ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Άρθρα 3-13)

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Άρθρο 3
Σύσταση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΚΑΚ ΑΕ», που εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
2. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις ρυθμίσεις του παρόντος σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, διοίκησης, κρατικής εποπτείας και προσωπικού και από τον ν. 4548/2018 (Α΄104) περί ανωνύμων εταιρειών.
3. Άμεσες θυγατρικές του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας είναι οι εταιρείες επί των οποίων ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή υπό την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). Οι θυγατρικές του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας υπάγονται στις ίδιες διατάξεις που εφαρμόζονται για το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας.
4. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του καταστατικού του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Άρθρο 4
Σκοπός και αντικείμενο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας

Σκοπός του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας είναι:
α) Η παρακολούθηση και ο συντονισμός των διακρατικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Διακρατικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του άρθρου 75 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στα προγράμματα αυτά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
β) Η ανάληψη και η υλοποίηση πρωτοβουλιών για την καλλιέργεια εγχώριου οικοσυστήματος ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών, προϊόντων, διαδικασιών ή εφαρμογών οι οποίες επιτρέπουν την αξιοποίησή τους στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας και για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως αυτών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και εν γένει της πολιτικής προστασίας.
γ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η αξιολόγηση και η διαχείριση χρηματοδοτικών και μη χρηματοδοτικών εργαλείων, έργων και συναφών προγραμμάτων για την ενίσχυση του οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ καινοτόμων ή νεοφυών επιχειρήσεων και των αμυντικών βιομηχανιών και τη συνεργασία με άλλους φορείς και ιδίως με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και με ερευνητικά κέντρα.
δ) Η επιτάχυνση της ανάπτυξης και της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών από τις Ένοπλες Δυνάμεις και η υποβολή εισηγήσεων για τη διαμόρφωση του Ειδικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης του άρθρου 8.
ε) Η υποστήριξη των νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και της πολιτικής προστασίας, των ερευνητικών κέντρων και των αμυντικών βιομηχανιών σε όλον τον κύκλο της ανάπτυξης των προϊόντων, των υπηρεσιών και των ερευνητικών τους προγραμμάτων, καθώς και η διασύνδεσή τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και μεταξύ τους.
στ) Η δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας, γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας και φορέων στήριξης της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε τέτοιες επιχειρήσεις και της σύστασης νέων, καθώς και η χρηματοδότηση υφιστάμενων ή νέων τέτοιων δομών.
ζ) Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών με αντικείμενο την παραγωγή καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων, ειδικά στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων, με σκοπό τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, την εκπόνηση σχεδίων και την κατασκευή πειραματικών πρωτοτύπων, την πιστοποίηση συστημάτων, τη δημιουργία κατάλληλης υλικοτεχνικής τεχνολογικής υποδομής για τη θεωρητική και πειραματική διερεύνηση νέων καινοτόμων τεχνολογιών και την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και της πολιτικής προστασίας.
η) Η διασύνδεση και συνεργασία με τρίτους φορείς, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα έρευνας και ανάπτυξης, με στόχο την ανάπτυξη και την αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο είτε κοινής λειτουργίας προγραμμάτων επιταχυντών (accelerators) είτε άλλης συμφωνίας υποστήριξης και ανταλλαγής γνώσεων επί βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών.
θ) Η υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, της πολιτικής προστασίας και σε προϊόντα διττής χρήσης.
ι) Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας και η επακόλουθη προμήθειά τους για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τις συμφωνημένες ιδιότητες και τα επίπεδα επιδόσεων.
ια) Η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με στόχο τη διασύνδεση των οικοσυστημάτων.
ιβ) Η διαχείριση των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και η αναζήτηση πόρων από άλλες πηγές.
ιγ) Η ανάπτυξη συστημάτων προστασίας κρίσιμων υποδομών.
2. Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών, τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης:
α) Δύναται να αφορούν σε κάθε δραστηριότητα παραγωγής προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή κατασκευής έργων:
αα) Στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας.
αβ) Διττής χρήσης, η έννοια της οποίας περιλαμβάνει:
i) Όσα έχουν σχεδιαστεί αρχικά για πολιτική χρήση, αλλά αργότερα προσαρμόστηκαν ή μπορούν να προσαρμοστούν σε στρατιωτικούς σκοπούς για να χρησιμοποιηθούν ως όπλα, πυρομαχικά ή πολεμικό υλικό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3978/2011.
ii) Όσα έχουν σχεδιαστεί χωρίς προσανατολισμό χρήσης και μπορούν να αποκτήσουν στρατιωτική και μη στρατιωτική εφαρμογή.
β) Δύναται να περιλαμβάνουν:
βα) Βασική έρευνα, η οποία συνίσταται σε πειραματική ή θεωρητική εργασία, που αναλαμβάνεται κυρίως για την παραγωγή νέων γνώσεων σχετικά με τα βασικά αίτια φαινομένων και παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται πρακτική εφαρμογή ή χρήση.
ββ) Εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία συνίσταται σε πρωτότυπα έργα με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης και κατευθύνεται πρωτίστως προς έναν συγκεκριμένο πρακτικό στόχο ή σκοπό.
βγ) Πειραματική ανάπτυξη, η οποία συνίσταται σε έργο που βασίζεται σε υφιστάμενη γνώση που έχει ληφθεί από έρευνα ή εμπειρία στην πράξη, με σκοπό την παρασκευή νέων υλικών, προϊόντων ή συσκευών, την εισαγωγή νέων διεργασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών ή τη σημαντική βελτίωση εκείνων που ήδη υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής πρωτοτύπων ή προϊόντων ή ανάπτυξης υπηρεσιών υπό μορφή δοκιμαστικής σειράς, καθώς και εργαλείων, βιομηχανικής μηχανοτεχνίας ή σχεδιασμού.
3. Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας:
α) Αναλαμβάνει ως αναθέτουσα αρχή το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην προκήρυξη, ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων με αντικείμενο την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης και τον συντονισμό διακρατικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Διακρατικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα οποία είναι και ο τελικός αποδέκτης των προϊόντων των υλοποιούμενων προγραμμάτων.
β) Υποστηρίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις σε κάθε θέμα παροχής υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης σε ζητήματα επιχειρησιακού τους ενδιαφέροντος, σε μέσα και υπηρεσίες διευκόλυνσης τεχνικού διαλόγου με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά στην υλοποίηση, την προώθηση και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης,
γ) Μεσολαβεί για την επαφή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μεταξύ τους, με κρατικούς φορείς, με επιχειρήσεις καινοτόμου τεχνολογίας και νεοφυείς επιχειρήσεις, με βιομηχανίες και εταιρείες του αμυντικού οικοσυστήματος και με χρηματοδοτικούς οργανισμούς και τους παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την ένταξή τους σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα χρηματοδότησης.
δ) Λειτουργεί ως Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας της περ. ζ) του άρθρου 52 του ν. 4864/2021 (Α΄ 237), με αρμοδιότητα την υποστήριξη των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ερευνητών τους στην εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και γνώσεων και στη μεταφορά τεχνολογίας επί των υλοποιούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης.
ε) Ιδρύει θυγατρικές εταιρείες με αντικείμενο την παραγωγή καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων, ειδικά στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων, με σκοπό τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, την εκπόνηση σχεδίων και την κατασκευή πειραματικών πρωτοτύπων, την πιστοποίηση συστημάτων, τη δημιουργία κατάλληλης υλικοτεχνικής τεχνολογικής υποδομής για τη θεωρητική και πειραματική διερεύνηση νέων καινοτόμων τεχνολογιών και την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και της πολιτικής προστασίας.
στ) Ιδρύει εταιρείες-τεχνοβλαστούς, για τις οποίες εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Μέρους Γ΄ του ν. 4864/2021 ως προς τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων και το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
ζ) Διαχειρίζεται την περιουσία των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του.
η) Διαχειρίζεται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που περιέρχονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11.

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ, διαιρείται σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ η καθεμία.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται και καλύπτεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος από:
α) Το ελληνικό Δημόσιο σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%), από το ποσό της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2919/2001 (Α’ 128).
β) Την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» που έχει συσταθεί με τον ν. 4389/2016 (Α’ 94) σε ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%).
3. Το ελληνικό Δημόσιο κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
4. Το συνδυασμένο ποσοστό της συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, όπως εκπροσωπείται για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, και οποιουδήποτε άλλου φορέα του οποίου την απόλυτη πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει το ελληνικό Δημόσιο, δεν δύναται να είναι κατώτερο του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) επί του συνόλου των μετοχών του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 6
Πόροι

1. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας χρηματοδοτείται από τις ετήσιες πιστώσεις που εγγράφονται στο εξοπλιστικό πρόγραμμα προμηθειών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αφού αφαιρεθεί το προβλεπόμενο στην παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2919/2001 (Α’ 128) ποσό, διατίθεται ποσοστό τουλάχιστον ενάμισι τοις εκατό (1,5%) με τίτλο «Νέες τεχνολογίες μέσω ΕΛΚΑΚ», το οποίο διαχειρίζεται το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας για τη χρηματοδότηση των δημόσιων συμβάσεων του Ταμείου Καινοτομίας Εθνικής Άμυνας του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του και το οποίο συμπεριλαμβάνεται ως πρόγραμμα στον Κυλιόμενο Προγραμματισμό Συμβάσεων Στρατιωτικού Εξοπλισμού του άρθρου 74 του ν. 3883/2010 (Α’ 167). Η απόδοση του ποσού του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους με έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, εξαιρουμένου από κάθε είδους κράτηση, από την Υπηρεσία Πληρωμής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας.
2. Τα ταμεία του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας χρηματοδοτούνται ως εξής:
α) Το Ταμείο Καινοτομίας Εθνικής Άμυνας με ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του ποσού της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2919/2001 για την ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας.
β) Το Ταμείο Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας από χορηγήσεις και επενδύσεις χρηματοδοτικών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, χορηγήσεις, δωρεές και λοιπές χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις ερευνητικών κέντρων, φορέων του Δημοσίου, Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών του ν. 4873/2021 (Α΄248), κλαδικών φορέων και φυσικών και νομικών προσώπων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Άρθρο 7
Απαλλαγές και προνόμια

1. Σε δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο συνεπένδυσης κεφαλαίων, τα οποία προέρχονται από προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχειρίζεται το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας και τα ταμεία του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, καθώς και κεφαλαίων που προέρχονται από πιστωτικά ιδρύματα, δεν επιβάλλεται η εισφορά της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975 (Α’ 178) στο μέρος των κεφαλαίων που προέρχονται από τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα.
2. Οι συμβάσεις έρευνας και ανάπτυξης και οι επακόλουθες συμβάσεις προμήθειας που υλοποιούνται μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας εξαιρούνται από κάθε είδους κράτηση, πλην όσων προβλέπονται στο άρθρο ένατο του καταστατικού του.
3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου.

