ΜΕΡΟΣ Δ` ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΦΟΡΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Άρθρα 43-58)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΦΟΡΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 43
Ίδρυση τμήματος πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) – Τροποποίηση άρθρου 1 ν.δ. 562/1970

Το άρθρο 1 του ν.δ. 562/1970 (Α΄ 127), περί του σκοπού και της έδρας της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Σκοπός και έδρα της Σχολής

1. Ιδρύεται Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), η οποία υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.).
2. Σκοπός της Σχολής είναι η παροχή της κατάλληλης επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης για την κατάρτιση συγκεκριμένων ειδικοτήτων αξιωματικών, με στόχο την κάλυψη των αναγκών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εκπαίδευση του πρώτου εδαφίου παρέχεται για τις εξής ειδικότητες αξιωματικών:
α. Υγειονομικού (ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, κτηνιάτρων, ψυχολόγων).
β. Νομικού.
γ. Οικονομικού.
δ. Πληροφορικής.
3. Στη Σχολή δύνανται να φοιτήσουν και υποψήφιοι προς κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και με την προϋπόθεση της καταβολής της δαπάνης του άρθρου 25 από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
4. Η Σχολή εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
5. Η Σχολή δύναται σε περίπτωση επιστράτευσης να μεταφερθεί προσωρινά στην Αθήνα, μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Στην περίπτωση αυτή, όπου στον παρόντα γίνεται αναφορά σε «Θεσσαλονίκη», «Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» και «Φρουρά Θεσσαλονίκης», νοούνται, αντίστοιχα, «Αθήνα», «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και «Φρουρά Αθηνών».».

Άρθρο 44
Οργάνωση της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων – Τροποποίηση άρθρου 2 ν.δ. 562/1970

Το άρθρο 2 του ν.δ. 562/1970 (Α΄ 127), περί της οργάνωσης της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Οργάνωση της Σχολής

Η Σχολή περιλαμβάνει δύο πτέρυγες, ήτοι:
α. Πτέρυγα Υγειονομικού (ιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, ψυχολόγοι).
β. Πτέρυγα λοιπών Σωμάτων (νομικού, οικονομικού, πληροφορικής).».

Άρθρο 45
Ονομασία και αρχαιότητα – Τροποποίηση άρθρου 20 ν.δ. 562/1970

Το άρθρο 20 του ν.δ. 562/1970 (Α΄ 127), περί της ονομασίας και της αρχαιότητας των αποφοίτων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20
Ονομασία και αρχαιότητα

1. Μετά από την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους και με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, οι πτυχιούχοι της οικείας σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ονομάζονται αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων ως εξής:
α) Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής ονομάζονται Ανθυπίατροι.
β) Οι πτυχιούχοι του τμήματος Φαρμακευτικής ονομάζονται Ανθυποφαρμακοποιοί.
γ) Οι πτυχιούχοι του τμήματος Κτηνιατρικής ονομάζονται Ανθυποκτηνίατροι.
δ) Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Ψυχολογίας, Νομικής, Οικονομικών και Πληροφορικής ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί.
2. Η σειρά αρχαιότητας των αξιωματικών της παρ. 1 εντός του Κλάδου τους καθορίζεται βάσει της βαθμολογίας τους στο τελευταίο έτος του πανεπιστημίου και στο τελευταίο έτος της Σχολής, καθώς και των στρατιωτικών τους προσόντων, η αξιολόγηση των οποίων υπολογίζεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον οργανισμό της Σχολής.».

Άρθρο 46
Επιστράτευση – Τροποποίηση άρθρου 24 ν.δ. 562/1970

Το άρθρο 24 του ν.δ. 562/1970 (Α΄ 127), περί της λειτουργίας της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) σε καιρό επιστράτευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24
Επιστράτευση

1. Σε καιρό επιστράτευσης η λειτουργία της Σχολής μπορεί να διακόπτεται, με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για όλες ή για ορισμένες τάξεις, και οι μαθητές διατίθενται για την κάλυψη αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε αντικείμενα των ειδικοτήτων τους. Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων ονομάζονται προσωρινά Ανθυπασπιστές και των λοιπών τάξεων Λοχίες.
2. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της Σχολής λήγει η θητεία του διδακτικού της προσωπικού που προέρχεται από αποστράτους αξιωματικούς και ιδιώτες.
3. Η Σχολή επαναλειτουργεί με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Άρθρο 47
Σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής

Συστήνεται Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ) των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο υπάγεται στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.).

Άρθρο 48
Αποστολή του Κοινού Σώματος Πληροφορικής

Αποστολή του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) είναι η παροχή υποστήριξης στις μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων σε θέματα πληροφορικής, η αποτροπή κυβερνοαπειλών στον τομέα της Εθνικής Άμυνας, η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, η σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού, η παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής, η ανάπτυξη, διαχείριση και ασφάλεια των τοπικών δικτύων πληροφορικής, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών, η δημιουργία, η υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων βάσεων δεδομένων, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καθώς και η έρευνα, ανάπτυξη και αξιοποίηση αναδυόμενων και ανατρεπτικών τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένων των κβαντικών, της τεχνητής νοημοσύνης, των μεγάλων δεδομένων, της ρομποτικής, τεχνικές εξόρυξης δεδομένων (data-mining) και τα αυτόνομα συστήματα.

