ. Η ανικανότητα για εργασία γονέα, αδελφού και συζύγου πρέπει να οφείλεται σε λόγους υγείας. Δεν θεωρούνται ανίκανοι για κάθε εργασία όσοι ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ή εργασία.

ζ. Όπου στο άρθρο 7 προβλέπεται ως προϋπόθεση μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης η ανικανότητα για κάθε εργασία γονέα, αδελφού ή συζύγου, ο αιτών τη μεταφορά υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία, εκτός των δικαιολογητικών της περ. ιβ΄ της παρ. 8 του άρθρου 2 και υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο φερόμενος ως ανίκανος για κάθε εργασία γονέας, αδελφός ή σύζυγος δηλώνει ότι δεν ασκεί κάποιο επάγγελμα ή εργασία και τους λόγους υγείας που επικαλείται. Αν από τη δήλωση αυτή ή από άλλα επίσημα έγγραφα προκύπτει ότι το πρόσωπο αυτό ασκεί επάγγελμα ή εργασία, δεν παραπέμπεται σε υγειονομική επιτροπή και το αίτημα των ενδιαφερόμενων απορρίπτεται από την αρμόδια στρατολογική υπηρεσία. Όπου στο άρθρο 7 προβλέπεται ως προϋπόθεση μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης η αναπηρία γονέα, αδελφού ή συζύγου, ο αιτών τη μεταφορά υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία, εκτός των δικαιολογητικών της περ. ιβ της παρ. 8 του άρθρου 2, εν ισχύ γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας.

η. Αρμόδια για την κρίση της ανικανότητας ή μη για κάθε εργασία όσων επικαλούνται ανικανότητα για εργασία είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού Ξηράς. Ειδικά για τους διαμένοντες στην Περιφέρεια Αττικής, αρμόδια είναι η Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή Αθηνών (ΣΥΕΑ), ή η Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) ή η Ανώτατη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ), εφόσον ο αιτών τη μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ανήκει στο Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό ή στην Πολεμική Αεροπορία, αντίστοιχα. Η κρίση περί ανικανότητας ή μη για εργασία από τις ανωτέρω επιτροπές αφορά αποκλειστικά στην εφαρμογή του παρόντος νόμου. Αρμόδιες για την πιστοποίηση αναπηρίας είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), που συστήθηκε με τον ν. 3863/2010 (Α’ 115). Επιπλέον, είναι δυνατή η πιστοποίηση αναπηρίας από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων τους.

θ. Η παραπομπή στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των κατά το άρθρο 7 επικαλουμένων ανικανότητα για κάθε εργασία γίνεται με έγγραφο της αρμόδιας στρατολογικής υπηρεσίας. Σε αυτό επισυνάπτεται αντίγραφο φύλλου μητρώου (Α.Φ.Μ.), μόνο για τους άρρενες παραπεμπόμενους που δεν έχουν συμπληρώσει κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, προκειμένου να κριθεί και η σωματική τους ικανότητα για στράτευση. Σε περίπτωση που οι παραπεμπόμενοι διατελούν σε αναβολή για λόγους υγείας ή έχουν κριθεί ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5) κρίνεται ταυτόχρονα και η σωματική τους ικανότητα για στράτευση.

ι. Η εκ νέου παραπομπή προς εξέταση όσων δεν έχουν κριθεί ανίκανοι για κάθε εργασία επιτρέπεται μόνο εφόσον από νεότερα επίσημα στοιχεία νοσοκομείων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, προκύπτει χειροτέρευση της κατάστασης της υγείας τους.

ια. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ανικανότητα για κάθε εργασία γονέα, αδελφού ή συζύγου είναι πρόσκαιρη, γίνεται υποχρεωτικά σχετική μνεία στη γνωμάτευση με ταυτόχρονο προσδιορισμό της πιθανής χρονικής της διάρκειας και οι αιτούντες μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, μόνο εφόσον η ανικανότητα υφίσταται κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης και προβλέπεται να διαρκέσει πέραν της ημερομηνίας που αυτοί συμπληρώνουν τον χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που καθορίζεται για την οριστική απόλυση των οπλιτών πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο ανήκουν.

ιβ. Κατά των διοικητικών πράξεων των στρατολογικών υπηρεσιών, με τις οποίες απορρίπτονται αιτήματα με βάση γνωματεύσεις των πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών περί ανικανότητας ή μη για εργασία, οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή. Στην περίπτωση αυτή αρμόδια για την εξέταση σε δεύτερο βαθμό είναι η, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αμέσως ανώτερη στην ιεραρχική κλίμακα υγειονομική επιτροπή του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιτροπή που εξέδωσε την αρχική γνωμάτευση και συγκεκριμένα, η Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.), η Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Υ.Ε.Ν.) και η Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Υ.Ε.Α.), όταν η απορριπτική γνωμάτευση έχει εκδοθεί από Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού Ξηράς, την Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) ή την Ανώτατη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (Α.Α.Υ.Ε.), αντίστοιχα.

ιγ. Οι οπλίτες που επιθυμούν να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, πρέπει να έχουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Όσοι απ’ αυτούς διατελούσαν σε αναβολή κατάταξης ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και η αναβολή τους διακόπηκε για οποιοδήποτε λόγο, δικαιούνται να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας, εφόσον έχουν καταταγεί εμπρόθεσμα στις Ένοπλες Δυνάμεις εξαιτίας της διακοπής. Η απόκτηση και η διατήρηση ή μη της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 25.

ιδ. Η ένοπλη υπηρεσία σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου κράτους. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η συνολική διάρκεια του χρόνου υπηρεσίας με στρατιωτική ιδιότητα, οι ημερομηνίες κατάταξης και απόλυσης, οι τυχόν ενδιάμεσες απολύσεις και επανακατατάξεις, καθώς και ο βαθμός και οι ειδικότητες που αποκτήθηκαν στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις του ξένου κράτους.

ιε. Η ημερομηνία και ο τρόπος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και η εγγραφή στα μητρώα αρρένων μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας, προκύπτουν από έγγραφα της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Εσωτερικών ή της αρμόδιας αποκεντρωμένης διοίκησης ή περιφέρειας.

ιστ. Εφόσον οι παραπεμπόμενοι αδυνατούν για λόγους υγείας να μεταβούν στην έδρα της υγειονομικής επιτροπής προς εξέταση της ικανότητάς τους για κάθε εργασία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 37.

ιζ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή των άρθρων 7 και 8.».

 

Άρθρο 67

Απαλλαγή από τη στράτευση – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 3421/2005

 

Στο άρθρο 13 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302), περί της απαλλαγής από τη στράτευση, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, αντικαθίστανται οι περ. δ’, ε’ και στ’, β) στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 3, η λέξη «γραφείων» αντικαθίσταται από τη λέξη «υπηρεσιών», γ) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5, οι λέξεις «ισχύουν αναλογικά» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και στην πιστοποίηση της αναπηρίας, ισχύουν», και το άρθρο 13, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 13

Απαλλαγή από τη στράτευση

 

 1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, οι παρακάτω κατηγορίες στρατευσίμων και οπλιτών:

α. Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας.

β. Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση και το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκαν δεν έχει αμνηστευθεί, ούτε έχει επακολουθήσει χάρη ή παραγραφή της ποινής με άρση των συνεπειών της καταδίκης.

γ. Ο πατέρας τριών ή περισσότερων ζώντων τέκνων, εφόσον επιθυμεί.

δ. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει ένα (1) τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία ή άγαμο και με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αδελφό ή αδελφή, εφόσον επιθυμεί. Αν ο μεγαλύτερος γιος θανόντων γονέων είναι άγαμος και ανίκανος για κάθε εργασία ή άγαμος και άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), το δικαίωμα απαλλαγής έχει ο αμέσως επόμενος ικανός για εργασία αδερφός, εφόσον επιθυμεί.

ε. Ο χήρος πατέρας ενός (1) τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία ή με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) άγαμου τέκνου, εφόσον επιθυμεί.

στ. Ο πατέρας ενός (1) τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία ή ατόμου με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) άγαμου τέκνου, ο οποίος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία ή με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), εφόσον επιθυμεί.

ζ. Οι μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί, που μονάζουν σε Μονή του Αγίου Όρους ή στη Μονή του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, εφόσον το επιθυμούν.

η. Όσοι πολιτογραφήθηκαν Έλληνες με τιμητική πολιτογράφηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), εφόσον επιθυμούν.

 1. Οι ανυπότακτοι και οι λιποτάκτες υπάγονται στην παρ. 1 μετά τη διακοπή της ανυποταξίας ή της λιποταξίας τους, αντίστοιχα.
 2. Οι υπαγόμενοι στις περ. α’ και ζ’ της παρ. 1 υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφόσον, πριν από τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, παύσουν να υφίστανται οι λόγοι της απαλλαγής. Στις γνωματεύσεις ακαταλληλότητας των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών ή συμβουλίων αναγράφεται υποχρεωτικά αν υπάρχει πιθανότητα ή όχι βελτίωσης ή ίασης της παθήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος της αυτεπάγγελτης παραπομπής για επανεξέταση της σωματικής ικανότητας ορισμένων ή όλων των απαλλαγέντων από τη στράτευση, περιοδικά ανά πενταετία ή έκτακτα κατά την κρίση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Mε την ίδια απόφαση καθορίζονται οι υποχρεώσεις των παραπεμπομένων και οι συνέπειες της μη τήρησής τους, οι υποχρεώσεις των στρατολογικών υπηρεσιών και των υγειονομικών επιτροπών καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
 3. Η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στην περ. β΄ της παρ. 1 αποδεικνύεται με αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης ή με επίσημα έγγραφα ξένου κράτους, που υποβάλλονται με μέριμνα των ενδιαφερομένων ή μπορούν να ζητηθούν αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.
 4. Η υπαγωγή των αναφερομένων στις περ. γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1, γίνεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας, από το οποίο προκύπτει η οικογενειακή τους κατάσταση. Όσον αφορά στην κρίση ανικανότητας για εργασία και στην πιστοποίηση της αναπηρίας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8. Η υπαγωγή στην περ. η΄ της παρ. 1, γίνεται βάσει του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο αποκτήθηκε η ελληνική ιθαγένεια.
 5. Οι στρατεύσιμοι που είναι θρησκευτικοί λειτουργοί, μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί γνωστής θρησκείας, πλην της περ. ζ΄ της παρ. 1, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης.
 6. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ισχύουν τα καθοριζόμενα από το άρθρο 8.
 7. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναστέλλεται η εφαρμογή διατάξεων του άρθρου αυτού για κατηγορίες απαλλασσομένων και να διακόπτεται η απαλλαγή τους.
 8. Όσοι από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την απαλλαγή τους από τη στράτευση, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται και αίρονται όλες οι έννομες συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.».

 

Άρθρο 68

Ειδικά Προγράμματα Θητείας

 

 1. Κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων, τα Γενικά Επιτελεία δύνανται να προκηρύσσουν ειδικά προγράμματα θητείας για άνδρες, στρατεύσιμους και εφέδρους, και γυναίκες, τα οποία συνδυάζονται με φοίτηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), ως εξής:

α) Ειδικό πρόγραμμα θητείας για σπουδαστές που φοιτούν στο πρώτο ή δεύτερο έτος προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Τα Γενικά Επιτελεία προκηρύσσουν ειδικά προγράμματα θητείας για φοιτητές συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών, ανάλογα με τις ανάγκες τους, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση του τίτλου σπουδών, προσαυξημένη κατά δύο (2) έτη. Μετά από την ένταξή τους στο ειδικό πρόγραμμα θητείας οι συμμετέχοντες αποκτούν την ιδιότητα του Υποψήφιου Έφεδρου Αξιωματικού Βραχείας Εθελοντικής Υπηρεσίας και λαμβάνουν ως αμοιβή ποσοστό επί του μισθού του Δοκίμου Έφεδρου Αξιωματικού. Η ως άνω αμοιβή δεν καταβάλλεται κατά το δεύτερο έτος της προσαύξησης του δευτέρου εδαφίου. Οι ανωτέρω μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου και της απαιτούμενης στρατιωτικής τους εκπαίδευσης υπηρετούν υποχρεωτικά για δύο (2) έτη σε μονάδες/υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων με τον βαθμό του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων και ειδικότητα συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους.

β) Ειδικό πρόγραμμα θητείας για φοιτητές προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα Γενικά Επιτελεία προκηρύσσουν ειδικά προγράμματα θητείας σε συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου, σε συνεργασία με Σχολές και Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση του τίτλου σπουδών, προσαυξημένη κατά ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί για φοίτηση στα ανωτέρω Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της ταχύρρυθμης απαιτούμενης στρατιωτικής τους εκπαίδευσης, εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα θητείας, αποκτούν την ιδιότητα του Δοκίμου Έφεδρου Αξιωματικού ή Επίκουρου Σημαιοφόρου του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) και λαμβάνουν ως αμοιβή τον μισθό του Δοκίμου Έφεδρου Αξιωματικού. Εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών δεύτερου κύκλου, υπηρετούν υποχρεωτικά για δύο (2) έτη σε μονάδες/υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων με τον βαθμό του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων και ειδικότητα συναφή με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τους. Στο ως άνω ειδικό πρόγραμμα θητείας δύνανται να συμμετέχουν κατόπιν αίτησής τους και όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το ακαδημαϊκό σκέλος του ειδικού προγράμματος θητείας της περ. α), με την ιδιότητα ή τον βαθμό που φέρουν. Στην περίπτωση αυτή η υποχρεωτική υπηρεσία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο, παρατείνεται κατά ένα (1) έτος και απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων με τη συμπλήρωση συνολικά τριών (3) ετών υποχρεωτικής υπηρεσίας. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καλύπτει τα δίδακτρα του προγράμματος σπουδών δεύτερου κύκλου.

γ) Ειδικό πρόγραμμα θητείας για υποψήφιους διδάκτορες. Τα Γενικά Επιτελεία προκηρύσσουν θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες ή ενδιαφερόμενους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σε συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου με συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, σε συνεργασία με Σχολές και Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στα προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της ταχύρρυθμης απαιτούμενης στρατιωτικής τους εκπαίδευσης, εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα θητείας, αποκτούν την ιδιότητα του Δοκίμου Εφέδρου Αξιωματικού ή Επίκουρου Σημαιοφόρου του Π.Ν. και λαμβάνουν ως αμοιβή τον μισθό του Δοκίμου Έφεδρου Αξιωματικού. Εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή, υπηρετούν υποχρεωτικά για δύο (2) έτη αποκλειστικά σε Ερευνητικά Κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων ή μονάδες/υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων με αντικείμενο συναφές του διδακτορικού τίτλου σπουδών τους με τον βαθμό του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων και απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το ευρύτερο ακαδημαϊκό τους αντικείμενο ή σε αντίστοιχες θέσεις. Οι ανωτέρω προάγονται στο βαθμό του Εφέδρου Υπολοχαγού και αντιστοίχων ένα (1) μήνα πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) ετών στρατιωτικής υπηρεσίας σε μονάδες/υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο ως άνω ειδικό πρόγραμμα θητείας δύνανται να συμμετέχουν κατόπιν αίτησής τους και όσοι ολοκληρώνουν το ειδικό πρόγραμμα θητείας της περ. β), καθώς επίσης και όσοι ολοκληρώνουν το ειδικό πρόγραμμα θητείας της περ. α) και πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε πρόγραμμα σπουδών τρίτου κύκλου. Στην περίπτωση αυτή η υποχρεωτική υπηρεσία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις παρατείνεται κατά ένα (1) έτος και απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών υποχρεωτικής υπηρεσίας. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς το ακαδημαϊκό σκέλος του ως άνω ειδικού προγράμματος και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα ακαδημαϊκά σκέλη των ειδικών προγραμμάτων θητείας των περ. α) και β) απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων με τη συμπλήρωση συνολικά τεσσάρων (4) ετών υποχρεωτικής υπηρεσίας. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καλύπτει τα δίδακτρα του προγράμματος σπουδών τρίτου κύκλου, εφόσον προβλέπονται.

 1. Οι υποψήφιοι των ειδικών προγραμμάτων θητείας των περ. α) και β) της παρ. 1 γίνονται δεκτοί, εφόσον η συνολική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου δεν υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. Αντίστοιχα, οι υποψήφιοι διδάκτορες του ειδικού προγράμματος θητείας της περ. γ) της παρ. 1 γίνονται δεκτοί, εφόσον η συνολική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου προγράμματος σπουδών τρίτου κύκλου δεν υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το τριακοστό πρώτο (31ο) έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.
 2. Οι συμμετέχοντες διαγράφονται από τα ειδικά προγράμματα θητείας και απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) αν δεν ολοκληρώσουν το ακαδημαϊκό σκέλος εντός της διάρκειας φοίτησης που προβλέπεται στην παρ. 1 για κάθε ειδικό πρόγραμμα θητείας ή διαγραφούν από αυτό, σύμφωνα με τους κανονισμούς των οικείων σχολών,

β) αν δεν ολοκληρώσουν συγκεκριμένο αριθμό στρατιωτικών εκπαιδεύσεων, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού σκέλους οποιουδήποτε ειδικού προγράμματος.