Άρθρο 8
Οργάνωση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης

1. Με εισήγηση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καταρτίζουν ετησίως, υπό τον συντονισμό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και με τη συμμετοχή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, Ειδικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, με τον οποίο καθορίζονται οι γενικές κατευθύνσεις, οι τομείς ενδιαφέροντος, ο προτεινόμενος σχεδιασμός και η προτεραιότητα των προγραμμάτων για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη, συμπεριλαμβάνοντας εισήγηση ως προς το εκτιμώμενο ύψος χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και τις υφιστάμενες και τις εκτιμώμενες τεχνολογικές εξελίξεις.
2. Ο Ειδικός Στρατηγικός Σχεδιασμός Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης αφορά τους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας, εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τροποποιείται εκτάκτως, όταν το επιβάλλουν λόγοι εθνικής ασφάλειας.
3. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας εντάσσει σε προγραμματισμό υλοποίησης τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στον Ειδικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, εκτός αν αιτιολογημένα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει τη μη υλοποίηση κάποιου προγράμματος.
4. Στη συνέχεια το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας συντάσσει και δημοσιεύει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τις οποίες καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προτάσεις υλοποίησης των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και κοινοποιούνται στις οικείες επαγγελματικές ενώσεις της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.
5. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας γνωρίζει σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα τα δελτία τεχνικών απαιτήσεων, τα στοιχεία των οποίων του διαβιβάζονται με μέριμνα των οικείων Γενικών Επιτελείων.
6. Η προτεραιότητα των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης που εντάσσονται στο έργο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που καθορίζονται στο καταστατικό του.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας δύναται να προτείνει στις Επενδυτικές Επιτροπές των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του τη χρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, με τη χρήση των κατάλληλων χρηματοοικονομικών εργαλείων χρηματοδότησης.
8. Για τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης επιχειρησιακού ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας μεριμνά, όποτε αυτό είναι απαραίτητο και σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, για τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, την εξειδίκευση των φάσεων ανάπτυξης και των επιμέρους αντικειμένων τους, την κατάρτιση σχεδίου σύμβασης, για τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων πληρωμών και κάθε άλλη αναγκαία προπαρασκευαστική λεπτομέρεια.
9. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας δύναται να αναθέτει την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης επιχειρησιακού ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων απευθείας σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων.
10. Προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στον Ειδικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης και για τα οποία δεν υπάρχει άμεσο επιχειρησιακό ενδιαφέρον των Ενόπλων Δυνάμεων, δύναται να χρηματοδοτούνται από κονδύλια που προέρχονται από τα ταμεία του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του, όταν το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας εκτιμά αιτιολογημένα ότι οι γνώσεις που πρόκειται να παραχθούν από την υλοποίησή τους ενδέχεται να καταστούν χρήσιμες για τις Ένοπλες Δυνάμεις και το αμυντικό οικοσύστημα στο μέλλον. Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών δεν γεννά οποιαδήποτε υποχρέωση προμήθειας ή αξιοποίησης των προϊόντων τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις.
11. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, ως αναθέτουσα αρχή των συμβάσεων που υλοποιεί, είναι αρμόδιο για τον προσδιορισμό και τη διεκπεραίωση του συνόλου των επιμέρους φάσεων και σταδίων της διαδικασίας, όπως της διαπραγμάτευσης, της επιλογής και της απόρριψης των προτάσεων, της κατακύρωσης, της σύναψης, της τροποποίησης και της ολοκλήρωσης των συμβάσεων, καθώς και της παραλαβής των προϊόντων τους, σύμφωνα με τους οικείους εσωτερικούς κανονισμούς και ειδικά τον Εσωτερικό Κανονισμό της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου εικοστού έκτου του καταστατικού του.
12. Αν η υλοποίηση της πρότασης έρευνας και ανάπτυξης περιλαμβάνει την ανάγκη συνδρομής σε είδος (μέσα και υπηρεσίες) εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων, η αποτίμηση της συνδρομής γίνεται από τα Γενικά Επιτελεία, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του κόστους της πρότασης.

Άρθρο 9
Εποπτεία και έλεγχος

1. Η εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των θυγατρικών του ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας δια της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και συνίσταται στην παρακολούθηση της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης των σκοπών τους.
2. Η εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας δια της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης.
3. Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων:
α) Συντονίζει την υλοποίηση και την παρακολούθηση διακρατικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Διακρατικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, καθώς και των εθνικών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής.
β) Αιτείται από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας εκτάκτως και οποτεδήποτε την υποβολή της έκθεσης της παρ. 3 του άρθρου 10.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες

1. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας:
α) Εισηγείται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, νέα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.
β) Συνεπικουρεί τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων όποτε απαιτηθεί σε θέματα αρμοδιότητάς του και τους ενημερώνει σε θέματα τεχνολογικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων, τεχνολογικών τάσεων στον χώρο της άμυνας και της ασφάλειας, προγραμμάτων εργασίας και σχετικά με τις δράσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών.
γ) Προτείνει βελτιώσεις του τρόπου λειτουργίας του εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας και των δρώντων σε αυτό, καθώς και των τομέων τεχνολογικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος στους οποίους δραστηριοποιείται.
2. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας και οι θυγατρικές του περιλαμβάνονται στους φορείς που ελέγχονται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το π.δ. 91/2018 (Α’ 171).
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και στο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων τον Μάρτιο κάθε έτους έκθεση με τον οικονομικό απολογισμό και τα πεπραγμένα του προηγουμένου έτους, με αναφορά προόδου των τρεχόντων προγραμμάτων, της διαχειριστικής επάρκειας και της κατάστασης των Ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του, με περιγραφή της κατάστασης της αμυντικής βιομηχανίας και της σχετικής αγοράς, καθώς και με ενημέρωση, εκτιμήσεις και προτάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 11
Διανοητική ιδιοκτησία

1. Το ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθίσταται δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας για κάθε χρήση στον τομέα της άμυνας, της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας των προϊόντων των υλοποιούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, εξαιρουμένων των Διακρατικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Διαχειριστής των δικαιωμάτων αυτών είναι το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. Παραχώρηση της χρήσης τους στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα γίνεται με συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του αντίστοιχου υπουργείου, στην οποία καθορίζονται οι επιμέρους όροι, συμπεριλαμβανομένου του ανταλλάγματος.
2. Ο ανάδοχος καθίσταται δικαιούχος κάθε άλλης χρήσης, όπως ορίζεται στη σύμβαση.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται με εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, μπορεί να παραχωρείται στον ανάδοχο η άδεια εμπορικής εκμετάλλευσης στο εξωτερικό των χρήσεων της παρ. 1. Τα έσοδα από την παραχώρηση αυτή κατανέμονται κατά ίσα μέρη στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας και στο Ταμείο Καινοτομίας Εθνικής Άμυνας.
4. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δικαιούχων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της παρ. 1, η άδεια εμπορικής εκμετάλλευσης παραχωρείται στον ανάδοχο κατόπιν σχετικής έγκρισης από τους έτερους δικαιούχους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με σχετική γραπτή συμφωνία τους ή στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων του ενωσιακού δικαίου που εφαρμόζονται στις δράσεις έρευνας και ανάπτυξης.

Άρθρο 12
Προσωπικό Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και ερευνητικών κέντρων των Ενόπλων Δυνάμεων

1. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, τα ταμεία του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του και οι άμεσες θυγατρικές του προσλαμβάνουν προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έργου και έμμισθης εντολής, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια του οικείου κανονισμού, με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 30 έως 32 του ν. 4972/2022 (Α’ 181), περί της πρόσληψης προσωπικού και της πλήρωσης θέσεων γενικών διευθυντών και διευθυντών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας. Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου και του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), περί του ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας μπορεί να απασχολεί έως δέκα (10) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αξιολόγησης των προσόντων τους και σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, προσλαμβάνεται το ως άνω προσωπικό και καθορίζονται τα καθήκοντα, η αμοιβή τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την εφαρμογή του παρόντος.
2. Πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δύναται να μετατίθεται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3883/2010 (Α’ 167) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικές πράξεις σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές στρατιωτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, στα ταμεία του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του ή στις θυγατρικές του ως εξής:
α) Ως προς το πολιτικό προσωπικό ισχύουν τα εξής:
αα) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία καθορίζει τη διαδικασία και τους όρους συμμετοχής και εξειδικεύει τα προσόντα των υποψηφίων.
αβ) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται απευθείας στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, με κοινοποίηση στον φορέα προέλευσης.
αγ) Εξαιρείται από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και δεν απαιτείται η πρότερη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα προέλευσης.
αδ) Το κόστος μισθοδοσίας του αναλαμβάνεται από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας.
β) Ως προς το στρατιωτικό προσωπικό ισχύουν τα εξής:
βα) Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας γνωστοποιεί, όποτε κρίνει αναγκαίο, τις ανάγκες στελέχωσής του με στρατιωτικό προσωπικό στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, εξειδικεύοντας τα απαιτούμενα προσόντα, την επιδιωκόμενη αξιοποίηση του προσωπικού και κάθε σχετικό θέμα. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας προτείνει στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας το προσωπικό που πληροί τα προσόντα του προηγουμένου εδαφίου.
ββ) Η απόφαση μετάθεσης εκδίδεται με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.
βγ) Το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού καλύπτεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
βδ) Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας υπάγεται στη Μονάδα Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για θέματα διοικητικής μέριμνας.
γ) Οι τακτικές αποδοχές του μετατιθέμενου προσωπικού δεν μεταβάλλονται από τη μετάθεση.
δ) Η διάρκεια της μετάθεσης είναι τρία (3) έτη και δύναται να παρατείνεται μία φορά για τρία (3) επιπλέον έτη, κατόπιν αίτησης του μετατιθεμένου και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.
ε) Ο χρόνος υπηρεσίας των μετατιθέμενων στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας λογίζεται για κάθε έννομη συνέπεια ως:
εα) Χρόνος υπηρεσίας στην οργανική θέση που κατείχαν στον φορέα προέλευσης και εξελίσσονται κανονικά στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας τους, συνυπολογιζόμενου του χρόνου υπηρεσίας τους στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας.
εβ) Χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, αναλόγως του βαθμού και της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3883/2010, περί του χρόνου διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας.
στ) Η λήξη των μεταθέσεων αποφασίζεται εκτάκτως οποτεδήποτε.
3. Κατά παρέκκλιση του ν. 4361/2016 (Α΄10) και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων σχετικά με τις μεταθέσεις και τις εν γένει υπηρεσιακές μεταβολές των οπλιτών θητείας, στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, σε Κλάδους και υπηρεσίες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και στα ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων τοποθετούνται και υπηρετούν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων σε τεχνολογικούς κλάδους και κατά προτίμηση έχουν ερευνητική εμπειρία ή εμπειρία στην ίδρυση και λειτουργία νεοφυών εταιρειών τεχνολογικού τομέα ενός (1) τουλάχιστον έτους μετά από την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, ως Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς αμέσως μετά από τη βασική τους εκπαίδευση. Ως προς τους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου ισχύουν τα εξής:
α) Η διάρκεια της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης είναι αυτή των οπλιτών θητείας,
β) Όσοι υπηρετούν στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας παρακολουθούνται για διοικητικά θέματα από τη Μονάδα Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και όσοι υπηρετούν στα ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων ή στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας από την αντίστοιχη μονάδα του οικείου Γενικού Επιτελείου.
γ) Μετά από τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης τους απονέμεται ο βαθμός του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού.
δ) Μετά από την εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης μπορούν, εφόσον το επιθυμούν και με σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας ή της διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων των Ενόπλων Δυνάμεων ή του διευθυντή του οικείου Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, να παρέχουν σε αυτούς αμισθί υπηρεσίες για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών ως σύμβουλοι μερικής απασχόλησης, μετά το πέρας των οποίων:
δα) Απονέμεται σε αυτούς ο βαθμός του εφέδρου Υπολοχαγού.
δβ) Με σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας ή της διοίκησης των ερευνητικών κέντρων ή του διευθυντή του οικείου Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, μπορούν να παρέχουν σε αυτούς αμισθί υπηρεσίες για επιπλέον χρονικό διάστημα έως έξι (6) ετών από την ημερομηνία κατάταξης τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως σύμβουλοι μερικής απασχόλησης.
δγ) Με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης τους στις Ένοπλες Δυνάμεις τους απονέμεται ο βαθμός του εφέδρου Λοχαγού.
ε) Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στις περ. α) έως και δ) του παρόντος και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 78 του παρόντος, εφαρμόζεται ο α.ν. 833/1937 (Α΄ 351).
4. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας και οι άμεσες θυγατρικές του μπορούν να αποφασίζουν τον μεταξύ τους δανεισμό εργαζομένων μετά από τη σύμφωνη γνώμη τους, τηρουμένων των όρων των οικείων συμβάσεων και σύμφωνα με τους όρους των οικείων Εσωτερικών Κανονισμών Προσωπικού και Αποδοχών.
5. Επιτρέπεται η διάθεση στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των θυγατρικών του. Για τα θέματα του προσωπικού του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των άμεσων θυγατρικών του δεν εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), περί της απασχόλησης στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο χειρίζεται συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τομέα της άμυνας, σε οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών.