Άρθρο 49
Στελέχωση του Κοινού Σώματος Πληροφορικής

1. Το Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ) στελεχώνεται ως εξής:
α) Από τους απόφοιτους της κατεύθυνσης Έρευνας Πληροφορικής του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων.
β) Από τους απόφοιτους του Τμήματος Πληροφορικής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.
γ) Από τους απόφοιτους της ειδικότητας Τεχνίτη Δικτύων και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών.
δ) Από τους απόφοιτους της ειδικότητας Πληροφορικής της κατεύθυνσης της Τεχνολογικής Υποστήριξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας.
ε) Από το σύνολο των υπηρετούντων αξιωματικών του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής και της γενικής ειδικότητας Αρχιτεχνίτη Έρευνας – Πληροφορικής των Αρχιτεχνιτών Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, καθώς και του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής και του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης με ειδίκευση Έρευνας-Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας.
στ) Από το σύνολο των υπηρετούντων Ανθυπασπιστών, υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής του Στρατού Ξηράς.
ζ) Από το σύνολο των υπηρετούντων, Ανθυπασπιστών, υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων και Επιχειρήσεων Επικοινωνιών με εξειδίκευση Πληροφορικής/Λογισμικού και Κυβερνοάμυνας του Πολεμικού Ναυτικού.
η) Από το σύνολο των υπηρετούντων, Ανθυπασπιστών, υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών της ειδικότητας Πληροφορικής του Τεχνικού Σώματος της Πολεμικής Αεροπορίας.
θ) Με μετατάξεις στελεχών μέχρι τον βαθμό του Συνταγματάρχη, και αντιστοίχων, των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Με απόφαση της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας συντάσσονται πίνακες με τη σειρά αρχαιότητας των εντασσόμενων στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ) στελεχών των περ. ε) έως η) της παρ. 1, οι οποίοι κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκηρύσσονται οι θέσεις του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) προς πλήρωση με μετάταξη, καθορίζονται η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις πέραν της προϋπόθεσης του δεύτερου εδαφίου της παρούσας, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη στελέχωση θέσεων της περ. θ΄ της παρ. 1. Μόνο για την αρχική στελέχωση των θέσεων του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) σύμφωνα με την περ. θ΄ της παρ. 1 του παρόντος, προϋπόθεση αποτελεί η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής στον τομέα της Πληροφορικής σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α΄ του π.δ. 85/2022 (Α΄ 232) ή αρμοδίως αναγνωρισμένου πτυχίου της αλλοδαπής.
4. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μετατάξεων σύμφωνα με την παρ. 4, το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) καταρτίζει με απόφασή του πίνακα μετατασσόμενων με σειρά αρχαιότητας και πίνακα μη μετατασσόμενων. Η απόφασή του ΣΑΓΕ κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της. Μετά από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής της παραπάνω προσφυγής ή την απάντηση επί της προσφυγής που έχει υποβληθεί, οι πίνακες μετατασσόμενων και μη μετατασσόμενων κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
5. Η μετάταξη στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ) και η ένταξη των μετατασσόμενων στην επετηρίδα του Σώματος ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Οι μετατασσόμενοι στο Κοινό Σώμα μεταφέρουν σε αυτό την οργανική θέση του Κλάδου τους όταν δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή σε αυτό.
6. Το σύνολο των υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οργανικών θέσεων, στις οποίες υπηρετούν τα στελέχη των περ. ε), στ), ζ) και η) της παρ. 1, μεταφέρεται στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ).
7. Το σύνολο των υπηρετούντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στελεχών των περ. ε), στ), ζ) και η) της παρ. 1, εντάσσονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ), διατηρώντας τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας.

Άρθρο 50
Μονάδες υπηρεσίας προσωπικού Κοινού Σώματος Πληροφορικής

Το στρατιωτικό προσωπικό του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) των Ενόπλων Δυνάμεων τοποθετείται, μετατίθεται και αποσπάται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Πληροφορικής και Κυβερνοασφάλειας (Μονάδα 1864) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και σε διευθύνσεις, τμήματα, γραφεία πληροφορικής και κέντρα υποστήριξης πληροφορικών συστημάτων και ανάπτυξης λογισμικού στα Γενικά Επιτελεία, στις μείζονες διοικήσεις, στους μείζονες σχηματισμούς και στις λοιπές μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 51
Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών του Κοινού Σώματος Πληροφορικής

1. Για τα συμβούλια κρίσεων και προαγωγών των στελεχών του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 3883/2010 (Α’ 167) σχετικά με τα συμβούλια κρίσεων και προαγωγών των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Τα στελέχη που μετατάσσονται στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ) διατηρούν τον βαθμό τους και ο χρόνος που έχουν διανύσει σε αυτόν πριν από τη μετάταξη λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στον αντίστοιχο βαθμό του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ). Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου υπηρεσίας τους εξακολουθεί να ισχύει και μετά από τη μετάταξή τους στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ). Ειδικά για την αρχαιότητα μεταξύ των μετατασσόμενων στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ) λαμβάνεται υπόψη η σειρά αρχαιότητας που είχαν μεταξύ τους οι μετατασσόμενοι προ της μετάταξης. Οι μετατασσόμενοι στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ) σύμφωνα με την περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 καθίστανται νεότεροι όσων ομοιοβάθμων τους έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό, εφόσον απέκτησαν τον βαθμό που φέρουν κατά το ίδιο έτος.
3. Ειδικά για την προαγωγή των στελεχών του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) στον επόμενο βαθμό δεν απαιτείται η συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.
4. Το άρθρο 23 και η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3883/2010, περί του καταληκτικού βαθμού και του χρόνου προαγωγής, αντιστοίχως, των αξιωματικών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τους αξιωματικούς αυτούς μετά από την ένταξη ή τη μετάταξή τους στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ).

Άρθρο 52
Στολές – Βαθμοί – Έμβλημα – Ηθικές αμοιβές

1. Η στολή, η ονομασία των βαθμών και τα διακριτικά των βαθμών των στελεχών του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) είναι αυτά των στελεχών των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Το διακριτικό οπλόσημο του Σώματος στις στολές και το έμβλημα του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) είναι το ίδιο με αυτό του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής του Στρατού Ξηράς.
2. Όσοι εντάσσονται ή μετατάσσονται στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής (ΠΛΗ) εξακολουθούν να φέρουν τα παράσημα, τα μετάλλια, τις διαμνημονεύσεις και τα διακριτικά σήματα που τους είχαν απονεμηθεί προ της, κατά περίπτωση, ένταξης ή μετάταξης σε αυτό.