γ) αν κριθούν από τις Στρατιωτικές Υγειονομικές Επιτροπές ικανοί κατηγορίας πέμπτης (Ι/5), οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του ειδικού προγράμματος θητείας,

δ) αν έχουν εκπληρώσει τη συνολική υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία που προβλέπεται για κάθε ειδικό πρόγραμμα θητείας και την τυχόν επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία που προβλέπεται στην παρ. 5,

ε) αν καταδικαστούν ή παραπεμφθούν αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, της απάτης, της υπεξαίρεσης (κοινής ή στην υπηρεσία), της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδούς βεβαίωσης, της ψευδούς κατάθεσης, της δωροδοκίας, της παράνομης βεβαίωσης ή της είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, της απιστίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της παράβασης καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,

στ) αν κηρυχθούν λιποτάκτες,

ζ) αν διαπράξουν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα ή για λόγους που σχετίζονται με την πλημμελή εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του ειδικού προγράμματος θητείας, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της μονάδας/υπηρεσίας που υπηρετούν.

 1. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού σκέλους των ειδικών προγραμμάτων θητείας της παρ. 1, οι συμμετέχοντες ακολουθούν στρατιωτική εκπαίδευση και συμμετέχουν σε στρατιωτικές δραστηριότητες.
 2. Μετά από την ολοκλήρωση οποιουδήποτε ειδικού προγράμματος θητείας, οι συμμετέχοντες, εφόσον το επιθυμούν και με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Γενικού Επιτελείου, μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για επιπλέον χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη, με τον βαθμό που ολοκλήρωσαν το αντίστοιχο ειδικό πρόγραμμα θητείας. Επιπρόσθετα, όσοι ολοκληρώνουν το ειδικό πρόγραμμα θητείας της περ. γ) της παρ. 1 και μετά το πέρας του επιπλέον χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, δύναται να παρέχουν αμισθί τις υπηρεσίες τους ως σύμβουλοι μερικής απασχόλησης στις μονάδες/υπηρεσίες της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 12.
 3. Όσοι ολοκληρώνουν οποιοδήποτε ειδικό πρόγραμμα θητείας της παρ. 1, θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση.
 4. Σε όσους διαγράφονται από τα ειδικά προγράμματα θητείας για τους λόγους των περ. α), β), ε), στ) και ζ) της παρ. 3 καταλογίζονται τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Όσοι διαγράφονται για τους λόγους του πρώτου εδαφίου πριν από την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού σκέλους του προγράμματος υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Δημόσιο αποζημίωση ίση με το σύνολο των καθαρών μηνιαίων αποδοχών που έλαβαν μέχρι την ημερομηνία της διαγραφής τους, καθώς επίσης και κάθε άλλη δαπάνη που κατέβαλαν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Οι άρρενες συμμετέχοντες στα ειδικά προγράμματα θητείας, οι οποίοι πριν από την ένταξή τους σε αυτά δεν είχαν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, όταν απολύονται ή διαγράφονται από αυτά, υποχρεούνται, με εξαίρεση τις περ. γ) και δ) της παρ. 3, να εκπληρώσουν το σύνολο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.
 5. Οι συμμετέχοντες στα ειδικά προγράμματα θητείας της παρ. 1 κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού σκέλους του προγράμματος θεωρούνται στρατιωτικοί σε ενέργεια και υπάγονται στους στρατιωτικούς νόμους και κανονισμούς, μόνο κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η στρατιωτική εκπαίδευση ή συμμετοχή στις στρατιωτικές δραστηριότητες.
 6. Οι συμμετέχοντες στα ειδικά προγράμματα θητείας:

α) Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού σκέλους του ειδικού προγράμματος θητείας, έχουν τα ίδια δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης με τους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση.

β) Μετά από την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού σκέλους του ειδικού προγράμματος θητείας, για το χρονικό διάστημα που υπηρετούν σε μονάδες/υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων με τον βαθμό του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού ή Υπολοχαγού και αντιστοίχων, ασφαλίζονται για σύνταξη στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για τον κλάδο κύριας σύνταξης (πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) και για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης (πρώην Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), ή στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), καθώς και για υγειονομική περίθαλψη.

γ) Δύνανται να αναγνωρίζουν με αίτησή τους το χρονικό διάστημα που αποκτούν τη στρατιωτική ιδιότητα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού σκέλους, σύμφωνα με την παρ. 8, ως χρόνο συντάξιμης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις για την αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας. O χρόνος αυτός βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

 1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 77 του παρόντος, εφαρμόζονται ο α.ν. 833/1937 (Α’ 351) και ο ν. 3421/2005 (Α’ 302).

 

Άρθρο 69

Τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 5 ν. 3883/2010

 

Στο άρθρο 5 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), περί των τακτικών και των έκτακτων μεταθέσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο στοιχείο (α) της υποπερ. (2) της περ. α΄ της παρ. 1, αα) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται και αβ) το πέμπτο εδάφιο καταργείται, β) η παρ. 2 αντικαθίσταται, και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 5

Τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις

 

 1. Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες:

α. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κατά σειρά σπουδαιότητας κριτήρια:

(1) Υπηρεσιακά κριτήρια, τα οποία συνδέονται με τις εκάστοτε υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και με την εμπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του στελέχους και συγκεκριμένα:

(α) Την αύξηση της μαχητικής ικανότητας των ΕΔ.

(β) Την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

(γ) Την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων για την υπηρεσιακή εξέλιξη κάθε στελέχους.

(δ) Τα στοιχεία του ατομικού φακέλου και την αρχαιότητα.

(ε) Την απόκτηση, όπου απαιτείται, εμπειρίας και γνώσεων.

(2) Κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή την προτίμηση των στελεχών με βάση και:

(α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων καθώς και οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, δεν μετατίθενται από τον τόπο προτίμησής τους αν δεν παρέλθουν έξι (6) τουλάχιστον έτη, εκτός αν δηλώσουν οι ίδιοι επιθυμία μετάθεσης ή αν εκλείψουν οι σχετικοί οικογενειακοί λόγοι. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανώτατη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

(β) Λόγους υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του.

(γ) Αιτήματα συνυπηρέτησης (με συζύγους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, λιμενικούς, πυροσβεστικούς υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα).

(δ) Τον τόπο προτίμησής τους, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 6.

(ε) Την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων.

(στ) Τη διάθεση στέγης.

(3) Αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από το πλέγμα των παραγόντων που συνυπολογιζόμενοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και συνοψίζονται στους εξής:

(α) Απόσταση από τη μεθόριο.

(β) Πληθυσμός της περιοχής.

(γ) Απόσταση από έδρα Δήμου.

(δ) Τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής.

(ε) Μέσα μεταφοράς, σε συνάρτηση και με τις καιρικές συνθήκες.

(στ) Κλιματολογικές συνθήκες.

β. Έκτακτες μεταθέσεις μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια και τον χρόνο παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης, στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

(1) Για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.

(2) Σε περίπτωση διάπραξης σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο δημιουργεί γενικότερο πρόβλημα πειθαρχίας ή ηθικής τάξεως, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, στην οποία πρέπει να γίνεται. ειδική μνεία για την αναγκαιότητα ή μη της μετάθεσης του κρινόμενου.

(3) Σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για κακούργημα με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή αμετάκλητης καταδίκης για κακούργημα.

(4) Όταν καταργείται ή μετεγκαθίσταται στρατόπεδο, καθώς και όταν καταργείται μονάδα ή Υπηρεσία των ΕΔ.

(5) Για σοβαρό συμβάν, που αφορά το ίδιο το στέλεχος ή μέλος της οικογένειάς του.

(6) Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους των ΕΔ από ανίατο ή δυσίατο νόσημα, ύστερα από γνωμοδότηση της Ανώτατης κατά κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής.

(7) Ύστερα από αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογημένα δεν διαταράσσεται η πλήρωση υπηρεσιακών αναγκών.

(8) Για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο στρατιωτικό, δημόσιο υπάλληλο, αστυνομικό ή συνοριακό φύλακα, ειδικό φρουρό, λιμενικό, πυροσβεστικό υπάλληλο ή δικαστικό λειτουργό.

 1. Οι παρακάτω κατηγορίες στελεχών υπηρετούν, μετά από αναφορά τους, για έξι (6) τουλάχιστον έτη στον τόπο προτίμησής τους και εν συνεχεία μετατίθενται σε φρουρές όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές υγείας, ανάλογα με το πρόβλημα υγείας:

α. Στελέχη που έχουν ενταχθεί στις ειδικές καταστάσεις των άρθρων 14 έως 16 του ν.δ. 1400/1973 (Α’ 114), αμέσως μετά την ένταξή τους σε ειδική κατάσταση.

β. Στελέχη που έχουν σύζυγο με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη.

γ. Στελέχη που έχουν την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη.

δ. Στελέχη που έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή.

ε. Στελέχη που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί κατ’ αποκλειστικότητα η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον, και για τον σακχαρώδη διαβήτη πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον. Για τις περ. β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ γνωματεύει η Ανώτατη κατά Κλάδο Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων ή το οικείο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

 1. Η παρ. 2 δεν τυγχάνει εφαρμογής σε περιπτώσεις που το Συμβούλιο Μεταθέσεων του άρθρου 8 αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του ότι συντρέχουν προς τούτο σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι.
 2. Για τις τακτικές μεταθέσεις ανωτάτων Αξιωματικών λαμβάνονται υπόψιν αποκλειστικά τα υπηρεσιακά κριτήρια των στοιχείων (α) και (β) της υποπερ. (1) της περ. α’ της παρ. 1.
 3. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ εντός της ίδιας φρουράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στις υποπερ. (2) και (3) της περ. α΄ της παρ. 1.
 4. Στρατιωτικός με σύζυγο που είναι στρατιωτικός και υπηρετεί στο εξωτερικό, δύναται να υποβάλει αναφορά μετάθεσής του, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής ΄Άμυνας, που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη, μόνο σε θέσεις πέραν των προβλεπομένων και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη. Η μετάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του οικείου Κλάδου. Οι μετατιθέμενοι στρατιωτικοί δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνο τις αποδοχές εσωτερικού. Ο χρόνος της μετάθεσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
 5. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 εφαρμόζονται και για το στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο, με βάση τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 8 υπερβαίνει το όριο συνολικής διάρκειας παραμονής του στην Κύπρο.
 6. Αξιωματικοί που υπηρετούν σε θέσεις διοίκησης-ειδικής υπηρεσίας, είναι δυνατόν να μετατίθενται και πριν να συμπληρωθεί πλήρως ο τελευταίος μήνας υπηρεσίας στις θέσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή, ο μήνας αυτός θεωρείται συμπληρωμένος όσον αφορά στον προβλεπόμενο από το άρθρο 28 χρόνο διοίκησης-ειδικής υπηρεσίας.».

 

Άρθρο 70

Σύστημα αναδοχής φάρων – Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 4278/2014

 

Το άρθρο 20 του ν. 4278/2014 (Α’ 157) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 20

Σύστημα αναδοχής φάρων

 

 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να αναλαμβάνουν χωρίς αμοιβή την υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών ή κάλυψης δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής ή ανάδειξης ενός ή περισσότερων φάρων για ορισμένο χρονικό διάστημα, ως εξής:

 

α) με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει για τον παραπάνω σκοπό η Υπηρεσία Φάρων (Υ.Φ.), ή

β) με αίτηση που υποβάλλεται στην Υ.Φ., με σκοπό την προαγωγή ολυμπιακών αθλημάτων, ιδίως μέσω της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων ή της παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και λειτουργικών υπηρεσιών σε αθλητές, συλλόγους και αθλητικές ομοσπονδίες.

 1. Τα παραπάνω πρόσωπα ανακηρύσσονται Ανάδοχοι Φάρου με απόφαση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και αποκτούν δικαίωμα χρήσης του φάρου και επικοινωνιακής τους προβολής. Ο Ανάδοχος Φάρου έχει υποχρέωση σεβασμού της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής αξίας του φάρου και συμμόρφωσης με την νομοθεσία για την προστασία και τη διαφύλαξη της εθνικής άμυνας και ασφάλειας. Το Γ.Ε.Ν. επιβλέπει τις εργασίες της παρ. 1.»

 

Άρθρο 71

Αναγκαστική απαλλοτρίωση πλησίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων –

Προσθήκη άρθρου 65Α στον ν. 4442/1929

 

Στον ν. 4442/1929 (Α’ 339) προστίθεται άρθρο 65Α ως εξής:

 

«Άρθρο 65Α

Αναγκαστική απαλλοτρίωση πλησίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων

 

Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση, σύμφωνα με τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, Α’ 17), ακινήτου παρακείμενου ή γειτνιάζοντος με στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την προστασία τους από πυρκαγιές και σε κάθε περίπτωση σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από εκατό (100) μέτρα.».

 

Άρθρο 72

Κοπή δένδρων από τη στρατιωτική υπηρεσία

 

Για την προστασία από πυρκαγιές η αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία διενεργεί καθαρισμούς εντός στρατοπέδου και σε απόσταση έως και εκατό (100) μέτρα περιμετρικά των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Εφόσον κρίνεται αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς, δύναται να διενεργείται εντός της περιμέτρου του προηγούμενου εδαφίου και κοπή δένδρων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση άδειας και ιδίως η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 1337/1983 (Α’ 33) και στην περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α’ 167). Για την κοπή δέντρων εντός ακινήτων πλησίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων, και σε απόσταση έως εκατό (100) μέτρα από αυτές, προηγείται αναγκαστική απαλλοτρίωσή τους ή η σύσταση δουλείας ξύλευσης σε βάρος αυτών.

 

Άρθρο 73

Ατελείς και άνευ αδείας υλοτομίες – Τροποποίηση άρθρου 177 ν.δ. 86/1969

 

Στο άρθρο 177 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), περί ατελούς και άνευ αδείας υλοτομίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, προστίθενται περ. ζ) και η), β) στην παρ. 2, προστίθενται οι λέξεις «, εκτός των περ. ζ) και η),», και το άρθρο 177, κατόπιν μεταφοράς στη δημοτική, διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 177

Ατελείς και άνευ αδείας υλοτομίες

 

Ατελώς και άνευ αδείας υλοτομούνται, συλλέγονται ή κατασκευάζονται:

α) Τα καυσόξυλα και οι θάμνοι, όταν προορίζονται για οικιακή χρήση του υλοτομούντος και μεταφέρονται με οποιοδήποτε μέσο εντός του δασαρχείου.

β) Τα καυσόξυλα και οι θάμνοι, όταν μεταφέρονται με οποιαδήποτε μέσο θαλασσίως ή διά ξηράς, μέχρι του ποσού των τριών φορτίων ή πεντακοσίων χιλιογράμμων καθ’ εκάστην ημέρα και κατ’ άτομο εντός της περιφερείας του δασαρχείου, εις το οποίο συνελέγησαν ή με έγκριση του περιφερειάρχη λαμβανομένη μετά γνώμη του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών και στην περιφέρεια συνορεύοντος δασαρχείου, και πωλούνται υπό των ιδίων συλλεκτών για οικιακή χρήση των κατοίκων ή στα υπαίθρια κεραμοποιεία, πλινθοποιεία, αγγειοπλαστεία, ελαιοτριβεία, τυροκομεία, αρτοκλιβάνους, άμβυκας, εγκαταστάσεις αποστάξεως φυτικών ουσιών προς παραγωγή αιθερίων ελαίων, σησαμελοτριβεία, στραγαλοποιεία, βυρσοδεψεία και λοιπές όμοιας φύσεως εγκαταστάσεις. Προκειμένου όμως περί χρήσεως των καυσοξύλων ή θάμνων αυτών στα εργοστάσια, ασβεστοκαμίνους, συστηματικά κεραμοποιεία, πλινθοποιεία, αλωνιστικές μηχανές, ατμόπλοια για τη θέρμανση των ατμολεβήτων και προς εμπορία συγκέντρωση, όλως εξαιρετικώς και μόνον όταν στα δάση των πέριξ χωρίων υπάρχοντα πλεονάσματα καυσοξύλων υπέρ των αναγκών των κατοίκων, δύναται αυτή η χρήση να επιτραπεί από τον περιφερειάρχη με τη γνώμη του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών, με καταβολή μισθώματος οριζόμενου από τον νομάρχη, εφ’ όσον τα καυσόξυλα ή θάμνοι προέρχονται εκ δημοσίων ή ανάμικτα από δημόσια και μη δημόσια δάση, και φόρου εφόσον τα καυσόξυλα ή οι θάμνοι προέρχονται από μη δημόσια δάση.

γ) Γεωργικά εργαλεία γενικά (ιδία άροτρα, διχάλες, στυλιάρια, υπορθώματα αμπέλων, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία προς κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, για περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων ζώων, κήπων, αμπέλων ή αγρών, δρομάρια και ράβδοι για αποξήρανση καπνού, πάσσαλοι για διευθέτηση χειμάρρων ή για προστασία γεωργικών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών και οβελοί κατά τις εορτές του Πάσχα, εφ’ όσον πάντα χρησιμοποιούνται δια τας ιδίας των υλοτομούντων ανάγκες.

δ) Σχινόφυλλο, κηκίδια, άνθη φιλύρας, λιγόβεργες και ξηροί κώνοι πεύκης. Τα προϊόντα όμως αυτά ως και το σχινάλευρο, μεταφερόμενα δια ξηράς ή διά θαλάσσης εκτός του δασαρχείου, στις περιφέρειες του οποίου συνελέγησαν, υποβάλλονται στην καταβολή μισθώματος εφόσον προέρχονται από δημοσία δαση, ή φόρου εφόσον προέρχονται από μη δημόσια δάση ή κτήματα.

ε) Τα εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων και αμπέλων φυόμενα οιαδήποτε δένδρα.

στ) Τα εντός γεωργικών ή δενδροκομικών καλλιεργούμενων εκτάσεων φυόμενα είτε οπωροφόρα ή καρποφόρα είτε τεχνητώς φυτευθέντα, είτε αυτοφυή οιαδήποτε μεμονωμένα μέχρι πέντε κατά στρέμμα φυόμενα δένδρα, ως και οι τεχνητές ή αυτοφυείς δασικές λωρίδες επί των ορίων των καλλιεργειών πλάτους μέχρι δέκα μέτρων. Τα αυτοφυή όμως ταύτα δένδρα, εφόσον διατίθενται προς εμπορία, υλοτομούνται κατόπιν εγκρίσεως της δασικής αρχής και επί τη καταβολή δασικού φόρου.