Άρθρο 13
Καταστατικό

Κυρώνεται το αρχικό καταστατικό του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, το οποίο έχει ως εξής:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο πρώτο
Νομική μορφή

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας «ΕΛΚΑΚ ΑΕ» λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος και τον ν. 4548/2018 (Α’ 104), για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Άρθρο δεύτερο
Επωνυμία

Η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας είναι «Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας» και έχει διακριτικό τίτλο «ΕΛΚΑΚ ΑΕ». Στις διεθνείς συναλλαγές η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic Centre for Defence Innovation SA» ή πιστή μετάφρασή της σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα και διακριτικό τίτλο «HCDI».

Άρθρο τρίτο
Έδρα

1. Έδρα του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας είναι ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί ως έδρα να ορίζεται άλλος δήμος της Περιφέρειας Αττικής.
2. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τους όρους σύστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο τέταρτο
Σκοπός και αντικείμενο

Σκοπός του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας είναι:
α) Η παρακολούθηση και ο συντονισμός των διακρατικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Διακρατικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του άρθρου 75 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στα προγράμματα αυτά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
β) Η ανάληψη και η υλοποίηση πρωτοβουλιών για την καλλιέργεια εγχώριου οικοσυστήματος ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών, προϊόντων, διαδικασιών ή εφαρμογών οι οποίες επιτρέπουν την αξιοποίησή τους στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας και για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως αυτών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και εν γένει της πολιτικής προστασίας.
γ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η αξιολόγηση και η διαχείριση χρηματοδοτικών και μη χρηματοδοτικών εργαλείων, έργων και συναφών προγραμμάτων για την ενίσχυση του οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ καινοτόμων ή νεοφυών επιχειρήσεων και των αμυντικών βιομηχανιών και τη συνεργασία με άλλους φορείς και ιδίως με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και με ερευνητικά κέντρα.
δ) Η επιτάχυνση της ανάπτυξης και της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών από τις Ένοπλες Δυνάμεις και η υποβολή εισηγήσεων για τη διαμόρφωση του Ειδικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης του άρθρου 8 του κυρωτικού νόμου.
ε) Η υποστήριξη των νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας, των ερευνητικών κέντρων και των αμυντικών βιομηχανιών σε όλον τον κύκλο της ανάπτυξης των προϊόντων, των υπηρεσιών και των ερευνητικών τους προγραμμάτων, καθώς και η διασύνδεσή τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και μεταξύ τους.
στ) Η δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας, γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας και φορέων στήριξης της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε τέτοιες επιχειρήσεις και της σύστασης νέων, καθώς και η χρηματοδότηση υφιστάμενων ή νέων τέτοιων δομών.
ζ) Η διασύνδεση και συνεργασία με τρίτους φορείς, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα έρευνας και ανάπτυξης, με στόχο την ανάπτυξη και την αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο είτε κοινής λειτουργίας προγραμμάτων επιταχυντών (accelerators) είτε άλλης συμφωνίας υποστήριξης και ανταλλαγής γνώσεων επί βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών.
η) Η υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, της πολιτικής προστασίας και σε προϊόντα διττής χρήσης.
θ) Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας και η επακόλουθη προμήθειά τους για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τις συμφωνημένες ιδιότητες και τα επίπεδα επιδόσεων.
ι) Η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με στόχο τη διασύνδεση των οικοσυστημάτων.
ια) Η διαχείριση των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου και η αναζήτηση πόρων από άλλες πηγές.
ιβ) Η ανάπτυξη συστημάτων προστασίας κρίσιμων υποδομών.
2. Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών, τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης:
α) Δύναται να αφορούν σε κάθε δραστηριότητα παραγωγής προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή κατασκευής έργων:
αα) Στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας.
αβ) Διττής χρήσης, η έννοια της οποίας περιλαμβάνει:
i) Όσα έχουν σχεδιαστεί αρχικά για πολιτική χρήση, αλλά αργότερα προσαρμόστηκαν ή μπορούν να προσαρμοστούν σε στρατιωτικούς σκοπούς για να χρησιμοποιηθούν ως όπλα, πυρομαχικά ή πολεμικό υλικό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3978/2011.
ii) Όσα έχουν σχεδιαστεί χωρίς προσανατολισμό χρήσης και μπορούν να αποκτήσουν στρατιωτική και μη στρατιωτική εφαρμογή.
β) Δύναται να περιλαμβάνουν:
βα) Βασική έρευνα, η οποία συνίσταται σε πειραματική ή θεωρητική εργασία, που αναλαμβάνεται κυρίως για την παραγωγή νέων γνώσεων σχετικά με τα βασικά αίτια φαινομένων και παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται πρακτική εφαρμογή ή χρήση.
ββ) Εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία συνίσταται σε πρωτότυπα έργα με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης και κατευθύνεται πρωτίστως προς έναν συγκεκριμένο πρακτικό στόχο ή σκοπό.
βγ) Πειραματική ανάπτυξη, η οποία συνίσταται σε έργο που βασίζεται σε υφιστάμενη γνώση που έχει ληφθεί από έρευνα ή εμπειρία στην πράξη, με σκοπό την παρασκευή νέων υλικών, προϊόντων ή συσκευών, την εισαγωγή νέων διεργασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών ή τη σημαντική βελτίωση εκείνων που ήδη υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής πρωτοτύπων ή προϊόντων ή ανάπτυξης υπηρεσιών υπό μορφή δοκιμαστικής σειράς, καθώς και εργαλείων, βιομηχανικής μηχανοτεχνίας ή σχεδιασμού.
3. Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας:
α) Αναλαμβάνει ως αναθέτουσα αρχή το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην προκήρυξη, ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων με αντικείμενο την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης και τον συντονισμό διακρατικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Διακρατικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα οποία είναι και ο τελικός αποδέκτης των προϊόντων των υλοποιούμενων προγραμμάτων.
β) Υποστηρίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις σε κάθε θέμα παροχής υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης σε ζητήματα επιχειρησιακού τους ενδιαφέροντος, σε μέσα και υπηρεσίες διευκόλυνσης τεχνικού διαλόγου με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά στην υλοποίηση, την προώθηση και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης.
γ) Μεσολαβεί για την επαφή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μεταξύ τους, με κρατικούς φορείς, με επιχειρήσεις καινοτόμου τεχνολογίας και νεοφυείς επιχειρήσεις, με βιομηχανίες και εταιρείες του αμυντικού οικοσυστήματος και με χρηματοδοτικούς οργανισμούς και τους παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την ένταξή τους σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα χρηματοδότησης.
δ) Λειτουργεί ως Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας της περ. ζ) του άρθρου 52 του ν. 4864/2021 (Α΄ 237), με αρμοδιότητα την υποστήριξη των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ερευνητών τους στην εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και γνώσεων και στη μεταφορά τεχνολογίας επί των υλοποιούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης.
ε) Ιδρύει θυγατρικές εταιρείες με αντικείμενο την παραγωγή καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων, ειδικά στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων, με σκοπό τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, την εκπόνηση σχεδίων και την κατασκευή πειραματικών πρωτοτύπων, την πιστοποίηση συστημάτων, τη δημιουργία κατάλληλης υλικοτεχνικής τεχνολογικής υποδομής για τη θεωρητική και πειραματική διερεύνηση νέων καινοτόμων τεχνολογιών και την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και της πολιτικής προστασίας.
στ) Ιδρύει εταιρείες-τεχνοβλαστούς, για τις οποίες εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Μέρους Γ΄ του ν. 4864/2021 ως προς τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων και το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
ζ) Διαχειρίζεται την περιουσία των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου.
η) Διαχειρίζεται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που περιέρχονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του κυρωτικού νόμου.