Άρθρο 53
Οικονομική και διοικητική μέριμνα

1. Ως προς τα θέματα οικονομικής και διοικητικής μέριμνας, υγειονομικής περίθαλψης, ασφάλισης, μετοχικής σχέσης στα Μετοχικά Ταμεία, στους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας και στους Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων των Ενόπλων Δυνάμεων και συμμετοχής σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς αξιωματικών, τα στελέχη του Κοινού Σώματος Πληροφορικής (ΠΛΗ) εξακολουθούν να διέπονται από τα ισχύοντα στον Κλάδο προέλευσής τους.
2. Ως προς τα θέματα οικονομικής και διοικητικής μέριμνας, υγειονομικής περίθαλψης, ασφάλισης και μετοχικής σχέσης στα ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων και συμμετοχής σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς αξιωματικών, τα στελέχη που προέρχονται από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και όσοι αποφοιτούν από τη Σχολή Ικάρων, τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος διέπονται από τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τα στελέχη του Στρατού Ξηράς.

Άρθρο 54
Αποστρατευτικός βαθμός – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2439/1996

Στο δεύτερο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2439/1996 (Α’ 219), περί των αποστρατευτικών βαθμών και των τιμητικών διακρίσεων των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η λέξη «Ιατρού» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Υγειονομικού Ιατρού», β) η λέξη «Στρατολογικού» αντικαθίσταται από τη λέξη «Νομικού», γ) προστίθενται οι λέξεις «και Πληροφορικής», και η περ. γ΄, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Ο ανώτερος βαθμός προβλέπεται εν ενεργεία γι’ αυτούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 και στην παρ. 17 του άρθρου 20. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν απαιτούνται για τους Υποστρατήγους Σωμάτων του Σ.Ξ. Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, τους Υποστρατήγους και αντιστοίχους των άλλων Κλάδων της ειδικότητας Οικονομικού, Υποπτεράρχους Ελεγκτές Αεράμυνας, τους Υποστρατήγους και αντιστοίχους των άλλων Κλάδων της ειδικότητας Υγειονομικού Ιατρού και τους Υποστρατήγους Νομικού, Οικονομικών Επιθεωρητών και Πληροφορικής, οι οποίοι κατ` εξαίρεση δύναται να προαχθούν στον εν αποστρατεία βαθμό του Αντιστράτηγου – Αντιναυάρχου – Αντιπτεράρχου, αντίστοιχα.».

Άρθρο 55
Διακρίσεις και ειδικότητες – Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 3883/2010

Στο άρθρο 3 του ν. 3883/2010 (Α’ 167), περί των διακρίσεων και των ειδικοτήτων των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η υποπερ. (4) της περ. β’ της παρ. 1 καταργείται, β) το στοιχ. (δ) της υποπερ. (14) της περ. β’ της παρ. 1 καταργείται, γ) η υποπερ. (6) της περ. δ’ της παρ. 3 καταργείται, δ) στην υποπερ. (8) της περ. δ’ της παρ. 3, διαγράφονται οι λέξεις «, Έρευνας Πληροφορικής», ε) η παρ. 4 αντικαθίσταται, και το άρθρο 3, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3
Διακρίσεις – Ειδικότητες

1. Οι Αξιωματικοί του ΣΞ διακρίνονται σε:
α. Όπλων:
(1) Πεζικού
(2) Ιππικού-Τεθωρακισμένων
(3) Πυροβολικού
(4) Μηχανικού
(5) Διαβιβάσεων – Ηλεκτρονικού Πολέμου
(6) Αεροπορίας Στρατού
β. Σωμάτων:
(1) Τεχνικού
(2) Εφοδιασμού – Μεταφορών
(3) Υλικού Πολέμου, με τις γενικές ειδικότητες:
(α) Υλικού Πολέμου
(β) Πυροτεχνουργών
(4) [Καταργείται]
(5) Υγειονομικού, με τις γενικές ειδικότητες:
(α) Ιατρού
(β) Οδοντιάτρου
(γ) Κτηνιάτρου
(δ) Φαρμακοποιού
(ε) Ψυχολόγου
(στ) Νοσηλευτικής
(ζ) Λοιπών Ειδικοτήτων, με τις γενικές ειδικότητες:
(1) Διαχειριστών Υγειονομικού
(2) Διοικητικών Υγειονομικού
(6) Οικονομικού
(7) Γεωγραφικού, με τις γενικές ειδικότητες:
(α) Γεωγραφικού
(β) Αρχιτεχνιτών Τυπογράφων
(8) [Έχει καταργηθεί]
(9) Στρατιωτικών Γραμματέων, με τις γενικές ειδικότητες:
(α) Στρατιωτικών Γραμματέων (β) Διερμηνέων
(10) Ταχυδρομικού
(11) Μουσικού
(12) Φροντιστών, με τις γενικές ειδικότητες που υπάγονται στα αντίστοιχα Όπλα:
(α) Πεζικού
(β) Ιππικού – Τεθωρακισμένων
(γ) Πυροβολικού
(δ) Μηχανικού
(ε) Διαβιβάσεων – Ηλεκτρονικού Πολέμου
(στ) Αεροπορίας Στρατού
(13)Αρχιτεχνιτών Όπλων, με τις γενικές ειδικότητες που υπάγονται στα αντίστοιχα Όπλα:
(α) Πεζικού
(β) Ιππικού-Τεθωρακισμένων
(γ) Πυροβολικού
(δ) Μηχανικού
(ε) Διαβιβάσεων – Ηλεκτρονικού Πολέμου
(στ) Αεροπορίας Στρατού
(14) Αρχιτεχνιτών Σωμάτων, με τις γενικές ειδικότητες που υπάγονται στα αντίστοιχα Σώματα:
(α) Τεχνικού
(β) Εφοδιασμού και Μεταφορών
(γ) Υλικού Πολέμου
(δ) [Καταργείται]
(ε) Υγειονομικού και Κτηνιατρικού Υλικού.
2. Οι Αξιωματικοί του ΠΝ διακρίνονται σε:
α. Μαχίμους
β. Μηχανικούς
γ. Σωμάτων:
(1) Οικονομικού
(2) Υγειονομικού, με τις γενικές ειδικότητες:
(α) Ιατρού
(β) Οδοντιάτρου
(γ) Κτηνιάτρου
(δ) Φαρμακοποιού
(ε) Ψυχολόγου
(στ) Νοσηλευτικής
(2Α) Ειδικών Επιστημόνων
(3) Ειδικοτήτων.
3. Οι Αξιωματικοί της ΠΑ διακρίνονται σε:
α. Ιπτάμενους
β. Μηχανικούς (Αεροσκαφών, Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών και Αεροπορικών Εγκαταστάσεων)
γ. Αεράμυνας
δ. Σωμάτων:
(1) Οικονομικών
(2) Υγειονομικών, με τις γενικές ειδικότητες:
(α) Ιατρού
(β) Οδοντιάτρου
(γ) Κτηνιάτρου
(δ) Φαρμακοποιού
(ε) Ψυχολόγου
(στ) Νοσηλευτικής
(3) Εφοδιαστών
(4) Διοικητικών
(5) Μετεωρολόγων
(6) [Καταργείται]
(6Α) Ειδικών Επιστημόνων
(7) Ραδιοναυτίλων
(8) Τεχνικής Υποστήριξης (Μηχανικών, Οπλουργών, Αεράμυνας, Ηλεκτρολόγων, Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, Συντηρητών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Εφοδιαστών)
(9) Υπηρεσιών Υποστήριξης (Διοικητικών, Πληροφοριών, Μετεωρολόγων, Οικονομικών, Άμυνας Αεροδρομίων)
(10) Μουσικών.
4. Οι Αξιωματικοί των ΚΣ διακρίνονται σε:
α. Νομικού (ΝΟΜ)
β. Οικονομικών Επιθεωρητών (ΟΕ)
γ. Πληροφορικής (ΠΛΗ)
δ. Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων (ΣΔΓ)
ε. Στρατιωτικών Ιερέων.».