ζ) Η κάθε είδους βλάστηση εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Ειδικά, η ξυλεία που συλλέγεται από δένδρα που φύονται μεν εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων αλλά δεν ανήκουν κατά κυριότητα στη στρατιωτική υπηρεσία, καθόσον βρίσκονται σε δημόσιο δάσος το οποίο έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στις Ένοπλες Δυνάμεις, αποδίδεται στις δασικές υπηρεσίες, τηρουμένων των διατάξεων περί μεταφοράς δασικών προϊόντων.

η) Η κάθε είδους βλάστηση εκτός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και σε ακτίνα έως εκατό (100) μέτρων περιμετρικά αυτών, για λόγους πυροπροστασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο διοικητής κάθε στρατοπέδου δύναται να διατάσσει, αποκλειστικά εντός των ορίων της ως άνω ακτίνας, την εκτέλεση εργασιών διάνοιξης μικτών ζωνών αντιπυρικής προστασίας, εργασιών κλάδευσης και απομάκρυνσης της παρεδαφιαίας βλάστησης και γενικά δασοκομικών εργασιών πρόληψης και αποτροπής κινδύνου πυρκαγιάς, κατόπιν τεχνικής έκθεσης η οποία εκδίδεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

ηα) Εφόσον στην περιοχή των προς εκτέλεση εργασιών υπάρχει δημόσιο δάσος ή δημόσια δασική έκταση, η έκθεση συντάσσεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα από την οικεία δασική υπηρεσία, σε συνεργασία με την οικεία στρατιωτική υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, η ξυλεία που συλλέγεται αποδίδεται στις δασικές υπηρεσίες, τηρουμένων των διατάξεων περί μεταφοράς δασικών προϊόντων.

ηβ) Εφόσον στην περιοχή των προς εκτέλεση εργασιών υπάρχει ιδιωτικό δάσος ή ιδιωτική δασική έκταση, η τεχνική έκθεση συντάσσεται από την οικεία στρατιωτική υπηρεσία και εγκρίνεται, κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα, από την οικεία δασική υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, προϋπόθεση για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών αποτελεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση της οικείας έκτασης ή η σύσταση δουλείας ξύλευσης σε βάρος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και έναντι ανταλλάγματος, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 998/1979 (Α’ 289). Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί μεταφοράς δασικών προϊόντων.

 1. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο υλοτομίες, εκτός των περ. ζ) και η), δύνανται να ρυθμιστούν ή περιοριστούν μέχρι πλήρους απαγορεύσεως κατά χώρο, χρόνο και τρόπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 66.».

 

Άρθρο 74

Στρατηγική Ασφάλειας Εθνικών Διαβαθμισμένων Πληροφοριών

 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών Υπουργού, καθορίζονται η στρατηγική ασφάλειας εθνικών διαβαθμισμένων πληροφοριών, οι βασικές αρχές και οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας για την προστασία τους και για το προσωπικό που τις χειρίζεται, η οργάνωση και οι αρμοδιότητες των αρχών που τις προστατεύουν και κάθε σχετικό θέμα.

 

Άρθρο 75

Συμμετοχή Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην ηλεκτρονική υπηρεσία «ΕΥΔΟΞΟΣ» – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 440 ν. 4957/2022

 

Στην παρ. 3 του άρθρου 440 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΛΑ’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, προστίθενται οι λέξεις «, Εθνικής Άμυνας» και η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον τρόπο και τα κριτήρια της δωρεάν διανομής στους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών των διδακτικών συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ», καθώς και την καταβολή αμοιβής στους συγγραφείς τους, το ποσοστό ηλεκτρονικών συγγραμμάτων ανά εκδότη επί του συνολικού αριθμού συγγραμμάτων κατ’ έτος που δύναται να ανέλθει έως το ποσοστό του εκατό τοις εκατό (100%), την τυχόν χρηματική επιβράβευση ή άλλα προνόμια προς τους εκδότες που προσφέρουν ηλεκτρονικά συγγράμματα.».

 

Άρθρο 76

Παράταση εποπτείας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ) από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

 

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), ως προς την επαναφορά της εποπτείας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μόνιμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.) στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2026.

 • 13 Μαΐου 2024, 10:20 | Απόφοιτος ΑΣΣΥ 96

  Θα θέλαμε να προτρέψουμε τον Κύριο ΥΕΘΑ, όσο και την επιτελική του ομάδα, να δώσει επιτέλους λύση στο βαθμολογικό ζήτημα, των Αξκών προέλευσης αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι οποίοι κατατάχθηκαν κατά τα έτη 1994-1995. Να αποκαταστήσει οριστικά η συγκεκριμένη ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, ότι υποσχέθηκε η προηγούμενη, κατά την ψήφιση του ν.5018/23, όπου ταχτοποιήθηκε το αντίστοιχο θέμα των αποφοίτων ΑΣΣΥ σειρών εισαγωγής έως και το 1993. Η διόρθωση των στρεβλώσεων και η αποκατάσταση των αδικιών, συμβάλλει στο αίσθημα δικαίου στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων.

 • 13 Μαΐου 2024, 10:10 | Μαρια

  Συμφωνώ με το αμετάθετο των τρίτεκνων και πολύτεκνων, ως γενναίο και ισχυρό κίνητρο για την εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, όπως το Σύνταγμα ορίζει.

  Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνετε, η τροποποίηση του στοιχείου (α) της υποπερ. (2) της περ. α΄ της παρ. 1, του άρθρου 5 του Ν.3883/2010 που τροποποιείται με το άρθρο 69,
  όπως παρακάτω:

  «(α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων καθώς και οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, δεν μετατίθενται από τον τόπο προτίμησής τους και υπηρετούν υποχρεωτικά σε αυτόν, εκτός αν δηλώσουν οι ίδιοι επιθυμία μετάθεσης ή αν εκλείψουν οι σχετικοί οικογενειακοί λόγοι. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανώτατη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.»

 • 13 Μαΐου 2024, 10:10 | 48 ΣΤΥΑ – ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1996

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ.

  Όπως είχε δεσμευθεί στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων ο προηγούμενος ΥΕΘΑ, αναμέναμε στον παρόντα νόμο την επαναφορά και των επόμενων σειρών εισαγωγής στις σχολές ΑΣΣΥ των ετών 1994-1995-1996 ,
  (τάξεων αποφοίτησης 1966-1997-1998) όπως είχε γίνει με τον ν. 5018/2023 για τους εισαχθέντες των ετών 1991 – 1992 – 1993. Διευκρινίζεται ότι όσοι εισήχθησαν τα έτη 1994 -1995 -1996 εισήχθησαν με τον ίδιο νόμο που εισήχθησαν και οι εισαχθέντες των ετών 1991 – 1992 – 1993. Όμως οι εισαχθέντες των ετών 1991 – 1992 – 1993 με τον ν. 5018/2023 επανήλθαν στις διατάξεις του νόμου 2439/1996 που ορίζει την σταδιοδρομική τους εξέλιξη και οι εισαχθέντες των ετών 1994 -1995 -1996 αδίκως παρέμειναν στις διατάξεις νόμου 3883/2010. Ως συνέπεια των παραπάνω είναι να υπάρχει αδικία εις βάρος των αυτών των στελεχών και εις βάρος της υπηρεσίας λόγω ασυνέχειας στην βαθμολογική εξέλιξη, διαταράσσοντας την ιεραρχία και την κάλυψη των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων ανά βαθμό.

  Το θέμα αυτό έχει μεταφερθεί προς την Ηγεσία του ΓΕΕΘΑ και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ).

  Συγκεκριμένα η ΠΟΜΕΝΣ στις 23/4/2024 σε ανακοίνωσή της αναφέρει επακριβώς:
  «ΘΕΜΑ ΑΣΣΥ τάξεων 96-97-98:
  Όταν, μέσω της διαβούλευσης, γίνουν δημοσίως γνωστά τα άρθρα του νομοσχεδίου, θα διαπιστώσουμε ότι για την ώρα δεν υπάρχει πρόβλεψη για το θέμα των τάξεων ΑΣΣΥ 96-97-98.
  Αυτό δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί, όταν η ΠΟΜΕΝΣ μπορεί να σας βεβαιώσει ότι έχει επικοινωνήσει το δίκαιο του αιτήματος τόσο στην Πολιτική όσο και στην Στρατιωτική μας Ηγεσία, εκθέτοντας όλα τα επιχειρήματα προς την άμεση και δίκαιη επίλυση του.
  Η ΠΟΜΕΝΣ, μέσω αυτής της ενημέρωσης για όλους τους συναδέλφους μας ΑΣΣΥ τάξεων 96-97-98, δηλώνει την αισιοδοξία της, ότι κατόπιν των θεσμικών ενεργειών της και σε αγαστή συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους του κ. ΥΕΘΑ και όχι μόνο, πρόθεση είναι το θέμα της δικαίωσης των τάξεων αυτών, να λυθεί κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.»

  Συνεπώς ευελπιστούμε και πιστεύουμε στην τήρηση της δέσμευσης για την αποκατάσταση των τριών επομένων σειρών δηλαδή τους εισαχθέντες 1994 – 1995 – 1996 (έως και τάξη 1998), οι οποίοι είναι και οι άμεσα θιγόμενοι από τον ισχύοντα νόμο, με προοπτική αποκατάστασης με ακριβώς ίδιους όρους για όλες τις σειρές οι οποίες εισήχθησαν σε σχολές ΑΣΣΥ ως και το έτος 2010, έτος ψήφισης του Ν.3883

 • 13 Μαΐου 2024, 10:06 | ΑΣΣΥ 97

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Μεταφέρω το μήνυμα της ΠΟΜΕΝΣ και είμαστε βέβαιοι ότι μέχρι την Ολομέλεια θα επιλύσετε το ΔΙΚΑΙΟ αίτημα των τάξεων 1996 και 1997 αξιωματικών ΑΣΣΥ, με την προσθήκη κατάλληλης τροπολογίας:
  «Η ΠΟΜΕΝΣ, μέσω αυτής της ενημέρωσης για όλους τους συναδέλφους μας ΑΣΣΥ τάξεων 1996-1997, δηλώνει την αισιοδοξία της, ότι κατόπιν των θεσμικών ενεργειών της και σε αγαστή συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους του κ.ΥΕΘΑ και όχι μόνο, πρόθεση είναι το θέμα της δικαίωσης των τάξεων αυτών, να λυθεί κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.»

  Με εκτίμηση,
  ΑΣΣΥ τάξεις 1996-1997

 • 13 Μαΐου 2024, 10:02 | PETROS

  Κατά το προηγούμενο έτος ΣΩΣΤΑ αποκαταστάθηκε η αδικία στη σταδιοδρομική εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ τάξεων 1993, 1994, 1995 στα πλαίσια του ν. 5018/2023. Σε επανειλημμένες ερωτήσεις συναδέλφων για τη μη συμπερίληψη των τάξεων 1996-1997, καθώς οι προϋποθέσεις εισαγωγής τους στις στρατιωτικές σχολές ήταν ΑΚΡΙΒΩΣ οι ίδιες, η μόνιμη επωδός στις λαμβανόμενες απαντήσεις ήταν η αποδοχή του δίκαιου αιτήματος μας και η υπόσχεση για μελλοντική αποκατάσταση.

  Το χρονικό διάστημα που ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν εκτενείς αναφορές επί του θέματος τόσο σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με επίκαιρες ερωτήσεις στην κοινοβουλευτική διαδικασία, όσο και με απευθείας ερωτήσεις στον Κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αλλά και στον ίδιο τον κ. Πρωθυπουργό σε συνέντευξη τύπου στο Λαύριο σε ζωντανή πανελλήνια μετάδοση.

  Γνωρίζοντας ότι έχει υπάρξει προφορική αλλά και έγγραφη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας επί του θέματος από συνδικαλιστικούς φορείς και ενώσεις στρατιωτικών, και ειδικότερα την ΠΟΜΕΝΣ με τεκμηριωμένη και δημοσιευμένη πρόταση νομοθετικής αποκατάστασης, θεωρείται πως είναι η πλέον ΚΡΙΣΙΜΗ χρονική στιγμή για την κατάθεση νομοθετικής τροπολογίας με σκοπό την οριστική επίλυση της υφιστάμενης αδικίας.

  https://pomens.gr/enimerosi/epistoles/2309-kyrie-yetha-idou-e-protase-tes-pomens-pou-dikaionei-tis-taxeis-96-97-kai-enteuthen-e-epilyse-tou-chroniou-aitematos-sta-cheria-sas?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3IpvOd13aWs8ZYT8vVs3iZQW23pFqQsWqATE4FAmxy7VqujqQFd6Bmdk4_aem_ATx1QhCgsDdTgDwm1DAh4tUfSHntunSIPZKSqL0Oqv6oz6G0SSAEhRO6kfGY8-m32M5Jx6av71UntmNfRapTRfPA

  Ως εκ τούτου προσβλέπουμε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για την προσθήκη τροπολογίας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ηθική αποκατάσταση των τάξεων ΑΣΣΥ 1996-1997 με βάση τις πρόνοιες του ν. 5018/2023 προκειμένου να υπαχθούν στον ν.2439/1996 οι καταταγέντες τα έτη 1994, 1995 (Τάξεων 1996, 1997).

  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, έχοντας την πεποίθηση ότι θα συμβάλλετε στην ορθή και άμεση επίλυση του αιτήματος μας.

  Με εκτίμηση
  Απόφοιτος τάξης 1996

 • 13 Μαΐου 2024, 09:50 | Απόφοιτοι ΑΣΣΥ ’96-’97

  Οι εισαχθέντες 1993 προήχθησαν στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντίστοιχους, τον Οκτώβριο του 2023 στα 30 χρόνια υπηρεσίας με την εφαρμογή του ν.5018/23.
  Οι εισαχθέντες 1994 για τους οποίους ίσχυαν τα ίδια δεδομένα ακριβώς με τους 1993 , αλλά τους διαχώρισε ο ανωτέρω νόμος, για να μπορέσουν να τους ακολουθήσουν εξελικτικά , θα πρέπει να προαχθούν και αυτοί τον Οκτώβριο του 2024, δηλαδή σε λίγους μήνες από τώρα, αφού πρώτα περάσουν από τα συμβούλια κρίσεων.
  Κύριε Υπουργέ, για να μην χαθεί ούτε μια ημέρα, ούτε ένας μισθός σε αυτούς τους τόσους δύσκολους και απαιτητικούς καιρούς, πρέπει να συμπεριλάβετε στο παρόν νομοσχέδιο, άρθρο για την βαθμολογική τακτοποίηση των αποφοίτων ΑΣΣΥ 1994-1995 μέσω της υπαγωγής τους στον ν.2439/96.
  Δεν υπάρχει άλλος χρόνος!
  Σας παρακαλούμε προς επίρρωση των ανωτέρω, να δείτε τα αποσπάσματα από τις ομιλίες των συναδέρφων σας βουλευτών που αναφέρονται στους αποφοίτους ΑΣΣΥ 1994-1995, κατά την ψήφιση του ν.5018/23 καθώς και τις υποσχέσεις που τους δόθηκαν τότε.
  Σας πιστέψαμε!
  https://www.kranosgr.com/%cf%80%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%cf%83-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%be%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%81%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%83%cf%85-9/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1ED8Tgs0Bs_93scvqFIjdm5kHi4ThMUVCtgdd9o40BXlBk7qiYIgM1xlg_aem_AUSV9fXM3zHxtcj0eTeDyhzjEZgfTHE64tEwxYNDs534DR2qh74mA0lWP2lCUFpNJqObsLasQv1B6qzaWVLxyX-L
  Μην μας εγκαταλείπετε. Στο στράτευμα δεν εγκαταλείπουμε κανένα πίσω !
  Προλαβαίνουμε, το ξέρετε!

 • 13 Μαΐου 2024, 09:44 | ΑΣΣΥ 1996 – ΤΑΞΗ 1998

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ.

  Όπως είχε δεσμευθεί στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων ο προηγούμενος ΥΕΘΑ, αναμέναμε στον παρόντα νόμο την επαναφορά και των επόμενων σειρών εισαγωγής στις σχολές ΑΣΣΥ των ετών 1994-1995-1996 ,
  (τάξεων αποφοίτησης 1966-1997-1998) όπως είχε γίνει με τον ν. 5018/2023 για τους εισαχθέντες των ετών 1991 – 1992 – 1993. Διευκρινίζεται ότι όσοι εισήχθησαν τα έτη 1994 -1995 -1996 εισήχθησαν με τον ίδιο νόμο που εισήχθησαν και οι εισαχθέντες των ετών 1991 – 1992 – 1993. Όμως οι εισαχθέντες των ετών 1991 – 1992 – 1993 με τον ν. 5018/2023 επανήλθαν στις διατάξεις του νόμου 2439/1996 που ορίζει την σταδιοδρομική τους εξέλιξη και οι εισαχθέντες των ετών 1994 -1995 -1996 αδίκως παρέμειναν στις διατάξεις νόμου 3883/2010. Ως συνέπεια των παραπάνω είναι να υπάρχει αδικία εις βάρος των αυτών των στελεχών και εις βάρος της υπηρεσίας λόγω ασυνέχειας στην βαθμολογική εξέλιξη, διαταράσσοντας την ιεραρχία και την κάλυψη των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων ανά βαθμό.

  Το θέμα αυτό έχει μεταφερθεί προς την Ηγεσία του ΓΕΕΘΑ και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ).