Άρθρο πέμπτο
Αρμοδιότητες

1. Στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών και με βάση τις διεθνείς καλές πρακτικές, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας την ερευνητική και τεχνολογική πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που ενσωματώνει τις βασικές επιλογές αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας. Ομοίως συμμετέχει στην κατάρτιση του Ειδικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
2. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ειδικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ιδρυτικό του νόμο και αναλαμβάνει ιδίως:
α) Την αξιολόγηση και διαχείριση εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων αμυντικής έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, τεχνολογιών αμυντικής και διττής χρήσης, καθώς και την εκπόνηση μελετών επί συναφών θεμάτων.
β) Την παρακολούθηση των τρεχουσών εξελίξεων και την αναγνώριση των μελλοντικών τάσεων στις τεχνολογίες αμυντικής και διττής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων τεχνολογιών αιχμής (emerging and disruptive technologies), καθώς και την υποβολή ετησίως προς τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικής έκθεσης.
γ) Τη χαρτογράφηση και την κατηγοριοποίηση του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος με βάση τις κατηγορίες που χρησιμοποιούνται από τους διεθνείς οργανισμούς.
δ) Τον συντονισμό με τα Γενικά Επιτελεία, τα ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων και τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ειδικότερα:
δα) Την υποβοήθηση των αρμόδιων διευθύνσεων των Γενικών Επιτελείων, τα οποία εντοπίζουν και καταγράφουν υφιστάμενα προβλήματα και ελλείψεις επί των αμυντικών εν γένει συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων προς επίλυση και κάλυψη από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας.
δβ) Τη συνεργασία με τα ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων.
δγ) Την ενίσχυση και απευθείας χρηματοδότηση της ερευνητικής δραστηριότητας που διεξάγεται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
δδ) Την υποστήριξη των Γενικών Επιτελείων στον τεχνολογικό διάλογο με το εγχώριο οικοσύστημα για ανάπτυξη νέων προϊόντων και εξεύρεση καινοτόμων λύσεων.
ε) Τη διασύνδεση και συνεργασία με τρίτους φορείς, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την ανάπτυξη και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών είτε στο πλαίσιο κοινής λειτουργίας προγραμμάτων επιταχυντών (accelerators) είτε στο πλαίσιο άλλης συμφωνίας υποστήριξης και ανταλλαγής γνώσεων επί βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών.
στ) Τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας, καθώς και την παρουσία σε ερευνητικά, τεχνικά, εκπαιδευτικά ή άλλα προγράμματα, συνέδρια, εκθέσεις, εκδηλώσεις δημοσιότητας ή άλλες συναφείς δραστηριότητες.
ζ) Τη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας αιχμής στην Ελλάδα, τη διάδοση βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών, την υποβοήθηση ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφόρησης μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών φορέων σε θέματα και πολιτικές σχετικά με την αμυντική έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.
η) Τη διοργάνωση και εκδήλωση προσκλήσεων προς το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα για την επίλυση προβλημάτων, την κάλυψη ελλείψεων ή τη βελτίωση επιδόσεων των αμυντικών εν γένει συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, για την αντιμετώπιση των οποίων δεν υφίστανται διαθέσιμες ή τεχνοοικονομικά συμφέρουσες λύσεις, καθώς και τη διεξαγωγή κοινών προσκλήσεων με κρατικούς ή μη φορείς του εξωτερικού, σε θεματικές ενότητες που αποτελούν ελληνικά ή ευρωπαϊκά πεδία ενδιαφέροντος.
θ) Την υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων, τη δοκιμή καινοτόμων τεχνολογιών, τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή συμβάσεων για την υλοποίηση και ανάπτυξή τους, καθώς και την παρακολούθησή τους μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμμάτων και την παράδοση των τελικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό είναι αρμόδιο για:
θα) Την αξιολόγηση των προσφερόμενων λύσεων, χρησιμοποιώντας διαπιστευμένους αξιολογητές.
θβ) Την υποβολή αιτήματος μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων στο αρμόδιο Γενικό Επιτελείο για διεξαγωγή δοκιμών των παραγόμενων αμυντικών προϊόντων ή υπηρεσιών με αξιοποίηση των στρατιωτικών πεδίων δοκιμών, εφόσον απαιτείται.
θγ) Τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων για την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των σχετικών γνώσεων που παράγουν τα μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και το ερευνητικό προσωπικό των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων των Ενόπλων Δυνάμεων και τη διαμόρφωση στρατηγικής κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων όπου απαιτείται, σε συνεργασία με εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες.
ι) Τον σχεδιασμό, την παροχή και τη διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας. Ιδίως:
ια) Την αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Καινοτομίας Εθνικής Άμυνας και το Ταμείο Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας ή από άλλους χρηματοδοτικούς φορείς, για την υποστήριξη της υλοποίησης των προγραμμάτων που ανέλαβαν οι ανάδοχοι.
ιβ) Τη στήριξη, προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας των επιχειρήσεων και τη διασύνδεση των πηγών χρηματοδότησης με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.
ιγ) Τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, εξαντλώντας τη χρηματοοικονομική πρακτική, συνδυάζοντας δανεισμό, εγγυοδοσία, συγχρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις, κεφαλαιακές συμμετοχές και συνεπικουρώντας τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων στις επαφές της με τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, με στόχο την απορρόφηση των υφιστάμενων εφαρμογών χρηματοδότησης στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας και πολιτικής προστασίας ή τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση νέων.
ιδ) Την αξιολόγηση, διαχείριση και υλοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων της αμυντικής βιομηχανίας, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, εφόσον τα έργα και προγράμματα αυτά αφορούν σε θέματα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας ή της πολιτικής προστασίας.
ιε) Τον σχεδιασμό, την ίδρυση και τη διαχείριση ταμείων, κεφαλαίων και μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.
ια) Την ίδρυση ή συμμετοχή σε εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας.
ιβ) Την υλοποίηση κάθε αρμοδιότητας που προκύπτει από τον ιδρυτικό νόμο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας ή που είναι συναφής με τις περιγραφόμενες στο παρόν.

Άρθρο έκτο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο έβδομο
Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ, διαιρείται σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ η καθεμία, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) από το ελληνικό Δημόσιο και σε ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%) από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. που έχει συσταθεί με τον ν. 4389/2016 (Α’ 94). Το ελληνικό Δημόσιο κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Άρθρο όγδοο
Μετοχές

1. Οι μετοχές του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Κάθε μεταβίβαση μετοχών του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών, το ελληνικό Δημόσιο διατηρεί αποφασιστική επιρροή επί του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας με συμμετοχή στο μετοχικό του κεφάλαιο, με χρηματοοικονομική συμμετοχή στη δραστηριότητά του, με συμμετοχή στη διαμόρφωση των κανόνων που το διέπουν, με άσκηση εποπτείας και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Το συνδυασμένο ποσοστό της συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, όπως εκπροσωπείται για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, και οποιουδήποτε άλλου φορέα του οποίου την απόλυτη πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει το ελληνικό Δημόσιο, δεν δύναται να είναι κατώτερο του ποσοστού πενήντα ενός τοις εκατό (51%) επί του συνόλου των μετοχών του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας με δικαίωμα ψήφου.
3. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό τίτλου και μετοχών, πλήρη στοιχεία κατόχου, τη σφραγίδα της «ΕΛΚΑΚ ΑΕ» και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές αυτές μπορούν να αποτυπωθούν και με μηχανικό μέσο. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως ορίζεται ειδικότερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Είναι δυνατή η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, αμέσως μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι. Οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην μερισματαποδείξεων.

Άρθρο ένατο
Έσοδα

1. Τα έσοδα του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας και ανάπτυξής του, καθώς και για την επίτευξη της αποστολής του. Ειδικότερα προέρχονται από:
α) Τιμολόγηση υπηρεσιών:
αα) Ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί του ποσού των χρηματοδοτήσεων που λαμβάνουν οι επιλεγέντες φορείς από τα ταμεία που διαχειρίζεται το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας για την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, ως διαχειριστική αμοιβή.
αβ) Ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί όλων των συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης για τις οποίες μεσολάβησε το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, ως διαχειριστική αμοιβή.
αγ) Ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί όλων των συμβάσεων προμήθειας τεχνολογικών προϊόντων και παροχής τεχνολογικών λύσεων, ως διαχειριστική αμοιβή.
β) Ενισχύσεις και άλλους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή φορείς της.
γ) Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών.
δ) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί της εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προϊόντων έρευνας και εν γένει δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των οποίων το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας είναι διαχειριστής.
ε) Δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,
στ) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ετήσιων καθαρών κερδών των ταμείων που διαχειρίζεται το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας.
ζ) Κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
2. Η τιμολογιακή πολιτική και οι χρεώσεις του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας είναι σύμφωνες με τους κανόνες της αγοράς, κατά τη συνήθη συναλλακτική πρακτική. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται η πολιτική χορηγήσεων και γενικότερα η πιστοληπτική και τιμολογιακή πολιτική.
3. Από τους πόρους του Ταμείου Καινοτομίας Εθνικής Άμυνας χρηματοδοτούνται οι δράσεις για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και η λειτουργία επιταχυντών και θερμοκοιτίδων καινοτομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο δέκατο
Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο ενδέκατο
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας.
2. Το ελληνικό Δημόσιο κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Άρθρο δωδέκατο
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4548/2018 (Α’ 101). Ειδικότερα, είναι αρμόδια:
α) Να εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.
β) Να διορίζει:
βα) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.
ββ) Τους εκκαθαριστές.
γ) Να εγκρίνει:
γα) Την τροποποίηση του καταστατικού.
γβ) Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
γγ) Την εκλογή ελεγκτών.
γδ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
γε) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών .
γστ) Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των άμεσων θυγατρικών του, λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα Διακρατικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
δ) Να καθορίζει, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφασή της που λαμβάνεται εφόσον εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ύψος ειδικού κινήτρου παραγωγικότητας για τους εργαζομένους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των θυγατρικών του εταιρειών και των επενδυτικών επιτροπών των Ταμείων Καινοτομίας και Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας, το οποίο συνδέεται με την επίτευξη στόχων υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου τους, ιδίως όσον αφορά στην παράδοση έργων και χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του εξοπλιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το ύψος του ανωτέρω κινήτρου κλιμακώνεται, έχοντας υπόψη τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας και αναλόγως της εμπλοκής εκάστης υπηρεσίας και θέσης εργασίας στην παραγωγική διαδικασία.

Άρθρο δέκατο τρίτο
Συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνέρχεται τακτικά στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας μία (1) φορά τον χρόνο, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όποτε κρίνει αναγκαίο, δύναται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και από τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου.
4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που θεωρούνται ως τέτοιες, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση αυτή. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
5. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).
6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση προσωρινά, επιλέγει δε έναν Γραμματέα μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από αυτήν με μυστική ψηφοφορία, εκτός και αν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή του χωρίς ψηφοφορία.

Άρθρο δέκατο τέταρτο
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας του, καθώς και την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει μέρος των αρμοδιοτήτων του, περιλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, με εξαίρεση τις εξουσίες εκείνες που ασκούνται συλλογικά, στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, καθώς επίσης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του και την έκταση της σχετικής εξουσιοδότησης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αποφασίζει την τροποποίηση των ποσοστών των περ. α), ε) και ζ) της παρ. 1 του ένατου άρθρου.