Άρθρο 56
Καταληκτικός βαθμός – Τροποποίηση περ. α), γ) και δ) άρθρου 23 ν. 3883/2010

Στο άρθρο 23 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), περί του καταληκτικού βαθμού των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) στο στοιχείο (α) της υποπερ. (2) της περ. α΄, αα) οι λέξεις «Ιατρούς Υγειονομικού» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Υγειονομικού Ιατρούς» και αβ) διαγράφονται οι λέξεις «και Έρευνας Πληροφορικής», β) στο στοιχείο (β) της υποπερ. (2) της περ. α΄, βα) η λέξη «Οδοντιάτρους» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Υγειονομικού Οδοντιάτρους» και ββ) οι λέξεις «Κτηνιάτρους Υγειονομικού» αντικαθίστανται από τη λέξη «Κτηνιάτρους», γ) στην υποπερ. (3) της περ. β’, οι λέξεις «Ιατρούς Υγειονομικού» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Υγειονομικού Ιατρούς», δ) στην υποπερ. (3) της περ. γ’, δα) η λέξη «Οδοντιάτρους» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Υγειονομικού Οδοντιάτρους» και δβ) διαγράφονται οι λέξεις «και Έρευνας Πληροφορικής», ε) στην υποπερ. (4) της περ. β’, η λέξη «Οδοντιάτρους» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Υγειονομικού Οδοντιάτρους», στ) στην υποπερ. (1) της περ. δ’, προστίθενται οι λέξεις «και Πληροφορικής», και το άρθρο 23, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 23
Καταληκτικοί βαθμοί

Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών είναι οι εξής:
α. Για τους Αξιωματικούς του ΣΞ:
(1) Στρατηγός, για τους Αξιωματικούς Όπλων.
(2) Για τους Αξιωματικούς Σωμάτων:
(α) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, Υγειονομικού Ιατρούς, Οικονομικού και Γεωγραφικού.
(β) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Υγειονομικού Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους, Κτηνιάτρους και Νοσηλευτικής.
(3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που:
(α) Δεν κρίνονται κατάλληλοι για την άσκηση διοίκησης μονάδας εκστρατείας.
(β) Προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους Α.Ε.Ι..
(γ) Έχουν καταταγεί με διαγωνισμό.
(4) Αντισυνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι..
(5) Ταγματάρχης για τους λοιπούς Αξιωματικούς.
(6) Υπολοχαγός για τους εθελοντές μακράς θητείας.
β. Για τους Αξιωματικούς του ΠΝ:
(1) Ναύαρχος για τους Μαχίμους Αξιωματικούς.
(2) Αντιναύαρχος για τους Μηχανικούς (ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΝ, είτε Διοικητές Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), είτε Διοικητές Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ)).
(3) Υποναύαρχος για τους λοιπούς Μηχανικούς Αξιωματικούς, τους Αξιωματικούς Οικονομικού και τους Υγειονομικού Ιατρούς.
(4) Αρχιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Νοσηλευτικής.
(5) Πλοίαρχος για τους Αξιωματικούς Ειδικούς Επιστήμονες και αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους Α.Ε.Ι..
(6) Αντιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι..
(7) Πλωτάρχης για τους λοιπούς Αξιωματικούς.
(8) Ανθυποπλοίαρχος για τους εθελοντές μακράς θητείας.
γ. Για τους Αξιωματικούς της ΠΑ:
(1) Πτέραρχος για τους Ιπταμένους Αξιωματικούς.
(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς (μόνο ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ).
(3) Υποπτέραρχος για τους Αξιωματικούς Αεράμυνας, Υγειονομικού Ιατρούς, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων.
(4) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Υγειονομικού Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Νοσηλευτικής.
(5) Σμήναρχος για τους Αξιωματικούς Ειδικούς Επιστήμονες και τους αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους Α.Ε.Ι..»
(6) Αντισμήναρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι..
(7) Επισμηναγός για τους λοιπούς Αξιωματικούς.
(8) Υποσμηναγός για τους εθελοντές μακράς θητείας.
δ. Για τους Αξιωματικούς των ΚΣ:
(1) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Νομικού, Οικονομικών Επιθεωρητών και Πληροφορικής.
(2) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς και Ταξίαρχος για τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον είναι πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι..
(3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς Δικαστικούς Γραμματείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι..
(4) Ταγματάρχης για τους Αξιωματικούς Διοικητικού Στρατολογικού.
ε. Για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ:
(1) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου, αποφοίτους της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.
(2) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και για τους Αξιωματικούς:
(α) Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, αποφοίτους Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ).
(β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ, αποφοίτους Σχολής Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού (ΣΠΠΝ).
(γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, αποφοίτους Σχολής Πολέμου Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΠΠΑ).
(δ) Ελαφράς Υπηρεσίας των ΚΣ.
(3) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτωθι Αξιωματικούς που δεν είναι απόφοιτοι ΣΠΣΞ, ΣΠΠΝ ή ΣΠΠΑ, ή είναι απόφοιτοι με βαθμό χαμηλότερο του «λίαν καλώς»:
(α) Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ.
(β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ.
(γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
(4) Λοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
(5) Υπολοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
(6) Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ παραμένουν εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις. Κρίνονται, όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους και, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται με την προαγωγή του αμέσως αρχαιοτέρου τους. Η φοίτησή τους στη ΣΠΣΞ, στη ΣΠΠΝ, στη ΣΠΠΑ και στην ΑΔΙΣΠΟ είναι προαιρετική και γίνεται μόνο μετά από επιθυμία τους και σύμφωνη γνώμη – γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου Κλάδου.».