  Συγκεκριμένα η ΠΟΜΕΝΣ στις 23/4/2024 σε ανακοίνωσή της αναφέρει επακριβώς:
  «ΘΕΜΑ ΑΣΣΥ τάξεων 96-97-98:
  Όταν, μέσω της διαβούλευσης, γίνουν δημοσίως γνωστά τα άρθρα του νομοσχεδίου, θα διαπιστώσουμε ότι για την ώρα δεν υπάρχει πρόβλεψη για το θέμα των τάξεων ΑΣΣΥ 96-97-98.
  Αυτό δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί, όταν η ΠΟΜΕΝΣ μπορεί να σας βεβαιώσει ότι έχει επικοινωνήσει το δίκαιο του αιτήματος τόσο στην Πολιτική όσο και στην Στρατιωτική μας Ηγεσία, εκθέτοντας όλα τα επιχειρήματα προς την άμεση και δίκαιη επίλυση του.
  Η ΠΟΜΕΝΣ, μέσω αυτής της ενημέρωσης για όλους τους συναδέλφους μας ΑΣΣΥ τάξεων 96-97-98, δηλώνει την αισιοδοξία της, ότι κατόπιν των θεσμικών ενεργειών της και σε αγαστή συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους του κ. ΥΕΘΑ και όχι μόνο, πρόθεση είναι το θέμα της δικαίωσης των τάξεων αυτών, να λυθεί κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.»

  Συνεπώς ευελπιστούμε και πιστεύουμε στην τήρηση της δέσμευσης για την αποκατάσταση των τριών επομένων σειρών δηλαδή τους εισαχθέντες 1994 – 1995 – 1996 (έως και τάξη 1998), οι οποίοι είναι και οι άμεσα θιγόμενοι από τον ισχύοντα νόμο, με προοπτική αποκατάστασης με ακριβώς ίδιους όρους για όλες τις σειρές οι οποίες εισήχθησαν σε σχολές ΑΣΣΥ ως και το έτος 2010, έτος ψήφισης του Ν.3883

 • 13 Μαΐου 2024, 09:33 | PETROS

  Κατά το προηγούμενο έτος ΣΩΣΤΑ αποκαταστάθηκε η αδικία στη σταδιοδρομική εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ τάξεων 1993, 1994, 1995 στα πλαίσια του ν. 5018/2023. Σε επανειλημμένες ερωτήσεις συναδέλφων για τη μη συμπερίληψη των τάξεων 1996-1997, καθώς οι προϋποθέσεις εισαγωγής τους στις στρατιωτικές σχολές ήταν ΑΚΡΙΒΩΣ οι ίδιες, η μόνιμη επωδός στις λαμβανόμενες απαντήσεις ήταν η αποδοχή του δίκαιου αιτήματος μας και η υπόσχεση για μελλοντική αποκατάσταση.

  Το χρονικό διάστημα που ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν εκτενείς αναφορές επί του θέματος τόσο σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με επίκαιρες ερωτήσεις στην κοινοβουλευτική διαδικασία, όσο και με απευθείας ερωτήσεις στον Κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αλλά και στον ίδιο τον κ. Πρωθυπουργό σε συνέντευξη τύπου στο Λαύριο σε ζωντανή πανελλήνια μετάδοση.

  Γνωρίζοντας ότι έχει υπάρξει προφορική αλλά και έγγραφη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας επί του θέματος από συνδικαλιστικούς φορείς και ενώσεις στρατιωτικών, και ειδικότερα την ΠΟΜΕΝΣ με τεκμηριωμένη και δημοσιευμένη πρόταση νομοθετικής αποκατάστασης, θεωρείται πως είναι η πλέον ΚΡΙΣΙΜΗ χρονική στιγμή για την κατάθεση νομοθετικής τροπολογίας με σκοπό την οριστική επίλυση της υφιστάμενης αδικίας.

  https://pomens.gr/enimerosi/epistoles/2309-kyrie-yetha-idou-e-protase-tes-pomens-pou-dikaionei-tis-taxeis-96-97-kai-enteuthen-e-epilyse-tou-chroniou-aitematos-sta-cheria-sas?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3IpvOd13aWs8ZYT8vVs3iZQW23pFqQsWqATE4FAmxy7VqujqQFd6Bmdk4_aem_ATx1QhCgsDdTgDwm1DAh4tUfSHntunSIPZKSqL0Oqv6oz6G0SSAEhRO6kfGY8-m32M5Jx6av71UntmNfRapTRfPA

  Ως εκ τούτου προσβλέπουμε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για την προσθήκη τροπολογίας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ηθική αποκατάσταση των τάξεων ΑΣΣΥ 1996-1997 με βάση τις πρόνοιες του ν. 5018/2023 προκειμένου να υπαχθούν στον ν.2439/1996 οι καταταγέντες τα έτη 1994, 1995 (Τάξεων 1996, 1997).

  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, έχοντας την πεποίθηση ότι θα συμβάλλετε στην ορθή και άμεση επίλυση του αιτήματος μας.

  Με εκτίμηση
  Απόφοιτος τάξης 1996

 • 13 Μαΐου 2024, 09:29 | φωτεινη

  Συμφωνώ με το αμετάθετο των τρίτεκνων και πολύτεκνων, ως γενναίο και ισχυρό κίνητρο για την εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, όπως το Σύνταγμα ορίζει.

  Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνετε, η τροποποίηση του στοιχείου (α) της υποπερ. (2) της περ. α΄ της παρ. 1, του άρθρου 5 του Ν.3883/2010 που τροποποιείται με το άρθρο 69,
  όπως παρακάτω:

  «(α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων καθώς και οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, δεν μετατίθενται από τον τόπο προτίμησής τους και υπηρετούν υποχρεωτικά σε αυτόν, εκτός αν δηλώσουν οι ίδιοι επιθυμία μετάθεσης ή αν εκλείψουν οι σχετικοί οικογενειακοί λόγοι. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανώτατη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.»

 • 13 Μαΐου 2024, 09:11 | PETROS

  Κατά το προηγούμενο έτος ΣΩΣΤΑ αποκαταστάθηκε η αδικία στη σταδιοδρομική εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ τάξεων 1993, 1994, 1995 στα πλαίσια του ν. 5018/2023. Σε επανειλημμένες ερωτήσεις συναδέλφων για τη μη συμπερίληψη των τάξεων 1996-1997, καθώς οι προϋποθέσεις εισαγωγής τους στις στρατιωτικές σχολές ήταν ΑΚΡΙΒΩΣ οι ίδιες, η μόνιμη επωδός στις λαμβανόμενες απαντήσεις ήταν η αποδοχή του δίκαιου αιτήματος μας και η υπόσχεση για μελλοντική αποκατάσταση.

  Το χρονικό διάστημα που ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν εκτενείς αναφορές επί του θέματος τόσο σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με επίκαιρες ερωτήσεις στην κοινοβουλευτική διαδικασία, όσο και με απευθείας ερωτήσεις στον Κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αλλά και στον ίδιο τον κ. Πρωθυπουργό σε συνέντευξη τύπου στο Λαύριο σε ζωντανή πανελλήνια μετάδοση.

  Γνωρίζοντας ότι έχει υπάρξει προφορική αλλά και έγγραφη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας επί του θέματος από συνδικαλιστικούς φορείς και ενώσεις στρατιωτικών, και ειδικότερα την ΠΟΜΕΝΣ με τεκμηριωμένη και δημοσιευμένη πρόταση νομοθετικής αποκατάστασης, θεωρείται πως είναι η πλέον ΚΡΙΣΙΜΗ χρονική στιγμή για την κατάθεση νομοθετικής τροπολογίας με σκοπό την οριστική επίλυση της υφιστάμενης αδικίας.

  https://pomens.gr/enimerosi/epistoles/2309-kyrie-yetha-idou-e-protase-tes-pomens-pou-dikaionei-tis-taxeis-96-97-kai-enteuthen-e-epilyse-tou-chroniou-aitematos-sta-cheria-sas?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3IpvOd13aWs8ZYT8vVs3iZQW23pFqQsWqATE4FAmxy7VqujqQFd6Bmdk4_aem_ATx1QhCgsDdTgDwm1DAh4tUfSHntunSIPZKSqL0Oqv6oz6G0SSAEhRO6kfGY8-m32M5Jx6av71UntmNfRapTRfPA

  Ως εκ τούτου προσβλέπουμε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για την προσθήκη τροπολογίας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ηθική αποκατάσταση των τάξεων ΑΣΣΥ 1996-1997 με βάση τις πρόνοιες του ν. 5018/2023 προκειμένου να υπαχθούν στον ν.2439/1996 οι καταταγέντες τα έτη 1994, 1995 (Τάξεων 1996, 1997).

  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, έχοντας την πεποίθηση ότι θα συμβάλλετε στην ορθή και άμεση επίλυση του αιτήματος μας.

  Με εκτίμηση
  Απόφοιτος τάξης 1996

 • 13 Μαΐου 2024, 09:05 | Απόφοιτος ΑΣΣΥ Π.Α.

  Θα θέλαμε να προτρέψουμε τον Κύριο ΥΕΘΑ, όσο και την επιτελική του ομάδα, να δώσει επιτέλους λύση στο βαθμολογικό ζήτημα, των Αξκών προέλευσης αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι οποίοι κατατάχθηκαν κατά τα έτη 1994-1995. Να αποκαταστήσει οριστικά η συγκεκριμένη ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, ότι υποσχέθηκε η προηγούμενη, κατά την ψήφιση του ν.5018/23, όπου ταχτοποιήθηκε το αντίστοιχο θέμα των αποφοίτων ΑΣΣΥ σειρών εισαγωγής έως και το 1993. Η διόρθωση των στρεβλώσεων και η αποκατάσταση των αδικιών, συμβάλλει στο αίσθημα δικαίου στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:56 | Π.Μ ΑΣΣΥ ’96

  Οι ΑΣΣΥ ’96 ’97 περιμένουν δικαίωση από αυτό το κυβερνητικό σχήμα. Παρακαλούμε αναλάβετε ευθύνες.

  Με εκτίμηση

  ΑΣΣΥ ’96

 • 13 Μαΐου 2024, 09:46 | PETROS

  Κατά το προηγούμενο έτος ΣΩΣΤΑ αποκαταστάθηκε η αδικία στη σταδιοδρομική εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ τάξεων 1993, 1994, 1995 στα πλαίσια του ν. 5018/2023. Σε επανειλημμένες ερωτήσεις συναδέλφων για τη μη συμπερίληψη των τάξεων 1996-1997, καθώς οι προϋποθέσεις εισαγωγής τους στις στρατιωτικές σχολές ήταν ΑΚΡΙΒΩΣ οι ίδιες, η μόνιμη επωδός στις λαμβανόμενες απαντήσεις ήταν η αποδοχή του δίκαιου αιτήματος μας και η υπόσχεση για μελλοντική αποκατάσταση.

  Το χρονικό διάστημα που ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν εκτενείς αναφορές επί του θέματος τόσο σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με επίκαιρες ερωτήσεις στην κοινοβουλευτική διαδικασία, όσο και με απευθείας ερωτήσεις στον Κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αλλά και στον ίδιο τον κ. Πρωθυπουργό σε συνέντευξη τύπου στο Λαύριο σε ζωντανή πανελλήνια μετάδοση.

  Γνωρίζοντας ότι έχει υπάρξει προφορική αλλά και έγγραφη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας επί του θέματος από συνδικαλιστικούς φορείς και ενώσεις στρατιωτικών, και ειδικότερα την ΠΟΜΕΝΣ με τεκμηριωμένη και δημοσιευμένη πρόταση νομοθετικής αποκατάστασης, θεωρείται πως είναι η πλέον ΚΡΙΣΙΜΗ χρονική στιγμή για την κατάθεση νομοθετικής τροπολογίας με σκοπό την οριστική επίλυση της υφιστάμενης αδικίας.

  https://pomens.gr/enimerosi/epistoles/2309-kyrie-yetha-idou-e-protase-tes-pomens-pou-dikaionei-tis-taxeis-96-97-kai-enteuthen-e-epilyse-tou-chroniou-aitematos-sta-cheria-sas?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3IpvOd13aWs8ZYT8vVs3iZQW23pFqQsWqATE4FAmxy7VqujqQFd6Bmdk4_aem_ATx1QhCgsDdTgDwm1DAh4tUfSHntunSIPZKSqL0Oqv6oz6G0SSAEhRO6kfGY8-m32M5Jx6av71UntmNfRapTRfPA

  Ως εκ τούτου προσβλέπουμε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για την προσθήκη τροπολογίας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ηθική αποκατάσταση των τάξεων ΑΣΣΥ 1996-1997 με βάση τις πρόνοιες του ν. 5018/2023 προκειμένου να υπαχθούν στον ν.2439/1996 οι καταταγέντες τα έτη 1994, 1995 (Τάξεων 1996, 1997).

  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, έχοντας την πεποίθηση ότι θα συμβάλλετε στην ορθή και άμεση επίλυση του αιτήματος μας.

  Με εκτίμηση
  Απόφοιτος τάξης 1996

 • 13 Μαΐου 2024, 09:46 | ΑΣΣΥ 96

  Η μη συμπερίληψη των Αξιωματικών προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, κατάταξης 1994-1995 (τάξεως 1996-1997) στο εν λόγω νομοσχέδιο έχει δημιουργήσει αναστάτωση και δυσαρέσκεια, λόγω της διατήρησης του διαχωρισμού αυτών σε σχέση με τις προηγούμενες σειρές εισαγωγής έτους 1993 και αρχαιότερες, ως προς τις προαγωγές, τον χρόνο παραμονής στους βαθμούς, καθώς και τον καταληκτικό βαθμό, παρόλο που η προβλεπόμενη βαθμολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις προκηρύξεις εισαγωγής στις Σχολές ΑΣΣΥ, κατά το χρόνο κατάταξης αυτών, ήταν κοινή με τις σειρές κατάταξης 1991-1993 (τάξεων 1993-1995) και στα τρία Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατό – Ναυτικό – Αεροπορία). Η ολοφάνερη διασάλευση ιεραρχίας μεταξύ διαδοχικών σειρών ΑΣΣΥ συνεχίζει να υφίσταται δυστυχώς.Οι σειρές κατάταξης 1993 – 1994 – 1995 (Τάξεις 1995-1996-1997) είναι Αξιωματικοί της ίδιας προέλευσης, με ίδιες προϋποθέσεις εισαγωγής και μετέπειτα δικαιώματα. Έχουν εισαχθεί πριν καν την ψήφιση του ν.2439/96, ωστόσο εντάσσονται, σε διαφορετικό νόμο χωρίς να υπάρχει εμφανές – εύλογο κριτήριο, όπως προκύπτει και κατά την τεκμηρίωση του τέως κ. ΥΕΘΑ στην συζήτηση στο κοινοβούλιο, κατά την διάρκεια της ψήφισης του ν.5018/23. Ειδικότερα δε για την σειρά 1993 ο τέως Υπουργός, αναφέρθηκε πως δεν υπάρχει εμφανές εύλογο σημείο διαχωρισμού μεταξύ σειρών κατάταξης 1993-1994. Οφείλει να τονιστεί ότι στις σχολές ΑΣΣΥ εισέρχονται μαθητές, μέσω του θεσμού των Πανελληνίων εξετάσεων από το 1992.Οι Αξιωματικοί ΑΣΣΥ κατάταξης μέχρι 31/12/1995, δηλαδή και οι εισαχθέντες 1994-1995, εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3865/2010 και έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εισαχθέντες πριν το 1993, με χαρακτηριστικό το άρθρο 22 §4 του ν.3865/2010 με το οποίο δίνεται το δικαίωμα σε όποιον έχει καταταγεί μέχρι την 31/12/1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 01/01/2015 και μετά , να μπορεί να εξαγοράζει 3 έτη με καταβολή προβλεπόμενης εισφοράς, για την συμπλήρωση των απαιτούμενων πλέον, 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο έχει δημιουργηθεί κενό πέντε (5) ετών στην προαγωγική αλυσίδα μεταξύ διαδοχικών σειρών, με ταυτόχρονη απουσία Αξιωματικών προελεύσεως ΑΣΣΥ στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντίστοιχων για ένα (1) έτος, λόγω του φαινομένου της βαθμολογικής διαφοράς έως και τριών (3) βαθμών που προκύπτει από την εφαρμογή των εν ισχύ διατάξεων.Σε περίπτωση συνταξιοδότησης δε, μπορεί να δημιουργηθεί το εξής παράδοξο, στελέχη σειρών ΑΣΣΥ 1991 έως 1993 (τάξεων 1993 έως 1995) με αποστρατεία στα 35 χρόνια, να αποστρατεύονται με βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχων, με πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα και στελέχη κατάταξης 1994 και εντεύθεν, στα 35 χρόνια υπηρεσίας κάνοντας χρήση αναγνώρισης πενταετίας, να αποστρατεύονται με το βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων, δηλαδή με δύο (2) βαθμούς διαφορά, χωρίς κατάληψη του προβλεπόμενου από την προκήρυξη εισαγωγής , αποστρατευτικού βαθμού και χωρίς πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.Οι κατηγορίες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών ΕΜΘ-ΕΠΟΠ βελτίωσαν την κατάστασή τους, ως προς τον καταληκτικό βαθμό τους, την εξέλιξη και αντίστοιχα τις απολαβές τους, κατόπιν συνεχών τροποποιήσεων νόμων, τα τελευταία έτη, εξασφαλίζοντας ευνοϊκότερη σταδιοδρομική και οικονομική εξέλιξη, σε σχέση με το αρχικό καθεστώς πρόσληψης τους. Οι Αξκοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ 1994 και εντεύθεν πλέον, απώλεσαν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, με εξαίρεση μόνο τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ (σημειώνεται ότι η προσκόμιση βεβαίωσης διαγραφής από ΑΕΙ κατά την ημερομηνία κατάταξης τους στις στρατιωτικές σχολές Υπαξιωματικών ήταν υποχρεωτική για την εγγραφή-εισαγωγή τους σε αυτές).Η σειρά κατάταξης 1994 (Τάξη 1996) προκειμένου να ακολουθήσει την βαθμολογική εξέλιξη των καταταγέντων 1993 (Τάξη 1995) και να αποφευχθεί οποιαδήποτε διατάραξη ιεραρχίας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στους πίνακες κρίσεων 2024 και ως εκ τούτου η προέκταση εφαρμογής του ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄25) άρθρο 52, χρήζει άμεσων ενεργειών.Το δίκαιο αίτημα μας αποτυπώνεται συνολικά στο κάτωθι άρθρο προς τροποποίηση:Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4494/2017
  Στο άρθρο 37 του ν. 4494/2017 (Α’ 165) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο μετατίθεται η προθεσμία μέχρι την οποία συμπληρώνεται η εικοσιπενταετία πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, β) προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 37 διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 37 Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και μονιμοποιηθέντων εθελοντών μονιμοποιηθεισών εθελοντριών
  Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α’ 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 (Α’ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α’ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2020. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, ο χρόνος των περ. β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς που δυνάμει του παρόντος άρθρου αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από ΑΣΣΥ δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 στον βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων.
  Ειδικά για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον τα καθοριζόμενα στην περ. δ’ της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996.».Με αυτό τον τρόπο δύναται, να επέλθει δίκαιη λύση στη διασάλευση της αρχαιότητας (εξέλιξη με ίσους όρους) και τη βαθμολογική δυσαρμονία στην εξέλιξη των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και να επιλυθεί ένα μείζον ηθικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το ν.3883/10 και έχει μετακυλιστεί με τον νεότερο ν.5018/2023 και στις σειρές εισαγωγής 1994-1995.Πρέπει να δοθεί επιτελούς μια λύση και για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ 1996-1997.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:29 | Σταματια