Άρθρο δέκατο πέμπτο
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) έως εννέα (9) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Τμήμα Έκτο του ν. 4548/2018 (Α’ 101), με θητεία πέντε (5) ετών.
2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ο προϊστάμενος του ΣT΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στους οποίους δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.
3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εντεταλμένους συμβούλους και τον Αντιπρόεδρο.
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας.
5. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι και μέλη των Επενδυτικών Επιτροπών των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου:
α) Δεν διορίζονται όσοι έχουν κώλυμα διορισμού ως δημόσιοι υπάλληλοι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α΄ 26).
β) Απαγορεύεται να ασκούν κατ’ επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, δραστηριότητες ανταγωνιστικές με αυτές του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στα οποία δύναται να ανατεθεί η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή παροχή υπηρεσιών από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας.
6. Σε περίπτωση συνδρομής κωλυμάτων και ασυμβιβάστων της παρ. 5 σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό εκπίπτει της ιδιότητάς του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης ή αρμοδίως αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής και έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία διαπιστώνεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 85/2022 (Α΄ 232).
8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εμπειρία σε θέση ευθύνης πέντε (5) τουλάχιστον ετών και τα απαιτούμενα εχέγγυα αξιοπιστίας, ακεραιότητας και πείρας, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, καθώς και επαρκή χρόνο για την ενασχόληση με τις υποθέσεις του. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως συνόλου εξασφαλίζει ότι τα μέλη του διαθέτουν ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών ως προς τα αντικείμενα του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, ιδίως σε θέματα σχεδιασμού και άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής, διαχείρισης μηχανισμών ανάπτυξης καινοτομίας, χρηματοοικονομικά, τραπεζικά, επενδυτικά, διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης κεφαλαίων, αμυντικής έρευνας και ανάπτυξης και αμυντικής βιομηχανίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η ομαλή λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και η άσκηση εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών του.
9. Δεν μπορεί να επιλέγεται ως μέλος οργάνων του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας ή να είναι μέλος των οργάνων αυτού πρόσωπο που έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για:
α) Τοκογλυφία, απιστία, απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία ή δωροδοκία ή
β) φορολογικά αδικήματα και αδικήματα της νομοθεσίας:
βα) νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
ββ) περί εταιρειών,
βγ) πτώχευσης και αφερεγγυότητας,
βδ) αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή μέσων πληρωμής, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αδικήματα χειραγώγησης της αγοράς και αξιόποινες πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες.
10. Η αμετάκλητη καταδίκη μέλους οργάνου της εταιρείας για τις πράξεις της παρ. 9 έχει ως συνέπεια την έκπτωσή του από τη θέση μέλους του οργάνου.
11. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη των επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσμεύονται από τον νόμο, τους εσωτερικούς κανονισμούς του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και τη συνείδησή τους.
12. Οι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι από τη Γενική Συνέλευση και ανακαλούνται ελευθέρως από αυτήν.
13. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά από την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα.
14. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί πρόσωπο που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο δέκατο έκτο
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου μία (1) τουλάχιστον φορά τον μήνα στον τόπο της έδρας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας του, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης.
2. Η πρόσκληση του Προέδρου γνωστοποιείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στα μέλη, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αυτή αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, επίσης, να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, η οποία περιλαμβάνει όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Κατόπιν αίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Αν ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, η άρνησή τους καταγράφεται στα πρακτικά.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά από τον ίδιο για τον σκοπό αυτό.
6. Η έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εισήγησης περί του Ειδικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού Έρευνας και Ανάπτυξης ή κάθε τακτικής επικαιροποίησής του, λαμβάνει χώρα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου εκάστου έτους. Για τον λόγο αυτόν η σύνταξη και η ετήσια επικαιροποίησή του λαμβάνουν χώρα μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Άρθρο δέκατο έβδομο
Απαρτία – λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως τα αυτοπροσώπως παριστάμενα μέλη δύνανται να είναι λιγότερα των πέντε (5).
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παριστάμενων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, κατισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.
3. Κάθε μέλος έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόν μέλος μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εφόσον είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο με έγγραφη, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής, εντολή του απουσιάζοντος μέλους. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να αφορά σε περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απόν μέλος.
4. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

Άρθρο δέκατο όγδοο
Αμοιβές και αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Αντιπροέδρου, των μελών και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε άλλα συλλογικά όργανα του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας ή ομάδες εργασίες, εντός των ορίων του τελευταίου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4972/2022 (Α΄ 181) και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου δέκατου πέμπτου του παρόντος.

Άρθρο δέκατο ένατο
Ευθύνη και υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο Τμήμα Έκτο του ν. 4548/2018 (Α’ 101).
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο εικοστό
Διαχείριση

1. Η διαχειριστική χρήση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Η πρώτη διαχειριστική χρήση περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από τη σύσταση της Εταιρείας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από τη σύστασή της.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α’ 101). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας.

Άρθρο εικοστό πρώτο
Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας ασκείται από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της παρ. 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 (Α΄ 120).
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει, κάθε έτος, μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών – λογιστών που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, εγκρίνοντας συγχρόνως και το ποσό της αμοιβής της, η οποία οφείλει να αναθέτει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την ευθύνη του ελέγχου σε έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, διορίζοντάς τον για τον σκοπό αυτόν, καθώς και τον αναπληρωτή του.
3. Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ελεγκτές υποδεικνύουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, με κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, μέτρα που πρέπει να λάβει και, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της νομοθεσίας ή του Καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
4. Μετά από τη λήξη της χρήσης, ελέγχουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους. Στην έκθεση αυτή, αφού ελεγχθούν η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών, εκτίθεται με σαφήνεια εάν ο ισολογισμός απεικονίζει πράγματι την οικονομική κατάσταση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχόμενης χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρήσης.
5. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας οφείλουν να ασκούν το έργο τους με επιμέλεια και ευθύνονται έναντι αυτού και των τρίτων σε αποζημίωση για κάθε ζημία που προκάλεσαν με πράξεις ή παραλείψεις τους. Η ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών δεν δύναται να περιοριστεί ή να αποκλειστεί.

Άρθρο εικοστό δεύτερο
Σύστημα εσωτερικού ελέγχου

1. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας αναπτύσσει και υιοθετεί:
α) Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αποτελεί το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρμογή από τη διοίκηση και το προσωπικό του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.
β) Ολοκληρωμένο πλαίσιο καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς, με σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την αποτροπή φαινομένων και πράξεων απάτης και διαφθοράς σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
2. Στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας λειτουργεί Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, ως ανεξάρτητη υπηρεσία της εταιρείας, η οποία αποτελείται από έναν (1) τουλάχιστον εσωτερικό ελεγκτή, ο οποίος επιλέγεται από το μητρώο εσωτερικών ελεγκτών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και εποπτεύονται από την Επιτροπή Ελέγχου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Οι οριζόμενοι ως εσωτερικοί ελεγκτές δεν αποκτούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υπαλληλική ιδιότητα και δεν τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας, ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.
4. Η Επιτροπή Ελέγχου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας υποβάλλει κάθε τρεις (3) μήνες στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναλυτικές εκθέσεις των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί οι οποίες κοινοποιούνται και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο εικοστό τρίτο
Αξιολόγηση προτάσεων έρευνας και ανάπτυξης

1. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας αξιολογεί τις προτάσεις προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης του άρθρου 8 του κυρωτικού νόμου με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
α) Την καταλληλότητα του συνόλου των συμμετεχόντων φορέων, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στο άρθρο 77 του ν. 3978/2011 (Α’ 137) και με όσα περαιτέρω κριτήρια καθορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η καταλληλότητα τεκμαίρεται για τους φορείς που κατά τον χρόνο υποβολής της πρότασης είναι εγγεγραμμένοι στο Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα του άρθρου 64 του ν. 3978/2011 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού του π.δ. 3/2008 (Α΄ 3).
β) Την εκτίμησή του ως προς την τεχνική και οικονομική ικανότητα ή επάρκεια υλοποίησης της πρότασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σε επιτροπή του άρθρου εικοστού έβδομου την υποβολή σχετικής εισήγησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά και τις επιμέρους απαιτήσεις της πρότασης.
γ) Τις τεχνολογικές δυνατότητες που αναμένεται ή ενδέχεται να αναπτυχθούν μέσω της πρότασης, το επίπεδο και τον βαθμό της προτεινόμενης καινοτομίας, αλληλεπικαλύψεις με άλλα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, τον εκτιμώμενο κίνδυνο μη επιτυχούς έκβασης του προγράμματος, τη συμβατότητά του με τους σκοπούς της Εθνικής Αμυντικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής του άρθρου 3 του ν. 3978/2011, την αναλογία κόστους-οφέλους και άλλους δείκτες αξιολόγησης της επένδυσης που κρίνονται ως σχετικοί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ) Κάθε άλλο κριτήριο που καθορίζεται στους εσωτερικούς του κανονισμούς.
2. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας ενημερώνει τα Γενικά Επιτελεία και τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων για τις αποφάσεις του επί των αξιολογήσεων.

Άρθρο εικοστό τέταρτο
Δοκιμή προϊόντος έρευνας και ανάπτυξης

1. Οι δοκιμές των προϊόντων έρευνας και ανάπτυξης σε κάθε στάδιο της διαδικασίας διεξάγονται με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και υπό την εποπτεία των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και σχεδιάζονται και εκτελούνται με τρόπο ώστε να επιτρέπουν την εξαγωγή μετρήσιμων συμπερασμάτων επί των χαρακτηριστικών και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των προϊόντων, καθώς και με τυποποιημένες διαδικασίες και βιομηχανικά πρότυπα που ενσωματώνονται στη διαδικασία.
2. Για τη διεξαγωγή των δοκιμών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους, συστήνονται στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας επιτροπές ελέγχου και αξιολόγησης, στις οποίες συμμετέχουν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που επιλέγονται από το οικείο Γενικό Επιτελείο ή των υπουργείων επ’ ωφελεία των υπηρεσιών των οποίων διεξάγονται οι δοκιμές.
3. Το κόστος των δοκιμών υπολογίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός αν στη σύμβαση προβλέπεται διαφορετικά.
4. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας μπορεί να αναθέτει σε τρίτους φορείς την πιστοποίηση των δοκιμών, οι οποίοι αναλαμβάνουν υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου σύμφωνα με το εικοστό πέμπτο άρθρο.

Άρθρο εικοστό πέμπτο
Εμπιστευτικότητα και απόρρητο

1. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας:
α) Μεριμνά για τη λήψη μέτρων διαφύλαξης του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται σε κάθε στάδιο των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης που υλοποιεί και σε κάθε ενέργεια που εντάσσεται στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του βάσει του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί ασφάλειας πληροφοριών και εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων και σύμφωνα με τον οικείο εσωτερικό κανονισμό και
β) περιλαμβάνει στις συμβάσεις και στις συμφωνίες που συνάπτει, συμπεριλαμβανομένων αυτών με εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών και εσωτερικούς ελεγκτές, κατάλληλους όρους διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις περί ασφάλειας πληροφοριών και εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων και ιδίως τον Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας, όπως κυρώθηκε με την υπό στοιχεία Φ.120/402565/Σ.3497/22.9.2020 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄4071), καθώς και ειδικές διατάξεις περί ασφάλειας πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε διμερείς και διεθνείς συμφωνίες.
2. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας εξαιρείται από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 4548/2018 (Α’ 101) ως προς τις πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όταν το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των πληροφοριών.