Άρθρο 57
Αποστρατευτικός βαθμός – Αντικατάσταση περ. δ) παρ. 1 άρθρου 32 ν. 3883/2010

Η περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), περί του αποστρατευτικού βαθμού των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους Υποστρατήγους Σωμάτων του ΣΞ Τεχνικού, Εφοδιασμού – Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, Υποστρατήγους, Υποναυάρχους ή Υποπτεράρχους της ειδικότητας Οικονομικού, Υποπτεράρχους Αεράμυνας, Εφοδιαστές, Διοικητικούς και Μετεωρολόγους, Υποστρατήγους, Υποναυάρχους ή Υποπτεράρχους ειδικότητας Ιατρού, τους Υποστρατήγους Νομικού, τους Υποστρατήγους Οικονομικών Επιθεωρητών και τους Υποστρατήγους Πληροφορικής, οι οποίοι κατ’ εξαίρεση δύνανται να προαχθούν στο βαθμό του Αντιστράτηγου και αντιστοίχων.».

Άρθρο 58
Τεχνητή νοημοσύνη και αναλυτική δεδομένων στις Ένοπλες Δυνάμεις

1. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας συστήνεται Τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης. Το Τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης είναι αρμόδιο για:
α) Την ανάπτυξη και ενσωμάτωση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης σε στρατιωτικά συστήματα και εφαρμογές.
β) Την προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης με στόχο την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας.
γ) Τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και τη συμβολή στην ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.
δ) Την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης με σκοπό τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας των Γενικών Επιτελείων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με ειδική έμφαση στην αυτοματοποίηση, ανάλυση δεδομένων και αναγνώριση προτύπων.
ε) Την εκπόνηση ερευνητικών έργων και μελετών στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης που σχετίζονται με την εθνική άμυνα και ασφάλεια.
στ) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση των παγκόσμιων τάσεων και εξελίξεων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και συνεργασίες.
ζ) Τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και με τις αρχές της ηθικής ακεραιότητας, υπεύθυνης ανάπτυξης και χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης.
2. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας συστήνεται Τμήμα Αναλυτικής Δεδομένων (Data Science). Το Τμήμα Αναλυτικής Δεδομένων είναι αρμόδιο για τη συλλογή, αποθήκευση, ανάλυση, ασφάλεια, επεξεργασία, διαχείριση και ορθή χρήση μεγάλων δεδομένων (Big Data), με σκοπό την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων και γνώσης στον τομέα της εθνικής άμυνας.
3. Τα Τμήματα των παρ. 1 και 2 στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο κατέχει συναφείς τίτλους σπουδών.
4. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δύναται να συμπράττει με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την εκπαίδευση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της αναλυτικής δεδομένων, συνάπτοντας μνημόνια συνεργασίας.
5. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δύνανται να λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές για την απόκτηση τίτλου σπουδών ή και τη διενέργεια μετεκπαίδευσης (fellowship) στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της αναλυτικής δεδομένων.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:50 | Γιάννης Χωραφάς