  Κύριε Πρωθυπουργέ,
  Κύριε ΥΕΘΑ,
  Ένα νομοσχεδιο σαν το παρών, δεν επηρεάζει μόνο τους στρατιωτικους που επιλουνται ΑμεΑ, ούτε μόνο λύνει το πρόβλημα των επιτελων μεταθεσεων.
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ απευθύνετε κυρίως στα ίδια τα ΑμεΑ, εκείνων η ζωή αλλάζει προς το χειρότερο. Εμείς έχουμε ήδη αρκετές μεταθέσεις, επιλέξαμε αυτό το επάγγελμα κ έχουμε εξοικειωθεί με τις μεταθέσεις. Οι γονείς, τα αδέρφια, τα παιδια μας μας ομως δεν επέλεξαν την ασθένεια. Εκείνους χτυπάτε.
  Όταν λοιπόν νομοθετειτε για μια τόσο ευάλωτη ομάδα, καλή θα ήταν η ενσυναισθηση και τουλάχιστον η επικοινωνία με τους φορείς που τους εκπροσωπούν. Μπορεί το ΥΕΘΑ σα υπουργείο να εχει τις ιδιαίτερο τότες του, ωστόσο αποτελεί μέρος της Ελληνικής κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός εργάζεται για την πρόοδο της μέσα από δραστικά μέτρα για Αμεα μέσω άλλων υπουργεία.
  Δεν υπάρχει κανένας λόγω να καταστρέφετε ζωές ΑμεΑ, ήδη περνάνε αρκετά, και σίγουρα υπάρχει πληθώρα λύσεων για το ζήτημα των μεταθεσεων .

 • 13 Μαΐου 2024, 09:24 | PETROS

  Κατά το προηγούμενο έτος ΣΩΣΤΑ αποκαταστάθηκε η αδικία στη σταδιοδρομική εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ τάξεων 1993, 1994, 1995 στα πλαίσια του ν. 5018/2023. Σε επανειλημμένες ερωτήσεις συναδέλφων για τη μη συμπερίληψη των τάξεων 1996-1997, καθώς οι προϋποθέσεις εισαγωγής τους στις στρατιωτικές σχολές ήταν ΑΚΡΙΒΩΣ οι ίδιες, η μόνιμη επωδός στις λαμβανόμενες απαντήσεις ήταν η αποδοχή του δίκαιου αιτήματος μας και η υπόσχεση για μελλοντική αποκατάσταση.

  Το χρονικό διάστημα που ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν εκτενείς αναφορές επί του θέματος τόσο σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με επίκαιρες ερωτήσεις στην κοινοβουλευτική διαδικασία, όσο και με απευθείας ερωτήσεις στον Κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αλλά και στον ίδιο τον κ. Πρωθυπουργό σε συνέντευξη τύπου στο Λαύριο σε ζωντανή πανελλήνια μετάδοση.

  Γνωρίζοντας ότι έχει υπάρξει προφορική αλλά και έγγραφη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας επί του θέματος από συνδικαλιστικούς φορείς και ενώσεις στρατιωτικών, και ειδικότερα την ΠΟΜΕΝΣ με τεκμηριωμένη και δημοσιευμένη πρόταση νομοθετικής αποκατάστασης, θεωρείται πως είναι η πλέον ΚΡΙΣΙΜΗ χρονική στιγμή για την κατάθεση νομοθετικής τροπολογίας με σκοπό την οριστική επίλυση της υφιστάμενης αδικίας.

  https://pomens.gr/enimerosi/epistoles/2309-kyrie-yetha-idou-e-protase-tes-pomens-pou-dikaionei-tis-taxeis-96-97-kai-enteuthen-e-epilyse-tou-chroniou-aitematos-sta-cheria-sas?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3IpvOd13aWs8ZYT8vVs3iZQW23pFqQsWqATE4FAmxy7VqujqQFd6Bmdk4_aem_ATx1QhCgsDdTgDwm1DAh4tUfSHntunSIPZKSqL0Oqv6oz6G0SSAEhRO6kfGY8-m32M5Jx6av71UntmNfRapTRfPA

  Ως εκ τούτου προσβλέπουμε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για την προσθήκη τροπολογίας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ηθική αποκατάσταση των τάξεων ΑΣΣΥ 1996-1997 με βάση τις πρόνοιες του ν. 5018/2023 προκειμένου να υπαχθούν στον ν.2439/1996 οι καταταγέντες τα έτη 1994, 1995 (Τάξεων 1996, 1997).

  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, έχοντας την πεποίθηση ότι θα συμβάλλετε στην ορθή και άμεση επίλυση του αιτήματος μας.

  Με εκτίμηση
  Απόφοιτος τάξης 1996

 • 13 Μαΐου 2024, 09:21 | panos

  Συμφωνώ με το αμετάθετο των τρίτεκνων και πολύτεκνων, ως γενναίο και ισχυρό κίνητρο για την εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, όπως το Σύνταγμα ορίζει.

  Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνετε, η τροποποίηση του στοιχείου (α) της υποπερ. (2) της περ. α΄ της παρ. 1, του άρθρου 5 του Ν.3883/2010 που τροποποιείται με το άρθρο 69,
  όπως παρακάτω:

  «(α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων καθώς και οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, δεν μετατίθενται από τον τόπο προτίμησής τους και υπηρετούν υποχρεωτικά σε αυτόν, εκτός αν δηλώσουν οι ίδιοι επιθυμία μετάθεσης ή αν εκλείψουν οι σχετικοί οικογενειακοί λόγοι. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανώτατη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.»

 • 13 Μαΐου 2024, 09:04 | PETROS

  Κατά το προηγούμενο έτος ΣΩΣΤΑ αποκαταστάθηκε η αδικία στη σταδιοδρομική εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ τάξεων 1993, 1994, 1995 στα πλαίσια του ν. 5018/2023. Σε επανειλημμένες ερωτήσεις συναδέλφων για τη μη συμπερίληψη των τάξεων 1996-1997, καθώς οι προϋποθέσεις εισαγωγής τους στις στρατιωτικές σχολές ήταν ΑΚΡΙΒΩΣ οι ίδιες, η μόνιμη επωδός στις λαμβανόμενες απαντήσεις ήταν η αποδοχή του δίκαιου αιτήματος μας και η υπόσχεση για μελλοντική αποκατάσταση.

  Το χρονικό διάστημα που ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν εκτενείς αναφορές επί του θέματος τόσο σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με επίκαιρες ερωτήσεις στην κοινοβουλευτική διαδικασία, όσο και με απευθείας ερωτήσεις στον Κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αλλά και στον ίδιο τον κ. Πρωθυπουργό σε συνέντευξη τύπου στο Λαύριο σε ζωντανή πανελλήνια μετάδοση.

  Γνωρίζοντας ότι έχει υπάρξει προφορική αλλά και έγγραφη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας επί του θέματος από συνδικαλιστικούς φορείς και ενώσεις στρατιωτικών, και ειδικότερα την ΠΟΜΕΝΣ με τεκμηριωμένη και δημοσιευμένη πρόταση νομοθετικής αποκατάστασης, θεωρείται πως είναι η πλέον ΚΡΙΣΙΜΗ χρονική στιγμή για την κατάθεση νομοθετικής τροπολογίας με σκοπό την οριστική επίλυση της υφιστάμενης αδικίας.

  https://pomens.gr/enimerosi/epistoles/2309-kyrie-yetha-idou-e-protase-tes-pomens-pou-dikaionei-tis-taxeis-96-97-kai-enteuthen-e-epilyse-tou-chroniou-aitematos-sta-cheria-sas?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3IpvOd13aWs8ZYT8vVs3iZQW23pFqQsWqATE4FAmxy7VqujqQFd6Bmdk4_aem_ATx1QhCgsDdTgDwm1DAh4tUfSHntunSIPZKSqL0Oqv6oz6G0SSAEhRO6kfGY8-m32M5Jx6av71UntmNfRapTRfPA

  Ως εκ τούτου προσβλέπουμε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για την προσθήκη τροπολογίας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ηθική αποκατάσταση των τάξεων ΑΣΣΥ 1996-1997 με βάση τις πρόνοιες του ν. 5018/2023 προκειμένου να υπαχθούν στον ν.2439/1996 οι καταταγέντες τα έτη 1994, 1995 (Τάξεων 1996, 1997).

  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, έχοντας την πεποίθηση ότι θα συμβάλλετε στην ορθή και άμεση επίλυση του αιτήματος μας.

  Με εκτίμηση
  Απόφοιτος τάξης 1996

 • 13 Μαΐου 2024, 09:18 | Π.Μ ΑΣΣΥ ’96

  Παρακαλούμε πολύ το θέμα των ΑΣΣΥ ’96 ’97 πρέπει να τα τακτοποιηθει άμεσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Είναι ανεπίτρεπτο μετά από τόσες υποσχέσεις να παραμείνει στο ντουλάπι.

  Με εκτίμηση
  ΑΣΣΥ 96

 • 13 Μαΐου 2024, 09:13 | Glykeria

  Κύριε Υπουργέ,

  Στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο, δεν έχει συμπεριληφθεί η επίλυση του συνταξιοδοτικού ζητήματος των Υπαξιωματικών προέλευσης ΕΠ.ΟΠ όπως μας είχατε υποσχεθεί, οι οποίοι σύμφωνα με το Ν.2936/2001, κατατάχθηκαν με προκήρυξη, που ανέφερε 35 έτη συντάξιμη εργασία και συνταξιοδοτικά δικαιώματα αντίστοιχα με αυτά των Μονίμων Υπαξιωματικών Μη Παραγωγικών Σχολών (ΕΜΘ).

  Με τον Ν. 4609/2019 ρυθμίστηκε το συνταξιοδοτικό των συναδέλφων μας ΕΜΘ, καταργώντας τα έως τότε ισχύοντα ηλικιακά όρια του ΝΔ 445/74, ενώ κατά παράβαση των διατάξεων του Ν.2936/2001, οι ΕΠ.ΟΠ εξαιρέθηκαν.

  Για λόγους συνταγματικής ισότητας και ίσης μεταχείρισης με αυτή των υπολοίπων συναδέλφων μας προτείνουμε τη ρύθμιση των συνταξιοδοτικών θεμάτων με παράλληλη νομοθέτηση προσαρμογής της ασφαλιστικής, βαθμολογικής και ηλικιακής ακολουθίας για την κατηγορία Υπαξιωματικών προέλευσης ΕΠ.ΟΠ ως εξής:

  α) Για τους συμπληρούντες το 50ο έτος της ηλικίας να δύνανται (για όσους το επιθυμούν) να παραμείνουν περαιτέρω στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συνολικής συντάξιμης εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράσιμης 5ετίας, και αυτό διότι τα παραπάνω είναι δεδουλευμένα πραγματικά έτη υπηρεσίας), ασκώντας τα καθήκοντά της ειδικότητάς τους.

  β) Κατόπιν κτήσεως της 35ετούς συνολικής συντάξιμης εργασίας, να δίνεται η δυνατότητα (για όσους το επιθυμούν) παραμονής τους έως και τα σαράντα (40) συνολικά συντάξιμα έτη (στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται η εξαγοράσιμη 5ετία, τα ένσημα ΙΚΑ πριν την κατάταξη στις τάξεις των ΕΔ, η εξαγορά στρατιωτικής θητείας και τα έτη Σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ) συνολικά) και πάντως μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας αυτών (όποιο προκύψει πρώτο).

  γ) Να ενταχθούν οι πτυχιούχοι (ΠΕ) (κάτοχοι πτυχίων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων-Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων), Υπαξιωματικοί προέλευσης ΕΠ.ΟΠ στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών, ως πτυχιούχοι, όπως οι συνάδελφοί τους του ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ και ειδικότερα να μεριμνήσει το ΓΕΕΘΑ να δημιουργήσει αντίστοιχο με τους άλλους Κλάδους Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών. Ειδικά για τα Σώματα στα οποία το ποσοστό των κατόχων πτυχίου (ΠΕ) ξεπερνά το 90%, (στους Υπαξιωματικούς προέλευσης ΕΠ.ΟΠ) και η πρόσληψή τους αφορούσε εξαρχής στελέχωση θέσεων γραφείου και χειρισμού Η/Υ.

  δ) Όσον αφορά τη βαθμολογική εξέλιξη των Υπαξιωματικών προέλευσης ΕΠ.ΟΠ να προβλεφθεί βαθμολογική εξέλιξή τους έως το βαθμό του Ανθυπασπιστή.

  Πρέπει να δοθεί επιτελούς μια λύση και για το συνταξιοδοτικό και τη βαθμολογική εξέλιξη Υπαξιωματικών προέλευσης ΕΠ.ΟΠ.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:28 | Ασσυ96

  Η υφιστάμενη αδικία των Τάξεων 1996-1997 προελεύσεως ΑΣΣΥ έχει ομολογηθεί από πολλούς, ωστόσο η νυν ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν έφερε λύση σε αυτό το νομοσχέδιο όπως πολλοί ήλπιζαν.
  Στην ανακοίνωση της ΠΟΜΕΝΣ της 23/4/24 αναφέρεται :
  ¨Η ΠΟΜΕΝΣ, μέσω αυτής της ενημέρωσης για όλους τους συναδέλφους μας ΑΣΣΥ τάξεων 1996-1997 δηλώνει την αισιοδοξία της, ότι κατόπιν των θεσμικών ενεργειών της και σε αγαστή συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους του κ. ΥΕΘΑ και όχι μόνο, πρόθεση είναι το θέμα της δικαίωσης των τάξεων αυτών, να λυθεί κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων¨
  Κύριε Υπουργέ αφήστε μας αμερόληπτοι να υπερασπιζόμαστε την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική. Υπάρχει χρόνος ακόμα!

 • 13 Μαΐου 2024, 09:27 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑSSΥ 96

  Κατά το προηγούμενο έτος ΣΩΣΤΑ αποκαταστάθηκε η αδικία στη σταδιοδρομική εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ τάξεων 1993, 1994, 1995 στα πλαίσια του ν. 5018/2023. Σε επανειλημμένες ερωτήσεις συναδέλφων για τη μη συμπερίληψη των τάξεων 1996-1997, καθώς οι προϋποθέσεις εισαγωγής τους στις στρατιωτικές σχολές ήταν ΑΚΡΙΒΩΣ οι ίδιες, η μόνιμη επωδός στις λαμβανόμενες απαντήσεις ήταν η αποδοχή του δίκαιου αιτήματος μας και η υπόσχεση για μελλοντική αποκατάσταση.
  Κατά το χρονικό διάστημα που ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν εκτενείς αναφορές επί του θέματος τόσο σε ηλεκτρονικά και έντυπα δημοσιογραφικά μέσα, σε συνδυασμό με επίκαιρες ερωτήσεις στην κοινοβουλευτική διαδικασία, όσο και με απευθείας ερωτήσεις στον Κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αλλά και στον ίδιο τον κ. Πρωθυπουργό σε συνέντευξη τύπου στο Λαύριο σε ζωντανή πανελλήνια μετάδοση.
  Γνωρίζοντας ότι έχει υπάρξει προφορική αλλά και έγγραφη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας επί του θέματος, από συνδικαλιστικούς φορείς και ενώσεις στρατιωτικών, θεωρείται πως είναι η πλέον ΚΡΙΣΙΜΗ χρονική στιγμή για την κατάθεση νομοθετικής τροπολογίας με σκοπό την οριστική επίλυσης της υφιστάμενης αδικίας.
  Ως εκ τούτου προσβλέπουμε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για την προσθήκη τροπολογίας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ηθική αποκατάσταση των τάξεων ΑΣΣΥ 1996-1997 με βάση τις πρόνοιες του ν. 5018/2023 προκειμένου να υπαχθούν στον ν.2439/1996 οι καταταγέντες τα έτη 1994, 1995 (Τάξεων 1996, 1997)

  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, έχοντας την πεποίθηση ότι θα συμβάλλετε στην ορθή επίλυση του αιτήματος μας.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:12 | ΠΛ 96

  Κατά το προηγούμενο έτος ΣΩΣΤΑ αποκαταστάθηκε η αδικία στη σταδιοδρομική εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ τάξεων 1993, 1994, 1995 στα πλαίσια του ν. 5018/2023. Σε επανειλημμένες ερωτήσεις συναδέλφων για τη μη συμπερίληψη των τάξεων 1996-1997, καθώς οι προϋποθέσεις εισαγωγής τους στις στρατιωτικές σχολές ήταν ΑΚΡΙΒΩΣ οι ίδιες, η μόνιμη επωδός στις λαμβανόμενες απαντήσεις ήταν η αποδοχή του δίκαιου αιτήματος μας και η υπόσχεση για μελλοντική αποκατάσταση.