Άρθρο εικοστό έκτο
Εσωτερικοί κανονισμοί

1. Κατά παρέκκλιση του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4972/2022 (Α΄ 181) σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών του ελληνικού Δημοσίου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και με εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εκδίδονται οι παρακάτω Εσωτερικοί Κανονισμοί:
α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργικών Προμηθειών, με τον οποίο καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης, διαπραγμάτευσης, κατακύρωσης, σύναψης, εκτέλεσης, τροποποίησης και ολοκλήρωσης συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών και κατασκευής έργων για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα.
β) Εσωτερικός Κανονισμός Συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης, με τον οποίο καθορίζονται η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαπραγμάτευση, την κατακύρωση, τη σύναψη, την εκτέλεση και τα επιμέρους στάδιά τους, την τροποποίηση και την ολοκλήρωση των συμβάσεων και γενικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης και κάθε άλλου σκοπού του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας.
2. Κατά παρέκκλιση του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4972/2022, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται με ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, εκδίδονται οι παρακάτω Εσωτερικοί Κανονισμοί:
α) Εσωτερικός Κανονισμός Πολιτικής Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των ορίων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4972/2022.
β) Εσωτερικός Κανονισμός Πολιτικής Αποδοχών του προσωπικού, των διευθυντών και των γενικών διευθυντών, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του ν. 4972/2022.
3. Με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του παρόντος δύναται να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και το ύψος ειδικού κινήτρου παραγωγικότητας για τους εργαζομένους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των θυγατρικών εταιρειών και των επενδυτικών επιτροπών των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου, το οποίο συνδέεται με την επίτευξη στόχων υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου τους, ιδίως όσον αφορά στην παράδοση έργων και χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του εξοπλιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το ύψος του ανωτέρω κινήτρου κλιμακώνεται, έχοντας υπόψη τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας και αναλόγως της εμπλοκής εκάστης υπηρεσίας και θέσης εργασίας στην παραγωγική διαδικασία.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, εκδίδονται:
α) Εσωτερικός Κανονισμός Ασφάλειας, με αντικείμενο τη διαφύλαξη του απορρήτου, την προστασία δεδομένων και φυσικής ασφάλειας εγκαταστάσεων και υλικού και τους ελάχιστους υποχρεωτικούς όρους εμπιστευτικότητας και φύλαξης του απορρήτου που υποχρεούται να τηρεί το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τα ταμεία του άρθρου εικοστού όγδοου
β) Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας, με τον οποίο ρυθμίζονται η διάρθρωση, το οργανόγραμμα, οι προσλήψεις και η διαχείριση του προσωπικού του, η επιλογή συνεργατών και συνεπενδυτών και ο κώδικας δεοντολογίας, κατά παρέκκλιση του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) σχετικά με τα επιτελικά στελέχη της δημόσιας διοίκησης, τη βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, τα συστήματα αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων και του ν. 5062/2023 (Α΄ 183) σχετικά με το σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα.
5. Με εσωτερικούς κανονισμούς που εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ρυθμίζονται:
α) Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο αποτελεί το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρμογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.
β) Κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για την εσωτερική λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας.
6. Οι ρυθμίσεις των εσωτερικών κανονισμών της παρ. 1 ακολουθούν τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και ιδίως της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ (L 216), καθώς και των Οδηγιών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). O Εσωτερικός Κανονισμός της περ. β) της παρ. 1 δύναται να περιλαμβάνει διατάξεις που παρεκκλίνουν από τις ρυθμίσεις του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) σχετικά με την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.
7. Για τις άμεσες θυγατρικές του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας εκδίδονται, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του παρόντος άρθρου, δικοί τους εσωτερικοί κανονισμοί, προσαρμοσμένοι στη φύση και την αποστολή τους.

Άρθρο εικοστό έβδομο
Επιτροπές

1. Στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας συστήνονται οι παρακάτω μόνιμες επιτροπές, οι οποίες αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Η Επιτροπή Ελέγχου, με έργο την αντικειμενική και ανεξάρτητη εποπτεία των λειτουργιών του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και τη διενέργεια ελέγχων, προκειμένου να διασφαλίζονται η σύννομη λειτουργία του και η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του. Αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
β) Η Εκτελεστική Επιτροπή, με έργο που της ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Η Συμβουλευτική Επιτροπή, με αντικείμενο την παροχή συμβουλών προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, τους τομείς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών χρήσιμων για τις Ένοπλες Δυνάμεις και για την αξιολόγηση τεχνολογιών και επενδύσεων. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συστήνονται και άλλες επιτροπές, όπως Επιτροπές Αξιολόγησης Προτάσεων και Επιτροπές Ελέγχου και Αξιολόγησης Δοκιμών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους.
3. Τα μέλη των παραπάνω επιτροπών μπορεί να είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο εικοστό όγδοο
Ταμεία

1. Για την υλοποίηση των σκοπών του στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας συστήνονται ως ανεξάρτητες μονάδες του τα παρακάτω ταμεία:
α) Ταμείο Καινοτομίας Εθνικής Άμυνας, οι πόροι του οποίου καθορίζονται στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, με σκοπό τη χρηματοδότηση της υλοποίησης προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης.
β) Ταμείο Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας, το οποίο χρηματοδοτείται από κεφάλαια τρίτων, με σκοπό τη χρηματοδότηση της υλοποίησης προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης επενδυτικού ενδιαφέροντος ιδίως φορέων εκτός Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
2. Σε κάθε Ταμείο της παρ. 1 συστήνεται και λειτουργεί Επενδυτική Επιτροπή με έργο τον καθορισμό της στρατηγικής επενδύσεων του Ταμείου και την έγκριση των χρηματοδοτήσεων που εισηγείται η αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ορίζει με απόφασή του τα μέλη της ως άνω επιτροπής, ο αριθμός των οποίων μπορεί να είναι από τρία (3) έως πέντε (5), ενώ ένα (1) εξ αυτών είναι αξιωματικός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ειδικά για την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας και στις περιπτώσεις που έχει συναφθεί σχετική σύμβαση επένδυσης μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των φορέων της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 6 του κυρωτικού νόμου, το σύνολο των μελών της μπορεί να ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και πρότασης των ως άνω φορέων.
3. Προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας μπορούν να συγχρηματοδοτούνται από Ταμεία της παρ. 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο εικοστό ένατο
Λύση

Η Εταιρεία λύεται αποκλειστικά με την κήρυξή της σε πτώχευση και, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018 (Α’ 101), περί λύσης της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον ή των μετόχων, δεν εφαρμόζονται.

Άρθρο τριακοστό
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας ακολουθεί η εκκαθάρισή του.
2. Οι εκκαθαριστές ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας για τους λόγους της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018 (Α΄104), το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.»

 • 13 Μαΐου 2024, 09:01 | Σαμαράς Μιχάλης

  Η παράγραφος 3, στο άρθρο 7, στο Β’ μέρος που αφορά το ΕΛΚΑΚ, όπως είναι διατυπωμένη καταργεί την εκ του νόμου λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων των μετοχικών ταμείων (ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), αφού αυτά και μόνον είναι αρμόδια για τη διαχείριση της περιουσίας των ταμείων, επ’ ωφελεία των μερισματούχων τους και μόνον υπό ειδικές προϋποθέσεις τη διαθέτουν δωρεάν, πάντως όχι με απόφαση του υπουργού. Οπότε η συγκεκριμένη παράγραφος θα πρέπει να εξαιρεί από τον όρο «εποπτευόμενα ΝΠΔΔ» τα 3 μετοχικά ταμεία, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Προτείνω να γίνει:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή κατόπιν αποφάσεως του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου εποπτευόμενου από το ΥΠΕΘΑ νομικού προσώπου, έναντι μισθώματος με τις τρέχουσες εμπορικές αξίες της αγοράς, επί τη βάσει συμβάσεως μεταξύ της ΕΛΚΑΚ ΑΕ και του ΝΠΔΔ»

 • 13 Μαΐου 2024, 09:01 | Τσουμανδρας Θεοδωρος

  Στο τέλος της παρ.3, του άρθρου 7 του Β΄ΜΕΡΟΥΣ, να προστεθεί η φράση «πλην των Μετοχικών Ταμείων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, για την ακίνητη περιουσία των οποίων, αποφασίζουν τα Διοικητικά τους Συμβούλια».
  Αντίκειται με τους ιδρυτικούς νόμους των Μετοχικών Ταμείων, να αποφασίζει ο εκάστοτε ΥΠΕΘΑ για τη διάθεση της περιουσίας τους και μάλιστα χωρίς αντάλλαγμα.
  Επομένως η συγκεκριμένη παράγραφος να διαμορφωθεί ως εξής:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου, πλην των Μετοχικών Ταμείων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, για την ακίνητη περιουσία των οποίων, αποφασίζουν τα Διοικητικά τους Συμβούλια»

 • 13 Μαΐου 2024, 09:36 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ

  Στο Β ΄μέρος, άρθρο 7, η παράγραφος 3 να τροποποιηθεί:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των
  ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του
  παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου
  Εθνικής Άμυνας»
  Δηλαδή να διαγραφεί η φράση «ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού
  προσώπου» καθόσον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα Διοικητικά
  Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων, που είναι υπό την εποπτεία του
  ΥΠΕΘΑ, αποφασίζουν για την παραγωγική διάθεση της ακίνητης
  περιουσίας τους και σε καμιά περίπτωση σε δωρεάν παραχώρηση αυτής.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:53 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΣ

  Στο Β ΄μέρος, άρθρο 7, η παράγραφος 3 να τροποποιηθεί:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»
  Δηλαδή να διαγραφεί η φράση «ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου» καθόσον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων, που είναι υπό την εποπτεία του ΥΠΕΘΑ, αποφασίζουν για την παραγωγική διάθεση της ακίνητης περιουσίας τους και σε καμιά περίπτωση σε δωρεάν παραχώρηση αυτής.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:33 | ΜΑΡΙΑ Κ.

  Η παράγραφος 3, στο άρθρο 7, στο Β’ μέρος που αφορά το ΕΛΚΑΚ, όπως είναι διατυπωμένη καταργεί την εκ του νόμου λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων των μετοχικών ταμείων (ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), αφού αυτά και μόνον είναι αρμόδια για τη διαχείριση της περιουσίας των ταμείων, επ’ ωφελεία των μερισματούχων τους και μόνον υπό ειδικές προϋποθέσεις τη διαθέτουν δωρεάν, πάντως όχι με απόφαση του υπουργού. Οπότε η συγκεκριμένη παράγραφος θα πρέπει να εξαιρεί από τον όρο «εποπτευόμενα ΝΠΔΔ» τα 3 μετοχικά ταμεία, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Προτείνω να γίνει:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή κατόπιν αποφάσεως του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου εποπτευόμενου από το ΥΠΕΘΑ νομικού προσώπου, έναντι μισθώματος με τις τρέχουσες εμπορικές αξίες της αγοράς, επί τη βάσει συμβάσεως μεταξύ της ΕΛΚΑΚ ΑΕ και του ΝΠΔΔ»

 • 13 Μαΐου 2024, 09:25 | Πα;παβασιλειου

  Η παράγραφος 3, στο άρθρο 7, στο Β’ μέρος που αφορά το ΕΛΚΑΚ, όπως
  είναι διατυπωμένη καταργεί την εκ του νόμου λειτουργία των διοικητικών
  συμβουλίων των μετοχικών ταμείων (ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το
  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), αφού αυτά και μόνον είναι αρμόδια για τη
  διαχείριση της περιουσίας των ταμείων, επ’ ωφελεία των μερισματούχων
  τους και μόνον υπό ειδικές προϋποθέσεις τη διαθέτουν δωρεάν, πάντως
  όχι με απόφαση του υπουργού. Οπότε η συγκεκριμένη παράγραφος θα
  πρέπει να εξαιρεί από τον όρο «εποπτευόμενα ΝΠΔΔ» τα 3 μετοχικά
  ταμεία, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Προτείνω να γίνει:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των
  ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του
  παραχωρείται, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή
  κατόπιν αποφάσεως του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου εποπτευόμενου
  από το ΥΠΕΘΑ νομικού προσώπου, έναντι μισθώματος με τις τρέχουσες
  εμπορικές αξίες της αγοράς, επί τη βάσει συμβάσεως μεταξύ της ΕΛΚΑΚ ΑΕ
  και του ΝΠΔΔ»