  Λίγο πριν κλείσει η διαβούλευση, την οποία παρακολούθησα προσεκτικά όσον αφορά στο Μέρος Δ’, μερικά σχόλια και προτάσεις:
  α. Ενιαία στρατηγική πληροφορικής δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις ΕΔ παρά μόνο αν αναγκαστούν οι τρεις Κλάδοι να υπακούσουν στις οδηγίες επειδή θα κρίνονται από το Σωματάρχη. Μέχρι τότε, ο καθένας θα έχει το δικό του μπαϊράκι και θα χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες που γνωρίζει και εξυπηρετούν τις ανάγκες του. Οι μικροί βολεύονται από αυτή την κατάσταση, αρνούμενοι να μάθουν άλλες τεχνολογίες επειδή δεν θέλουν, δεν μπορούν ή δεν τις ζητάει ο ιδιωτικός τομέας στον οποίον προσβλέπουν. Οι μεγάλοι επιλέγουν τι θα φτιάξουν, πότε και με ποια μέσα, παρουσιάζοντας «έργο» στους αποπάνω. Όσο δεν διορθώνεται αυτό, το φαινόμενο των πολλαπλών συστημάτων που δεν μιλάνε μεταξύ τους, θα παραμείνει. Βέβαια, η ενιαία στρατηγική δεν συνεπάγεται βέλτιστη στρατηγική αλλά αυτή που γνωρίζει και συμφέρει τον εκάστοτε Σωματάρχη που, όπως πάντα συμβαίνει, κάνει τις επιλογές του και αποστρατεύεται τιμητικά χωρίς καμμία συνέπεια αν αυτές είναι λανθασμένες ή επιζήμιες για την Υπηρεσία.
  β. Η ένταξη των στελεχών των ΣΕΠ στο νέο Σώμα δεν μπορεί να γίνει σε εθελοντική βάση γιατί δεν θα επιτευχθεί ο σκοπός του αν παραμείνουν εστίες στους Κλάδους.
  γ. Η εργασία των στελεχών πληροφορικής στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιτραπεί, γιατί θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην απόδοση του προσωπικού και στην ασφάλεια πληροφοριών.
  δ. Ας ανασταλεί η ψήφιση του νομοσχεδίου για να γίνει μια σοβαρή και ρεαλιστική μελέτη της δομής που θα πρέπει να έχει το Σώμα (οργανικές θέσεις) για να ξέρουν και τα υπό ένταξη/μετάταξη στελέχη τι τα περιμένει και να μην γίνεται κουβέντα στον αέρα για φρεγάτες και στρατόπεδα στην παραμεθόριο. Ούτως ή άλλως, αυτό είναι κάτι που έπρεπε να γίνει με επιτελική μελέτη και όχι να φέρνουμε το νομοσχέδιο για ψήφιση «στο πόδι» μήπως προλάβουμε τις κρίσεις.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:51 | Δημήτρης

  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΛΥΣΗ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ. ΑΡΧΙΚΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΙ, ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΔΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ. ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΕΙΣ, ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΤΟ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΘΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΖΩΗΣ

 • 13 Μαΐου 2024, 09:32 | Σ.Μ

  Ο κάθε ένας από εμάς κλήθηκε να έκανε μια επιλογή σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια που θα τον συνόδευε για το υπόλοιπο της ζωής του.
  Ξαφνικά οι επιλογές μας ακυρώνονται, όλα αλλάζουν χωρίς να ερωτηθούμε και θα βρεθούμε στον αέρα χωρίς την παραμικρή δυνατότητα υπαναχώρησης στη παλαιά ειδικότητα και ερώτησης εάν επιθυμούμε να μεταταγούμε.
  Δεν είναι τυχαία ότι οι παραιτήσεις των στελεχών πληροφορικής αυξάνονται ραγδαία και με αυτό το νομοσχέδιο θα χαθεί τόσο προσωπικό από εξειδικεύσεις που θα γυρίσουν στην παλαιά ειδικότητα όσο και από μαζικές παραιτήσεις στελεχώνω υπερκαταρτισμένων στον ιδιωτικό τομέα με διπλάσια αμοιβή η και τριπλάσια. Πλέον δε υπα΄ρχει κανενα οικονομικό κίνητρο και τωρα ειδικά με αυτό χάνεται καιη παραμικ΄ρη σκέψη παραμονής στο Σώμα.
  Αυτό που δεν έχετε αναλογιστεί είναι ότι υπάρχουν άτομα που εάν φύγουν είναι σχεδόν αναντικατάστατα καθώς ο τομεας της πληροφορικής δεν μπορεί να καλύψει το χάσμα γνώσης με πρόσληψη η μετάταξή. Θα δημιουργηθεί ανεπανάληπτη σύγχυση και τρομερά προβλήματα με την φυγή και των τελευταίων στελεχών σε σημείο που δεν γίνεται καν αντιληπτό από άτομα που δεν ανήκουν στον τομέα της πληροφορικής.
  Αν κάποιος όντως επιθυμεί να ενταχθεί στο εν λόγω Σώμα αυτό θα πρέπει να γίνεται μονάχα κατόπιν αιτήσεως του καθώς επίσης και δίνοντας επιπλέον κίνητρα και πλεονεκτήματα για να το κάνει.
  Οι υπόλοιποι να παραμείνουν ώς έχουν και να ισχύσουν μεταβατικές διατάξεις.
  Προτάσεις:
  1. Μετάταξη έπειτα από αίτηση του ιδίου και μόνο ενδιαφερομένου.
  2. Επιπλέον κίνητρα για την ένταξη κάποιου σε αυτό, πχ. Τοποθέτηση σε θέση επιθυμίας του, ελάχιστες μεταθέσεις, δυνατότητα επιπλέον εκπαίδευσης, οικονομικά κίνητρα, εργασία στον ιδιωτικό τομέα όπως και οι γιατροί και θέσπιση ειδικού πλαισίου για αυτά.

  Καταλήγω λέγοντας πως τα άτομα της πληροφορικής έχουν διεξόδους σε όλα τ εργασιακά περιβάλλοντα με περίσσεια ευκολία και ασύγκριτα προνόμια απο τα υπάρχοντα. Είναι σίγουρο πως αυτή η κίνηση θα οδηγήσει σε μαζικές παραιτήσεις και πτώσης ηθικού όσων παραμείνουν που δεν θα μπορούν να χειριστούν τα άπειρα συστήματα του κάθε σώματος και δίχως την γνώση των ιθυνόντων.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:24 | Χρήστος

  Αγαπητέ Μιχάλη – Γιώργο – Νίκο,
  Γιατί κάνεις copy paste το κείμενο ξανά και ξανά, θα σε παρακαλούσα σε πρώτη φάση να διαβάσεις καλύτερα αυτά που γράφουν τα στελέχη της ΠΑ, των οποίων πολύ θέλεις να πάρεις τις θέσεις.
  Αναφέρουν μεταθέσεις σε μονάδες της ΠΑ και όχι να μείνουν σε μία μονάδα. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις την διαφορά πιστεύω ότι υπάρχει θεματάκι…
  Εσύ επέλεξες να μπεις και έκανες την επιλογή σου όταν έπρεπε. Από εκεί και πέρα να επωμισθείς τις συνέπειες των επιλογών σου. Εμείς αντίστοιχα κάναμε τις δικές μας. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις και αυτό τι αν πω! Πραγματικά δεν ξέρω ποιος κοιτάζει μόνο τον εαυτό του. Εστιάζω στην επιλογή που έκανες τότε με τις προοπτικές που αυτή σου έδινε. Το ήξερες το επέλεξες, το ήθελες και ναι το προφανές να το κρατήσεις. Ουδέποτε το επιλέξαμε.
  Με εκτίμηση
  Κάποιος που ξέρει πριν γράψει να διαβάζει τουλάχιστον αυτά που γράφονται και όχι να απαντάει με παρωπίδες και κίνητρα προσωπικού συμφέροντος αγνοώντας το οτιδήποτε άλλο.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:13 | Γεώργιος Π.