  Το χρονικό διάστημα που ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν εκτενείς αναφορές επί του θέματος τόσο σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με επίκαιρες ερωτήσεις στην κοινοβουλευτική διαδικασία, όσο και με απευθείας ερωτήσεις στον Κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αλλά και στον ίδιο τον κ. Πρωθυπουργό σε συνέντευξη τύπου στο Λαύριο σε ζωντανή πανελλήνια μετάδοση.

  Γνωρίζοντας ότι έχει υπάρξει προφορική αλλά και έγγραφη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας επί του θέματος από συνδικαλιστικούς φορείς και ενώσεις στρατιωτικών, και ειδικότερα την ΠΟΜΕΝΣ με τεκμηριωμένη και δημοσιευμένη πρόταση νομοθετικής αποκατάστασης, θεωρείται πως είναι η πλέον ΚΡΙΣΙΜΗ χρονική στιγμή για την κατάθεση νομοθετικής τροπολογίας με σκοπό την οριστική επίλυση της υφιστάμενης αδικίας.

  https://pomens.gr/enimerosi/epistoles/2309-kyrie-yetha-idou-e-protase-tes-pomens-pou-dikaionei-tis-taxeis-96-97-kai-enteuthen-e-epilyse-tou-chroniou-aitematos-sta-cheria-sas?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3IpvOd13aWs8ZYT8vVs3iZQW23pFqQsWqATE4FAmxy7VqujqQFd6Bmdk4_aem_ATx1QhCgsDdTgDwm1DAh4tUfSHntunSIPZKSqL0Oqv6oz6G0SSAEhRO6kfGY8-m32M5Jx6av71UntmNfRapTRfPA

  Ως εκ τούτου προσβλέπουμε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για την προσθήκη τροπολογίας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ηθική αποκατάσταση των τάξεων ΑΣΣΥ 1996-1997 με βάση τις πρόνοιες του ν. 5018/2023 προκειμένου να υπαχθούν στον ν.2439/1996 οι καταταγέντες τα έτη 1994, 1995 (Τάξεων 1996, 1997).

  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, έχοντας την πεποίθηση ότι θα συμβάλλετε στην ορθή και άμεση επίλυση του αιτήματος μας.

  Με εκτίμηση
  Απόφοιτος τάξης 1996

 • 13 Μαΐου 2024, 09:10 | Ασσυ 96

  Κατά το προηγούμενο έτος ΣΩΣΤΑ αποκαταστάθηκε η αδικία στη σταδιοδρομική εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ τάξεων 1993, 1994, 1995 στα πλαίσια του ν. 5018/2023. Σε επανειλημμένες ερωτήσεις συναδέλφων για τη μη συμπερίληψη των τάξεων 1996-1997, καθώς οι προϋποθέσεις εισαγωγής τους στις στρατιωτικές σχολές ήταν ΑΚΡΙΒΩΣ οι ίδιες, η μόνιμη επωδός στις λαμβανόμενες απαντήσεις ήταν η αποδοχή του δίκαιου αιτήματος μας και η υπόσχεση για μελλοντική αποκατάσταση.
  Κατά το χρονικό διάστημα που ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν εκτενείς αναφορές επί του θέματος τόσο σε ηλεκτρονικά και έντυπα δημοσιογραφικά μέσα, σε συνδυασμό με επίκαιρες ερωτήσεις στην κοινοβουλευτική διαδικασία, όσο και με απευθείας ερωτήσεις στον Κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αλλά και στον ίδιο τον κ. Πρωθυπουργό σε συνέντευξη τύπου στο Λαύριο σε ζωντανή πανελλήνια μετάδοση.
  Γνωρίζοντας ότι έχει υπάρξει προφορική αλλά και έγγραφη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας επί του θέματος, από συνδικαλιστικούς φορείς και ενώσεις στρατιωτικών, θεωρείται πως είναι η πλέον ΚΡΙΣΙΜΗ χρονική στιγμή για την κατάθεση νομοθετικής τροπολογίας με σκοπό την οριστική επίλυσης της υφιστάμενης αδικίας.
  Ως εκ τούτου προσβλέπουμε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για την προσθήκη τροπολογίας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ηθική αποκατάσταση των τάξεων ΑΣΣΥ 1996-1997 με βάση τις πρόνοιες του ν. 5018/2023 προκειμένου να υπαχθούν στον ν.2439/1996 οι καταταγέντες τα έτη 1994, 1995 (Τάξεων 1996, 1997)Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, έχοντας την πεποίθηση ότι θα συμβάλλετε στην ορθή επίλυση του αιτήματος μας.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:00 | TASIA K.

  Κε υπουργέ όταν το προηγούμενο έτος ΣΩΣΤΑ αποκαταστάθηκε η αδικία στο βαθμολογικό των αποφοίτων ΑΣΣΥ 1993-1994-1995 σε ερωτήσεις που έκαναν οι συμμαθητές μου και εγώ για πιο λόγο δεν περιλήφθηκαν οι τάξεις 1996-1997 καθώς η εγκύκλιος εισαγωγής στις σχολές ήταν ΑΚΡΙΒΩΣ η ίδια οι απαντήσεις που παίρναμε από την πολιτική ηγεσία,την στρατιωτική ηγεσία,τις ομοσπονδίες, βουλευτές, πολιτευτές κτλπ ηταν παιδιά έχετε απόλυτο δίκιο κάντε λίγο υπομονή και το δίκαιο αίτημα σας θα ικανοποιηθεί. Παρότι έγιναν ερωτήσεις στον κοινοβουλευτικό έλεγχο αλλά και από δημοσιογράφους (ακόμη και στον ίδιο τον Κο πρωθυπουργό σε συνέντευξη τύπου)ένα χρόνο μετά με απογοήτευση βλέπουμε ότι οι διατάξεις για την αποκατάσταση της αδικίας δεν περιλαμβάνονται στο παρόν νομοσχέδιο. Εύχομαι και ελπίζω κατά την κατάθεση του να υπάρξει πρόνοια για το δίκαιο θέμα που απασχολεί ένα τόσο σημαντικό αριθμό στελεχών και να μην επιβεβαιωθούν οι κακοπροαίρετοι που πέρυσι μας έλεγαν ότι όσα σας λένε για να σας καθησυχάσουν είναι μόνο γιατί έρχονται εκλογές και δεν θέλουν να υπάρξει δυσαρέσκεια.
  Υπάρχει απογοήτευση στα στελέχη Κε υπουργέ καθώς ένα λογικό και αυτονόητο αίτημα δεν εισακούστηκε.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:33 | BASILIKH

  13 Μαΐου 2024, 09:35 | ΑΣΣΥ 1996-1997Μόνιμος ΣύνδεσμοςΗ μη συμπερίληψη των Αξιωματικών προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, κατάταξης 1994-1995 (τάξεως 1996-1997) στο εν λόγω νομοσχέδιο έχει δημιουργήσει αναστάτωση και δυσαρέσκεια, λόγω της διατήρησης του διαχωρισμού αυτών σε σχέση με τις προηγούμενες σειρές εισαγωγής έτους 1993 και αρχαιότερες, ως προς τις προαγωγές, τον χρόνο παραμονής στους βαθμούς, καθώς και τον καταληκτικό βαθμό, παρόλο που η προβλεπόμενη βαθμολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις προκηρύξεις εισαγωγής στις Σχολές ΑΣΣΥ, κατά το χρόνο κατάταξης αυτών, ήταν κοινή με τις σειρές κατάταξης 1991-1993 (τάξεων 1993-1995) και στα τρία Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατό – Ναυτικό – Αεροπορία). Η ολοφάνερη διασάλευση ιεραρχίας μεταξύ διαδοχικών σειρών ΑΣΣΥ συνεχίζει να υφίσταται δυστυχώς.Οι σειρές κατάταξης 1993 – 1994 – 1995 (Τάξεις 1995-1996-1997) είναι Αξιωματικοί της ίδιας προέλευσης, με ίδιες προϋποθέσεις εισαγωγής και μετέπειτα δικαιώματα. Έχουν εισαχθεί πριν καν την ψήφιση του ν.2439/96, ωστόσο εντάσσονται, σε διαφορετικό νόμο χωρίς να υπάρχει εμφανές – εύλογο κριτήριο, όπως προκύπτει και κατά την τεκμηρίωση του τέως κ. ΥΕΘΑ στην συζήτηση στο κοινοβούλιο, κατά την διάρκεια της ψήφισης του ν.5018/23. Ειδικότερα δε για την σειρά 1993 ο τέως Υπουργός, αναφέρθηκε πως δεν υπάρχει εμφανές εύλογο σημείο διαχωρισμού μεταξύ σειρών κατάταξης 1993-1994. Οφείλει να τονιστεί ότι στις σχολές ΑΣΣΥ εισέρχονται μαθητές, μέσω του θεσμού των Πανελληνίων εξετάσεων από το 1992.Οι Αξιωματικοί ΑΣΣΥ κατάταξης μέχρι 31/12/1995, δηλαδή και οι εισαχθέντες 1994-1995, εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3865/2010 και έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εισαχθέντες πριν το 1993, με χαρακτηριστικό το άρθρο 22 §4 του ν.3865/2010 με το οποίο δίνεται το δικαίωμα σε όποιον έχει καταταγεί μέχρι την 31/12/1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 01/01/2015 και μετά , να μπορεί να εξαγοράζει 3 έτη με καταβολή προβλεπόμενης εισφοράς, για την συμπλήρωση των απαιτούμενων πλέον, 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο έχει δημιουργηθεί κενό πέντε (5) ετών στην προαγωγική αλυσίδα μεταξύ διαδοχικών σειρών, με ταυτόχρονη απουσία Αξιωματικών προελεύσεως ΑΣΣΥ στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντίστοιχων για ένα (1) έτος, λόγω του φαινομένου της βαθμολογικής διαφοράς έως και τριών (3) βαθμών που προκύπτει από την εφαρμογή των εν ισχύ διατάξεων.Σε περίπτωση συνταξιοδότησης δε, μπορεί να δημιουργηθεί το εξής παράδοξο, στελέχη σειρών ΑΣΣΥ 1991 έως 1993 (τάξεων 1993 έως 1995) με αποστρατεία στα 35 χρόνια, να αποστρατεύονται με βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχων, με πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα και στελέχη κατάταξης 1994 και εντεύθεν, στα 35 χρόνια υπηρεσίας κάνοντας χρήση αναγνώρισης πενταετίας, να αποστρατεύονται με το βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων, δηλαδή με δύο (2) βαθμούς διαφορά, χωρίς κατάληψη του προβλεπόμενου από την προκήρυξη εισαγωγής , αποστρατευτικού βαθμού και χωρίς πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.Οι κατηγορίες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών ΕΜΘ-ΕΠΟΠ βελτίωσαν την κατάστασή τους, ως προς τον καταληκτικό βαθμό τους, την εξέλιξη και αντίστοιχα τις απολαβές τους, κατόπιν συνεχών τροποποιήσεων νόμων, τα τελευταία έτη, εξασφαλίζοντας ευνοϊκότερη σταδιοδρομική και οικονομική εξέλιξη, σε σχέση με το αρχικό καθεστώς πρόσληψης τους. Οι Αξκοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ 1994 και εντεύθεν πλέον, απώλεσαν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, με εξαίρεση μόνο τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ (σημειώνεται ότι η προσκόμιση βεβαίωσης διαγραφής από ΑΕΙ κατά την ημερομηνία κατάταξης τους στις στρατιωτικές σχολές Υπαξιωματικών ήταν υποχρεωτική για την εγγραφή-εισαγωγή τους σε αυτές).Η σειρά κατάταξης 1994 (Τάξη 1996) προκειμένου να ακολουθήσει την βαθμολογική εξέλιξη των καταταγέντων 1993 (Τάξη 1995) και να αποφευχθεί οποιαδήποτε διατάραξη ιεραρχίας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στους πίνακες κρίσεων 2024 και ως εκ τούτου η προέκταση εφαρμογής του ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄25) άρθρο 52, χρήζει άμεσων ενεργειών.Το δίκαιο αίτημα μας αποτυπώνεται συνολικά στο κάτωθι άρθρο προς τροποποίηση:Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4494/2017
  Στο άρθρο 37 του ν. 4494/2017 (Α’ 165) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο μετατίθεται η προθεσμία μέχρι την οποία συμπληρώνεται η εικοσιπενταετία πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, β) προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 37 διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 37 Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και μονιμοποιηθέντων εθελοντών μονιμοποιηθεισών εθελοντριών
  Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α’ 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 (Α’ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α’ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2020. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, ο χρόνος των περ. β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς που δυνάμει του παρόντος άρθρου αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από ΑΣΣΥ δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 στον βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων.
  Ειδικά για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον τα καθοριζόμενα στην περ. δ’ της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996.».Με αυτό τον τρόπο δύναται, να επέλθει δίκαιη λύση στη διασάλευση της αρχαιότητας (εξέλιξη με ίσους όρους) και τη βαθμολογική δυσαρμονία στην εξέλιξη των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και να επιλυθεί ένα μείζον ηθικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το ν.3883/10 και έχει μετακυλιστεί με τον νεότερο ν.5018/2023 και στις σειρές εισαγωγής 1994-1995.Πρέπει να δοθεί επιτελούς μια λύση και για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ 1996-1997.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:30 | ΠΛ 96

  Κατά το προηγούμενο έτος ΣΩΣΤΑ αποκαταστάθηκε η αδικία στη σταδιοδρομική εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ τάξεων 1993, 1994, 1995 στα πλαίσια του ν. 5018/2023. Σε επανειλημμένες ερωτήσεις συναδέλφων για τη μη συμπερίληψη των τάξεων 1996-1997, καθώς οι προϋποθέσεις εισαγωγής τους στις στρατιωτικές σχολές ήταν ΑΚΡΙΒΩΣ οι ίδιες, η μόνιμη επωδός στις λαμβανόμενες απαντήσεις ήταν η αποδοχή του δίκαιου αιτήματος μας και η υπόσχεση για μελλοντική αποκατάσταση.

  Το χρονικό διάστημα που ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν εκτενείς αναφορές επί του θέματος τόσο σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με επίκαιρες ερωτήσεις στην κοινοβουλευτική διαδικασία, όσο και με απευθείας ερωτήσεις στον Κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αλλά και στον ίδιο τον κ. Πρωθυπουργό σε συνέντευξη τύπου στο Λαύριο σε ζωντανή πανελλήνια μετάδοση.

  Γνωρίζοντας ότι έχει υπάρξει προφορική αλλά και έγγραφη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας επί του θέματος από συνδικαλιστικούς φορείς και ενώσεις στρατιωτικών, και ειδικότερα την ΠΟΜΕΝΣ με τεκμηριωμένη και δημοσιευμένη πρόταση νομοθετικής αποκατάστασης, θεωρείται πως είναι η πλέον ΚΡΙΣΙΜΗ χρονική στιγμή για την κατάθεση νομοθετικής τροπολογίας με σκοπό την οριστική επίλυση της υφιστάμενης αδικίας.

  https://pomens.gr/enimerosi/epistoles/2309-kyrie-yetha-idou-e-protase-tes-pomens-pou-dikaionei-tis-taxeis-96-97-kai-enteuthen-e-epilyse-tou-chroniou-aitematos-sta-cheria-sas?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3IpvOd13aWs8ZYT8vVs3iZQW23pFqQsWqATE4FAmxy7VqujqQFd6Bmdk4_aem_ATx1QhCgsDdTgDwm1DAh4tUfSHntunSIPZKSqL0Oqv6oz6G0SSAEhRO6kfGY8-m32M5Jx6av71UntmNfRapTRfPA

  Ως εκ τούτου προσβλέπουμε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για την προσθήκη τροπολογίας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ηθική αποκατάσταση των τάξεων ΑΣΣΥ 1996-1997 με βάση τις πρόνοιες του ν. 5018/2023 προκειμένου να υπαχθούν στον ν.2439/1996 οι καταταγέντες τα έτη 1994, 1995 (Τάξεων 1996, 1997).

  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, έχοντας την πεποίθηση ότι θα συμβάλλετε στην ορθή και άμεση επίλυση του αιτήματος μας.

  Με εκτίμηση
  Απόφοιτος τάξης 1996

 • 13 Μαΐου 2024, 09:27 | panagiotis

  Συμφωνώ με το αμετάθετο των τρίτεκνων και πολύτεκνων, ως γενναίο και ισχυρό κίνητρο για την εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, όπως το Σύνταγμα ορίζει.

  Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνετε, η τροποποίηση του στοιχείου (α) της υποπερ. (2) της περ. α΄ της παρ. 1, του άρθρου 5 του Ν.3883/2010 που τροποποιείται με το άρθρο 69,
  όπως παρακάτω:

  «(α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων καθώς και οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, δεν μετατίθενται από τον τόπο προτίμησής τους και υπηρετούν υποχρεωτικά σε αυτόν, εκτός αν δηλώσουν οι ίδιοι επιθυμία μετάθεσης ή αν εκλείψουν οι σχετικοί οικογενειακοί λόγοι. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανώτατη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.»

