Άρθρο 19 Έναρξη ισχύος (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 και άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)

Τα άρθρα 1 έως και 18 ισχύουν από 1.7.2021.