  Συγχαρητήρια για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής. Τα πλεονεκτήματα που θα πρόσφερει το ΚΣ Πληροφορικής στις ΕΔ είναι πολλά: διαλειτουργικότητα, τυποποίηση, κοινή οργάνωση και τεχνική αντίληψη, οικονομία πόρων, κοινό licensing, consolidation συστημάτων, αναγκαστική αναβάθμιση των δικτύων ευρείας περιοχής, προώθηση λογισμικής κρυπτογράφησης, εφαρμογή NATO/FMN, άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των κλάδων για εξαγωγή αναφορών προς την ιεραρχία για ορθή λήψη απόφασης κ.α.
  Και έπεται των ανωτέρω η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στα πληροφοριακά συστήματα και την κυβερνοασφαλεια.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:49 | Γιώργος Κ.

  Αγαπητέ Μιχάλη,
  Είσαι σωστός!
  Όπως σωστά αναφέρει συνάδελφος σε αντίστοιχο σχολιασμό του, τον οποίο παραθέτω:
  « Επικαλείται ο νομοθέτης την οικονομία κλίμακος και την εξασφάλιση πόρων, με την εφαρμογή κοινής πολιτικής από το Κοινό Σώμα. Δεν μπορεί αυτό να επιτευχθεί με την Δημιουργία μίας ισχυρής διακλαδικής Διεύθυνσης στο ΓΕΕΘΑ, η οποία θα απαρτίζεται από Αξκους και των τριών Κλάδων και θα συντονίζει το έργο της Πληροφορικής, όπως άλλωστε γίνεται τόσα έτη και σε άλλους τομείς των ΕΔ; Η νέα Ηγεσία θα επιδείξει τα ίδια αντανακλαστικά που επέδειξε το ΓΕΣ, όταν η Πληροφορική της ΠΑ ανέπτυξε, το κατά γενική ομολογία επιτυχημένο σύστημα αλληλογραφίας ΙΡΙΔΑ; Τότε μικρόψυχα αντί να ενστερνιστούν και να αγκαλιάσουν το δημιούργημα των συναδέλφων τους, το οποίο αγκάλιασε το σύνολο του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, αποφάσισαν να αναπτύξουν ένα δικό τους σύστημα και να το επιβάλουν στο ΓΕΕΘΑ και σε άλλους εσωτερικούς φορείς, μη θέλοντας να αποδεχτούν την επιτυχία των συναδέλφων τους που τώρα αγωνιούν να φέρουν, παρά τη θέλησή τους, στο Κοινό Σώμα. Εκείνη την εποχή δε, λόγο αδυναμίας να φέρουν γρήγορα αποτελέσματα, με απόφαση του ΓΕΕΘΑ αποσπάστηκε προσωπικό της ΠΑ στο ΓΕΣ, το οποίο είχε ασχοληθεί με την ανάπτυξη του συστήματος ΙΡΙΔΑ, ώστε να βοηθήσει στην περάτωση του έργου. Αυτή θα είναι η Ηγεσία που θα ασκήσουν οι Αξκοι προερχόμενοι από τον ΣΞ στο νεοσύστατο Κοινό Σώμα; »

  Τα συμπεράσματα δικά σου αν είσαι σε θέση να τα διαχειριστείς.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:15 | Άκης

  Το νομοσχέδιο δεν αναφέρει τι θα γίνει με όσους δεν έχουν πτυχίου ΑΕΙ πληροφορικής αλλά έχουν εκπαιδευτεί στα σχολεία της ΣΠΗΥ, σε σεμινάρια του ΙΝΕΠ κ.α. και υπηρετούν επί σειρά ετών σε θέσεις πληροφορικής.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:18 | Αντρέας