 • 13 Μαΐου 2024, 09:22 | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΣΣΥ 96

  Η μη συμπερίληψη των Αξιωματικών προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, κατάταξης 1994-1995 (τάξεως 1996-1997) στο εν λόγω νομοσχέδιο έχει δημιουργήσει αναστάτωση και δυσαρέσκεια, λόγω της διατήρησης του διαχωρισμού αυτών σε σχέση με τις προηγούμενες σειρές εισαγωγής έτους 1993 και αρχαιότερες, ως προς τις προαγωγές, τον χρόνο παραμονής στους βαθμούς, καθώς και τον καταληκτικό βαθμό, παρόλο που η προβλεπόμενη βαθμολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις προκηρύξεις εισαγωγής στις Σχολές ΑΣΣΥ, κατά το χρόνο κατάταξης αυτών, ήταν κοινή με τις σειρές κατάταξης 1991-1993 (τάξεων 1993-1995) και στα τρία Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατό – Ναυτικό – Αεροπορία). Η ολοφάνερη διασάλευση ιεραρχίας μεταξύ διαδοχικών σειρών ΑΣΣΥ συνεχίζει να υφίσταται δυστυχώς.
  Οι σειρές κατάταξης 1993 – 1994 – 1995 (Τάξεις 1995-1996-1997) είναι Αξιωματικοί της ίδιας προέλευσης, με ίδιες προϋποθέσεις εισαγωγής και μετέπειτα δικαιώματα. Έχουν εισαχθεί πριν καν την ψήφιση του ν.2439/96, ωστόσο εντάσσονται, σε διαφορετικό νόμο χωρίς να υπάρχει εμφανές – εύλογο κριτήριο, όπως προκύπτει και κατά την τεκμηρίωση του τέως κ. ΥΕΘΑ στην συζήτηση στο κοινοβούλιο, κατά την διάρκεια της ψήφισης του ν.5018/23. Ειδικότερα δε για την σειρά 1993 ο τέως Υπουργός, αναφέρθηκε πως δεν υπάρχει εμφανές εύλογο σημείο διαχωρισμού μεταξύ σειρών κατάταξης 1993-1994. Οφείλει να τονιστεί ότι στις σχολές ΑΣΣΥ εισέρχονται μαθητές, μέσω του θεσμού των Πανελληνίων εξετάσεων από το 1992.
  Οι Αξιωματικοί ΑΣΣΥ κατάταξης μέχρι 31/12/1995, δηλαδή και οι εισαχθέντες 1994-1995, εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3865/2010 και έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εισαχθέντες πριν το 1993, με χαρακτηριστικό το άρθρο 22 §4 του ν.3865/2010 με το οποίο δίνεται το δικαίωμα σε όποιον έχει καταταγεί μέχρι την 31/12/1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 01/01/2015 και μετά , να μπορεί να εξαγοράζει 3 έτη με καταβολή προβλεπόμενης εισφοράς, για την συμπλήρωση των απαιτούμενων πλέον, 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.
  Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο έχει δημιουργηθεί κενό πέντε (5) ετών στην προαγωγική αλυσίδα μεταξύ διαδοχικών σειρών, με ταυτόχρονη απουσία Αξιωματικών προελεύσεως ΑΣΣΥ στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντίστοιχων για ένα (1) έτος, λόγω του φαινομένου της βαθμολογικής διαφοράς έως και τριών (3) βαθμών που προκύπτει από την εφαρμογή των εν ισχύ διατάξεων.
  Σε περίπτωση συνταξιοδότησης δε, μπορεί να δημιουργηθεί το εξής παράδοξο, στελέχη σειρών ΑΣΣΥ 1991 έως 1993 (τάξεων 1993 έως 1995) με αποστρατεία στα 35 χρόνια, να αποστρατεύονται με βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχων, με πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα και στελέχη κατάταξης 1994 και εντεύθεν, στα 35 χρόνια υπηρεσίας κάνοντας χρήση αναγνώρισης πενταετίας, να αποστρατεύονται με το βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων, δηλαδή με δύο (2) βαθμούς διαφορά, χωρίς κατάληψη του προβλεπόμενου από την προκήρυξη εισαγωγής , αποστρατευτικού βαθμού και χωρίς πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
  Οι κατηγορίες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών ΕΜΘ-ΕΠΟΠ βελτίωσαν την κατάστασή τους, ως προς τον καταληκτικό βαθμό τους, την εξέλιξη και αντίστοιχα τις απολαβές τους, κατόπιν συνεχών τροποποιήσεων νόμων, τα τελευταία έτη, εξασφαλίζοντας ευνοϊκότερη σταδιοδρομική και οικονομική εξέλιξη, σε σχέση με το αρχικό καθεστώς πρόσληψης τους. Οι Αξκοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ 1994 και εντεύθεν πλέον, απώλεσαν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, με εξαίρεση μόνο τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ (σημειώνεται ότι η προσκόμιση βεβαίωσης διαγραφής από ΑΕΙ κατά την ημερομηνία κατάταξης τους στις στρατιωτικές σχολές Υπαξιωματικών ήταν υποχρεωτική για την εγγραφή-εισαγωγή τους σε αυτές).
  Η σειρά κατάταξης 1994 (Τάξη 1996) προκειμένου να ακολουθήσει την βαθμολογική εξέλιξη των καταταγέντων 1993 (Τάξη 1995) και να αποφευχθεί οποιαδήποτε διατάραξη ιεραρχίας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στους πίνακες κρίσεων 2024 και ως εκ τούτου η προέκταση εφαρμογής του ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄25) άρθρο 52, χρήζει άμεσων ενεργειών.
  Το δίκαιο αίτημα μας αποτυπώνεται συνολικά στο κάτωθι άρθρο προς τροποποίηση:
  Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4494/2017
  Στο άρθρο 37 του ν. 4494/2017 (Α’ 165) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο μετατίθεται η προθεσμία μέχρι την οποία συμπληρώνεται η εικοσιπενταετία πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, β) προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 37 διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 37 Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και μονιμοποιηθέντων εθελοντών μονιμοποιηθεισών εθελοντριών
  Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α’ 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 (Α’ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α’ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2020. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, ο χρόνος των περ. β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς που δυνάμει του παρόντος άρθρου αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από ΑΣΣΥ δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 στον βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων.
  Ειδικά για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον τα καθοριζόμενα στην περ. δ’ της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996.».

  Με αυτό τον τρόπο δύναται, να επέλθει δίκαιη λύση στη διασάλευση της αρχαιότητας (εξέλιξη με ίσους όρους) και τη βαθμολογική δυσαρμονία στην εξέλιξη των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και να επιλυθεί ένα μείζον ηθικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το ν.3883/10 και έχει μετακυλιστεί με τον νεώτερο ν.5018/2023 και στις σειρές εισαγωγής 1994-1995.
  Η ηγεσία του Υπουργείου μπορεί και πρέπει να δώσει επιτελούς μια λύση και για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ 1994-1995.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:14 | KONSTANTINA

  13 Μαΐου 2024, 09:35 | ΑΣΣΥ 1996-1997Μόνιμος ΣύνδεσμοςΗ μη συμπερίληψη των Αξιωματικών προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, κατάταξης 1994-1995 (τάξεως 1996-1997) στο εν λόγω νομοσχέδιο έχει δημιουργήσει αναστάτωση και δυσαρέσκεια, λόγω της διατήρησης του διαχωρισμού αυτών σε σχέση με τις προηγούμενες σειρές εισαγωγής έτους 1993 και αρχαιότερες, ως προς τις προαγωγές, τον χρόνο παραμονής στους βαθμούς, καθώς και τον καταληκτικό βαθμό, παρόλο που η προβλεπόμενη βαθμολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις προκηρύξεις εισαγωγής στις Σχολές ΑΣΣΥ, κατά το χρόνο κατάταξης αυτών, ήταν κοινή με τις σειρές κατάταξης 1991-1993 (τάξεων 1993-1995) και στα τρία Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατό – Ναυτικό – Αεροπορία). Η ολοφάνερη διασάλευση ιεραρχίας μεταξύ διαδοχικών σειρών ΑΣΣΥ συνεχίζει να υφίσταται δυστυχώς.Οι σειρές κατάταξης 1993 – 1994 – 1995 (Τάξεις 1995-1996-1997) είναι Αξιωματικοί της ίδιας προέλευσης, με ίδιες προϋποθέσεις εισαγωγής και μετέπειτα δικαιώματα. Έχουν εισαχθεί πριν καν την ψήφιση του ν.2439/96, ωστόσο εντάσσονται, σε διαφορετικό νόμο χωρίς να υπάρχει εμφανές – εύλογο κριτήριο, όπως προκύπτει και κατά την τεκμηρίωση του τέως κ. ΥΕΘΑ στην συζήτηση στο κοινοβούλιο, κατά την διάρκεια της ψήφισης του ν.5018/23. Ειδικότερα δε για την σειρά 1993 ο τέως Υπουργός, αναφέρθηκε πως δεν υπάρχει εμφανές εύλογο σημείο διαχωρισμού μεταξύ σειρών κατάταξης 1993-1994. Οφείλει να τονιστεί ότι στις σχολές ΑΣΣΥ εισέρχονται μαθητές, μέσω του θεσμού των Πανελληνίων εξετάσεων από το 1992.Οι Αξιωματικοί ΑΣΣΥ κατάταξης μέχρι 31/12/1995, δηλαδή και οι εισαχθέντες 1994-1995, εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3865/2010 και έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εισαχθέντες πριν το 1993, με χαρακτηριστικό το άρθρο 22 §4 του ν.3865/2010 με το οποίο δίνεται το δικαίωμα σε όποιον έχει καταταγεί μέχρι την 31/12/1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 01/01/2015 και μετά , να μπορεί να εξαγοράζει 3 έτη με καταβολή προβλεπόμενης εισφοράς, για την συμπλήρωση των απαιτούμενων πλέον, 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο έχει δημιουργηθεί κενό πέντε (5) ετών στην προαγωγική αλυσίδα μεταξύ διαδοχικών σειρών, με ταυτόχρονη απουσία Αξιωματικών προελεύσεως ΑΣΣΥ στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντίστοιχων για ένα (1) έτος, λόγω του φαινομένου της βαθμολογικής διαφοράς έως και τριών (3) βαθμών που προκύπτει από την εφαρμογή των εν ισχύ διατάξεων.Σε περίπτωση συνταξιοδότησης δε, μπορεί να δημιουργηθεί το εξής παράδοξο, στελέχη σειρών ΑΣΣΥ 1991 έως 1993 (τάξεων 1993 έως 1995) με αποστρατεία στα 35 χρόνια, να αποστρατεύονται με βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχων, με πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα και στελέχη κατάταξης 1994 και εντεύθεν, στα 35 χρόνια υπηρεσίας κάνοντας χρήση αναγνώρισης πενταετίας, να αποστρατεύονται με το βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων, δηλαδή με δύο (2) βαθμούς διαφορά, χωρίς κατάληψη του προβλεπόμενου από την προκήρυξη εισαγωγής , αποστρατευτικού βαθμού και χωρίς πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.Οι κατηγορίες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών ΕΜΘ-ΕΠΟΠ βελτίωσαν την κατάστασή τους, ως προς τον καταληκτικό βαθμό τους, την εξέλιξη και αντίστοιχα τις απολαβές τους, κατόπιν συνεχών τροποποιήσεων νόμων, τα τελευταία έτη, εξασφαλίζοντας ευνοϊκότερη σταδιοδρομική και οικονομική εξέλιξη, σε σχέση με το αρχικό καθεστώς πρόσληψης τους. Οι Αξκοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ 1994 και εντεύθεν πλέον, απώλεσαν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, με εξαίρεση μόνο τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ (σημειώνεται ότι η προσκόμιση βεβαίωσης διαγραφής από ΑΕΙ κατά την ημερομηνία κατάταξης τους στις στρατιωτικές σχολές Υπαξιωματικών ήταν υποχρεωτική για την εγγραφή-εισαγωγή τους σε αυτές).Η σειρά κατάταξης 1994 (Τάξη 1996) προκειμένου να ακολουθήσει την βαθμολογική εξέλιξη των καταταγέντων 1993 (Τάξη 1995) και να αποφευχθεί οποιαδήποτε διατάραξη ιεραρχίας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στους πίνακες κρίσεων 2024 και ως εκ τούτου η προέκταση εφαρμογής του ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄25) άρθρο 52, χρήζει άμεσων ενεργειών.Το δίκαιο αίτημα μας αποτυπώνεται συνολικά στο κάτωθι άρθρο προς τροποποίηση:Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4494/2017
  Στο άρθρο 37 του ν. 4494/2017 (Α’ 165) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο μετατίθεται η προθεσμία μέχρι την οποία συμπληρώνεται η εικοσιπενταετία πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, β) προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 37 διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 37 Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και μονιμοποιηθέντων εθελοντών μονιμοποιηθεισών εθελοντριών
  Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α’ 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 (Α’ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α’ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2020. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, ο χρόνος των περ. β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς που δυνάμει του παρόντος άρθρου αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από ΑΣΣΥ δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 στον βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων.
  Ειδικά για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον τα καθοριζόμενα στην περ. δ’ της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996.».Με αυτό τον τρόπο δύναται, να επέλθει δίκαιη λύση στη διασάλευση της αρχαιότητας (εξέλιξη με ίσους όρους) και τη βαθμολογική δυσαρμονία στην εξέλιξη των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και να επιλυθεί ένα μείζον ηθικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το ν.3883/10 και έχει μετακυλιστεί με τον νεότερο ν.5018/2023 και στις σειρές εισαγωγής 1994-1995.Πρέπει να δοθεί επιτελούς μια λύση και για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ 1996-1997.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:55 | ERRIKOS P.

  Η υφιστάμενη αδικία των Τάξεων 1996-1997 προελεύσεως ΑΣΣΥ έχει ομολογηθεί από πολλούς, ωστόσο η νυν ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν έφερε λύση σε αυτό το νομοσχέδιο όπως πολλοί ήλπιζαν.
  Στην ανακοίνωση της ΠΟΜΕΝΣ της 23/4/24 αναφέρεται :
  ¨Η ΠΟΜΕΝΣ, μέσω αυτής της ενημέρωσης για όλους τους συναδέλφους μας ΑΣΣΥ τάξεων 1996-1997 δηλώνει την αισιοδοξία της, ότι κατόπιν των θεσμικών ενεργειών της και σε αγαστή συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους του κ. ΥΕΘΑ και όχι μόνο, πρόθεση είναι το θέμα της δικαίωσης των τάξεων αυτών, να λυθεί κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων¨
  Κύριε Υπουργέ αφήστε μας αμερόληπτοι να υπερασπιζόμαστε την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική. Υπάρχει χρόνος ακόμα!

 • 13 Μαΐου 2024, 09:44 | anna

  Συμφωνώ με το αμετάθετο των τρίτεκνων και πολύτεκνων, ως γενναίο και ισχυρό κίνητρο για την εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, όπως το Σύνταγμα ορίζει.

  Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνετε, η τροποποίηση του στοιχείου (α) της υποπερ. (2) της περ. α΄ της παρ. 1, του άρθρου 5 του Ν.3883/2010 που τροποποιείται με το άρθρο 69,
  όπως παρακάτω:

  «(α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων καθώς και οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, δεν μετατίθενται από τον τόπο προτίμησής τους και υπηρετούν υποχρεωτικά σε αυτόν, εκτός αν δηλώσουν οι ίδιοι επιθυμία μετάθεσης ή αν εκλείψουν οι σχετικοί οικογενειακοί λόγοι. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανώτατη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.»