 • 13 Μαΐου 2024, 09:44 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

  Στο Β ΄μέρος, άρθρο 7, η παράγραφος 3 να τροποποιηθεί:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»
  Δηλαδή να διαγραφεί η φράση «ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου» καθόσον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων, που είναι υπό την εποπτεία του ΥΠΕΘΑ, αποφασίζουν για την παραγωγική διάθεση της ακίνητης περιουσίας τους και σε καμιά περίπτωση σε δωρεάν παραχώρηση αυτής.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ

  Όπως προκύπτει από τους νόμους που διέπουν τα μετοχικά ταμεία και τη διαδικασία εκμίσθωσης ακινήτων που ανήκουν σε ΝΠΔΔ, σε κάθε περίπτωση δεν είναι νόμιμη η παραχώρηση στο ΕΛΚΑΚ χωρίς αντάλλαγμα, χώρου ιδιοκτησίας μετοχικών ταμείων των ΕΔ.
  Επιπροσθέτως δεν είναι και ηθική τέτοια παραχώρηση, διότι τα μετοχικά ταμεία δεν ανήκουν στην Κεντρική Κυβέρνηση, η ακίνητη περιουσία τους ανήκει στους μετόχους τους (εν ενεργεία στρατιωτικοί και αστυνομικοί) και στους μερισματούχους τους ( εν αποστρατεία αξιωματικοί) και όχι στο Υπουργείο Άμυνας ώστε να μπορεί να παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα. Επιπλέον η εξουσία του εποπτεύοντος Υπουργού Άμυνας περιορίζεται, πάντα σύμφωνα με τον νόμο, σε άσκηση μόνο των οικονομικών αρμοδιοτήτων του, όσον αφορά στα ΝΠΔΔ-μετοχικά ταμεία. Άρα η παράγραφος 3, άρθρου 7 του Β΄ Μέρους, που αναφέρεται στο ΕΛΚΑΚ προτείνω να αλλάξει όπως παρακάτω:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου, όπως οι νόμοι ορίζουν»

 • 13 Μαΐου 2024, 09:12 | Γρηγοριάδης Θεμιστοκλής

  Η παράγραφος 3, στο άρθρο 7, στο Β’ μέρος που αφορά το ΕΛΚΑΚ, όπως είναι διατυπωμένη καταργεί την εκ του νόμου λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων των μετοχικών ταμείων (ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), αφού αυτά και μόνον είναι αρμόδια για τη διαχείριση της περιουσίας των ταμείων, επ’ ωφελεία των μερισματούχων τους και μόνον υπό ειδικές προϋποθέσεις τη διαθέτουν δωρεάν, πάντως όχι με απόφαση του υπουργού. Οπότε η συγκεκριμένη παράγραφος θα πρέπει να εξαιρεί από τον όρο «εποπτευόμενα ΝΠΔΔ» τα 3 μετοχικά ταμεία, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Προτείνω να γίνει:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή κατόπιν αποφάσεως του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου εποπτευόμενου από το ΥΠΕΘΑ νομικού προσώπου, έναντι μισθώματος με τις τρέχουσες εμπορικές αξίες της αγοράς, επί τη βάσει συμβάσεως μεταξύ της ΕΛΚΑΚ ΑΕ και του ΝΠΔΔ»

 • 13 Μαΐου 2024, 09:38 | \Νταλακοσ

  Όπως προκύπτει από τους νόμους που διέπουν τα μετοχικά ταμεία και τη διαδικασία εκμίσθωσης ακινήτων που ανήκουν σε ΝΠΔΔ, σε κάθε περίπτωση δεν είναι νόμιμη η παραχώρηση στο ΕΛΚΑΚ χωρίς αντάλλαγμα, χώρου ιδιοκτησίας μετοχικών ταμείων των ΕΔ.
  Επιπροσθέτως δεν είναι και ηθική τέτοια παραχώρηση, διότι τα μετοχικά ταμεία δεν ανήκουν στην Κεντρική Κυβέρνηση, η ακίνητη περιουσία τους ανήκει στους μετόχους τους (εν ενεργεία στρατιωτικοί και αστυνομικοί) και στους μερισματούχους τους ( εν αποστρατεία αξιωματικοί) και όχι στο Υπουργείο Άμυνας ώστε να μπορεί να παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα. Επιπλέον η εξουσία του εποπτεύοντος Υπουργού Άμυνας περιορίζεται, πάντα σύμφωνα με τον νόμο, σε άσκηση μόνο των οικονομικών αρμοδιοτήτων του, όσον αφορά στα ΝΠΔΔ-μετοχικά ταμεία. Άρα η παράγραφος 3, άρθρου 7 του Β΄ Μέρους, που αναφέρεται στο ΕΛΚΑΚ προτείνω να αλλάξει όπως παρακάτω:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου, όπως οι νόμοι ορίζουν»

 • 13 Μαΐου 2024, 09:37 | ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

  Στο Β ΄μέρος, άρθρο 7, η παράγραφος 3 να τροποποιηθεί:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»
  Δηλαδή να διαγραφεί η φράση «ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου» καθόσον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων, που είναι υπό την εποπτεία του ΥΠΕΘΑ, αποφασίζουν για την παραγωγική διάθεση της ακίνητης περιουσίας τους και σε καμιά περίπτωση σε δωρεάν παραχώρηση αυτής.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:12 | Μανουσαρίδης Σάββας

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

  Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ ΑΕ) με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος νομοσχεδίου χρηματοδοτείται από τις ετήσιες πιστώσεις που εγγράφονται στο εξοπλιστικό πρόγραμμα προμηθειών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αφού αφαιρεθεί το προβλεπόμενο στην παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2919/2001 (Α’ 128) ποσό, διατίθεται ποσοστό τουλάχιστον ενάμισι τοις εκατό (1,5%) με τίτλο «Νέες τεχνολογίες μέσω ΕΛΚΑΚ», το οποίο διαχειρίζεται το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας για τη χρηματοδότηση των δημόσιων συμβάσεων του Ταμείου Καινοτομίας Εθνικής Άμυνας του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του και το οποίο συμπεριλαμβάνεται ως πρόγραμμα στον Κυλιόμενο Προγραμματισμό Συμβάσεων Στρατιωτικού Εξοπλισμού του άρθρου 74 του ν. 3883/2010 (Α’ 167). Η απόδοση του ποσού του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους με έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, εξαιρουμένου από κάθε είδους κράτηση, από την Υπηρεσία Πληρωμής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας.

  Αν από το ετήσιο εξοπλιστικό πρόγραμμα προμηθειών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφαιρεθεί το ποσό του 1% παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2919/2001 (Α’ 128) που διατίθεται ετησίως για την ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας, στο εναπομείναν ποσό υπολογίζεται το 1,5 % τουλάχιστον για τη χρηματοδότηση του ΕΛΚΑΚ ΑΕ.

  Το Ταμείο Καινοτομίας Εθνικής Άμυνας του ΕΛΚΑΚ ΑΕ με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2α του παρόντος νομοσχεδίου, χρηματοδοτείται με ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του ποσού της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2919/2001 για την ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας.

  Με βάση τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του παρόντος, για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του (το Ταμείο Καινοτομίας Εθνικής Άμυνας και το Ταμείο Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας) παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου.

  Είναι απορίας άξιο πως στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας και στο Ταμείο Καινοτομίας Εθνικής Άμυνας που χρηματοδοτούνται με την έναρξη κάθε έτους από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με ποσά το ύψος των οποίων συναρτάται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στο εκάστοτε εξοπλιστικό πρόγραμμα προμηθειών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, παραχωρείται για τη στέγαση τους χώρος ιδιοκτησίας του ΥΠΕΘΑ ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου, χωρίς αντάλλαγμα.

  Ενώ θα χρηματοδοτούνται από την έναρξη κάθε έτους από τον Προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ με αρκετά εκατομμύρια ευρώ κρίνεται σκόπιμο να ελαφρυνθούν από την καταβολή ετήσιων μισθωμάτων στέγασης που δεν θα ξεπερνούν το 0,5% των ετήσιων εσόδων τους ;

  Μήπως σχεδιάζεται η παραχώρηση χώρων ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου του ΥΠΕΘΑ, χωρίς αντάλλαγμα ;

  Αν αυτοί οι χώροι εκμισθώνονταν με βάση το ΠΔ 715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212/10.09.1979) «Περί τρόπου ενέργειας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Προμηθειών, Μισθώσεων και Εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών», ποια θα ήταν η ετήσια αύξηση των εσόδων του Ταμείου και σε τι ποσοστό θα επηρέαζε το καταβαλλόμενο μηνιαία μέρισμα ;

  Με βάση την κείμενη νομοθεσία είναι νόμιμη η χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση χώρων ιδιοκτησίας Μετοχικών Ταμείων του ΥΠΕΘΑ στο ΕΛΚΑΚ ΑΕ και στα ταμεία του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του (το Ταμείο Καινοτομίας Εθνικής Άμυνας και το Ταμείο Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας) ;

  Υπάρχει άλλος φορέας του Δημοσίου που μπορεί να αποφασίσει για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Μετοχικών Ταμείων του ΥΠΕΘΑ πέρα από τα Διοικητικά τους Συμβούλια ;

  Φρονώ κατόπιν των παραπάνω πως θα πρέπει να επανεξετάσετε τη χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση χώρων ιδιοκτησίας εποπτευόμενου από το ΥΠΕΘΑ νομικού προσώπου (εφόσον πρόκειται για Μετοχικό Ταμείου αυτού), για τη στέγαση του ΕΛΚΑΚ ΑΕ και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του (το Ταμείο Καινοτομίας Εθνικής Άμυνας και το Ταμείο Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας).