  Ως στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας αισθάνομαι βαθύτατα απαξιωμένος μετά και την ανάρτηση του παρόντος νομοσχεδίου. Το παρόν νομοσχέδιο όχι μόνο ανερεί την επιλογή μας να υπηρετήσουμε την πατρίδα από το όπλο της Π.Α αλλά αποτελεί ύβρις για όλους εμάς που θυσιάσαμε εν καιρώ οικονομικής κρίσης, οικονομικούς πόρους και χρόνο (χωρίς καμία επιβάρυνση της υπηρεσίας) προκειμένου να αποκτήσουμε τίτλους σπουδών (πτυχία ΑΕΙ, μεταπτυχιακά, διδακτορικά). Αποτελεί προσβολή προς το πρόσωπό μας η απόφαση για υποχρεωτική μετάταξή μας σε ένα κοινό Σώμα, η οποία όχι μόνο δεν σέβεται την επιλογή και επιτυχία μας να περάσουμε σε σχολές της Π.Α με τον θεσμό των πανελληνίων εξετάσεων αλλά θέτει σε κίνδυνο και τον οικογενειακό μας προγραμματισμό. Η δημιουργία ενός κοινού Σώματος όχι απλά δεν λύνει τα υπάρχοντα προβλήματα, αλλά θα δημιουργήσει και τριβές μεταξύ των στελεχών λόγω και των διαφορετικών εμπειριών και κουλτούρας που υπάρχει ανάμεσα στα σώματα. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στο παρόν νομοσχέδιο δεν γίνεται καμία αναφορά για την χορήγηση στολών με ότι αυτό συνεπάγεται για το επιπλέον κόστος που καλούνται να επωμιστούν τα στελεχη των οποίων ο μισθός δεν καλύπτει πλέον ούτε τα βασικά. Τέλος, όπως όλοι γνωρίζουμε οι θέσεις πληροφορικής στον ιδιωτικό τομέα προσφέρουν σε πολλές περιπτώσεις έως και διπλάσιο μισθό σε σχέση με αυτόν με τον οποίο αμείβονται τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ενώ σε περιπτώσεις τηλεργασίας για εταιρείες του εξωτερικού οι μισθοί είναι ακόμα μεγαλύτεροι. Βλέποντας εδώ και λίγα χρόνια πολλά ικανά στελέχη να παραιτούνται από τις ένοπλες δυνάμεις για τον ιδιωτικό τομέα, προβλέπω ότι με το παρόν νομοσχέδιο ακόμα περισσότεροι, μη αντέχοντας πλέον τον παραγκωνισμό την απαξίωση από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, θα οδηγηθούν στην έξοδο οξύνοντας ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της υποστελέχωσης.Από την άλλη πλευρά συμφωνώ και γω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της διαλειτουργικότητας μεταξύ των σωμάτων των ενόπλων δυνάμεων. Θεωρώ αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα διακίνησης εγγράφων, ένα ενιαίο σύστημα μισθοδοσίας κ.ο.κ. Τέλος, είμαι απόλυτα σύμφωνος με την δημιουργία τμήματος Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην ένοπλες δυνάμεις. Κατά τη γνώμη μου όμως τα προβλήματα αυτά μπορούν να λυθούν με τη δημιουργία κοινών πολιτικών σε επίπεδο ΓΕΕΘΑ. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η δημιουργία Κοινού Σώματος Πληροφορικής στο ΓΕΕΘΑ με στελέχη τα οποία θα επιθυμούν την μετάταξή τους σε αυτό και θα στελεχώσουν την αντίστοιχη διεύθυνση. Το Σώμα/Διεύθυνση θα μπορεί να οργανώνει, επιβλέπει και να διασφαλίζει την διαλειτουργικότητα μεταξύ των τριών κλάδων, ενώ θα είναι υπεύθυνο για τις μεταθέσεις του προσωπικού πληροφορικής λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των μονάδων και αλλά τον κλάδο του προσωπικού. Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο λύνονται πολλά από τα προβλήματα που υπάρχουν αλλά και πρόκειται να προκύψουν με τον παρόν νομοσχέδιο και την υποχρεωτική μετάταξη στο Κοινό Σώμα.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:25 | Γιώργος

  Η αγωνία και η χαρά των στελεχών του ΣΞ, δεν κρύβεται με κανέναν τρόπο, συνεχίστε να ευλογείτε τα γένια του Υπουργείου με τα εγκωμιαστικά σχόλια για το νέο Σώμα. Να σας δω όταν θα κλιθείτε, λόγω παραιτήσεων στελεχών, να υποστηρίξετε τα συστήματα που έχουν υλοποιήσει η ΠΑ και το ΠΝ πως θα τα καταφέρετε! Ένα σύστημα διακίνησης αλληλογραφίας δοκιμάσατε να αντιγράψετε επί της ουσίας από την ΠΑ και τα κάνατε μαντάρα! Πήρατε τα Ευρωπαϊκά κονδύλια για να κάνετε το ΟΠΣΥΕΔ και χωρίς τη συνδρομή ΠΑ και ΠΝ, ακόμα θα ψάχνατε από που ανοίγει ο Η/Υ. Δεν ντρεπόμαστε λιγάκι, αντί να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν ρεαλιστικά, κάνουμε γελοιότητες για λόγους εντυπωσιασμού της κοινής γνώμης. Η μόνη σας μέριμνα είναι πως να υποσκελίσετε συναδέλφους που βρίσκονται σε άλλους κλάδους για να γίνετε Στρατηγοί. Όλη μου την καριέρα το μόνο που ακούω από συναδέλφους του ΣΞ είναι πόσο πολύ θα ήθελαν να είναι στην ΠΑ ή στο ΠΝ, αλλά δεν το κατάφεραν, τώρα θα το καταφέρετε με μία ανήθικη ντρίπλα απλά να μας υποσκελίσετε. Όλη η διάταξη είναι προς απόσυρση. Ντροπή σας γιατί ξέρω ότι τίποτα από όσα γράφονται εδώ δεν θα ληφθεί υπόψιν και θα προχωρήσετε στο ανοσιούργημά σας ανερυθρίαστα!

 • 13 Μαΐου 2024, 09:34 | N. Κ.

  Εύγε για το νομοσχέδιο αλλά προχωρήστε επίσης στην τροποποίηση του 1400/73 για εργασία των πληροφορικών και των αποφοίτων ΣΣΑΣ στον ιδιωτικό τομέα όπως στους γιατρούς. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστούν οι παραιτήσεις σε κάποιο βαθμό.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:15 | Κ

  Διαφωνώ με την υποχρεωτική ένταξη στο Κοινό Σώμα.
  Παρακαλώ ας βρεθεί μια ουσιαστική λύση σχετικά με την σωστή και ομαλή ένταξη…
  Προτεινόμενος τρόπος η σταδιακή ένταξη κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου
  Σας ευχαριστώ πολύ και ευελπιστούμε να δείτε ευνοϊκά τις εισηγήσεις των στελεχών

 • 13 Μαΐου 2024, 09:22 | N. I.

  Συγχαρητήρια για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής, έπρεπε να είχε γίνει από το 1997 που δημιουργήθηκε το Σώμα πληροφορικής στο Στρατό Ξηράς. Θα λύσει τα προβλήματα υποστελέχωσης στην Πληροφορική, είναι προφανές πως δεν γράφει άλλη γλώσσα προγραμματισμού ή στήνει διαφορετικά δίκτυα ένας από αεροπορία ή από ναυτικό. Η κλαδική αντιμετώπιση της Πληροφορικής στις ΕΔ μόνο προβλήματα έχει δημιουργήσει.