 • 13 Μαΐου 2024, 09:41 | NIKOS

  13 Μαΐου 2024, 09:35 | ΑΣΣΥ 1996-1997Μόνιμος ΣύνδεσμοςΗ μη συμπερίληψη των Αξιωματικών προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, κατάταξης 1994-1995 (τάξεως 1996-1997) στο εν λόγω νομοσχέδιο έχει δημιουργήσει αναστάτωση και δυσαρέσκεια, λόγω της διατήρησης του διαχωρισμού αυτών σε σχέση με τις προηγούμενες σειρές εισαγωγής έτους 1993 και αρχαιότερες, ως προς τις προαγωγές, τον χρόνο παραμονής στους βαθμούς, καθώς και τον καταληκτικό βαθμό, παρόλο που η προβλεπόμενη βαθμολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις προκηρύξεις εισαγωγής στις Σχολές ΑΣΣΥ, κατά το χρόνο κατάταξης αυτών, ήταν κοινή με τις σειρές κατάταξης 1991-1993 (τάξεων 1993-1995) και στα τρία Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατό – Ναυτικό – Αεροπορία). Η ολοφάνερη διασάλευση ιεραρχίας μεταξύ διαδοχικών σειρών ΑΣΣΥ συνεχίζει να υφίσταται δυστυχώς.Οι σειρές κατάταξης 1993 – 1994 – 1995 (Τάξεις 1995-1996-1997) είναι Αξιωματικοί της ίδιας προέλευσης, με ίδιες προϋποθέσεις εισαγωγής και μετέπειτα δικαιώματα. Έχουν εισαχθεί πριν καν την ψήφιση του ν.2439/96, ωστόσο εντάσσονται, σε διαφορετικό νόμο χωρίς να υπάρχει εμφανές – εύλογο κριτήριο, όπως προκύπτει και κατά την τεκμηρίωση του τέως κ. ΥΕΘΑ στην συζήτηση στο κοινοβούλιο, κατά την διάρκεια της ψήφισης του ν.5018/23. Ειδικότερα δε για την σειρά 1993 ο τέως Υπουργός, αναφέρθηκε πως δεν υπάρχει εμφανές εύλογο σημείο διαχωρισμού μεταξύ σειρών κατάταξης 1993-1994. Οφείλει να τονιστεί ότι στις σχολές ΑΣΣΥ εισέρχονται μαθητές, μέσω του θεσμού των Πανελληνίων εξετάσεων από το 1992.Οι Αξιωματικοί ΑΣΣΥ κατάταξης μέχρι 31/12/1995, δηλαδή και οι εισαχθέντες 1994-1995, εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3865/2010 και έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εισαχθέντες πριν το 1993, με χαρακτηριστικό το άρθρο 22 §4 του ν.3865/2010 με το οποίο δίνεται το δικαίωμα σε όποιον έχει καταταγεί μέχρι την 31/12/1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 01/01/2015 και μετά , να μπορεί να εξαγοράζει 3 έτη με καταβολή προβλεπόμενης εισφοράς, για την συμπλήρωση των απαιτούμενων πλέον, 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο έχει δημιουργηθεί κενό πέντε (5) ετών στην προαγωγική αλυσίδα μεταξύ διαδοχικών σειρών, με ταυτόχρονη απουσία Αξιωματικών προελεύσεως ΑΣΣΥ στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντίστοιχων για ένα (1) έτος, λόγω του φαινομένου της βαθμολογικής διαφοράς έως και τριών (3) βαθμών που προκύπτει από την εφαρμογή των εν ισχύ διατάξεων.Σε περίπτωση συνταξιοδότησης δε, μπορεί να δημιουργηθεί το εξής παράδοξο, στελέχη σειρών ΑΣΣΥ 1991 έως 1993 (τάξεων 1993 έως 1995) με αποστρατεία στα 35 χρόνια, να αποστρατεύονται με βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχων, με πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα και στελέχη κατάταξης 1994 και εντεύθεν, στα 35 χρόνια υπηρεσίας κάνοντας χρήση αναγνώρισης πενταετίας, να αποστρατεύονται με το βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων, δηλαδή με δύο (2) βαθμούς διαφορά, χωρίς κατάληψη του προβλεπόμενου από την προκήρυξη εισαγωγής , αποστρατευτικού βαθμού και χωρίς πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.Οι κατηγορίες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών ΕΜΘ-ΕΠΟΠ βελτίωσαν την κατάστασή τους, ως προς τον καταληκτικό βαθμό τους, την εξέλιξη και αντίστοιχα τις απολαβές τους, κατόπιν συνεχών τροποποιήσεων νόμων, τα τελευταία έτη, εξασφαλίζοντας ευνοϊκότερη σταδιοδρομική και οικονομική εξέλιξη, σε σχέση με το αρχικό καθεστώς πρόσληψης τους. Οι Αξκοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ 1994 και εντεύθεν πλέον, απώλεσαν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, με εξαίρεση μόνο τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ (σημειώνεται ότι η προσκόμιση βεβαίωσης διαγραφής από ΑΕΙ κατά την ημερομηνία κατάταξης τους στις στρατιωτικές σχολές Υπαξιωματικών ήταν υποχρεωτική για την εγγραφή-εισαγωγή τους σε αυτές).Η σειρά κατάταξης 1994 (Τάξη 1996) προκειμένου να ακολουθήσει την βαθμολογική εξέλιξη των καταταγέντων 1993 (Τάξη 1995) και να αποφευχθεί οποιαδήποτε διατάραξη ιεραρχίας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στους πίνακες κρίσεων 2024 και ως εκ τούτου η προέκταση εφαρμογής του ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄25) άρθρο 52, χρήζει άμεσων ενεργειών.Το δίκαιο αίτημα μας αποτυπώνεται συνολικά στο κάτωθι άρθρο προς τροποποίηση:Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4494/2017
  Στο άρθρο 37 του ν. 4494/2017 (Α’ 165) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο μετατίθεται η προθεσμία μέχρι την οποία συμπληρώνεται η εικοσιπενταετία πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, β) προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 37 διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 37 Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και μονιμοποιηθέντων εθελοντών μονιμοποιηθεισών εθελοντριών
  Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α’ 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 (Α’ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α’ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2020. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, ο χρόνος των περ. β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς που δυνάμει του παρόντος άρθρου αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από ΑΣΣΥ δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 στον βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων.
  Ειδικά για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον τα καθοριζόμενα στην περ. δ’ της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996.».Με αυτό τον τρόπο δύναται, να επέλθει δίκαιη λύση στη διασάλευση της αρχαιότητας (εξέλιξη με ίσους όρους) και τη βαθμολογική δυσαρμονία στην εξέλιξη των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και να επιλυθεί ένα μείζον ηθικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το ν.3883/10 και έχει μετακυλιστεί με τον νεότερο ν.5018/2023 και στις σειρές εισαγωγής 1994-1995.Πρέπει να δοθεί επιτελούς μια λύση και για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ 1996-1997.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:20 | ΠΛ 96

  Κατά το προηγούμενο έτος ΣΩΣΤΑ αποκαταστάθηκε η αδικία στη σταδιοδρομική εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ τάξεων 1993, 1994, 1995 στα πλαίσια του ν. 5018/2023. Σε επανειλημμένες ερωτήσεις συναδέλφων για τη μη συμπερίληψη των τάξεων 1996-1997, καθώς οι προϋποθέσεις εισαγωγής τους στις στρατιωτικές σχολές ήταν ΑΚΡΙΒΩΣ οι ίδιες, η μόνιμη επωδός στις λαμβανόμενες απαντήσεις ήταν η αποδοχή του δίκαιου αιτήματος μας και η υπόσχεση για μελλοντική αποκατάσταση.

  Το χρονικό διάστημα που ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν εκτενείς αναφορές επί του θέματος τόσο σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με επίκαιρες ερωτήσεις στην κοινοβουλευτική διαδικασία, όσο και με απευθείας ερωτήσεις στον Κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αλλά και στον ίδιο τον κ. Πρωθυπουργό σε συνέντευξη τύπου στο Λαύριο σε ζωντανή πανελλήνια μετάδοση.

  Γνωρίζοντας ότι έχει υπάρξει προφορική αλλά και έγγραφη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας επί του θέματος από συνδικαλιστικούς φορείς και ενώσεις στρατιωτικών, και ειδικότερα την ΠΟΜΕΝΣ με τεκμηριωμένη και δημοσιευμένη πρόταση νομοθετικής αποκατάστασης, θεωρείται πως είναι η πλέον ΚΡΙΣΙΜΗ χρονική στιγμή για την κατάθεση νομοθετικής τροπολογίας με σκοπό την οριστική επίλυση της υφιστάμενης αδικίας.

  https://pomens.gr/enimerosi/epistoles/2309-kyrie-yetha-idou-e-protase-tes-pomens-pou-dikaionei-tis-taxeis-96-97-kai-enteuthen-e-epilyse-tou-chroniou-aitematos-sta-cheria-sas?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3IpvOd13aWs8ZYT8vVs3iZQW23pFqQsWqATE4FAmxy7VqujqQFd6Bmdk4_aem_ATx1QhCgsDdTgDwm1DAh4tUfSHntunSIPZKSqL0Oqv6oz6G0SSAEhRO6kfGY8-m32M5Jx6av71UntmNfRapTRfPA

  Ως εκ τούτου προσβλέπουμε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για την προσθήκη τροπολογίας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ηθική αποκατάσταση των τάξεων ΑΣΣΥ 1996-1997 με βάση τις πρόνοιες του ν. 5018/2023 προκειμένου να υπαχθούν στον ν.2439/1996 οι καταταγέντες τα έτη 1994, 1995 (Τάξεων 1996, 1997).

  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, έχοντας την πεποίθηση ότι θα συμβάλλετε στην ορθή και άμεση επίλυση του αιτήματος μας.

  Με εκτίμηση
  Απόφοιτος τάξης 1996

 • 13 Μαΐου 2024, 09:20 | IORDANIS P.

  Το δίκαιο αίτημα νομοθετικής τακτοποίησης, των Αξιωματικών προέλευσης παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ, καταταγέντων 1994-1995 πέρα από όλους τους προφανέστατους λόγους, βαθμολογικούς, υπηρεσιακούς, εξελικτικούς, συνταξιοδοτικούς κ.α. είναι πέραν των άλλων, κυρίως και πέρα από κάθε
  αμφιβολίας ένα ζήτημα ΗΘΙΚΟ.
  Η αξιοπρέπεια και ηρεμία στις τάξεις των αποφοίτων ΑΣΣΥ 1994-1995 πρέπει να επανέρθει. Μην μας ξεχνάτε.
  Κύριε Υπουργέ, δώστε λύση έστω και την ύστατη στιγμή έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε μια ημέρα από την βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών ΑΣΣΥ1994-1995.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:15 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  13 Μαΐου 2024, 09:35 | ΑΣΣΥ 1996-1997Μόνιμος ΣύνδεσμοςΗ μη συμπερίληψη των Αξιωματικών προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, κατάταξης 1994-1995 (τάξεως 1996-1997) στο εν λόγω νομοσχέδιο έχει δημιουργήσει αναστάτωση και δυσαρέσκεια, λόγω της διατήρησης του διαχωρισμού αυτών σε σχέση με τις προηγούμενες σειρές εισαγωγής έτους 1993 και αρχαιότερες, ως προς τις προαγωγές, τον χρόνο παραμονής στους βαθμούς, καθώς και τον καταληκτικό βαθμό, παρόλο που η προβλεπόμενη βαθμολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις προκηρύξεις εισαγωγής στις Σχολές ΑΣΣΥ, κατά το χρόνο κατάταξης αυτών, ήταν κοινή με τις σειρές κατάταξης 1991-1993 (τάξεων 1993-1995) και στα τρία Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατό – Ναυτικό – Αεροπορία). Η ολοφάνερη διασάλευση ιεραρχίας μεταξύ διαδοχικών σειρών ΑΣΣΥ συνεχίζει να υφίσταται δυστυχώς.Οι σειρές κατάταξης 1993 – 1994 – 1995 (Τάξεις 1995-1996-1997) είναι Αξιωματικοί της ίδιας προέλευσης, με ίδιες προϋποθέσεις εισαγωγής και μετέπειτα δικαιώματα. Έχουν εισαχθεί πριν καν την ψήφιση του ν.2439/96, ωστόσο εντάσσονται, σε διαφορετικό νόμο χωρίς να υπάρχει εμφανές – εύλογο κριτήριο, όπως προκύπτει και κατά την τεκμηρίωση του τέως κ. ΥΕΘΑ στην συζήτηση στο κοινοβούλιο, κατά την διάρκεια της ψήφισης του ν.5018/23. Ειδικότερα δε για την σειρά 1993 ο τέως Υπουργός, αναφέρθηκε πως δεν υπάρχει εμφανές εύλογο σημείο διαχωρισμού μεταξύ σειρών κατάταξης 1993-1994. Οφείλει να τονιστεί ότι στις σχολές ΑΣΣΥ εισέρχονται μαθητές, μέσω του θεσμού των Πανελληνίων εξετάσεων από το 1992.Οι Αξιωματικοί ΑΣΣΥ κατάταξης μέχρι 31/12/1995, δηλαδή και οι εισαχθέντες 1994-1995, εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3865/2010 και έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εισαχθέντες πριν το 1993, με χαρακτηριστικό το άρθρο 22 §4 του ν.3865/2010 με το οποίο δίνεται το δικαίωμα σε όποιον έχει καταταγεί μέχρι την 31/12/1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 01/01/2015 και μετά , να μπορεί να εξαγοράζει 3 έτη με καταβολή προβλεπόμενης εισφοράς, για την συμπλήρωση των απαιτούμενων πλέον, 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο έχει δημιουργηθεί κενό πέντε (5) ετών στην προαγωγική αλυσίδα μεταξύ διαδοχικών σειρών, με ταυτόχρονη απουσία Αξιωματικών προελεύσεως ΑΣΣΥ στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντίστοιχων για ένα (1) έτος, λόγω του φαινομένου της βαθμολογικής διαφοράς έως και τριών (3) βαθμών που προκύπτει από την εφαρμογή των εν ισχύ διατάξεων.Σε περίπτωση συνταξιοδότησης δε, μπορεί να δημιουργηθεί το εξής παράδοξο, στελέχη σειρών ΑΣΣΥ 1991 έως 1993 (τάξεων 1993 έως 1995) με αποστρατεία στα 35 χρόνια, να αποστρατεύονται με βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχων, με πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα και στελέχη κατάταξης 1994 και εντεύθεν, στα 35 χρόνια υπηρεσίας κάνοντας χρήση αναγνώρισης πενταετίας, να αποστρατεύονται με το βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων, δηλαδή με δύο (2) βαθμούς διαφορά, χωρίς κατάληψη του προβλεπόμενου από την προκήρυξη εισαγωγής , αποστρατευτικού βαθμού και χωρίς πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.Οι κατηγορίες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών ΕΜΘ-ΕΠΟΠ βελτίωσαν την κατάστασή τους, ως προς τον καταληκτικό βαθμό τους, την εξέλιξη και αντίστοιχα τις απολαβές τους, κατόπιν συνεχών τροποποιήσεων νόμων, τα τελευταία έτη, εξασφαλίζοντας ευνοϊκότερη σταδιοδρομική και οικονομική εξέλιξη, σε σχέση με το αρχικό καθεστώς πρόσληψης τους. Οι Αξκοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ 1994 και εντεύθεν πλέον, απώλεσαν τον αποστρατευτικό βαθμό του Συνταγματάρχη, με εξαίρεση μόνο τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ (σημειώνεται ότι η προσκόμιση βεβαίωσης διαγραφής από ΑΕΙ κατά την ημερομηνία κατάταξης τους στις στρατιωτικές σχολές Υπαξιωματικών ήταν υποχρεωτική για την εγγραφή-εισαγωγή τους σε αυτές).Η σειρά κατάταξης 1994 (Τάξη 1996) προκειμένου να ακολουθήσει την βαθμολογική εξέλιξη των καταταγέντων 1993 (Τάξη 1995) και να αποφευχθεί οποιαδήποτε διατάραξη ιεραρχίας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στους πίνακες κρίσεων 2024 και ως εκ τούτου η προέκταση εφαρμογής του ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄25) άρθρο 52, χρήζει άμεσων ενεργειών.Το δίκαιο αίτημα μας αποτυπώνεται συνολικά στο κάτωθι άρθρο προς τροποποίηση:Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4494/2017
  Στο άρθρο 37 του ν. 4494/2017 (Α’ 165) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο μετατίθεται η προθεσμία μέχρι την οποία συμπληρώνεται η εικοσιπενταετία πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, β) προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 37 διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 37 Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και μονιμοποιηθέντων εθελοντών μονιμοποιηθεισών εθελοντριών
  Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α’ 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 (Α’ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α’ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2020. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, ο χρόνος των περ. β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς που δυνάμει του παρόντος άρθρου αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από ΑΣΣΥ δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 στον βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων.
  Ειδικά για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον τα καθοριζόμενα στην περ. δ’ της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996.».Με αυτό τον τρόπο δύναται, να επέλθει δίκαιη λύση στη διασάλευση της αρχαιότητας (εξέλιξη με ίσους όρους) και τη βαθμολογική δυσαρμονία στην εξέλιξη των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και να επιλυθεί ένα μείζον ηθικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το ν.3883/10 και έχει μετακυλιστεί με τον νεότερο ν.5018/2023 και στις σειρές εισαγωγής 1994-1995.Πρέπει να δοθεί επιτελούς μια λύση και για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ 1996-1997.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:02 | Marios

  «Στο παρόν νομοσχέδιο δεν συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις της ΠΟΜΕΝΣ που έχουν κατατεθεί σ΄ όλους τους αρμόδιους φορείς και στα κοινοβουλευτικα κόμματα και οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν:

  α. Για την οριστική επίλυση του συνταξιοδοτικού ζητήματος των ΕΠ.ΟΠ. με την ταυτόχρονη απονομή και του βαθμού του Ανθυπασπιστή.
  β. Για την επίλυση της αδικίας στο βαθμολογικό – συνταξιοδοτικό των σειρών ΑΣΣΥ 94,95,96 και εντεύθεν.
  γ. Για την βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση των Αξκων ειδικών καταστάσεων προερχόμενων εξ ΑΣΣΥ.
  δ. Για την ένταξη στην Β΄μισθολογική κατηγορία των Αξκων εξ ΕΜΘ.
  ε. Για την αναβάθμιση των Σχολών ΑΣΣΥ με την δημιουργία του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας – ΠΑΝΕΘΑ.
  στ. Για την πλήρη αποκατάσταση της αδικίας της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/19.
  ζ. Για την διευθέτηση του ασφαλιστικού των ετών 1990-1992.
  η. Για την άρση της αδικίας για την αναγνώριση των Καταδυτικών Εξαμήνων των Δυτών Πολεμικού Ναυτικού.
  θ. Για την καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους συναδέλφους μας ειδικότητας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.
  ι. Για να εναρμονιστεί η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων (ΦΠ) για το προσωπικό των ΕΔ – ΣΑ όπως αυτή ισχύει και εφαρμόζεται από το 2016, για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
  ια. Για την μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με τους σπουδαστές των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας.

  Επίσης στο άρθρο 69 καταργείται η προστασία των ειδικών κατηγοριών προσωπικού εξαιρούμενων των στελεχών που πάσχουν από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα. Για το ζήτημα αυτό η ΠΟΜΕΝΣ είχε προσφύγει στο ΣτΕ, όπου και εκδικάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης. Η θέση της ΠΟΜΕΝΣ είναι η άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου και να υπάρξει εφόσον απαιτείται, η πρόβλεψη έκδοσης υπουργικής απόφασης που να καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες των μεταθέσεων, οι οποίες θα προκύψουν από την διαβούλευση των εμπλεκόμενων φορέων και της Ομοσπονδία μας.»