  Προτείνω η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του παρόντος νομοσχεδίου να διαμορφωθεί ως εξής:

  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του (το Ταμείο Καινοτομίας Εθνικής Άμυνας και το Ταμείο Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας) παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου, πλην των Μετοχικών Ταμείων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, για την ακίνητη περιουσία των οποίων, αποφασίζουν τα Διοικητικά τους Συμβούλια με βάση την κείμενη νομοθεσία»

  Με εκτίμηση

  Μανουσαρίδης Σάββας
  Αντγος εα-Οικονομολόγος

 • 13 Μαΐου 2024, 09:56 | ΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Η παράγραφος 3, στο άρθρο 7, στο Β’ μέρος που αφορά το ΕΛΚΑΚ, όπως
  είναι διατυπωμένη καταργεί την εκ του νόμου λειτουργία των διοικητικών
  συμβουλίων των μετοχικών ταμείων (ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το
  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), αφού αυτά και μόνον είναι αρμόδια για τη
  διαχείριση της περιουσίας των ταμείων, επ’ ωφελεία των μερισματούχων
  τους και μόνον υπό ειδικές προϋποθέσεις τη διαθέτουν δωρεάν, πάντως
  όχι με απόφαση του υπουργού. Οπότε η συγκεκριμένη παράγραφος θα
  πρέπει να εξαιρεί από τον όρο «εποπτευόμενα ΝΠΔΔ» τα 3 μετοχικά
  ταμεία, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Προτείνω να γίνει:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των
  ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του
  παραχωρείται, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή
  κατόπιν αποφάσεως του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου εποπτευόμενου
  από το ΥΠΕΘΑ νομικού προσώπου, έναντι μισθώματος με τις τρέχουσες
  εμπορικές αξίες της αγοράς, επί τη βάσει συμβάσεως μεταξύ της ΕΛΚΑΚ ΑΕ
  και του ΝΠΔΔ»

 • 13 Μαΐου 2024, 09:15 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

  Στο Β ΄μέρος, άρθρο 7, η παράγραφος 3 να τροποποιηθεί:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»
  Δηλαδή να διαγραφεί η φράση «ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου» καθόσον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων, που είναι υπό την εποπτεία του ΥΠΕΘΑ, αποφασίζουν για την παραγωγική διάθεση της ακίνητης περιουσίας τους και σε καμιά περίπτωση σε δωρεάν παραχώρηση αυτής.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:27 | Πασχούδης Ιωάννης

  Η παράγραφος 3, στο άρθρο 7, στο Β’ μέρος που αφορά το ΕΛΚΑΚ, όπως είναι διατυπωμένη καταργεί την εκ του νόμου λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων των μετοχικών ταμείων (ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), αφού αυτά και μόνον είναι αρμόδια για τη διαχείριση της περιουσίας των ταμείων, επ’ ωφελεία των μερισματούχων τους και μόνον υπό ειδικές προϋποθέσεις τη διαθέτουν δωρεάν, πάντως όχι με απόφαση του υπουργού. Οπότε η συγκεκριμένη παράγραφος θα πρέπει να εξαιρεί από τον όρο «εποπτευόμενα ΝΠΔΔ» τα 3 μετοχικά ταμεία, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Προτείνω να γίνει:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή κατόπιν αποφάσεως του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου εποπτευόμενου από το ΥΠΕΘΑ νομικού προσώπου, έναντι μισθώματος με τις τρέχουσες εμπορικές αξίες της αγοράς, επί τη βάσει συμβάσεως μεταξύ της ΕΛΚΑΚ ΑΕ και του ΝΠΔΔ»

 • 13 Μαΐου 2024, 09:25 | ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

  Όπως προκύπτει από τους νόμους που διέπουν τα μετοχικά ταμεία και τη διαδικασία εκμίσθωσης ακινήτων που ανήκουν σε ΝΠΔΔ, σε κάθε περίπτωση δεν είναι νόμιμη η παραχώρηση στο ΕΛΚΑΚ χωρίς αντάλλαγμα, χώρου ιδιοκτησίας μετοχικών ταμείων των ΕΔ.
  Επιπροσθέτως δεν είναι και ηθική τέτοια παραχώρηση, διότι τα μετοχικά ταμεία δεν ανήκουν στην Κεντρική Κυβέρνηση, η ακίνητη περιουσία τους ανήκει στους μετόχους τους (εν ενεργεία στρατιωτικοί και αστυνομικοί) και στους μερισματούχους τους ( εν αποστρατεία αξιωματικοί) και όχι στο Υπουργείο Άμυνας ώστε να μπορεί να παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα. Επιπλέον η εξουσία του εποπτεύοντος Υπουργού Άμυνας περιορίζεται, πάντα σύμφωνα με τον νόμο, σε άσκηση μόνο των οικονομικών αρμοδιοτήτων του, όσον αφορά στα ΝΠΔΔ-μετοχικά ταμεία. Άρα η παράγραφος 3, άρθρου 7 του Β΄ Μέρους, που αναφέρεται στο ΕΛΚΑΚ προτείνω να αλλάξει όπως παρακάτω:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου, όπως οι νόμοι ορίζουν»

 • 13 Μαΐου 2024, 09:47 | Καφετζόπουλος Νικόλαος

  Η παράγραφος 3, στο άρθρο 7, στο Β’ μέρος που αφορά το ΕΛΚΑΚ, όπως είναι διατυπωμένη καταργεί την εκ του νόμου λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων των μετοχικών ταμείων (ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), αφού αυτά και μόνον είναι αρμόδια για τη διαχείριση της περιουσίας των ταμείων, επ’ ωφελεία των μερισματούχων τους και μόνον υπό ειδικές προϋποθέσεις τη διαθέτουν δωρεάν, πάντως όχι με απόφαση του υπουργού. Οπότε η συγκεκριμένη παράγραφος θα πρέπει να εξαιρεί από τον όρο «εποπτευόμενα ΝΠΔΔ» τα 3 μετοχικά ταμεία, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Προτείνω να γίνει:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή κατόπιν αποφάσεως του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου εποπτευόμενου από το ΥΠΕΘΑ νομικού προσώπου, έναντι μισθώματος με τις τρέχουσες εμπορικές αξίες της αγοράς, επί τη βάσει συμβάσεως μεταξύ της ΕΛΚΑΚ ΑΕ και του ΝΠΔΔ»

 • 13 Μαΐου 2024, 09:02 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ

  Στο τέλος της παρ.3, του άρθρου 7 του Β΄ΜΕΡΟΥΣ, να προστεθεί η φράση «πλην των Μετοχικών Ταμείων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, για την ακίνητη περιουσία των οποίων, αποφασίζουν τα Διοικητικά τους Συμβούλια».
  Αντίκειται με τους ιδρυτικούς νόμους των Μετοχικών Ταμείων, να αποφασίζει ο εκάστοτε ΥΠΕΘΑ για τη διάθεση της περιουσίας τους και μάλιστα χωρίς αντάλλαγμα.
  Επομένως η συγκεκριμένη παράγραφος να διαμορφωθεί ως εξής:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου, πλην των Μετοχικών Ταμείων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, για την ακίνητη περιουσία των οποίων, αποφασίζουν τα Διοικητικά τους Συμβούλια»

 • Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας

  Δεδομένου ότι κατά το άρθρο 4 παρ. 3 περιπτ. γ), δ) και στ) του Σχεδίου Νόμου το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας αποτελεί φορέα διασύνδεσης και προώθησης της έρευνας εντός των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων θα πρέπει να προβλεφθεί η συμμετοχή ενός μέλους ΔΕΠ των ΑΣΕΙ στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.
  Για το λόγο αυτό στο Καταστατικό της Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας το οποίο κυρώνεται με το άρθρο 13 του Σχεδίου Νόμου προτείνεται η παρ. 2 του άρθρου δεκάτου πέμπτου να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  «2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο προϊστάμενος του ΣT΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, και ένα μέλος ΔΕΠ ΑΣΕΙ βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή [που εκλέγεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ των ΑΣΕΙ κατόπιν ερωτήματος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας]. Στους ανωτέρω δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση»
  Η εντός αγκυλών διατύπωση είναι κατά τη γνώμη μας προτιμητέα για να διασφαλιστεί ότι τα μέλη ΔΕΠ των ΑΣΕΙ θα αισθάνονται ως state holders στο συγκεκριμένο εγχείρημα.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:03 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΗΜΟΥ

  Η παράγραφος 3, στο άρθρο 7, στο Β’ μέρος που αφορά το ΕΛΚΑΚ, όπως
  είναι διατυπωμένη καταργεί την εκ του νόμου λειτουργία των διοικητικών
  συμβουλίων των μετοχικών ταμείων (ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το
  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), αφού αυτά και μόνον είναι αρμόδια για τη
  διαχείριση της περιουσίας των ταμείων, επ’ ωφελεία των μερισματούχων
  τους και μόνον υπό ειδικές προϋποθέσεις τη διαθέτουν δωρεάν, πάντως
  όχι με απόφαση του υπουργού. Οπότε η συγκεκριμένη παράγραφος θα
  πρέπει να εξαιρεί από τον όρο «εποπτευόμενα ΝΠΔΔ» τα 3 μετοχικά
  ταμεία, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Προτείνω να γίνει:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των
  ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του
  παραχωρείται, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή
  κατόπιν αποφάσεως του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου εποπτευόμενου
  από το ΥΠΕΘΑ νομικού προσώπου, έναντι μισθώματος με τις τρέχουσες
  εμπορικές αξίες της αγοράς, επί τη βάσει συμβάσεως μεταξύ της ΕΛΚΑΚ ΑΕ
  και του ΝΠΔΔ»

 • 13 Μαΐου 2024, 09:52 | ΚΑΠΟΤΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ

  Η παράγραφος 3, στο άρθρο 7, στο Β’ μέρος που αφορά το ΕΛΚΑΚ, όπως
  είναι διατυπωμένη καταργεί την εκ του νόμου λειτουργία των διοικητικών
  συμβουλίων των μετοχικών ταμείων (ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το
  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), αφού αυτά και μόνον είναι αρμόδια για τη
  διαχείριση της περιουσίας των ταμείων, επ’ ωφελεία των μερισματούχων
  τους και μόνον υπό ειδικές προϋποθέσεις τη διαθέτουν δωρεάν, πάντως
  όχι με απόφαση του υπουργού. Οπότε η συγκεκριμένη παράγραφος θα
  πρέπει να εξαιρεί από τον όρο «εποπτευόμενα ΝΠΔΔ» τα 3 μετοχικά
  ταμεία, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Προτείνω να γίνει:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των
  ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του
  παραχωρείται, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή
  κατόπιν αποφάσεως του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου εποπτευόμενου
  από το ΥΠΕΘΑ νομικού προσώπου, έναντι μισθώματος με τις τρέχουσες
  εμπορικές αξίες της αγοράς, επί τη βάσει συμβάσεως μεταξύ της ΕΛΚΑΚ ΑΕ
  και του ΝΠΔΔ»

 • 13 Μαΐου 2024, 09:12 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΟΥΣΟΣ

  Στο Β ΄μέρος, άρθρο 7, η παράγραφος 3 να τροποποιηθεί:

  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

  Δηλαδή να διαγραφεί η φράση «ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου» καθόσον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων, που είναι υπό την εποπτεία του ΥΠΕΘΑ, αποφασίζουν για την παραγωγική διάθεση της ακίνητης περιουσίας τους και σε καμιά περίπτωση σε δωρεάν παραχώρηση αυτής.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:11 | Πάλλας Αλέξανδρος

  Στο τέλος της παρ.3, του άρθρου 7 του Β΄ΜΕΡΟΥΣ, να προστεθεί η φράση «πλην των Μετοχικών Ταμείων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, για την ακίνητη περιουσία των οποίων, αποφασίζουν τα Διοικητικά τους Συμβούλια».
  Αντίκειται με τους ιδρυτικούς νόμους των Μετοχικών Ταμείων, να αποφασίζει ο εκάστοτε ΥΠΕΘΑ για τη διάθεση της περιουσίας τους και μάλιστα χωρίς αντάλλαγμα.
  Επομένως η συγκεκριμένη παράγραφος να διαμορφωθεί ως εξής:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου, πλην των Μετοχικών Ταμείων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, για την ακίνητη περιουσία των οποίων, αποφασίζουν τα Διοικητικά τους Συμβούλια»